Πολυνομοσχέδιο: Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων
Με τις νέες ρυθμίσεις που εντάσσονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας προβλέπεται ότι ο συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος πραγματοποιείται κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους από τον σύλλογο διδασκόντων, συνδυάζεται με τον σχεδιασμό συλλογικών δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση (άρθρο 33) με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται το άρθρο 47 του ν. 4547/2018, με το οποίο ρυθμιζόταν, κατά τρόπο συνοπτικό, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, με συνέπεια να μην αποδίδεται η αρμόζουσα σημασία και βαρύτητα στις διαδικασίες αυτές.

Με τις νέες ρυθμίσεις ο συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος πραγματοποιείται κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους από τον σύλλογο διδασκόντων, συνδυάζεται με τον σχεδιασμό συλλογικών δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών.

Ο σύλλογος διδασκόντων καθορίζει και τον τρόπο υλοποίησής τους για το τρέχον σχολικό έτος. Οι εν λόγω δράσεις έχουν διπλό στόχο. Κατά πρώτον, στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας προεχόντως ως εκπαιδευτικής δομής. Κατά δεύτερον, έχουν ως σκοπό την αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε σχολικής μονάδας, προκειμένου να λειτουργήσει ως πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν. Προκειμένου να επιτευχθεί ένας ορθά προσανατολισμένος και αποτελεσματικός συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμός συλλογικών δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον σύλλογο διδασκόντων πρωτίστως η απολογιστική έκθεση του έργου της σχολικής μονάδας του προηγούμενου σχολικού έτους, οι παρατηρήσεις, προτάσεις, εκθέσεις και τα συμπεράσματα των οικείων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) επί του προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ως προς το εκπαιδευτικό έργο της, καθώς και οι απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ο σύλλογος διδασκόντων έχει την ευχέρεια να καλεί στελέχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), του Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και του Ι.Ε.Π., καθώς και μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και στελέχη εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων. Με τη συμμετοχή τους τα στελέχη των παραπάνω φορέων λειτουργούν ως «κριτικοί φίλοι», εμπλουτίζοντας με την ειδίκευσή τους τον προβληματισμό 26 σχετικά με τις δράσεις και τις εναλλακτικές προσεγγίσεις των θεμάτων που ο σύλλογος διδασκόντων θα εντάξει στον ετήσιο προγραμματισμό. Στην παράγραφο 2 ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τον σχεδιασμό από τον σύλλογο διδασκόντων συλλογικών δράσεων, με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως διοικητικής και εκπαιδευτικής δομής και εν τέλει τη βελτίωση της ποιότητας του επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου.

Έτσι προβλέπεται ότι προγραμματίζονται και υλοποιούνται συλλογικές δράσεις, οι οποίες εστιάζουν κατά προτεραιότητα στους τομείς που εμφανώς και αμέσως συμβάλλουν στην αξιολόγηση και τελικώς στη βελτίωση του εκπαιδευτικού – διδακτικού έργου, αλλά και σε άλλες σημαντικές παραμέτρους της οργανωτικής/διοικητικής και της εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Στον προγραμματισμό δράσεων για τη βελτίωση της οργανωτικής/διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας εντάσσονται δράσεις που σχετίζονται, ενδεικτικά, με τη λειτουργία και την ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου του συλλόγου διδασκόντων, με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών σε διδακτικά και παιδαγωγικά ζητήματα, με τη σχολική ζωή και την ενεργότερη συμμετοχή των μαθητών, με την οργάνωση, το ψυχολογικό κλίμα και την πνευματική και πολιτισμική παράδοση του σχολείου, με την καταγραφή ελλείψεων πόρων και υποδομών και τους τρόπους βέλτιστης αξιοποίησης αυτών που διαθέτει το σχολείο, με τη συστηματική παρακολούθηση της φοίτησης, των μαθητικών επιδόσεων και των απουσιών, με τη σχολική διαρροή, με την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, με τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής, με την εκπαιδευτική αξιοποίηση τοπικών επιστημονικών, πολιτιστικών και παραγωγικών φορέων, με την ενίσχυση των σχέσεων του σχολείου με τους γονείς και τους τοπικούς φορείς, καθώς και με τη συνεργασία του σχολείου με στελέχη και φορείς υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Ο σύλλογος διδασκόντων θέτει, για τα θέματα που θα επιλέξει, συγκεκριμένους και σαφείς στόχους για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού – διδακτικού έργου καθώς και της διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, σχεδιάζει τις συγκεκριμένες δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που τίθενται, προσδιορίζει τις διαδικασίες και εξειδικεύει τα μέσα που θα αξιοποιήσουν ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας και ακολούθως παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίησή των στόχων αυτών, ιδίως με τη χρήση ποιοτικών κριτηρίων.

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η πραγματοποίηση, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και τουλάχιστον μία φορά ανά δίμηνο, τακτικών συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων, στις οποίες συζητείται διεξοδικά η πορεία υλοποίησης του αρχικού προγραμματισμού και των δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών που έχουν σχεδιασθεί, προκειμένου να εκτιμηθεί η διαφαινόμενη αποτελεσματικότητά τους. Αν ο σύλλογος κρίνει ότι είναι αναγκαίο, ορίζεται ότι προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό, ανασχεδιασμό ή σε τυχόν απαραίτητες διορθωτικές και βελτιωτικές κινήσεις, αξιοποιώντας και τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου παιδαγωγικής ευθύνης, ο οποίος μεριμνά για την ενημέρωση και τη στήριξη των σχολικών μονάδων σε όλες τις φάσεις εφαρμογής του θεσμοθετούμενου συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ως προς το έργο που επιτελεί.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως και 8 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις ομάδες δράσεων για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης της σχολικής μονάδας ως κοινότητας επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, θεσπίζεται ότι, κατά τον ετήσιο προγραμματισμό και υπό την επίβλεψη του Διευθυντή, συγκροτούνται ομάδες συλλογικών δράσεων, 27 κοινού ενδιαφέροντος, σε κάθε μία από τις οποίες συμμετέχουν δύο έως πέντε εκπαιδευτικοί.

Σκοπός των ομάδων αυτών είναι η πιο στοχευμένη οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων που αποβλέπουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στην αναβάθμιση εκπαιδευτικών παραμέτρων της παιδαγωγικής, διδακτικής, μαθησιακής και αξιολογικής λειτουργίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σε αυθεντικές συνθήκες σχολικής τάξης, καθώς και στην αναβάθμιση παραμέτρων του πλαισίου των σχέσεων, των ρόλων, των εμπειριών, των ενδιαφερόντων και του ψυχολογικού κλίματος της σχολικής τάξης, εντός των οποίων αναπτύσσονται οι παραπάνω λειτουργίες.

Οι ποικίλες μορφές συνεργασίας των μελών κάθε ομάδας γίνονται στο πλαίσιο του ωραρίου και αξιολογούνται με ποιοτικά κριτήρια. Οι εν λόγω ομάδες δράσεων καθορίζουν σε ποιες από τις προαναφερόμενες παραμέτρους θα εστιάσουν, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και προγραμματίζοντας αντίστοιχες δράσεις που θα υλοποιήσουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στις τάξεις τους, σε πλαίσιο αμοιβαίας υποστήριξης, παρακίνησης, ενθάρρυνσης, αλληλοπαρατήρησης, ομαδικότητας και συνδιδασκαλίας.

Οι δράσεις αυτές υποστηρίζονται από τη Διεύθυνση του σχολείου, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της δυνατότητας, κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, να αναμορφώνεται ή/και να προσαρμόζεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, με μέριμνα της Διεύθυνσης, ώστε να διευκολύνονται οι συνεργασίες των ομάδων δράσεων. Για τη συμμετοχή τους στις ομαδικές δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καταθέτουν σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων σχετική πρόταση με τους σκοπούς και τη σημασία του θέματος που θα αναλάβουν.

Όπου είναι εφικτό, οι δράσεις και οι στόχοι των ομάδων επαγγελματικής ανάπτυξης μπορούν να σχετίζονται με εν εξελίξει επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία προβλέπουν εφαρμογές των προτεινόμενων δράσεων σε συνθήκες σχολικής τάξης. Το έργο της υποστήριξης και του συντονισμού των εν λόγω ομάδων αναλαμβάνουν ο Διευθυντής του σχολείου και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου της ειδικότητας, κατά περίπτωση. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου μπορεί να οργανώνει σχετικές, ενδοσχολικές, επιμορφωτικές δράσεις και να παρέχει την απαιτούμενη στήριξη. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης δύνανται, στο τέλος του διδακτικού έτους, με αίτησή τους να ζητήσουν σχετική βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στις εν λόγω ομαδικές δράσεις.

Στην παράγραφο 9 ορίζεται ότι για τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό και σχεδιασμό δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών συντάσσεται έκθεση, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων και αναρτάται αμέσως, χωρίς υπαίτια βραδύτητα,

(α) κατά τα κύρια σημεία της, με τρόπο συνοπτικό, στην ιστοσελίδα κάθε σχολικής μονάδας και

(β) στο σύνολό της σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, την ανάπτυξη και λειτουργία της οποίας αναλαμβάνει το Ι.Ε.Π. και στην οποία έχουν πρόσβαση τα εμπλεκόμενα στελέχη της εκπαιδευτικής ιεραρχίας (Διευθυντής Εκπαίδευσης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης), το Ι.Ε.Π. και η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. Προβλέπεται, τέλος, εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τους θεματικούς άξονες αναφοράς του συλλογικού προγραμματισμού και των σχεδιαζόμενων δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, τους τρόπους προσέγγισής τους, καθώς και τον τύπο και το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης της παραγράφου 9.

Και τούτο, αφενός για λόγους συνεκτικής προσέγγισης των διαδικασιών προγραμματισμού των σχολικών μονάδων, ώστε να είναι ακολούθως ευχερέστερη και η χρήση σχετικών στοιχείων για τον καλύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο, και αφετέρου για λόγους οργάνωσης και αποτελεσματικότητας των τηρουμένων διαδικασιών.

Δείτε αναλυτικά το νομοσχέδιο:

Αιτιολογική έκθεση

Πίνακας τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων

Το σχέδιο νόμου

Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Ειδική Έκθεση

Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων

Έκθεση Διαβούλευσης

 

Διαβάστε Επίσης:


ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Κοροναϊός: 935 νέα κρούσματα, 91 διασωληνωμένοι και 5 νέοι θάνατοι
Κοροναϊός: 935 νέα κρούσματα, 91 διασωληνωμένοι και 5 νέοι θάνατοι
Έσπασε το φράγμα των 900 κρουσμάτων. Σήμερα Σάββατο σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων στην Ελλάδα. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το μεγαλύτερο αριθμό...
Κοροναϊός: 935 νέα κρούσματα, 91 διασωληνωμένοι και 5 νέοι θάνατοι
Η Ορμπανοποίηση της ελληνικής τηλεόρασης
Η Ορμπανοποίηση της ελληνικής τηλεόρασης
«Δεν μένει άλλη επιλογή για το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, παρά να προβεί σε εμπάργκο εις βάρος όλων των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών...
Η Ορμπανοποίηση της ελληνικής τηλεόρασης
Η ανθρώπινη ευδαιμονία κατά τον Ηρόδοτο
Η ανθρώπινη ευδαιμονία κατά τον Ηρόδοτο
«Το ερώτημα λοιπόν που περιμένει την απάντησή του είναι πόσο αγωνιστές κι ευτυχισμένοι είμαστε ως άτομα και ως κοινωνία μέσα στην υποδούλωσή μας σε...
Η ανθρώπινη ευδαιμονία κατά τον Ηρόδοτο
Κορονοϊός: Κλείνουν αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη
Κορονοϊός: Κλείνουν αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη
Μετά την υπαγωγή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στο επίπεδο 3 αναστέλλεται η λειτουργία αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων στους...
Κορονοϊός: Κλείνουν αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη