Αποσπάσεις ΕΕΠ – ΕΒΠ σε Φορείς του ΥΠΑΙΘ: Ανακοινοποίηση Εγκυκλίου
Αναλυτικά η ανακοινοποιημένη εγκύκλιος

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

καλεί

α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία ΥΠΑΙΘ και Δ/νσεις Εκπ/σης ΠΕ & ΔΕ, Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης) και σε ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ΥΠΑΙΘ και

β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία ΥΠΑΙΘ και Δ/νσεις Εκπ/σης ΠΕ & ΔΕ, Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης) για το σχολικό έτος 2019-2020 να υποβάλουν αίτηση από 13/08/2019 μέχρι 22/08/2019

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  • άρθρο 19, παρ. 1, περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78 Α΄)
  • άρθρο 31, παρ. 1 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄),
  • άρθρο 9, παρ.2 και άρθρο 27, παρ.3 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄),
  • άρθρο 31 του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α΄), σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του ν.1946/1991, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄)
  • άρθρα 6, 12 και 24 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 54 του
  • Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄)
  • Ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄) και άρθρο 25 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α΄)
  • Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄)
  • Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μέλη Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ., με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι:

Α) υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3528/2007.

Β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2019.

Γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31-08-2019. Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν υποψήφιοι των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

Τ. Θεοδωρικάκος: Τα κόμματα να ψηφίσουν τη διάταξη για την ψήφο στους ομογενείς
Τ. Θεοδωρικάκος: Τα κόμματα να ψηφίσουν τη διάταξη για την ψήφο στους ομογενείς

Την ανάγκη να ακούσουν όλοι οι βουλευτές και όλα τα κόμματα τη φωνή των Ελλήνων του εξωτερικού που ζητούν «να ισχύσει και στην Ελλάδα ό,τι ισχύει...

Τ. Θεοδωρικάκος: Τα κόμματα να ψηφίσουν τη διάταξη για την ψήφο στους ομογενείς