Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πώς θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου
Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη διεξαγωγή εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Πώς θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου:

α. Οι εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, γραπτές ή προφορικές, του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, θα πραγματοποιηθούν με όλες τις πρόσφορες εξ αποστάσεως μεθόδους, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του ίδιου οργάνου, με χρήση τρόπων και μέσων που να εξασφαλίζεται, κατά το ανθρωπίνως δυνατό, ο αδιάβλητος χαρακτήρας αυτών και με απόλυτο σεβασμό στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

β. Τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης της εξεταστικής περιόδου, ήτοι από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου μέχρι και το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020, με δυνατότητα τα Τμήματα να πραγματοποιούν εξετάσεις και ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους και προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. Εξαίρεση αποτελεί το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, για το οποίο η εξεταστική περίοδος παραμένει από 10/6 έως και 18/7/2020. Ειδικά για τις εξετάσεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, δύναται να πραγματοποιούνται και ημέρα Κυριακή.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας διαπιστωθεί τεκμηριωμένη αδυναμία από τους συμμετέχοντες ή αστοχία των τεχνικών μέσων, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας της εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους την αμέσως επόμενη Κυριακή της εβδομάδας που παρατηρήθηκε η αστοχία και αν αυτό δεν επαρκέσει θα υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσης της εξέτασης μετά το πέρας της εξεταστικής, κατά την εβδομάδα 20 – 25 Ιουλίου 2020. Η ευθύνη για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια της εξέτασης είναι του διδάσκοντα ο οποίος δρα σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Κοσμήτορα της Σχολής ή με τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

γ. Οι βαθμολογίες των μαθημάτων οφείλουν να έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα του Ιδρύματος, με μέριμνα των αρμόδιων διδασκόντων, έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020, προκειμένου οι διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης των τίτλων σπουδών να ολοκληρωθούν εντός του μηνός Αυγούστου.

δ. Επισημαίνεται ότι, τόσο η εξ αποστάσεως διδασκαλία όσο και η εξ αποστάσεως εξέταση πραγματοποιούνται μέσα στις ειδικές συνθήκες της πανδημίας και αποτελούν εξαιρετική περίπτωση, χωρίς να υποκαθίσταται η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και η διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία, όταν εκλείψουν οι έκτακτες συνθήκες που τις επέβαλαν.

ε. Οι διδάσκοντες καλούνται να διενεργήσουν τις εξετάσεις με βάση την ανά χείρας απόφαση και την από 25.5.2020 εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής για την εξ αποστάσεως εξέταση. στ. Οι τρόποι αξιολόγησης των εξετάσεων εξ αποστάσεως που θα εφαρμοστούν είναι:

i) Αξιολόγηση μέσω εργασιών ή θεμάτων προς ανάπτυξη σε συνδυασμό με τηλεδιάσκεψη, σε καθορισμένο χρόνο εξέτασης,

ii) Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών επιλογών σε συνδυασμό με τηλεδιάσκεψη και

iii) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης

ζ. Τα ακαδημαϊκά Τμήματα και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) θα εκπονήσουν πρόγραμμα εξετάσεων με ειδική αναφορά στον τρόπο της εξ αποστάσεως εξέτασης που έχει επιλέξει ο κάθε διδάσκων.

Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται στους Προέδρους των Τμημάτων, στους Διευθυντές των ΠΜΣ και στους διδάσκοντες να διενεργήσουν δοκιμαστική εξέταση για την καλύτερη προετοιμασία των εξετάσεων και να εξηγήσουν εγκαίρως και επαρκώς στους φοιτητές τους τρόπους με τους οποίους θα εξετασθούν.

η. Ορίζει ως υπεύθυνο παρακολούθησης και εφαρμογής των μεθόδων αξιολόγησης που θα εφαρμοστούν κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο (Ιούνιος-Ιούλιος 2020) τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος συνεπικουρείται από τον Κοσμήτορα της κάθε Σχολής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

θ. Εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου για τυχόν βελτιώσεις/ προσαρμογές των προβλεπομένων στο συνημμένο Παράρτημα, οι οποίες τυχόν ανακύψουν κατά την περίοδο προετοιμασίας των εξετάσεων με εξ αποστάσεως μεθόδους.

Δείτε εδώ την απόφαση

σχετικά άρθρα

Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Υπόμνημα προς την υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας, καθώς και τον πρόεδρο του ΙΕΠ
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Η εταιρεία που εξαγόρασε 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ζητά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της «κατανομής κινδύνων», όπως αυτού της...
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Η έρευνα διεξάγεται με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού αποδοχής των μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξέτασης από τους φοιτητές
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ