ΕΛΚΕ: Ηλεκτρονικές εκλογές για την ανάδειξη αντιπροέδρου και μελών
Εκδόθηκε η απόφαση για τον καθορισμό του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Αντιπροέδρου και των μελών του ΕΛΚΕ των ΑΕΙ

Σε ΦΕΚ εκδόθηκε η απόφαση για τον καθορισμό του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης του αντιπροέδρου και των μελών του ΕΛΚΕ των ΑΕΙ.

Η απόφαση προβλέπει τα εξής:

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει, τον τρόπο διεξαγωγής, κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31-3-2021, της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη του Αντιπροέδρου και των πέντε μελών του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.

Όργανο Διενέργειας Εκλογών

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) νοείται το όργανο που έχει την ευθύνη διεξαγωγής και περάτωσης της εκλογικής διαδικασίας.

Ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας

1. H ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης του Αντιπροέδρου και των μελών του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και ‘Ερευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. ΑΕ), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

2. Με απόφασή του το Ο.Δ.Ε. ορίζει τον Διαχειριστή της συγκεκριμένης Εκλογικής Διαδικασίας. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο θα αποστέλλεται στο Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και θα κοινοποιείται στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης ο Διαχειριστής καταχωρεί στο σύστημα «ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του ανά περίπτωση, εφόσον έχει οριστεί διαφορετικό για κάθε μια από τις ανωτέρω διαδικασίες, Ο.Δ.Ε, τα ονόματα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Το Ο.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συλλογή, τήρηση και οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική κάθε Α.Ε.Ι. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 134). Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για κάθε μια από τις ανωτέρω ψηφοφορίες, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. λαμβάνει από το σύστημα «ΖΕΥΣ» ένα αυστηρώς απόρρητο, ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας, είναι απαραίτητα για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά την έναρξη της ψηφοφορίας.

3. Στη συνέχεια μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» αποστέλλεται ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, σε όλους του εγγεγραμμένους εκλογείς, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων.

4. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε. 5. Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος.

Πέρας εκλογικής διαδικασίας - Πρακτικό εκλογής - Αποτελέσματα

1. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας το σύστημα «ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. εισάγει το απαραίτητο Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου το σύστημα «ΖΕΥΣ» να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

2. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Ο.Δ.Ε. να ορίσει το αργότερο δύο (2) μέρες πριν την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο  και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται για το χώρο καταμέτρησης των ψήφων και εξαγωγής αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται κατωτέρω, πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν.

3. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα.

4. Το Ο.Δ.Ε. μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του συστήματος. Μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Αν εκλογέας διορθώσει εσφαλμένως καταχωρισμένη ψήφο του, η νέα ψήφος καταχωρίζεται στο σύστημα χωρίς όμως με την εξαγωγή των αποτελεσμάτων να φαίνεται πότε και πόσες φορές έγινε πράξη διόρθωσης.

5. Το Ο.Δ.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Στο πρακτικό αυτό εκτός από τα συνήθη στοιχεία αναγράφονται κατ’ ελάχιστον: α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων, γ) ο αριθμός των εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, δ) οι τυχόν ενστάσεις επί της καταμέτρησης των ψήφων και ε)οι αποφάσεις του αρμόδιου Ο.Δ.Ε. Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται, επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της διαδικασίας.

Τέλος στο πρακτικό εκλογής αναγράφονται ο συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Ο.Δ.Ε.

Για την εκλογή του Αντιπροέδρου και των μελών του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου, συντάσσεται τελικό πρακτικό εκλογής το οποίο υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών προκειμένου για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης και την γνωστοποίησή της στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι. Το πρακτικό εκλογής, τα πρακτικά καταμέτρησης και το λοιπό εκλογικό υλικό, φυλάσσονται με ευθύνη του Ο.Δ.Ε σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του οικείου ΑΕΙ.

6. Το Ο.Δ.Ε., έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει το χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης μπορεί να ακυρώσει ή να επαναλάβει την εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση αποτελεσμάτων.

Προκειμένου για την εκλογή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών, και Διαχείρισης, η διαδικασία ορισμού του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών και του Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας και κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια, καθώς και η υλοποίηση των προβλεπόμενων στις παρ 2 και 3 του άρθρου 3 της απόφασης σχετικών διαδικασιών, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Το ΦΕΚ με ολόκληρη την απόφαση εδώ

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Self tests: Κρούσματα σε 359 μαθητές και 254 εκπαιδευτικούς

Λύκεια - Λινού: Μοριακά τεστ στους μαθητές που βγήκαν αρνητικοί

Ευτράπελες ιστορίες από το μάθημα με webex

ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΩΣ C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!) - ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα

Υπουργείο Παιδείας: Άγνοια ΣΥΡΙΖΑ για εμβολιασμό, self-test, αξιοκρατία
Υπουργείο Παιδείας: Άγνοια ΣΥΡΙΖΑ για εμβολιασμό, self-test, αξιοκρατία
Ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, κατά τη συνάντηση με το Δ.Σ της ΟΛΜΕ
Υπουργείο Παιδείας: Άγνοια ΣΥΡΙΖΑ για εμβολιασμό, self-test, αξιοκρατία