Μαθητές ΣΔΕ και ΙΕΚ φυλακών Κορυδαλλού για τις υποχρεωτικές μεταγωγές
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και ΙΕΚ των φυλακών Κορυδαλλού

Με έκπληξη και απορία εμείς οι σπουδαστές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και ΙΕΚ των φυλακών Κορυδαλλού, παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες μία προσπάθεια από την πλευρά της καινούργιας διοίκησης της φυλακής και της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να μεταγάγονται σπουδαστές παρόλο που αυτό απαγορεύεται ρητά από το νόμο 2776/99 του άρθρου 33 του Σωφρονιστικού Κώδικα, παράγραφος 9.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι κινήσεις αυτές οφείλονται σε έλλειψη πληροφόρησης από τους αρμόδιους φορείς καθώς ΙΕΚ γραφιστικής -  σκίτσου δεν λειτουργεί σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας και αυτόματα συμπεραίνει κανείς ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του. Το δικαίωμα της δια βίου μάθησης είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και αφορά βεβαίως και τους τροφίμους των φυλακών.

Με αυτό το τρoπο αφαιρειται το μοναδικο μεσο επανενταξης που λειτουργει, καθώς στις α­σφυ­κτι­κά κλει­στές φυ­λα­κές που δεν εκ­πλη­ρούν κα­νέ­να ρό­λο αλ­λά συ­νι­στούν βα­σα­νι­σμό, η εκ­παί­δευ­ση των κρα­του­μέ­νων και οι ά­δειες α­νοί­γουν πα­ρά­θυ­ρα ε­πι­κοι­νω­νίας, α­πο­φορ­τί­ζουν τον κρα­τού­με­νο α­πό τα δει­νά του ε­γκλει­σμού και λει­τουρ­γούν  ως δίαυ­λος προ­ε­τοι­μα­σίας για την κοι­νω­νι­κή ε­πα­νέ­ντα­ξη, ενώ ταυτόχρονα πε­ριο­ρί­ζει τη χρή­ση βίας και πα­ράλ­λη­λα συμ­βάλ­λει ση­μα­ντι­κά στον ε­ξαν­θρω­πι­σμό της φυ­λα­κής, κα­θώς ο κρα­τού­με­νος γε­μί­ζει το νε­κρό χρό­νο του.

Με την παρούσα ανακοίνωση εκφράζουμε την ανησυχία και τη διαμαρτυρία μας για την προσπάθεια αποδόμησης της επιμόρφωσης και διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις φυλακές και ζητάμε άμεσα με εφαρμοστεί συγκεκριμένη νομοθεσία, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, που απαγόρευε τη μεταγωγή του εκπαιδευόμενου σε άλλο κατάστημα κράτησης.

σχετικά άρθρα

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.000 άνεργους πτυχιούχους
ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.000 άνεργους πτυχιούχους
Διευρυμένο, Ενισχυμένο και Απλουστευμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης 5.000 Πτυχιούχων Ανέργων έως 39 ετών σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης του Ιδιωτικού...
ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.000 άνεργους πτυχιούχους