Επαναλειτουργία ωδείων και καλλιτεχνικών σχολών για μικρούς μαθητές
Επιστρέφουν στις καλλιτεχνικές σχολές οι μαθητές κάτω των 11 ετών

Στο άρθρο πρώτο της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/ 5719/16.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανά- πτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,Παι- δείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσω- τερικών “Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης” (Β΄ 1867) προστίθεται περίπτωση γ΄, η οποία έχει ως εξής:

γ) Για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 και εξής, η λειτουργία: i) των Ωδείων και Μουσικών Σχολών για τους σπουδαστές ηλικίας κάτω των έντεκα (11) ετών, ii) των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού για τους σπουδαστές ηλι- κίας κάτω των έντεκα (11) ετών, iii) η λειτουργία των λοι- πών εκπαιδευτικών δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για τους σπουδαστές ηλικίας κάτω των έντεκα (11) ετών.

Άρθρο δεύτερο

Απαγορεύσεις και κανόνες λειτουργίας δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

Το άρθρο δεύτερο της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/ 5719/16.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανά- πτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παι- δείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσω- τερικών “Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης”(Β΄ 1867) αντικαθίσταται ως εξής:

  1. Οι διοικήσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των φορέων του άρθρου πρώτου, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και των εν γένει δραστηριοτήτων τους.

  2. Ειδικές απαιτήσεις και απαγορεύσεις για τη λειτουρ- γία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του άρθρου πρώτου, σύμφωνα και με τις από 13.5.2020 και 27.5.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 είναι οι ακόλου- θες:

α. Απαγορεύεται η διδασκαλία και η χρήση πνευστών οργάνων.

β. Επιτρέπεται η χρήση κρουστών οργάνων με υπο- χρεωτική για τον δάσκαλο χρήση μη ιατρικής προστα- τευτικής μάσκας ή και προαιρετική χρήση κατασκευής plexiglass.

γ. Επιτρέπεται η φωνητική διδασκαλία, υπό την προ- ϋπόθεση ότι η διδασκαλία λαμβάνει χώρα ατομικά και γίνεται υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας από τον δάσκαλο ή και προαιρετική χρήση κα- τασκευής plexiglass.

δ. Στις αίθουσες διδασκαλίες και στους λοιπούς κλει- στούς χώρους των ανωτέρω δομών καλλιτεχνικής εκπαί- δευσης τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

ε. Επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισμός και η τοπική απολύμανση όλων των μουσικών οργάνων και όλων των επιφανειών που αγγίζονται από μαθητές- σπουδαστές και δασκάλους-καθηγητές.

  1. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των φορέ- ων του άρθρου πρώτου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.

  2. Η ασφαλής λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του άρθρου πρώτου γίνεται σύμφωνα με την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης και την από 27.5.2020 εισήγηση της 55ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημό- σιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες καθώς και τις από 13.5.2020 και από 27.5.2020 εισηγήσεις της Εθνι- κής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας κορωνοϊ- ού COVID-19 αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή επαναλειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, όπως αυτά εξει- δικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  3. Η Διοίκηση των φορέων και των επιχειρήσεων του άρθρου πρώτου φροντίζει ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, σπουδαστών, δασκάλων, καθηγητών και εργαζομένων, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τή- ρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουρ- γείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο τρίτο

Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας - Κυρώσεις

Η παράγραφος 1 του άρθρου τρίτου της υπ’αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοι- νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης” (Β΄ 1867) αντι- καθίσταται ως εξής:

1. Στις επιχειρήσεις και στους φορείς του άρθρου πρώ- του που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου δεύτερου επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και ανα- στολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Παράβαση

Κυρώσεις

Απαγόρευση διδασκαλίας και χρήσης πνευστών

1η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και ανα- στολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες

 

2η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες

Χρήση κρουστών οργάνων χωρίς χρήση από τον δάσκα- λο μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας

1η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ

 

2η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες

Φωνητική διδασκαλία η οποία δεν λαμβάνει χώρα ατο- μικά

1η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ

 

2η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες

Φωνητική διδασκαλία χωρίς χρήση από τον δάσκαλο μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας

1η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ

 

2η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες

 

 

Μη τήρηση της ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου στις αίθουσες διδασκαλίες και στους λοιπούς κλειστούς χώρους των ανωτέρω δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

1η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ

 

2η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες

Μη τήρηση του κανόνα για ενδελεχή και συχνό καθαρι- σμό και τοπική απολύμανση των επιφανειών που αγγίζο- νται από μαθητές-σπουδαστές και δασκάλους- καθηγητές

1η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ

 

2η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες

Μη τήρηση της ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέ- τρου στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των φορέων των ανωτέρω δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

1η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ

 

2η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες

Άρθρο τέταρτο

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης” (Β΄ 1867).

σχετικά άρθρα

Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Υπόμνημα προς την υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας, καθώς και τον πρόεδρο του ΙΕΠ
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Η εταιρεία που εξαγόρασε 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ζητά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της «κατανομής κινδύνων», όπως αυτού της...
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Η έρευνα διεξάγεται με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού αποδοχής των μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξέτασης από τους φοιτητές
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ