Πτυχία: Πρόταση 27 φορέων και ενώσεων για την αντιστοίχιση πτυχίων ΤΕΙ με ΑΕΙ
Οι αλλεπάλληλες μετονομασίες Τμημάτων Τ.Ε.Ι., που έλαβαν χώρα σε μια προσπάθεια επικαιροποίησης του επιστημονικού πεδίου που θεράπευαν, οδήγησαν σε προβλήματα μη αντιστοίχισης των υφιστάμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων με τα επαγγελματικά δικαιώματα των μετονομασθέντων τμημάτων

Η κατάργηση των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) της χώρας δημιούργησε δυσεπίλυτα προβλήματα στους απόφοιτους και τους φοιτητές των καταργηθέντων τμημάτων. Τα προβλήματα αυτά προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα, όπως συσσωρεύτηκαν διαχρονικά εξαιτίας των παραλείψεων και των δισταγμών των κυβερνήσεων, από την ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) έως σήμερα.

Οι 27 επιστημονικές ενώσεις και φορείς που καταγράφονται στο τέλος του κειμένου, καταθέτουν πρόταση για την Αντιστοίχιση Πτυχίων Τ.Ε.Ι. με τα Πτυχία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων

Το σύνολο των προβλημάτων οδήγησε στη σημερινή συνεργασία σχεδόν του συνόλου των Επιστημονικών Ενώσεων, Συλλόγων Αποφοίτων και Φοιτητικών Συλλόγων Τεχνολογικού Τομέα. Ο μοναδικός στόχος της συνέργιας αυτής είναι η αυτοδίκαιη σύνδεση των Πτυχιούχων των καταργηθέντων Ιδρυμάτων και Τμημάτων του Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) με τα Πανεπιστήμια και Πανεπιστημιακά Τμήματα, ίδιου, όμοιου, συναφούς ή σχετικού επιστημονικού πεδίου, όπως ακριβώς έχει συμβεί στο παρελθόν σε όμοιες ή και αντίστοιχες περιπτώσεις.

Ιστορική αναδρομή

Οι αλλεπάλληλες μετονομασίες Τμημάτων Τ.Ε.Ι., που έλαβαν χώρα σε μια προσπάθεια επικαιροποίησης του επιστημονικού πεδίου που θεράπευαν, οδήγησαν σε προβλήματα μη αντιστοίχισης των υφιστάμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων με τα επαγγελματικά δικαιώματα των μετονομασθέντων τμημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, - αν και το επιστημονικό αντικείμενο ήταν σχεδόν το ίδιο - η μεταβολή της ονομασίας από την Πολιτεία, με ή χωρίς την πρόταση του οικείου Τμήματος, δεν προέβλεψε την ομαλή μετάβαση και τη σύνδεση με τα δεδομένα επαγγελματικά δικαιώματα της προηγούμενης ονομασίας του Τμήματος (μεταβατικές διατάξεις).

Η κατάργηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα (εκτός Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) με τη νομοθεσία που υιοθετήθηκε για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) μετά το 2018, οδήγησε στη δημιουργία Πανεπιστημιακών Τμημάτων που απορρόφησαν το επιστημονικό πεδίο των καταργηθέντων Τεχνολογικών Τμημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η κατάργηση αφορούσε Τμήματα Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα και η ίδρυση αφορούσε Τμήματα Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα.

Η περίπτωση αυτή είναι απολύτως ταυτόσημη με την περίπτωση των Σχολών «Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών» (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), «Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά» (Α.Β.Σ.Π.), «Πανελλήνιου Συνδέσμου Προσωπικού Ελιγμών» (Π.Σ.Π.Ε.), «Χαροκόπεια Σχολή Οικιακής Οικονομίας» (ΧΑ.Σ.Ο.Ο.), «Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή» (Α.Γ.Σ.) και «Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών» (Α.Γ.Σ.Α.) της δεκαετίας 1980 που εντάχθηκαν στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, Ιδρύματα και Σχολές Α.Ε.Ι. μη πανεπιστημιακές, μετατράπηκαν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με ανάλογη διάρθρωση. Οι απόφοιτοι και οι φοιτητές των Τμημάτων που καταργήθηκαν ακολούθησαν με νομοθετικές ρυθμίσεις (μεταβατικές διατάξεις και Προεδρικά Διατάγματα) τα νέα Τμήματα στα Ιδρύματα που δημιουργήθηκαν, χωρίς εμπόδια.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και ανακατατάξεις σπουδών σε σχολές  Πανεπιστημίων που από τριετείς έγιναν τετραετείς και αργότερα πενταετείς. Σε κάποιες περιπτώσεις διασπάστηκαν σε δύο ή περισσότερα επιστημονικά πεδία (πολυτεχνικές, γεωπονικές, φυσιογνωστικές) ή μετατράπηκαν από σχολές σε Πανεπιστήμια (γεωπονικές).

 Το 1970 με τον Νόμο 652/29-8-70 ιδρύθηκαν Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.) και η Ανωτέρα Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας (Α.Σ.ΤΕ.Γ.), αργότερα το 1977 τα Κ.Α.Τ.Ε. με τον νόμο 576 μετονομάζονται σε Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματική Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) χωρίς σημαντικές αλλαγές σε ότι αφορά τη λειτουργία των διαφόρων σχολών και τμημάτων που ανήκαν στην επαγγελματική εκπαίδευση. Με την κατάργησή τους, οι φοιτητές και απόφοιτοί τους εντάχθηκαν μέσα από νομοθετικά καθορισμένες διαδικασίες, Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.) στα νέα Τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που Ιδρύθηκαν στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση και πλέον θεράπευαν επιστημονικά αντικείμενα.

Καταργήθηκαν οι Εθνικές Ακαδημίες Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.) (τριετούς φοιτήσεως μη ανώτατες) και εντάχθηκαν στα Τμήματα Φυσικής Αγωγής των Πανεπιστημίων (τετραετούς φοιτήσεως). Η περίπτωση των Ε.Α.Σ.Α. έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενώ στην αρχή ιδρύθηκαν με τριετή διάρκεια και πρόθεση να είναι Α.Ε.Ι., αυτό δεν έγινε δυνατό, καθώς το Σύνταγμα (αρ. 16) ορίζει ότι η Ανώτερη Εκπαίδευση αφορά σε σπουδές έως τρία έτη. Για την περίπτωση των αποφοίτων των Ε.Α.Σ.Α., δικαίως ορίσθηκαν νομοθετικές προϋποθέσεις αναβάθμισης του πτυχίου τους με τα πτυχία των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) των Πανεπιστημίων, μέσα από μικρό αριθμό μαθημάτων που αναφέρθηκαν σαφώς σε νόμο.

Καταργήθηκαν οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες διετούς φοίτησης και εντάχθηκαν στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων. Ομοίως, όπως συνέβη με τις σχολές Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.), οι απόφοιτοι Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ορίσθηκε νομοθετικά ότι είχαν την επιλογή να ακολουθήσουν τη διαδικασία αναβάθμισης του πτυχίου τους μέσω σεμιναρίων που θα διοργάνωναν τα νέα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα. Όπως και συνέβη.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, οι απόφοιτοι που δεν θέλησαν να ακολουθήσουν την διαδικασία ισοτίμησης του πτυχίου τους με τα Ανώτερα Πανεπιστημιακά Πτυχία, δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στην άσκηση του επαγγέλματος τους και είχαν ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα με τα Ανώτερα Πανεπιστημιακά Πτυχία. Επιπρόσθετα, η εμπειρία των συγκεκριμένων αποφοίτων, βοήθησε στην ποιοτική διδασκαλία και εφαρμογή στην πράξη των διδαχθέντων του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος και στην ομαλή ένταξη των νέων πτυχιούχων των Πανεπιστημιακών τμημάτων στο επάγγελμα που αντιπροσωπεύουν.

Σήμερα

Στην περίπτωση των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), δε γίνεται αναφορά σε κατώτερες των Πανεπιστημίων Σχολές, αλλά γίνεται αναφορά σε σειρά νόμων, με αναδρομική ισχύ που καμία κυβέρνηση δεν αμφισβήτησε μέχρι το 2018, σε Ιδρύματα Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα ισότιμα των Πανεπιστημίων και με ρόλο κυρίως την εφαρμοσμένη έρευνα, χωρίς όμως κανένας να απαγορεύει την πραγματοποίηση πρωτογενούς έρευνας.

Τα Τ.Ε.Ι. με τον Ν.2916 αναδρομικά αναγνωρίστηκαν ως Α.Ε.Ι., καθώς όλα τα Τμήματα κάλυπταν σπουδές διάρκειας 7 – 8 εξαμήνων. Όλοι οι απόφοιτοι, από την ίδρυσή τους (Ν.1404/1983) μέχρι και την κατάργησή τους, το 2018, είχαν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε σπουδές επιπέδου δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών. 

Σήμερα, υπάρχουν απόφοιτοι Τεχνολογικού Τομέα οι οποίοι, έχοντας αποφοιτήσει από το 1983 έως σήμερα, κατέχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, εργάζονται επαγγελματικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ομοίως με τους αποφοίτους ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Δυστυχώς όμως, η ελληνικής ιδιοσυγκρασίας προκατάληψη, ειδικά για τους εν Ελλάδι αποφοίτους, διατηρεί τον ιδιότυπο ακαδημαϊκό ρατσισμό σε βάρος τους με μισθολογικό ή άλλο κόστος.

Η νομοθεσία που θεσπίστηκε μετά το 2018 οδήγησε στην κατάργηση του Τεχνολογικού τομέα των Α.Ε.Ι.. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η απορρόφηση ή συγχώνευση Τ.Ε.Ι. από Πανεπιστήμια ή η κατάργηση Τ.Ε.Ι. και η ίδρυση Πανεπιστημίου στη θέση τους.

Σε αντίθεση με τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, οι πτυχιούχοι των καταργηθέντων Τ.Ε.Ι. δεν «συνδέθηκαν» με τα νέα συναφή ή ομοειδή τμήματα Πανεπιστημίων μέσω μεταβατικών διατάξεων - γεγονός που θα τους έδινε το δικαίωμα να ακολουθήσουν διαδικασίες αντιστοίχισης του ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης πτυχίου τους με πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Δυστυχώς, κατά προκλητικό και αναίσχυντο τρόπο για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα, η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει διέξοδο για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., με αποτέλεσμα να τους ωθεί στις κατατακτήριες εξετάσεις ώστε να σπουδάσουν για δεύτερη φορά στις σχολές από τις οποίες αποφοίτησαν. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται και η περίπτωση της μη ένταξης των εν ενεργεία φοιτητών Τ.Ε.Ι. που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών στα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα. Ο περιορισμός του μέγιστου χρόνου φοίτησης ν+2 είχε θεσπιστεί με το Ν.4011, ο νόμος αυτός καταργήθηκε το 2015 για όλους τους εν ενεργεία φοιτητές, αλλά χρησιμοποιήθηκε μόνο για την περίπτωση των εν ενεργεία φοιτητών Τ.Ε.Ι. όταν καταργήθηκαν τα Τ.Ε.Ι. Αθηνών και Πειραιά και μετέπειτα στις περιπτώσεις κατάργησης Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ώστε να μην υπάρξει αυτόματη σύνδεση με τα νεοϊδρυθέντα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Παράλληλα, ενώ όλα τα Τεχνολογικά Ιδρύματα ουσιαστικά καταργήθηκαν μετά το 2018, η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), παρέμεινε έως σήμερα και αποτελεί το μοναδικό ίδρυμα Τεχνολογικού Τομέα στην Ελλάδα, το οποίο όμως, παρέχει σπουδές που δεν παρέχουν τα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι :

-Τα Τ.Ε.Ι. με τους Ν.1404, Ν.2916 και μεταγενέστερους, αναγνωρίζονται ως Τριτοβάθμια Ανώτατα Ιδρύματα, ισότιμα των Πανεπιστημίων και εκ της φύσεως τους με την δική τους αποστολή ως Α.Ε.Ι. στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν,

-Τα Τ.Ε.Ι. καταργήθηκαν ως Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης,

-Τα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα που Ιδρύθηκαν, θεραπεύουν επιστημονικά πεδία συναφή με των καταργηθέντων τμημάτων Τ.Ε.Ι.,

-Τα Τμήματα Τ.Ε.Ι. ήταν Τμήματα τετραετούς φοίτησης, απέδιδαν πτυχίο επιπέδου 6, ισότιμο των τετραετούς φοίτησης Πανεπιστημιακών Τμημάτων, με προγράμματα σπουδών που αντιστοιχούσαν σε 240 ECTS,

-Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα, δικαιούνται να διασυνδεθούν με την εξελικτική πορεία των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης από τα οποία προέρχονται,

-Οι φοιτητές Τ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως έτους σπουδών, δικαιούνται να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες όπως φοιτητές και σπουδαστές σχολών κατώτερων, ανώτερων και ανώτατων που καταργήθηκαν στην δεκαετία του 80’ και μεταγενέστερα και να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα σπουδών των νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων,

-Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα, έχουν ακαδημαϊκό δικαίωμα να είναι κάτοχοι Τίτλων Μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, και Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών, ήδη από την εποχή των πρώτων αποφοίτων μετά το 1988-89,

-Οι Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. αναγνωρίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ ως Απόφοιτοι Πανεπιστημιακού Επιπέδου.

Τι διεκδικούν

 Α. Αντιστοίχιση πτυχίων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχία που χορηγούν τετραετούς φοίτησης Τμήματα Πανεπιστημίων, ως εξής:

 Α1. Για τα καταργηθέντα τμήματα Τ.Ε.Ι. τετραετούς φοίτησης με όμοια και προϋπάρχοντα τμήματα Πανεπιστημίου, προτείνεται η αυτόματη αντιστοίχιση των παλαιών τμημάτων Τ.Ε.Ι. με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα.

Α2. Για τα καταργηθέντα τμήματα Τ.Ε.Ι. τα οποία διαθέτουν αντίστοιχη ή σχεδόν αντίστοιχη ειδικότητα με νέα τμήματα Πανεπιστημίων, προτείνεται η αυτόματη αντιστοίχιση με τα πτυχία Πανεπιστημίων λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 • τα νέα προγράμματα σπουδών δε διαφοροποιούνται κατά το μέρος των υποχρεωτικών μαθημάτων, παρά μόνο προστίθενται ορισμένα μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, ενώ ως υποχρεωτικό μάθημα παραμένει τόσο η πτυχιακή εργασία όσο και η πρακτική άσκηση,
 • η εργασιακή εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τους απόφοιτους στο αντικείμενο σπουδών τους καλύπτει τις όποιες διαφοροποιήσεις μαθημάτων, διαχρονικά, στα προγράμματα σπουδών.

Α3. Εάν υφίσταται καταργηθέν τμήμα Τ.Ε.Ι. που δε διαθέτει ειδικότητα αντίστοιχη ή σχεδόν αντίστοιχη με ένα νέο τμήμα Πανεπιστημίου, τότε προτείνεται να οριστεί ένας μέγιστος αριθμός τεσσάρων (4) εξεταζόμενων μαθημάτων στο πλέον συναφές τμήμα Πανεπιστημίου που έχει δημιουργηθεί, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου αποφοίτου. Τα μαθήματα αυτά θα πραγματοποιούνται με τη μορφή σεμιναρίων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, η διάρκεια ολοκλήρωσης των οποίων θα είναι ελεύθερη, λόγω περιορισμών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως είναι οι επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, θέματα υγείας και η τρέχουσα οικονομική κατάσταση κάθε πτυχιούχου. Το αντικείμενο των εξεταζόμενων μαθημάτων θα ορίζεται από τα νέα τμήματα με βάση το πρόγραμμα σπουδών που ήδη έχει παρακολουθήσει ο απόφοιτος. Τα μαθήματα θα εξετάζονται σε διακριτές από τις προβλεπόμενες από το Πανεπιστήμιο εξεταστικές περιόδους.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως αυτά έχουν οριστεί στα αντίστοιχα Π.Δ. που αφορούν την άσκηση επαγγέλματος από αποφοίτους του τμήματος, καθώς και η διατήρηση της άδειας ή βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος ως μία και ενιαία για κάθε νομοθετικώς ρυθμιζόμενο επάγγελμα. Ταυτόχρονα θεωρείται δεδομένη η βούληση της Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για την έκδοση εκκρεμών επαγγελματικών δικαιωμάτων σε πλήθος τμημάτων.

Β. Αντιστοίχιση Τετραετών τμημάτων Τ.Ε.Ι. με Πενταετή τμήματα Πανεπιστημίων

Τμήματα Τ.Ε.Ι. τετραετούς φοίτησης με αντίστοιχο νέο ή προϋπάρχον τμήμα Πανεπιστημίου πενταετούς φοίτησης ως εξής:

Οι Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα τετραετούς φοίτησης θα έχουν τη δυνατότητα αντιστοίχισης του πτυχίου τους με τα Πτυχία Πανεπιστημιακών Τμημάτων Πενταετούς φοίτησης, ομοειδούς ή συναφούς επιστημονικού πεδίου, με μέγιστο αριθμό εξεταζόμενων μαθημάτων τα έξι (6), χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση, με δωρεάν και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σεμιναριακού χαρακτήρα (στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων), ανεξαρτήτως των εξαμήνων σπουδών και χωρίς χρονικό περιθώριο εξέτασής τους και λήψης του νέου πτυχίου, εφόσον υπάρχει πλήρης συνάφεια με την ειδικότητα του πτυχιούχου. Εάν δεν υπάρχει συνάφεια, ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων θα είναι οκτώ (8), με τους ίδιους όρους παρακολούθησης. Ταυτόχρονα το κάθε ίδρυμα οφείλει να αναγνωρίσει την αποδεδειγμένη εμπειρία, ως  προς τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Τα μαθήματα θα ορίζονται με βάση το πρόγραμμα σπουδών του ιδρύματος που θα επιλέξει ο πτυχιούχος να πραγματοποιήσει τις σπουδές του. Η διαδικασία επιλογής μαθημάτων θα γίνεται μία φορά και εφόσον υπάρξει διάλογος σε επιτροπή που θα ορίζεται από την Σύγκλητο και θα συμμετέχει εκπρόσωπος του φορέα αποφοίτων και θα αφορά όλους τους πτυχιούχους που θα επιλέξουν το ίδρυμα αυτό. Αλλαγές θα επιτρέπονται μόνο κατόπιν σχετικής απόφασης της επιτροπής.

Για τους Πτυχιούχους Τεχνολογικού Τομέα που είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών, η αντιστοίχιση με το Πτυχίο του Πενταετούς Τμήματος θα δίνεται αυτόματα, με βάση την συνάφεια του Τμήματος προέλευσης. Σημειωτέον, οι Μεταπτυχιακοί ή Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών δεν αίρονται μετά την διαδικασία της αντιστοίχισης.

Για όλα τα Τμήματα Τεχνολογικού Τομέα που καταργήθηκαν, η Πολιτεία θα ορίσει τις αντιστοιχίσεις με τα νέα Τμήματα Πανεπιστημίων, μέσω της λειτουργίας Ειδικής Επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα Πανεπιστήμια, φορείς των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο για τις Ανώτατες Σπουδές.

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις Α & Β, σε περίπτωση πλήρους κατάργησης τμήματος Τ.Ε.Ι. ή αλλαγής επιστημονικής κατεύθυνσης, προτείνεται η αντιστοίχιση των παλαιών πτυχίων Τ.Ε.Ι. με τα νέα πανεπιστημιακά πτυχία που χορηγούν τμήματα συναφούς προγράμματος σπουδών/κατεύθυνσης που προέκυψαν μετά την κατάργηση των Τ.Ε.Ι. ή εάν δεν υπάρχουν αυτά, προτείνεται η αντιστοίχιση των παλαιών πτυχίων Τ.Ε.Ι. με πανεπιστημιακά πτυχία που χορηγούν τμήματα πανεπιστημίων της επικράτειας συναφούς προγράμματος σπουδών/κατεύθυνσης.

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) αυτοδίκαια μετατρέπεται σε Πανεπιστήμιο με αντικείμενο την εκπαίδευση λειτουργών της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για όλες τις ειδικότητες.

Οι φοιτητές των τμημάτων Τ.Ε.Ι. που συνεχίζουν να φοιτούν στο πρόγραμμα Τ.Ε.Ι. του Τμήματος που καταργήθηκε, μέσα στο πλαίσιο του νέου Πανεπιστημίου.

Α) Οι φοιτητές που δεν έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών μπορούν αυτόματα να μεταπηδήσουν στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών.

Β) Οι φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών να έχουν το δικαίωμα με αίτηση τους να μεταπηδήσουν στο νέο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις. Επιπροσθέτως να αναγνωρίζονται όλα τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση που εμπεριέχονται στα 4 έτη σπουδών (ανεξαρτήτως αν έχουν κατοχυρωθεί από τους εν ενεργεία  φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών).

Σημειωτέον, επειδή οι εν ενεργεία φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των ενηλίκων απαιτείται τα επιπλέον μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου Πανεπιστημιακών τμημάτων να διεξαχθούν με την διαδικασία δωρεάν και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων).

Ποιοι υπογράφουν

Επιστημονικές Ενώσεις και Φορείς Αποφοίτων και Φοιτητών Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

 • Ανεξάρτητη Ομάδα Φοιτητών ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
 • Ένωση Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Κρήτης
 • Ένωση Δασοπόνων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Ε.Δ.Α.ΔΙ.ΜΑ.Θ.).
 • Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων.
 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) Αιτωλοακαρνανίας.
 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) Ρεθύμνου.
 • Ομάδα Αποφοίτων Διοίκησης & Οικονομίας Τ.Ε.Ι.
 • Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος (Ο.Τ.Α.Ε.).
 • Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Γεωπόνων Τ.Ε.
 • Πανελλήνια Ένωση Δασοπόνων & Δ.Φ.Π.
 • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.).
 • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών (Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.).
 • Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων.
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων.
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών.
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας.
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Οχημάτων (Π.Σ.Π.Μ.Ο.).
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑ.Σ.Τ.Ι.).
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών Τ.Ε.Ι.
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι.
 • Πρόεδρος & Γραμματέας της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) Ηρακλείου.
 • Σύλλογος Αποφοίτων Τεχνολόγων Μηχανικών Οχημάτων (Σ.Α.Τ.Μ.Ο.).
 • Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικής Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτας.
 • Σύλλογος Γεωπόνων Τ.Ε. Δημοσίων Υπαλλήλων Παράρτημα Ανατολικής Κρήτης.
 • Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος.
 • Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης.
 • Σύλλογος Τεχνολόγων Γεωπόνων Αποφοίτων Βιολογικής Γεωργίας.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ypaith
Υπουργείο Παιδείας: 96 υπάλληλοι που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης θα μοιραστούν 120.000 ευρώ
Η κατανομή ανά υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΑ
Υπουργείο Παιδείας: 96 υπάλληλοι που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης θα μοιραστούν 120.000 ευρώ