Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
* Κείμενο στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος του alfavita.gr στον τρόπο Επιλογής Στελεχών της Εκπαίδευσης

Μετά από  την εκτενή παράθεση των στοιχείων τις προηγούμενες ημέρες για όσα έχουν συμβεί με το σύστημα επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, και μετά από τις προβλέψεις, βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, για το τι επίκειται, το alfavita.gr συνεχίζει -και κλείνει τις επόμενες ημέρες- το αφιέρωμα στο νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται, με την παράθεση απόψεων έμπειρων στελεχών και εκπαιδευτικών για το τι πρέπει να γίνει.

Ξεκινάμε τον διάλογο με τις θέσεις δύο από τις ενώσεις που συνομιλούν θεσμικά με το υπουργείο Παιδείας, την Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τον Πρόεδρο της οποίας κ. Τηλέμαχο Κουντούρη ζητήσαμε τις θέσεις της για το δέον γεννέσθαι. Το ίδιο κάναμε και με την Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων, ο Πρόεδρος της οποίας κ.Παρασκευάς Γιαλούρης απάντησε με κείμενό της.

Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι το alfavita.gr απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς πολλών πολιτικών τάσεων -και οι περισσότεροι απάντησαν. Εξαίρεση υπήρξε με εκπαιδευτικούς της ΔΑΚΕ οι οποίοι αν και αρχικά δέχθηκαν να απαντήσουν εντέλει δεν το έπραξαν. Επίσης ζητήθηκε δήλωση της υπουργού Παιδείας κ.Νίκης Κεραμέως σχετικά με το ζήτημα, η οποία όμως δεν απάντησε.

Ακολουθούν οι 14 βασικές θέσεις-προτάσεις της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το νέο σύστημα επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης.

1. Είναι αναγκαία η θέσπιση ενός νέου, σταθερού, διαφανoύς και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, ώστε κάθε εκπαιδευτικός να γνωρίζει τις προϋποθέσεις υπηρεσιακής εξέλιξής του, και το οποίο θα πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια:

α. την επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση του εκπαιδευτικού,

β. την εμπειρία του εκπαιδευτικού, που έχει αποκτηθεί από την αρχαιότητα, τη διδακτική υπηρεσία στην τάξη και την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης, και

γ. την αποτίμηση της προσωπικότητας-γενικής συγκρότησης του εκπαιδευτικού.

2. Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης πρέπει να είναι τα δεκαπέντε (15) χρόνια πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας στην τάξη, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄.

3. Μοριοδότηση όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών των υποψηφίων στελεχών, καθώς και όλων  των επιμορφώσεών τους, που έχουν πραγματοποιηθεί ή πιστοποιηθεί από δημόσιους φορείς, με δίκαιη και αναλογική αποτίμηση κάθε επιμέρους στοιχείου.

4. Συμβούλια Επιλογής στελεχών χωρίς διορισμένα μέλη αλλά με μέλη που θα επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, μετά από σχετική προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με την συμμετοχή του ΑΣΕΠ.

5. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών να μην συμμετέχουν στην αξιολόγηση των υποψηφίων στελεχών στα Συμβούλια Επιλογής, αλλά να παρίστανται μόνο για τον έλεγχο της διαδικασίας.

6. Παρουσίαση του βιογραφικού του υποψηφίου στελέχους στο Συμβούλιο Επιλογής παρουσία του υποψηφίου.

7. Καθιέρωση δομημένης συνέντευξης στα Συμβούλια Επιλογής για την αποτίμηση  της προσωπικότητας-γενικής συγκρότησης των υποψηφίων στελεχών, η οποία πρέπει να μαγνητοφωνείται ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια.

8.  Οι ενστάσεις των υποψηφίων στελεχών κατά της διαδικασίας επιλογής τους θα  πρέπει να κρίνονται από  όργανο ανώτερου του Συμβουλίου Επιλογής  τους και όχι από το ίδιο το Συμβούλιο Επιλογής.

9. Κανένας περιορισμός στον αριθμό προτιμήσεων Περιφερειών Εκπ/σης, Διευθύνσεων Εκπ/σης και σχολικών μονάδων από τα υποψήφια στελέχη.

10. Η δήλωση προτιμήσεων των υποψηφίων στελεχών  θα πρέπει να γίνεται  μετά την  Κύρωση του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων. Δηλαδή, υποβολή δήλωσης προτιμήσεων μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας επιλογής, ώστε να μην είναι δυνατή η «επεξεργασία»  του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων στελεχών, αξιοποιώντας κατάλληλα τη μοριοδότηση της συνέντευξης.

11. Μονιμότητα στελεχών και όχι  επανάκριση των στελεχών από μηδενική βάση για κάθε νέα θητεία. Παραμονή των στελεχών ή όχι  στη θέση τους μετά από αξιολόγηση του έργου τους.

12. 4ετή τουλάχιστον θητεία για όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης.

13. Κανένας περιορισμός στον αριθμό θητειών στην ίδια θέση στελέχους και κανένας περιορισμός στον αριθμό θητειών Διευθυντών και Υποδιευθυντών στην ίδια σχολική μονάδα.

14. Δημιουργία Σχολής Στελεχών Εκπαίδευσης, για την κατάρτιση των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης. Η επιτυχής παρακολούθηση των Προγραμμάτων της Σχολής Στελεχών θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη διεκδίκηση θέσης στελέχους στην εκπαίδευση.

Η πρόταση  της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων:

Σχετικά με το πλαίσιο επιλογής στελεχών, η Π.Ε.Σ.Σ. πιστεύει ότι:

1. Μέσα από διάλογο με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, πρέπει να δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο επιλογής σταθερό, αξιόπιστο, έγκυρο, δίκαιο και αξιοκρατικό, χωρίς διατάξεις αναδρομικού χαρακτήρα, έτσι  ώστε κάθε εκπαιδευτικός να γνωρίζει τις προϋποθέσεις υπηρεσιακής εξέλιξής του.

2. Για κάθε θέσης στελέχους στην Εκπαίδευση θα πρέπει να απαιτείται κάποια ελάχιστη διδακτική υπηρεσία καθώς και ελάχιστη, λίγο μεγαλύτερη όμως, εκπαιδευτική υπηρεσία, με μοριοδότηση της εκπαιδευτικής υπηρεσίας πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης.

3. Το πλαίσιο επιλογής θα πρέπει να είναι αποτιμά δίκαια:

  • την Επιστημονική και Παιδαγωγική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σπουδές, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές, επιμορφώσεις, συγγραφικό, επιστημονικό και επιμορφωτικό έργο. Η αποτίμηση του επιστημονικού και του συγγραφικού έργου θα πρέπει γίνεται από επιτροπή Πανεπιστημιακών.
  • την εμπειρία του υποψηφίου τόσο  από την αρχαιότητα όσο και κυρίως από την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης. Η αποτίμηση θα πρέπει να εξαρτάται από τη σημαντικότητα της θέσης.
  • Την αποτίμηση της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού μέσα από αδιάβλητη δομημένη συνέντευξη η οποία να προηγείται κάθε άλλης διαδικασίας.

 

Διαβάστε περισσότερα:

Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης: 37 χρόνια... φαγούρα και αλλαγές νόμων

Στελέχη Εκπαίδευσης: Όταν η συνέντευξη προκαλεί... μηνύσεις και κατηγορίες για «δικά μας παιδιά»

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση; Διευθυντές-μάνατζερ και αξιολόγηση

Τα 6 σημεία-κλειδιά του νέου νόμου για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης

Ιστορική αναδρομή της επιλογής στελεχών εκπαίδευσης: Η απουσία στρατηγικής και συνέχειας

Πώς επιλέγουν τα στελέχη εκπαίδευσης οι άλλες χώρες: Διαγωνισμοί και ανοικτές διαδικασίες

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΦΚΑ: Έρχονται 700 νέες μόνιμες προσλήψεις με 7.000 ευρώ το μήνα

Νέο ΜΗΤΡΩΟ επιμελητών Βρεφών, Νηπίων, Παιδιών - Χιλιάδες οι προσλήψεις

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Τηλεκπαίδευση: «Εκδικητική η περικοπή μισθών ύψους 5.699 ευρώ σε εκπαιδευτικό»
«Η διευθύντρια του ΕΠΑΛ παραβίασε τις εισόδους των εργαστηρίων, κλειδώνοντας τον εκπαιδευτικό, έξω από αυτά. Έτσι  δεν του επέτρεψε να εισέρχεται...
Τηλεκπαίδευση: «Εκδικητική η περικοπή μισθών ύψους 5.699 ευρώ σε εκπαιδευτικό»
Φροντιστήρια: Δεν πληρώνουν τις ημέρες αργίας-Τι καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ
Χάος παρανομιών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και στα Φροντιστήρια καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ - Δεν πληρώνουν τις ημέρες της γενικής αργίας, κάνουν παράνομα...
Φροντιστήρια: Δεν πληρώνουν τις ημέρες αργίας-Τι καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ
Αττική Οδός: Αποζημιώσεις έως και 100.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν οι εγκλωβισμένοι οδηγοί
Πώς θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις οι εγκλωβισμένοι οδηγοί και πολίτες στην Αττική Οδό
Αττική Οδός: Αποζημιώσεις έως και 100.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν οι εγκλωβισμένοι οδηγοί