Πανεπιστήμια: Οι συνελεύσεις Τμημάτων αρμόδιες για διαγραφές διδακτόρων
Οι Συνελεύσεις των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και όχι το Πρυτανικό Συμβούλιο, είναι αρμόδιες για τις αποφάσεις διαγραφής υποψηφίων διδακτόρων, έκρινε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, γνωμοδωτόντας σε σχετική ερώτηση που του υπέβαλαν οι πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Η υπόθεση που εξέτασε το ΝΣΚ, αφορούσε την υποψήφια διδάκτορα  Μ.Π., η οποία έγινε δεκτή από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ως υποψήφια διδάκτωρ, με την από 22-12-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Εν συνεχεία ζήτησε την αλλαγή του θέματος της, υπό εκπόνηση, διατριβής της, η οποία εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Οι Επίκουροι Καθηγητές Ι.Κ. και Δ.Τ. ενημέρωσαν τον Πρόεδρο του Τμήματος σχετικά με την μη συμμετοχή της Μ.Π. στην επιτήρηση του μαθήματός τους κατά την εξεταστική Περίοδο του Ιουνίου 2020

Το ιστορικό

 Περαιτέρω, ο επιβλέπων καθηγητής υπέβαλε την παραίτησή του από την επίβλεψη της υπό εκπόνηση διατριβής της ανωτέρω, διότι δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Κανονισμός του Τμήματος για τους υποψήφιους Διδάκτορες. Στην Συνέλευση του Τμήματος την 17-7-2020 έγινε δεκτή η παραίτηση του επιβλέποντος καθηγητή, ενημερώθηκε σχετικώς η ενδιαφερόμενη και κλήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στη συνεδρίαση της 29-9- 2020, με θέμα την αξιολόγηση της προόδου της διδακτορικής διατριβής της και τον βαθμό τήρησης των υποχρεώσεών της, ως υποψήφιας διδάκτορος έναντι του Τμήματος. Εν συνεχεία η ανωτέρω κατέθεσε την από 21-9-2020 έγγραφη διαμαρτυρία-δήλωση προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία υπέβαλε αίτημα χορήγησης εγγράφων, αναστολής της ως άνω συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος και ορισμού νέου επιβλέποντος καθηγητή.

Το Υπουργείο με το 127653/24-9-2020 έγγραφό του διαβίβασε, λόγω αρμοδιότητας, την αίτηση αυτή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, διότι τα θέματα εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ιδρυμάτων, στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης πλήρους αυτοδιοίκησής τους, που συνίσταται στο δικαίωμά τους να αναπτύσσουν την ακαδημαϊκή τους δραστηριότητα δια των οικείων οργάνων τους. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.5 του ν.4485/2017 την ευθύνη τήρησης του νόμου για τα ανωτέρω θέματα έχει το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Ιδρύματος. Με την από 15-10-020 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αφού ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, η ανωτέρω διαγράφηκε από υποψήφια διδάκτωρ, καθώς α) δεν είχε συντελεστεί καμία πρόοδος από το έτος 2016, β) δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος μέλους ΔΕΠ για να αναλάβει την επίβλεψη της διατριβής και γ) άσκησε πλημμελώς τις υποχρεώσεις της, έναντι του Τμήματος (μη συμμετοχή σε επιτήρηση κατά την εξέταση μαθήματος του Τμήματος). Τέλος η Μ.Π. επικαλούμενη το ως άνω έγγραφο του Υπουργείου, υπέβαλε προς το Πρυτανικό Συμβούλιο την από 4-11-2020 αίτηση-προσφυγή της και ζήτησε, μεταξύ άλλων, την ακύρωση της απόφασης διαγραφής της

Η Μ.Μ. έγινε δεκτή ως υποψήφια διδάκτωρ από το τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, με την από 27-6-2013 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κατόπιν αδυναμίας παρουσίασης της προόδου της διδακτορικής διατριβής στις προγραμματισμένες ημερομηνίες, η τριμελής επιτροπή παρακολούθησης και επίβλεψης προόδου της διδακτορικής διατριβής της ανωτέρω, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2017148/26-6-2017 έκθεσή της εισηγήθηκε στη Συνέλευση του Τμήματος Ειδικής Σύνθεσης τη διαγραφή της, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα με το από 27-6-2017 Πρακτικό, για λόγους που αφορούν την πρόοδο της διατριβής, όπως αναλυτικά διατυπώνονται στην ως άνω έκθεση. Μετά την έκδοση της Α28/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ακυρώθηκε το ανωτέρω Πρακτικό της Συνέλευσης, για παράλειψη προηγούμενης ακρόασης και εν συνεχεία, αφού κλήθηκε και ακούστηκε η ανωτέρω, εγκρίθηκε εκ νέου η ως άνω έκθεση της τριμελούς επιτροπής και διαγράφηκε από τα μητρώα του Προγράμματος Διδακτορικών σπουδών με το από 16-7-2020 Πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος.

Μετά την κοινοποίηση του πρακτικού διαγραφής της, η ανωτέρω υπέβαλε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την από 16-11-2020 εξώδικη δήλωση και ζήτησε να επιληφθεί το Υπουργείο επί του συνόλου της υποθέσεως της διαγραφής της. Επί της ως άνω δήλωσης απάντησε η Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου με το 164982/Ζ1/3-12-2020 έγγραφο, που κοινοποιήθηκε και στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών και ειδικότερα ότι ο συνταγματικός νομοθέτης καθόρισε σε γενική μορφή τα όρια της κρατικής εποπτείας επί της λειτουργίας τους, γεγονός που σημαίνει ότι η εποπτική δράση του Κράτους εξειδικεύεται κάθε φορά από το νόμο. Δεδομένου ότι το όργανο που ασκεί την εποπτεία δε βρίσκεται σε ιεραρχική σχέση με το εποπτευόμενο, αυτή ασκείται μόνο επί θεμάτων που ορίζει ο νόμος, χωρίς να υφίσταται ένα γενικό σχετικό δικαίωμα, αλλά μόνο συγκεκριμένες πράξεις εποπτείας που προβλέπονται από τον εκάστοτε οργανωτικό νόμο για τα ΑΕΙ.

Στο πλαίσιο αυτό, τα θέματα εκπόνησης των διδακτορικών ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ιδρυμάτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών εκάστου Πανεπιστημιακού Τμήματος, που εκδίδεται κατ΄άρθρο 45 παρ. 2 του ν.4485/2017 και την ευθύνη της τήρησης του νόμου για θέματα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών έχει το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατ΄άρθρο 30 παρ.5 του ιδίου νόμου. Στη συνέχεια η Μ.Μ. ισχυριζόμενη ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο δεν εφάρμοσε την ως άνω διάταξη, απευθύνθηκε εκ νέου στην ως άνω Δ/νση του Υπουργείου θέτοντας τα ίδια ζητήματα, η οποία με το 6634/Ζ1/20-1-2021 έγγραφό της παραπέμπει στο προγενέστερο από 3-12-2020 έγγραφο.

Ενόψει των ανωτέρω ετέθη το ερώτημα α) αν το Πρυτανικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφανθεί επί των διαγραφών υποψηφίων διδακτόρων, στα πλαίσια της γενικής αρμοδιότητάς του για την τήρηση του νόμου σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και β) αν τα Ακαδημαϊκά Τμήματα ακολούθησαν την κατά νόμο διαδικασία.

Η απάντηση του ΝΣΚ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν μπορεί, κατ΄ενάσκηση της γενικής του αρμοδιότητας εκ του άρθρου 30 παρ.5 του ν.4485/2017, να εξετάσει ζητήματα διαγραφής υποψηφίων διδακτόρων των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Ναυτιλιακών Σπουδών, ούτε να ασκήσει έλεγχο νομιμότητας επί των αποφάσεων διαγραφής , για την έκδοση των οποίων αποκλειστική, εκ του νόμου, αρμοδιότητα έχουν οι Συνελεύσεις των Τμημάτων.

Δείτε εδώ όλη τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Υπολογισμός μορίων Πανελληνίων - Πανελλαδικών - Υπολόγισε τα μόριά σου εδώ

Πανελλαδικές 2021: Οι απαντήσεις στα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας

ΜΟΝΟ ΜΕ  25 ευρώ το μήνα τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ κ.α. - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το νέο σεμινάριο που μοριοδοτεί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ του GoLearn με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listenin (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ) - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ

σχετικά άρθρα

Πανελλήνιες 2021: Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι με θετικό self test
Τι ισχύει στην περίπτωση που το self test ενός μαθητή βγει θετικό - Σε ποια περίπτωση θα αναγκαστεί ο μαθητής να συμμετέχει στις επαναληπτικές...
Πανελλήνιες 2021: Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι με θετικό self test
panellinies panelladikes 2021
Πανελλήνιες 2021: Στη «μάχη» και οι υποψηφίοι των ΕΠΑΛ με Νέα Ελληνικά
Στη «μάχη» των πανελληνίων 2021 και οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων με το μάθημα των Νέων Ελληνικών σήμερα - Το alfavita.gr θα αναρτήσει...
Πανελλήνιες 2021: Στη «μάχη» και οι υποψηφίοι των ΕΠΑΛ με Νέα Ελληνικά
Σωματεία Ρεθύμνου: Νέα κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα
Σε κοινή ανακοίνωση προχώρησαν τα πρωτοβάθμια σωματεία Ρεθύμνου ενάντια στο εργατικό νομοσχέδιο - Καλούν σε νέο συλλαλητήριο στις 16 Ιουνίου
Σωματεία Ρεθύμνου: Νέα κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα