ΠΔΕ Κ. Μακεδονίας: Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ
Προσλήψεις υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΕΕΠ και ΕΒΠ το πλαίσιο των Πράξεων:

-          «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5047097, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο».

-          «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047082, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι προσλήψεις των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) και ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ).

  1. 1.ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Καλούνται οι αναπληρωτές που τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες με τις με αριθμό πρωτοκόλλου αποφάσεις:

  • Α.Π: 24262 / 10-10-2019
  • Α.Π: 24264 / 10-10-2019
  • Α.Π: 24266 / 10-10-2019

να προσέλθουν και να αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 11/10/2019.

Παρακάτω περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν κατά την ανάληψη υπηρεσίας.

Επισημαίνουμε ότι οι αναπληρωτές θα πρέπει να παρουσιαστούν αρχικά στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της πρόσληψής τους και στη συνέχεια την ίδια ημέρα στην Περιφερειακή Διεύθυνση

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65,για την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή των δικαιολογητικών πρόσληψης.

Συνημμένα:
00_ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ_ΕΒΠ.docx  
01_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc  
02_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΑΙΤΗΣΗ.doc  
03_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ_ΑΙΤΗΣΗ.doc[ ] 
24262 Ω9Φ14653ΠΣ-8ΧΡ.pdf[ ] 
24264 7Ν0Υ4653ΠΣ-Κ4Σ.pdf[ ] 
24266 ΩΛ9Ω4653ΠΣ-80Ω.pdf[ ] 
5047082 _ΑΤΟΜ_ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ ΕΞΑΤΟΜ.docx[ ] 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.docx[ ] 

σχετικά άρθρα

Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς
Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς
Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών/τριων Δήμου Θέρμης
Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς