Thumbnail
Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιούνται για την τριετία 2015-2018, 413 Ευρωπαϊκά προγράμματα, κυρίως Erasmus και E-twinning (251 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 162 στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) με βάση την καταγραφή των προγραμμάτων, στην οποία προχώρησε το τμήμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της: http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/european/apotelesmata-katagrafis .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ, ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ:

Erasmus+, KA2,  Xenios Zeus  (Ως Συντονιστής )

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Erasmus+/Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης/ 2016-1-EL01-KA201-023512/“Xenios Zeus” που υλοποιείται για 24 μήνες (από 01-09-2016 έως 30-09-2018) με τίτλο: “Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adults”.

Συντονιστής του έργου είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με εταίρους: 1) το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Παιδαγωγικό Τμήμα και Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας), 2) το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Παιδαγωγική Σχολή), 3) το Πανεπιστήμιο της Aix-Marseille της Γαλλίας (ESPE), 4) την H.R.Y.O. της Ιταλίας (Μ.Κ.Ο. για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε νέους), 5) τον Δήμο Παιονίας (Πολύκαστρο Κιλκίς), 6) τον Δήμο Δέλτα (Διαβατά), 7) το Δίκτυο Άλφα (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης) και 8) τα Αρχεία Χαρτογραφικής Κληρονομιάς των Γενικών Αρχείων του Κράτους. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της γλωσσικής παιδείας με τη χρήση υπολογιστών, καθώς και η ευαισθητοποίηση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία δέχονται συνεχώς στο έδαφός τους πρόσφυγες/μετανάστες και αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία, ώστε ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν πρακτικές, τρόπους χειρισμού δύσκολων καταστάσεων, ενσωματώνοντας τους πρόσφυγες/μετανάστες στην καθημερινότητα, στο βαθμό που είναι εφικτό σε κάθε χώρα.

Αυτό το έργο στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης με αντίστοιχες δράσεις, μέσω τριών βασικών αξόνων-προτεραιοτήτων:

1. Τη δημιουργία και ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης για τους πρόσφυγες/μετανάστες και για τους καθηγητές-εκπαιδευτές τους. Το περιεχόμενό του αφορά το υλικό, καθώς και την οργάνωση εργαστηρίων που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, το οποίο δημιουργήθηκε από τους εταίρους του προγράμματος και έχει τη δυνατότητα αξιοποίησής του από μελλοντικούς χρήστες.
2. Την οργάνωση και την υλοποίηση ημερίδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας και των εταίρων της στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία. Αυτές απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές και ενδιαφερόμενους φορείς που αναλαμβάνουν δράση σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών, προκειμένου να ανταλλάξουν καλές πρακτικές.
3. Τη χρήση της εργαλειοθήκης από μελλοντικούς χρήστες και τη χρήση μιας πλατφόρμας για την αξιολόγηση του συνολικού προγράμματος, βάσει των αναγκών των προσφύγων/μεταναστών σε κάθε χώρα-εταίρο του προγράμματος, προσαρμοσμένη στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.

Απώτερος στόχος είναι η διάχυση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ιθύνοντες, καθώς και σε φορείς λήψης αποφάσεων, σκοπεύοντας στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στους πρόσφυγες/μετανάστες και στα παιδιά τους.
IntegratEd  (Ως Εταίρος)

Το Ευρωπαϊκό έργο «Promoting Meaningful Integration of 3rd Country National Children to Education (IntegratEd)» έχει ως στόχο την ενίσχυση και ενδυνάμωση της συμμετοχής των νεοαφιχθέντων παιδιών των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Υ.Τ.Χ.) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) 2014-2020 και υλοποιείται από ένα σχήμα 6 συνεργαζόμενων φορέων σε 5 χώρες με συντονιστή το ΚΜΟΠ - Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού. 

Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, το κέντρο CESIE στην Ιταλία, το Ίδρυμα InteRed στην Ισπανία, τον οργανισμό European Parents Association που προωθεί την ενεργή συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους στο Βέλγιο και τη συμβουλευτική εταιρεία Canary Wharf Consulting στο Ηνωμένο Βασίλειο με εμπειρία στη δημιουργία καινοτόμων ηλεκτρονικών εργαλείων.  

Το έργο IntegratEd στοχεύει στη συμπερίληψη των νεοαφιχθέντων παιδιών των Υ.Τ.Χ. στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέσω της δημιουργίας και πιλοτικής χρήσης ενός μοντέλου εκπαιδευτικής στήριξης που θα αποσκοπεί στην: 

  1. Υποστήριξη των ακαδημαϊκών επιδόσεων των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  2. Ενίσχυση των ικανοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας στη διαχείριση και συμπερίληψη διαφορετικών πολιτισμικών και γλωσσικών περιβαλλόντων
  3. Διευκόλυνση και προώθηση της συμμετοχής των γονέων των Υ.Τ.Χ. στην παιδεία και τη σχολική ζωή των παιδιών τους
  4. Ενίσχυση της γνώσης των μαθητών και των γονέων των Υ.Τ.Χ. για τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας
  5. Διατήρηση και ενίσχυση της μητρικής γλώσσας και της κουλτούρας των μαθητών των Υ.Τ.Χ. 
  6. Προώθηση της σημαντικότητας των διαπολιτισμικών ικανοτήτων στον σχεδιασμό πολιτικής στην εκπαίδευση.

Στην Ελλάδα, το έργο πραγματοποιείται από το ΚΜΟΠ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, με στόχο της δημιουργία ενός μοντέλου εκπαιδευτικής υποστήριξης που θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε δύο (2) σχολεία στην Αττική και σε τρία (3) σχολεία στη Θεσσαλονίκη. 
InterCap  (Ως Συνδεδεμένος Εταίρος)

Το έργο InterCap προωθεί τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, κυρίως ως προς την καταπολέμηση της φτώχειας, την προώθηση της δικαιοσύνης, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δημοκρατικού αισθήματος, με βασικό άξονα την Εκπαίδευση. Στοχεύει στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων που συνδέουν το θέμα της μετανάστευσης με το αίσθημα της ανασφάλειας και του κινδύνου, όπως αυτό καταγράφεται σε σειρά αναφορών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προκαταλήψεις αυτού του είδους έχουν αρνητικές συνέπειες, τόσο στην κοινωνική συνοχή εντός της Ε.Ε., όσο και αναφορικά με την υλοποίηση της παγκόσμιας ατζέντας περί ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) των Ηνωμένων Εθνών, τη Συμφωνία του Παρισιού και το Habitat III. 

Το έργο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών και στην καλλιέργεια των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, κυρίως ως προς την καταπολέμηση της φτώχειας, την προώθηση της δικαιοσύνης, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δημοκρατικού αισθήματος. 

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, τόσο σε εθνικό, όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της κινητοποίησης και ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργεία, Πανεπιστήμια, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ). Μέσω του έργου, θα υλοποιηθούν δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης για εκπαιδευτικούς, απόφοιτους παιδαγωγικών σχολών και άλλους εμπλεκόμενους στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ επίσης θα υλοποιηθούν και ευρείας κλίμακας ενημερωτικές καμπάνιες. 

Moisson 2, (Inter category mobilities for the observations of school systems and openness)  (Ως Εταίρος)
Διάρκεια:  Σεπτέμβριος 2017 – Ιούνιος 2019 
Συμμετέχοντες: Γαλλία (Academy of Nice, Academy of Aix-Marseille), Γερμανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Δανία, Ισπανία, Ελλάδα (Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας), Ιταλία, Λιθουανία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο. 
Το πρόγραμμα αφορά άτομα απ’ όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής κοινότητας : Εκπαιδευτικούς και προσωπικό που προέρχονται από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στελέχη Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Εκπαίδευσης, κ.α.). Θα δημιουργηθούν αντιπροσωπείες των 10-12 ατόμων, οι οποίες θα αποσταλούν για πέντε (5) μέρες σε μία από τις συμμετέχουσες χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Δανία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Όλα τα μέλη κάθε αντιπροσωπείας θα έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν τον τρόπο διδασκαλίας, της εργασίας και των οργανωτικών πρακτικών της χώρας υποδοχής (τόσο στα σχολεία, όσο και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης). Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 2 χρόνια. Θα πραγματοποιηθούν 5 κινητικότητες ανά έτος. Θα γίνει παρουσίαση στις αντιπροσωπείες του Εκπαιδευτικού Συστήματος της χώρας υποδοχής. Η κάθε αντιπροσωπεία  θα αφιερώσει 2 μέρες σε σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 2 μέρες σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την τελευταία μέρα η αντιπροσωπεία μαζί με τα σχολεία της χώρας υποδοχής θα εργαστούν για να οργανώσουν μελλοντικό e-Twinning Πρόγραμμα.

Nemesis, HORIZON 2020,  (Ως Εταίρος)
 

H Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NEMESIS/HORIZON 2020. 
Το NEMESIS είναι ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής καινοτομίας σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο που συνδέει την εκπαίδευση και την κοινωνική καινοτομία. Το NEMESIS θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να παρέχουν όλα τα εφόδια στους μαθητές τους, ώστε να γίνουν περισσότερο κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι και να αναπτύξουν δεξιότητες καινοτομίας, ενισχύοντάς τους με τα εργαλεία και τις ικανότητες που θα χρειαστούν για να συμβάλουν στην αλλαγή της κοινωνίας.

Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2021. Συνδυάζει καινοτόμα μαθησιακά μοντέλα, ανοικτές τεχνολογίες και συμμετοχικές σχέσεις και διαδικασίες. Κατά τη διάρκεια του έργου, οι συμμετέχοντες οργανισμοί (ερευνητές, φορείς κοινωνικής καινοτομίας, κοινωνικοί επιχειρηματίες και εκπαιδευτικοί) θα αναπτύξουν ένα παιδαγωγικό πλαίσιο μάθησης για την κοινωνική καινοτομία και μία άμεσα εφαρμόσιμη μεθοδολογία για σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.
 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://nemesis-edu.eu/el/about/

Εκ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 4-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

σχετικά άρθρα

viasmos
Θεσσαλονίκη: Αφέθηκε ελεύθερος για ενδοοικογενειακή βία και ξανά επιτέθηκε στην πρώην του
Ο 37χρονος βρέθηκε 2 φορές κατηγορούμενος μέσα σε ένα 24ωρο - Έχει χτυπήσει και την ανήλικη κόρη του
Θεσσαλονίκη: Αφέθηκε ελεύθερος για ενδοοικογενειακή βία και ξανά επιτέθηκε στην πρώην του
ΑΣΕΠ
ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 280 θέσεις στο υπουργείο Μετανάστευσης
Δείτε τους πίνακες διοριστέων Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 280 θέσεις στο υπουργείο Μετανάστευσης