Μαθησιακές δυσκολίες: Πως γίνεται η διάγνωση - Η λίστα με τα ΚΕΔΔΥ

Τα τελευταία χρόνια πολλά παιδιά παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες που έχουν επίπτωση στην επίδοσή τους στα σχολικά τους μαθήματα. Όσοι γονείς έχουν την υποψία ότι τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα μπορούν να καταφύγουν σε δημόσιες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διάγνωση και την αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Οι φορείς αυτοί είναι τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών τα γνωστά ΚΕΔΔΥ, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) και η Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ).

Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι οι γνωματεύσεις ιδιωτικών φορέων δεν έχουν ισχύ για τα δημόσια σχολεία και σε κάθε περίπτωση αν κάποιος ιδιώτης λογοθεραπευτής διαγνώσει κάποια μαθησιακή δυσκολία είναι αναγκαίο να καταφύγουν σε ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ που θα προτείνουν στα σχολεία και εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης των μαθητών. Οι γονείς μπορούν να καταθέσουν αίτηση για παραπομπή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., το οποίο στη συνέχεια ζητά από το σχολείο του μαθητή Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση που αφορά στη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του. Η Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση αποστέλλεται υπηρεσιακώς στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και είναι εξαιρετικά πολύτιμη για τη διαγνωστική διαδικασία, καθώς συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε καθημερινή αλληλεπίδραση με το μαθητή και έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των δεξιοτήτων και των αδυναμιών του.

Σε περίπτωση που το παιδί δεν έχει ακόμα εγγραφεί σε σχολείο, οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ μαζί με γνωματεύσεις ή ιατρικές εξετάσεις που έχουν από άλλους φορείς. Αίτηση για παραπομπή στα ΚΕΔΔΥ μπορούν να καταθέσουν και τα σχολεία όπου φοιτούν οι μαθητές, όταν δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος. Πριν την παραπομπή τους στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., είναι απαραίτητο να έχουν εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες παρέμβασης από το σχολείο. Όσοι γονείς καταθέσουν τη σχετική αίτηση ειδοποιούνται από τα ΚΕΔΔΥ και ο μαθητής έρχεται στο ΚΕΔΔΥ συνοδευόμενος από τους γονείς (συνήθως τη μητέρα).

Στα πλαίσια συνέντευξης που παραχωρούν στην κοινωνική λειτουργό δίνουν αναλυτικά στοιχεία για το κοινωνικό-αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού. Παράλληλα, στο μαθητή χορηγείται τεστ νοητικών ικανοτήτων από ψυχολόγο και αξιολογείται μαθησιακά από εκπαιδευτικό της βαθμίδας του, προκειμένου να καθοριστεί αρχικά το επίπεδο νοημοσύνης του παιδιού και να διαπιστωθούν το είδος και η ένταση των δυσκολιών του. Η γνωμάτευση, που αποτελεί εμπιστευτικό/απόρρητο έγγραφο, επιδίδεται στο σχολείο, αφού πρώτα έχουν ενημερωθεί οι γονείς για τις δυσκολίες του παιδιού, αλλά και για τις προτάσεις της διεπιστημονικής ομάδας, έχουν υπογράψει και έχουν παραλάβει το δικό τους αντίτυπο.

Ακολούθως παρουσιάζουμε μέσα από τη νομοθεσία ορισμένες επιπρόσθετες πληροφορίες που θα φανούν χρήσιμες σε γονείς και μαθητές...

Όπως αναφέρεται στο νόμο 3699/2008 τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους ενώ και άτομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από πενταμελή διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή. Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να συμμετέχει και εργοθεραπευτής ή μέλος του εξειδικευμένου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του κλάδου ΠΕ 31 κατά περίπτωση, κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου του οικείου ΚΕΔΔΥ.

Αντίθετα οι απόφοιτοι άνω των δεκαοκτώ ετών, που δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Μέσα στις αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ εντάσσεται και η εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εισηγήσεις αφορούν, εκτός των μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ και μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εισηγείται τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης για τον έλεγχο και πιστοποίηση των γνώσεων του μαθητή στα μαθήματα που εξετάζεται, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή είτε προσωπική, είτε διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΔΔΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες του μαθητή έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο στο οποίο δεν μετείχε ειδικός παιδαγωγός. Στην περίπτωση αυτή υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ και οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ της οποίας η απόφαση είναι οριστική. Η πενταμελής Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: έναν σχολικό σύμβουλο ΕΑΕ της αντίστοιχης βαθμίδας ως συντονιστή, έναν σχολικό σύμβουλο γενικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας (για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ειδικότητας Φιλολόγων), έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ 23, έναν λογοθεραπευτή του κλάδου ΠΕ 21 ή ΠΕ 26 και έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ για μαθητές προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση.

Η οικογένεια του μαθητή μπορεί να επιλέξει και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΕΔΕΑ χωρίς δικαίωμα ψήφου με αμοιβή που καταβάλλεται από το Δημόσιο και είναι ίση με την αμοιβή του εκάστοτε μέλους της πενταμελούς δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Στην περίπτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς δεν προσφύγουν στην πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ.

Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις εισηγήσεις και τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις, που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τα ΚΕΔΔΥ, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην εκδοθείσα γνωμάτευση.

Όταν η αξιολόγηση αφορά σε μαθητές που φοιτούν στα Λύκεια, οι εισηγήσεις ισχύουν μέχρι την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι Λυκείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση των οποίων οι γνωματεύσεις έχουν λήξει, επαναξιολογούνται από τα οικεία ΚΕΔΔΥ. Επίσης με το νόμο 4186/2013 ορίζεται ότι τα ΚΕΔΔΥ υποχρεούνται να γνωματεύουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη.

Ακολουθεί λίστα με τα ΚΕΔΔΥ και τα ΙΠΔ όλης της Ελλάδας στα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι γονείς για περαιτέρω πληροφορίες...

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  (ΚΕΔΔΥ)

Σύμφωνα με τον νόμο αρμόδια υπηρεσία για να γνωματεύσει αν ένα παιδί (μέχρι 18 χρονών) έχει ή όχι δυσλεξία είναι τα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνψσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ). Επειδή όμως τα ΚΕΔΔΥ είναι συνήθως πολύ γεμάτα κάθε χρόνο γίνονται δεκτές (κατ' εξαίρεσην) γνωματεύσεις από αναγνωρισμένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα.
 

Πηγή στοιχείων: Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας

ΚΕΔΔΥΤαχυδρομική ΔιεύθυνσηΤηλέφωνο / Φαξ

1.

Α' ΑΘΗΝΑΣΚανδάνου 18
115 26  Αθήνα
Τηλ.: 210-6929636 210-6929637
Φαξ: 210-6929617

2.

Β' ΑΘΗΝΑΣΛεωφ. Ηρακλείου 268
142 31  Ν. Ιωνία
Τηλ.: 210-2797176
Φαξ: 210-2751735

3.

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣΘηβών 250
122 44  Αιγάλεω
Τηλ.: 210-5610995
Φαξ: 210-5613655

4.

Δ' ΑΘΗΝΑΣΚαλαμακίου 46 & Ταξιαρχών
175 55  Άλιμος
Τηλ.: 210-9889582
Φαξ: 210-9823874

5.

ΠΕΙΡΑΙΑΤζαβέλα 88
185 33  Πειραιάς
Τηλ.: 210-4131561
Φαξ: 210-4131509

6.

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΙ. Μεταξά 35 κ' Λεωφ. Λαυρίου
194 00  Καρελλάς Κορωπί
Τηλ.: 210-6646669
Τηλ.: & Φαξ: 210-6028050

7.

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΠερσεφόνης 19
192 00  Ελευσίνα
Τηλ.: 210-5561665
Φαξ: 210-5561990

8.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΝαυπάκτου 168
302 00  Μεσολόγγι
Τηλ.: 26310-55258, 26310-55259, 26310-55077 
Φαξ: 26310-55063

9.

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΑνδριανουπόλεως 14 & Θερμογιάννη
211 00 Ναύπλιο
Τηλ.: 27520-96065, 27520-96066 
Φαξ:27520-96067

10.

ΑΡΚΑΔΙΑΣΚύπρου 40-44
221 00 Τρίπολη
Τηλ.: 2710-223426, 2710-221575 
Φαξ: 2710-221576

11.

ΑΡΤΑΣΚατσιμήτρου & Λουριώτη 1, Τρίγωνο
471 00  Άρτα
Τηλ.: 26810-22580
Φαξ: 26810-21032

12.

ΑΧΑΪΑΣΜακεδονίας 59-61
262 23  Πάτρα
Τηλ.: 2610-456060-69, 
Φαξ: 2610-429995

13.

ΒΟΙΩΤΙΑΣΑριστοφάνους
321 00 Λιβαδειά
Τηλ. & Φαξ: 22610-88973

14.

ΓΡΕΒΕΝΩΝΓ. Μπουσίου 50
511 00  Γρεβενά
Τηλ.: 24620-23104
Φαξ: 24620-87976

15.

ΔΡΑΜΑΣΑμπελάκια, ΤΘ 1076
661 00  Δράμα 
Τηλ.: 25210-76511
Φαξ: 25210-76512

16.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΆμστερνταμ 6, Ροδίνι
851 00 Ρόδος
Τηλ. & Φαξ: 22410-43195

17.

ΕΒΡΟΥ 9ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Πελαγίας
681 01  Αλεξανδρούπολη
Τηλ.: 25510-80170
Φαξ: 25510-83750

18.

ΕΥΒΟΙΑΣ9ο χλμ. Χαλκίδας-Ψαχνών
341 00 Χαλκίδα
Τηλ.: 22210-41235, 22210-41225
Φαξ: 22210-41345

19.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΝαπολ. Ζέρβα 3
36100- Καρπενήσι
Τηλ.: 22370-80127
Φαξ: 22370-80787

20.

ΖΑΚΥΝΘΟΥΚολυβα 85 & Ηλιακοπούλου
291 00  Ζάκυνθος
Τηλ.: 26950-43889
Φαξ: 26950-24967

21.

ΗΛΕΙΑΣΝ.Ε.Ο. Πύργου-Πατρών (κτήριο Κεκυκαμεα)
271 00  Πύργος
Τηλ.: 26210-20338
Φαξ: 26210-20339

22.

ΗΜΑΘΙΑΣΜουμόγλου 1, Παρ. Εδέσσης
591 00  Βέροια
Τηλ.: 23310-77950, 23310-77960
Φαξ: 23310-77965

23.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΣταυρινίδη 1 Αγ. Ιωάννης
714 09  Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-215020-29 - 2810-215030-39 - 
Φαξ: 2810-360230

24.

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΧάλκης 8 10ο χιλ. Θεσσαλονίκης- ΜουδανιώνΤηλ: 2310-365013
Φαξ: 2310-649584

25.

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚολοκοτρώνη 22
564 30  Σταυρούπολη
Τηλ.: 2310-603384
Φαξ: 2310-588139

26.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΕυροίας 1
461 00  Ηγουμενίτσα
Τηλ.: 26650-29266
Φαξ: 26650-23777

27.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓ. Παπανδρέου 4-6 (2ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων)
454 44  Ιωάννινα
Τηλ. & Φαξ: 26510-75387

28.

ΚΑΒΑΛΑΣ Παλαιολόγου 9
654 03  Καβάλα
Τηλ: 2510-241141
Φαξ:2510-831141

29.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠλαστήρα 21
43 100  Καρδίτσα
Τηλ: 24410-79892
Τηλ. & Φαξ:24410-79891

30.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑγίου Αθανασίου 36
521 00  Καστοριά

Τηλ.: 24670-44021, 24670-44067
Φαξ: 24670-42024

31.

ΚΕΡΚΥΡΑΣΔημ. Καββαδά 22
491 00  Κέρκυρα
Τηλ.: 26610-81055 - 26610-81045
Φαξ: 26610-81043

32.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΙ. Μομφεράτου 30 & Χαροκόπου, ΤΚ 281 00 ΑργοστόλιΤηλ.: 26710-27475
Φαξ: 26710 27476

33.

ΚΙΛΚΙΣΠύρρου & Βενιζέλου 1
611 00  Κιλκίς
Τηλ: 23410-27045
Τηλ. & Φαξ: 23410-77157

34.

ΚΟΖΑΝΗΣΜακρυγιάννη 21
501 00  Κοζάνη
Τηλ.: 2461036145
Φαξ: 2461028751

35.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΚολιάτσου 20
201 00  Κόρινθος
Τηλ.: 27410-74754 
Τηλ. & Φαξ:27410-74753

36.

ΚΥΚΛΑΔΩΝΓ. Παπανδρέου 1 έναντι Νοσοκομείου Σύρου
841 00  Ερμούπολη
Τηλ.: 22810-79628,  22810-79626,  22810-79627
Φαξ: 22810-79625

37.

ΛΑΚΩΝΙΑΣΙωάννου & Αικατερ. Γρηγορίου 13
231 00 Σπάρτη
Τηλ.: 27310-86627
Φαξ: 27310-82657

38.

ΛΑΡΙΣΑΣΚαστοριάς 2α
413 35  Λάρισα
Τηλ.: 2410-555223
Φαξ: 2410-555222

39.

ΛΑΣΙΘΙΟΥΣόλωνος 3, έναντι Διοικητηρίου
721 00  Άγιος Νικόλαος
Τηλ.: & Φαξ: 28410-82480

40.

ΛΕΣΒΟΥΚαραντώνη 17
811 00  Μυτιλήνη
Τηλ.: 22510-37344
Τηλ. & Φαξ: 22510-37345

41.

ΛΕΥΚΑΔΑΣΚαραβέλα 11
311 00  Λευκάδα
Τηλ. & Φαξ: 26450-26309

42.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΦερών και Ζάχου
383 34  Βόλος
Τηλ. & Φαξ: 24210-20818

43.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΚαπετάν Κρόμπα 11
241 00  Καλαμάτα
Τηλ. & Φαξ:: 27210-88363

44.

ΞΑΝΘΗΣ 11ο Δημ. Σχ. Ξάνθης
Νεάπολη
671 00  Ξάνθη
Τηλ.: 25410-83691
Φαξ: 25410-83689

45.

ΠΕΛΛΑΣΦλωρίνης 73,
Εθνική οδός 'Έδεσσας-Φλώρινας
 Έδεσσα
Τηλ.: 23810-51450
Φαξ: 23810-51452

46.

ΠΙΕΡΙΑΣΞηρομερίτου 15
601 00  Κατερίνη
Τηλ.: 23510-20813
Φαξ: 23510-23831

47.

ΠΡΕΒΕΖΑΣΦόρος έναντι ΑΤΕ
481 00  Πρέβεζα
Τηλ.: 26820-89638
Φαξ: 26820-89338

48.

ΡΕΘΥΜΝΟΥΚαλλιρρόης Παρρέν & Σιγανού 4
741 00  Ρέθυμνο
Τηλ.: 2831050613
Τηλ. & Φαξ: 2831035185

49.

ΡΟΔΟΠΗΣΜ. Μπότσαρη 1
691 00  Κομοτηνή
Τηλ.: 2531081288
Φαξ: 25310-82896

50.

ΣΑΜΟΥΚωνσταντινουπόλεως 3 Περιοχή Προσφυγικά
831 00  Σάμος
Τηλ.: 22730-87214 -15
Φαξ: 22730-87614

51.

ΣΕΡΡΩΝ3ο χλμ. Σερρών Δράμας
621 21  Σέρρες
Τηλ.: 23210-23424
Τηλ. & Φαξ: 23210-98082

52.

ΤΡΙΚΑΛΩΝΜπότσαρη 2
421 00  Τρίκαλα
Τηλ.: 24310-46407-09
Φαξ: 24310-46410

53.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΠαύλου Μπακογιάννη 2
351 00  Λαμία
Τηλ.: 22310-66162 
Τηλ. & Φαξ: 22310-66163

54.

ΦΛΩΡΙΝΑΣΜ. Αλεξάνδρου 111
531 00  Φλώρινα
Τηλ. & Φαξ: 23850-45611

50.

ΦΩΚΙΔΑΣΦρουρίου 47 (κτήρια ΚΕΓΕ)
331 00  Άμφισσα
Τηλ.: 22650-79287, 
Φαξ: 22650-23803

56.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚτήριο Κεκυκαμέα, ΤΘ 1654
631 00  Πολύγυρος
Τηλ. & Φαξ: 23710-21915

57.

ΧΑΝΙΩΝ8ης Δεκεμβρίου 59-61
731 32  Χανιά
Τηλ.: 28210-50492 (ψυχ.), 28210-46315 (εκπ/κοι), 28210-54390 (κοιν. λειτ.), 
Φαξ: 28210-27665

58.

ΧΙΟΥΠασπάτη & Ροζαρίου
821 00  Χίος
Τηλ. & Φαξ: 22710-24721

 

 

ίνακας με τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Γ6/81560/10-08-2006)
 
   

 Α. ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ

1. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ν.Α.)
Α. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νέου Ηρακλείου Αττικής
Σωκράτους 32
141 22  Νέο Ηράκλειο
210-2816598
210-2850632
Β. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νέας Σμύρνης
2ας Μαΐου 5
171 21  Νέα Σμύρνη
210-9321255
210-9323493
Γ. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθήνας
Γαρέφη 4, Ελληνορώσων – Κατεχάκη
115 25  Αθήνα
210-6773442 - 3
Δ. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης
Λεωφ. Μαραθώνος 121
153 51  Παλλήνη
210-6667224
210-6667382
Ε. Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Π.Ν.Α190 09  Ραφήνα22940-77791 - 5
2. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"
Α. Τμήμα Ψυχολογικής Παιδιατρικής
Θηβών και Μ. Ασίας, Γουδί
115 27  Αθήνα
210-7798748
210-7757496
3. ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ "Ό ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
Α. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου - Παιδοψυχιατρικό Τμήμα
Φερακύδου 1, Παγκράτι
116 35  Αθήνα
210-7519550
210-7019444
4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Α. Κέντρο Κοινοτικής. Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής
Δήλου 14. 
161 21  Καισαριανή
210-7640111
210-7644705
5. ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΩΝ "ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Μεσογείων και Ζαλόγγου 6
153 43  Αγία Παρασκευή
210-6015079
210-6016030
Β. Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων & Νέων
Μεσογείων 154
115 27
210-7480901
6. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου
Πλούτωνος και Ηφαίστου, 
121 35  Περιστέρι
210-5756226
210-576664
7. Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Α. Ψυχιατρικό Τμήμα
Ναϊάδων 117α
175 62  Παλαιό Φάληρο
210-9853761
210-9853762
8. Γ` ΔΥ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α. Κέντρο Προστασίας Παίδων "ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ"
Ακτή Κουντουριώτη 3, 
185 34  Πειραιάς
210-4172400
210-4110508
Β. Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Πειραιά
Καραολή & Δημητρίου 39 
185 34  Πειραιάς
210-4116662
210-4127230
9. Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ " ΤΖΑΝΕΙΟ "
Α. Παιδοψυχιατρικο Τμήμα
Τζανή και Αφεντούλη
Πειραιάς
210-4592000
210-4592967
10. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Κεντρικό
Νοταρά 58
106 83  Αθήνα
210-3844733
Β. Αθηνών
Ζαΐμη 2, Εξάρχεια
106 83  Αθήνα
210-3815711
210-3844733
Γ. Παράρτημα Πειραιά
Νοταρά 77, 
185 35  Πειραιάς
210-4170500
210-4170546
Δ. Παράρτημα Αιγάλεω
Σούτσου 4, Πλατ. Δαβάκη, 
122 43  Αιγάλεω
210-5910065
210-5910066
11. Ι.Κ.Α.
Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας
Ηπείρου 17,
104 33  Αθήνα
210-3604929
210-3641681
210-3604919
12. Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
Α. Εξωτερικά Ιατρεία
Λεωφόρος Πεντέλης
152 36  Αθήνα
210-8036300
210-8030402
13. ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
Α. Ψυχιατρικός Τομέας (Εφήβων και Ενηλίκων)151 26  Μαρούσι
210-8039911
210-8043203
Για τους ενήλικες υπάρχει δυνατότητα διάγνωσης από τα εξής κέντρα
Παλαιό ΦάληροΝαϊάδων 117210-9856761, -2
Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου - Τμήμα Ενηλίκων
Φερακύδου 5, Παγκράτι
116 35  Αθήνα
210-7016590
210-7016611
Αγία Παρασκευή 210-6391151
Β. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος
Γιαννιτσών 52 και Αγίων Πάντων
546 27
2310-554031
2310-554032
Β. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε` 41
561 23  Αμπελόκηποι
2310-726918
2310-726919
Γ. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα
Στ. Παπαδοπούλου 20
566 25  Συκιές
2310-629159
2310-629310
2. Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα
Κομνηνών 15, 
546 24  Θεσσαλονίκη
2310-270036
2310-268841
3. ΠΑΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Χ.Ε.Π.Α.
Α. Γ` Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Θεσσαλονίκης
Στ. Κυριακίδη 1, 
546 36  Θεσσαλονίκη
2310-994634
2310-993312
4. ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
Α. Ψυχιατρικός Τομέας-Τμήμα Παιδιών και ΕφήβωνΜαβίλη 11, Βαρδάρης, Θεσσαλονίκη
2310-515655
2310-350572
5. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. Τμήμα Παιδοψυχιατρικό-Ιατροτταιδαγωγική Υπηρεσία
Κωνσταντινουπόλεως 49, 
546 42  Θεσσαλονίκη
2310-814780
2310-892421
Β. Τομέας Υγείας Παιδιού - Α` Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.
Κωνσταντινουπόλεως 49, 
546 42  Θεσσαλονίκη
2310-892461
6. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Καυτατζόγλου 36 και Παπάφη, 
546 39  Θεσσαλονίκη
2310-845900
2310-845130
7. Ι.Κ.Α.
Α. Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνείου 1, 
546 39  Θεσσαλονίκη
2310-521800
2310-556583
Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ
1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ"
Α. Γεν. Νοσοκομείο Παίδων Πατρών "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ"
Ερυθρού Σταυρού 40
263 31  Πάτρα
2610-622222
2610-635220
2. Ι.Κ.Α.
Α. Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Πάτρας
Ναπολέοντος Ζέρβα 6
Ψαροφάϊ Πατρών
2610-316069
3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Παράρτημα Πατρών
Αθανασίου Διάκου 35, Ψηλά Αλώνια
262 24  Πάτρα
2610-336666
2610-338658
4. Π.Ν. ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Α. Ψυχιατρική Κλινική του Π.Π.Γ.Ν. Ρίου Πατρών
Ρίο Πατρών
265 04  Πάτρα
2610-999245
Δ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΒΡΟΥ
1. ΓΕΝ. ΝΟΣ.ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ-ΔΗΜΟΚΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ
Α. Ψυχιατρικός Τομέας
Δήμητρας 19
681 00  Αλεξανδρούπολη
25510-25293-25510-74753
2. ΙΚΑ  
Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής
Λεωφ. Μάκρης 29
681 00  Αλεξανδρούπολη
25510-26810
25510-20403
Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Παράρτημα Ζακύνθου
Φώσκολου και Φιλιώτη 4 
291 00  Ζάκυνθος
26950-26668 - 9
ΣΤ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής
Τ. Θ. 1393
714 09  Ηράκλειο
2810-392111
2810-392397
2.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Παράρτημα Ηρακλείου Κρήτης
Χρυσοστόμου 25
713 06  Ηράκλειο
2810-244409
Ζ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Βαλαωρίτου 35
454 44  Γιάννενα
26510-74227
Η. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Α. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας
25ης Μαρτίου 10
654 04  Καβάλα
2510-243992
2510-246233
Θ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
1. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ και ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Δημοκρατίας 111
413 34  Λάρισα
2410-611002 - 3
Ι. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Νικοτσάρα 20
382 22  Βόλος
24210-32431
24210-36811
2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Παράρτημα Βόλου
Κοραή 74
383 33  Βόλος
24210-38608
ΙΑ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
1. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κατερίνης
25ης Μαρτίου 102
601 00  Κατερίνη
23510-78145
23510-20020
ΙΒ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ
1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σάμου
Πλατεία Γρηγορίου Αυξεντίου
831 00  Βαθύ Σάμου
22730-80959
22730-80953
ΙΓ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σερρών
Αγ. Ιωάννου 9, Ηλιούπολη
621 00  Σέρρες
3210-51230
ΙΔ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Α. Ψυχιατρικός Τομέας - Ιατροπαιδαγωγικό ΚέντροΠολύγυρος
23710-20388
23710-20390
ΙΕ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
1. ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων
Κροκίδα 25
731 00  Χανιά
28210-51364
Β. Μονάδα Κοινων. Ψυχιατρ. και Συμβουλευτικής Εφήβων Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων
Μάρκου Μπότσαρη 49
731 00  Χανιά
28210-90949
Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Σοκαριστικό Βίντεο από τον αγώνα κάρτ στην Πάτρα - Στη ΜΕΘ ο 6χρονος

Έκτακτα μέτρα από αύριο Δευτέρα σε Σχολεία και πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Σεπτεμβριάτικο «Όνειρο Θερινής Νυκτός»: Αναβάθμιση της Δημοκρατίας!..
«Ο άρχων πρέπει να έχει κατά νουν τρία πράγματα: πρώτον, ότι διοικεί ανθρώπους, δεύτερον, ότι διοικεί σύμφωνα με τους υφιστάμενους νόμους της...
Σεπτεμβριάτικο «Όνειρο Θερινής Νυκτός»: Αναβάθμιση της Δημοκρατίας!..
τάξη, θρανία, αξιολόγηση
«Περί Αξιολόγησης και άλλων δαιμονίων…» - Έκτακτες συνελεύσεις εκπαιδευτικών
Έκτακτες συνελεύσεις εκπαιδευτικών στη Λέσβο σχετικά με την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, που έχουν προκηρύξει οι...
«Περί Αξιολόγησης και άλλων δαιμονίων…» - Έκτακτες συνελεύσεις εκπαιδευτικών
Νηπιαγωγείο
Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΟΑΕΔ: Παρατείνονται οι αιτήσεις
Παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για περισσότερες από 330 θέσεις φιλοξενίας βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ
Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΟΑΕΔ: Παρατείνονται οι αιτήσεις