ΟΛΜΕ: Επιβεβαίωση της αδικίας που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί με τα λάθη των προσωρινών πινάκων
Η ΟΛΜΕ είχε εγκαίρως καταδικάσει την απόφαση του ΥΠΑΙΘ να προχωρήσει σε προσλήψεις αναπληρωτών από τους προσωρινούς πίνακες, οι οποίοι εμπεριέχουν λάθη και παραλείψεις, για τις οποίες την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά το ΑΣΕΠ και οι υπηρεσίες διοίκησης του ΥΠΑΙΘ.

Η απόφαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα  χιλιάδες συνάδελφοι να έχουν ραγδαία πτώση στη σειρά τους στους πίνακες ή και να αποκλείονται από αυτούς, χωρίς καμία δική τους υπαιτιότητα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε επιστολή του (Αρ. Πρωτ. Γρ. Συν. 111/4.8.20)  προς την υπουργό Παιδείας επιβεβαιώνει τα όσα κατήγγειλε σχετικά η Ομοσπονδία μας και καλεί  την πολιτική ηγεσία «όπως εξετάσετε το ανακύψαν θέµα µε τη δέουσα προσοχή και προβείτε σε ενέργειες µε στόχο την άρση της σηµειωθείσας κακοδιοίκησης και κυρίως την ίση και δίκαιη µεταχείριση των υποψήφιων εκπαιδευτικών».

Συγκεκριμένα, η εν λόγω επιστολή αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη καταθέσει εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά τους στις κατά τόπον ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των προαναφερθεισών προκηρύξεων προκειµένου να καταχωρηθούν τα προσόντα τους στο ΟΠΣΥ∆ και να λάβουν την αντίστοιχη µοριοδότηση.

…Εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη, µε την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων, διαπίστωσαν ότι στοιχεία που τους αφορούν και µοριοδοτούνται δεν είχαν καταχωρηθεί στο ΟΠΣΥ∆.

…Οι ανωτέρω ενέργειες της ∆ιοίκησης σε συνδυασµό µε τις παρατεθείσες διατάξεις έχουν θορυβήσει τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν υποβάλει (1ΓΕ/2019) ή θα υποβάλουν (2ΓΕ/2019) ενστάσεις στο ΑΣΕΠ προκειµένου να θεραπευθεί η παράλειψη της ∆ιοικήσεως, για την οποία οι ίδιοι ουδεµία υπαιτιότητα φέρουν και να αποκατασταθεί στο ορθό η µοριοδότησή τους. Όπως, τέλος, γνωρίζετε η εξέταση των ενστάσεων θα ολοκληρωθεί µεσούντος του σχολικού έτους, οπότε αντενδείκνυται να παρακωλυθεί η παιδαγωγική διαδικασία µε αλλαγές εκπαιδευτικών στα σχολεία. Αυτό σηµαίνει ότι η πρόσληψη εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2020-2021 βάσει των προσωρινών πινάκων µε ήδη γνωστά λάθη και παραλείψεις, αποκλείει από την εργασία υποψήφιους που ενδεχοµένως το δικαιούνται µε ό,τι αυτό συνεπάγεται : ασφαλιστική κάλυψη, προϋπηρεσία, µισθός, επίδοµα ανεργίας κλπ.

…όπως καταφάνηκε στην υπό εξέταση περίπτωση, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν σε πολλές περιπτώσεις να επωµισθούν τις συνέπειες για τα λάθη και τις παραλείψεις της ∆ιοίκησης, καταρχάς µε την υποβολή ενστάσεων στο ΑΣΕΠ, οπότε καλούνται, αν και άνεργοι ως επί το πλείστον, να καταθέσουν παράβολο ποσού είκοσι (20) ευρώ και κατά δεύτερον µε την ενδεχόµενη απώλεια θέσης εργασίας. Η διαφαινόµενη αυτή πρακτική, της διόρθωσης προφανών σφαλµάτων µέσω µίας επιπλέον (και επί δαπάνη των πολιτών) διοικητικής διαδικασίας µε επιβάρυνση µίας ανεξάρτητης αρχής για τη διόρθωση προφανών και µη αµφισβητήσιµων από τη ∆ιοίκηση σφαλµάτων και παραλείψεων που εµφιλοχώρησαν στη διαδικασία εκ παραδροµής, δεν συνάδει µε την αρχή της χρηστής διοίκησης συνιστώντας σε κάθε περίπτωση µορφή κακοδιοίκησης.»

Εάν, η συνεχώς αρνούμενη τον διάλογο πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, είχε αποδεχτεί το αίτημα της ΟΛΜΕ, το οποίο της κατατέθηκε από την πρώτη κιόλας συνάντηση τον Ιούλιο του 2019, να μην εφαρμόσει τον ισχύοντα νόμο, τον οποίο άλλωστε δεν είχε ψηφίσει στη Βουλή, αλλά να προχωρήσει σε διορισμούς και προσλήψεις σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΛΜΕ, θα είχαν αποφευχθεί και τα προαναφερόμενα λάθη και οι αδιανόητες αδικίες σε βάρος των συναδέλφων και η απαράδεκτη καθυστέρηση ολοκλήρωσης των διαδικασιών των διορισμών και των προσλήψεων εκπαιδευτικών.

Η απόφαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα  χιλιάδες συνάδελφοι να έχουν ραγδαία πτώση στη σειρά τους στους πίνακες ή και να αποκλείονται από αυτούς, χωρίς καμία δική τους υπαιτιότητα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε επιστολή του (Αρ. Πρωτ. Γρ. Συν. 111/4.8.20)  προς την υπουργό Παιδείας επιβεβαιώνει τα όσα κατήγγειλε σχετικά η Ομοσπονδία μας και καλεί  την πολιτική ηγεσία «όπως εξετάσετε το ανακύψαν θέµα µε τη δέουσα προσοχή και προβείτε σε ενέργειες µε στόχο την άρση της σηµειωθείσας κακοδιοίκησης και κυρίως την ίση και δίκαιη µεταχείριση των υποψήφιων εκπαιδευτικών».

Συγκεκριμένα, η εν λόγω επιστολή αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη καταθέσει εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά τους στις κατά τόπον ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των προαναφερθεισών προκηρύξεων προκειµένου να καταχωρηθούν τα προσόντα τους στο ΟΠΣΥ∆ και να λάβουν την αντίστοιχη µοριοδότηση.

…Εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη, µε την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων, διαπίστωσαν ότι στοιχεία που τους αφορούν και µοριοδοτούνται δεν είχαν καταχωρηθεί στο ΟΠΣΥ∆.

…Οι ανωτέρω ενέργειες της ∆ιοίκησης σε συνδυασµό µε τις παρατεθείσες διατάξεις έχουν θορυβήσει τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν υποβάλει (1ΓΕ/2019) ή θα υποβάλουν (2ΓΕ/2019) ενστάσεις στο ΑΣΕΠ προκειµένου να θεραπευθεί η παράλειψη της ∆ιοικήσεως, για την οποία οι ίδιοι ουδεµία υπαιτιότητα φέρουν και να αποκατασταθεί στο ορθό η µοριοδότησή τους. Όπως, τέλος, γνωρίζετε η εξέταση των ενστάσεων θα ολοκληρωθεί µεσούντος του σχολικού έτους, οπότε αντενδείκνυται να παρακωλυθεί η παιδαγωγική διαδικασία µε αλλαγές εκπαιδευτικών στα σχολεία. Αυτό σηµαίνει ότι η πρόσληψη εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2020-2021 βάσει των προσωρινών πινάκων µε ήδη γνωστά λάθη και παραλείψεις, αποκλείει από την εργασία υποψήφιους που ενδεχοµένως το δικαιούνται µε ό,τι αυτό συνεπάγεται : ασφαλιστική κάλυψη, προϋπηρεσία, µισθός, επίδοµα ανεργίας κλπ.

…όπως καταφάνηκε στην υπό εξέταση περίπτωση, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν σε πολλές περιπτώσεις να επωµισθούν τις συνέπειες για τα λάθη και τις παραλείψεις της ∆ιοίκησης, καταρχάς µε την υποβολή ενστάσεων στο ΑΣΕΠ, οπότε καλούνται, αν και άνεργοι ως επί το πλείστον, να καταθέσουν παράβολο ποσού είκοσι (20) ευρώ και κατά δεύτερον µε την ενδεχόµενη απώλεια θέσης εργασίας. Η διαφαινόµενη αυτή πρακτική, της διόρθωσης προφανών σφαλµάτων µέσω µίας επιπλέον (και επί δαπάνη των πολιτών) διοικητικής διαδικασίας µε επιβάρυνση µίας ανεξάρτητης αρχής για τη διόρθωση προφανών και µη αµφισβητήσιµων από τη ∆ιοίκηση σφαλµάτων και παραλείψεων που εµφιλοχώρησαν στη διαδικασία εκ παραδροµής, δεν συνάδει µε την αρχή της χρηστής διοίκησης συνιστώντας σε κάθε περίπτωση µορφή κακοδιοίκησης.»

Εάν, η συνεχώς αρνούμενη τον διάλογο πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, είχε αποδεχτεί το αίτημα της ΟΛΜΕ, το οποίο της κατατέθηκε από την πρώτη κιόλας συνάντηση τον Ιούλιο του 2019, να μην εφαρμόσει τον ισχύοντα νόμο, τον οποίο άλλωστε δεν είχε ψηφίσει στη Βουλή, αλλά να προχωρήσει σε διορισμούς και προσλήψεις σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΛΜΕ, θα είχαν αποφευχθεί και τα προαναφερόμενα λάθη και οι αδιανόητες αδικίες σε βάρος των συναδέλφων και η απαράδεκτη καθυστέρηση ολοκλήρωσης των διαδικασιών των διορισμών και των προσλήψεων εκπαιδευτικών.

Διαβάστε Επίσης:


ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Εκλογές αιρετών: Η πλατφόρμα ZEUS καλεί τα μέλη εφορευτικών επιτροπών σε επιμόρφωση
Εκλογές αιρετών: Η πλατφόρμα ZEUS καλεί τα μέλη εφορευτικών επιτροπών σε επιμόρφωση
Μήνυμα του Γραφείου Αρωγής Χρηστών «Ζευς» προς τα διορισμένα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές αιρετών 
Εκλογές αιρετών: Η πλατφόρμα ZEUS καλεί τα μέλη εφορευτικών επιτροπών σε επιμόρφωση
Εσείς κα Κεραμέως κάνατε τεστ και μάθατε! Για εμάς δεν προβλέπεται
Εσείς κα Κεραμέως κάνατε τεστ και μάθατε! Για εμάς δεν προβλέπεται
Με αφορμή τη κα Νίκη Κεραμέως και τον Κορονοϊο, λίγα λόγια για τα τεστ Covid-19 στους μαθητές και στα σχολεία - Τι αναφέρει πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ
Εσείς κα Κεραμέως κάνατε τεστ και μάθατε! Για εμάς δεν προβλέπεται
Εκλογές αιρετών: «Εκλογές βίας και νοθείας - Να παραιτηθεί η υπουργός»
Εκλογές αιρετών: «Εκλογές βίας και νοθείας - Να παραιτηθεί η υπουργός»
Κριτική της «Εκπαιδευτικής Λέσχης» για τους χειρισμούς της Νίκης Κεραμεώς στις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του υπουργείου...
Εκλογές αιρετών: «Εκλογές βίας και νοθείας - Να παραιτηθεί η υπουργός»
Κρούσματα σε σχολεία: Θετικοί στον κορονοϊό εργαζόμενοι στη ΔΠΕ Λάρισας και στην ΠΔΕ Θεσσαλίας
Κρούσματα σε σχολεία: Θετικοί στον κορονοϊό εργαζόμενοι στη ΔΠΕ Λάρισας και στην ΠΔΕ Θεσσαλίας
Αυξάνονται ραγδαία τα κρούσματα στη χώρα - Θετικοί στον κορονοϊό εργαζόμενοι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και στην Περιφερειακή...
Κρούσματα σε σχολεία: Θετικοί στον κορονοϊό εργαζόμενοι στη ΔΠΕ Λάρισας και στην ΠΔΕ Θεσσαλίας