Νεοδιοριζόμενοι ΕΕΠ-ΕΒΠ: Αναλυτική ενημέρωση για μεταθέσεις-μετατάξεις
Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Βασίλη Βούγια – Γεωργίας Μπουλμέτη

Διαδικασία για τους νεοδιοριζόμενους και υπηρεσιακές μεταβολές

Εκδοση ΦΕΚ διορισμών

Ενταξη στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

Οπως έχουμε ήδη ενημερώσει, μετά την ανακοίνωση των διορισμών ΕΕΠ ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ο πίνακας των διορισθέντων έχει αποσταλεί στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν ξεκινήσει να ασχολούνται με την ένταξη τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΦΕΚ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Για να δημοσιευθεί το ΦΕΚ  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία. Ελπίζουμε ότι περίπου στο τέλος Φεβρουαρίου να έχει εκδοθεί το ΦΕΚ των διορισμών.

Να θυμίσουμε ότι κατά την περσινή χρονιά όταν υπήρξαν διορισμοί εκπαιδευτικών, είχε μεσολαβήσει περίπου ένας μήνας από την έκδοση του ΦΕΚ και την  ανάληψη υπηρεσίας.

Πληροφόρηση με mail

Οι διοριζόμενοι θα πληροφορηθούν για την αναγγελία διορισμού τους, μέσω της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου την οποία έχουν δηλώσει στον ΟΠΣΥΔ, με προσωπικό μήνυμα.

Διευκόλυνση ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας

Φαίνεται ότι εξετάζεται σοβαρά το αίτημα μας να προβλεφθεί διευκόλυνση της ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ, που υπηρετούν κατά το τρέχον έτος και διορίζονται μόνιμοι, στις Διευθύνσεις εκπαίδευσης που ήδη υπηρετούν, προκειμένου να μη χρειαστεί να μεταβούν στις νέες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που διορίζονται. Αντίστοιχη διευκόλυνση είχε δοθεί και κατά το έτος 2019 σε εκπαιδευτικούς που διορίσθηκαν.

Νεοδιοριζόμενοι ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δικαιολογητικά

Οταν θα αναγγελθεί ο διορισμός στους διοριστέους οφείλουν να προσκομίσουν στις Διευθύνσεις τα απαραίτητα έγγραφα για το διορισμό τους.

Σε επόμενη ενημέρωσή θα υπάρξει πληροφόρηση για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προσωρινές τοποθετήσεις

Για τους 64 νεοδιοριζόμενους που δεν υπηρετούν σε κάποια σχολική μονάδα ή ΚΕΣΥ, θα τοποθετηθούν προσωρινά σε κενά της περιοχής, είτε οργανικά είτε λειτουργικά, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν, με Απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και εισήγηση του οικείου ΠΥΣΕΕΠ.

Μεταθέσεις – Μετατάξεις 2019- 20

Μεταθέσεις

Οπως έχουμε ενημερώσει η Εγκύκλιος των Μεταθέσεων εξετάζεται ως προς τις αλλαγές που έχουν προκύψει προκειμένου να εκδοθεί. Εδώ πρέπει να τονίσουμε πως δε θα δεχθούμε αλλαγές στο αδιαβάθμητο χαρακτήρα των θέσεων μας στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και τα ΚΕΣΥ, σε σχέση με τις υπηρεσιακές μεταβολές.

Μετατάξεις

Οι Μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2019-20 μετά τις Μεταθέσεις και αφού εκδοθεί πρόσκληση. Οι μετατάξεις που ανακοινώθηκαν τον Ιανουάριο του 2020 αφορούσαν σε αιτήσεις του έτους 2018-19.

Οριστικές τοποθετήσεις

Οι οριστικές τοποθετήσεις των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθούν αφού ολοκληρωθούν όλα τα παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι οι μετατιθέμενοι, οι μετατασσόμενοι (2018-19), οι νέο μετατασσόμενοι (2019-20)  και οι διοριζόμενοι, θα κληθούν να επιλέξουν σχολεία και να τοποθετηθούν οριστικά.

Πότε θα συμβούν

Το πέρας όλης αυτής της διαδικασίας, σύμφωνα με δικές μας εκτιμήσεις, θα είναι περίπου μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες. Για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατό να απαντηθούν τη δεδομένη στιγμή ερωτήματα σχετικά με τα κενά ή σε ποιο σχολείο θα τοποθετηθούν οι νεοδιόριστοι.

Ενημερώνουμε όμως ότι οι αριθμητικές θέσεις των νεοδιοριζόμενων ανά ειδικότητα και ανά Διεύθυνση δε μπορούν να δοθούν σε Μεταθέσεις ή  σε νέες Μετατάξεις, γιατί έχουν υπολογιστεί στο δυναμικό των Διευθύνσεων.

Αδειες – υπολογισμών αδειών των νεοδιοριζόμενων σε σχέση με τις άδειες των αναπληρωτών

Ειδικότερα ως προς τα ερωτήματά, αναφορικά με τον υπολογισμό των αδειών ανατροφής σε σχέση με τις άδειες ανατροφής που έχουν ληφθεί με το καθεστώς αναπληρωτή, έχει δοθεί σχέδιο από τις διοικητικές υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ προς την πολιτική ηγεσία και ευελπιστούμε ότι θα τύχει επεξεργασίας σύντομα προκειμένου να εκδοθεί σχετική Ενημερωτική Εγκύκλιος.

Υπενθυμίζουμε

Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αρθρο 66 ΝΟΜΟΣ 4653/2020

Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Η παράγραφος 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α΄ 115).

Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

β) Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. μετατίθενται σε περιοχές μετάθεσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι νεοδιοριζόμενοι, οι μετατιθέμενοι και όσοι είναι στη διάθεση του Συμβουλίου αυτού, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι μεταθέσεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) γίνονται απευθείας σε αυτά, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.».

σχετικά άρθρα