Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Thumbnail
Επιμέλεια Παναγιώτη Α. Μπούρδαλα*

Ο αλγόριθμος του Μισθολογίου 2016, δηλ. ν. 4354/2015 – Πολλοί πίνακες

Επιμέλεια Παναγιώτη Α. Μπούρδαλα*

Ενώ παραμένει ακόμα ανοικτό το ζήτημα των τελικών κρατήσεων του νέου μισθολογίου 2016, που άπτονται του «μεγάλου ασφαλιστικού» που διαχειρίζεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα πλαίσια του παραδοτέων του 3ου μνημονίου και όχι μόνο, το νέο μισθολόγιο έχει πλέον ψηφιστεί πλέον του 1 μηνός (16-12-2015). Προβλέπεται η εφαρμοφή του αναδρομικά από την 1/1/2016 κάποια στιγμή και πάντως αργότερα από το Φλεβάρη του 2016 για πολιτικούς και τεχνικούς λόγους.

Επειδή αρκετοί συνάδελφοι επιζητούν λεπτομερέστερη και πιο ακριβή και σαφή ενημέρωση και έως ότου (και αν) ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις κρατήσεις και το ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ δημοσιεύσει την επίσημη και συλλογική του μελέτη, καλό είναι να υπάρξουν κάποια στοιχεία ως μπούσουλας. Έχω συλλέξει λοιπόν αρκετά, τα επεξεργάστηκα σε 6 κεφάλαια και ευχαριστώντας και από εδώ τους συναδέλφους που δημοσιεύουν σχετικά κείμενα, τα παρουσιάζω και με σχόλια και με πολλούς διαφωτιστικούς πίνακες.

Α. Η ανάλυσης της ερμηνευτικής Εγκυκλίου Γ. Χουλιαράκη [υπ’ αριθμ: 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) εφαρμοστική εγκύκλιο του ν. 4354/2015 - Μισθολόγιο 2016

«Επί του άρθρου 14 Βασικός Μισθός. Με την παρ. 1 ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της Υ.Ε. κατηγορίας ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780 €) ευρώ.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ανωτέρω εισαγωγικού βασικού μισθού (780 €) με το συντελεστή 0,0551. Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. 1 των κατηγοριών Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε. προσδιορίζονται με βάση το βασικό μισθό του Μ.Κ. 1 της Υ.Ε. κατηγορίας (780 €), πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΔΕ.      1,10

Τ.Ε.     1,33

Π.Ε.    1,40

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. των ως άνω κατηγοριών διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των 780 € με τους ως άνω συντελεστές και στη συνέχεια με το συντελεστή 0,0699 για τη Δ.Ε. κατηγορία, 0,0530 για τη Τ.Ε. κατηγορία και 0,0540 για την Π.Ε. κατηγορία. Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ...». Βλ. Εγκύκλιος Γ. Χουλιαράκη, 05-01-2016, σελ. 11.

Κάνοντας τις πράξεις και με επιβεβαίωση από την Ερμηνευτική Εγκύκλιο Γ. Χουλιαράκη (05-01-2016) τα σταθερά -και όχι πλέον ποσοστιαία- μισθολογικά βήματα ανά μία από τις 4 κατηγορίες διαμορφώνονται ως εξής:

Στην Υ.Ε. κατηγορία 43 €, στην Δ.Ε. 60 , στη Τ.Ε. 55 και στην Π.Ε. 59 . Έτσι διαμορφώνονται οι παρακάτω πίνακες, που πήραμε από την εν λόγω Εγκύκλιο Γ. Χουλιαράκη:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΤΗ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΠΕ

ΤΕ

0-2

ΜΚ1

1092

1037

2-4

ΜΚ2

1151

1092

4-6

ΜΚ3

1210

1147

6-8

ΜΚ4

1269

1202

8-10

ΜΚ5

1328

1257

10-12

ΜΚ6

1387

1312

12-14

ΜΚ7

1446

1367

14-16

ΜΚ8

1505

1422

16-18

ΜΚ9

1564

1477

18-20

ΜΚ10

1623

1532

20-22

ΜΚ11

1682

1587

22-24

ΜΚ12

1741

1642

24-26

ΜΚ13

1800

1697

26-28

ΜΚ14

1859

1752

28-30

ΜΚ15

1918

1807

30-32

ΜΚ16

1977

1862

32-34

ΜΚ17

2036

1917

34-36

ΜΚ18

2095

1972

36-38

ΜΚ19

2154

2027

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΤΗ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΔΕ

ΥΕ

0-3

ΜΚ1

858

780

3-6

ΜΚ2

918

823

6-9

ΜΚ3

978

866

9-12

ΜΚ4

1038

909

12-15

ΜΚ5

1098

952

15-18

ΜΚ6

1158

995

18-21

ΜΚ7

1218

1038

21-24

ΜΚ8

1278

1081

24-27

ΜΚ9

1338

1124

27-30

ΜΚ10

1398

1167

30-33

ΜΚ11

1458

1210

33-36

ΜΚ12

1518

1253

36-39

ΜΚ13

1578

1296

 

Βλ. Εγκύκλιος Γ. Χουλιαράκη, 05-01-2016, σελ. 12.

Β. Ένας συνοπτικός συγκριτικός πίνακας

Για να υπάρχει μια συνολική εικόνα των 4 κατηγοριών, ώστε να είναι εμφανείς οι συγκρίσεις και στα ίδια χρόνια «μισθολογικής» υπηρεσίας των βασικών μισθών από ο έτη υπηρεσίας (αρχική πρόσληψη) έως το μέγιστο (40 έτη υπηρεσίας) ενώσαμε τους προηγούμενους πίνακες σε έναν.

Τα έτη υπηρεσίας τα ονομάζουμε «μισθολογικά», διότι δεν ταυτίζονται πάντα με τα πραγματικά. Και αυτό διότι: 

α) Προστίθενται στα πραγματικά έτη τα πλασματικά (2, 4, 11, 12) από πιθανή «αριστεία», μεταπτυχιακό, πτυχίο δημόσιας διοίκησης, διδακτορικό, διοικητική θέση.

β) Αφαιρούνται από τα πραγματικά (1, 2, άλλα) από πιθανή «ακαταλληλότητα», σε όλους τα 2016 και 2017, αργίες, διαθεσιμότητες.

γ) Επειδή οι εκπαιδευτικοί α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης είναι δυνατόν να κλείνουν τα 40 έτη πραγματικής υπηρεσίας μετά την έναρξη του διαδακτικού έτους (λόγω μη μόνιμης εργασίας) είναι δυνατόν κάποιοι ελάχιστοι να εργαστούν και μήνες πέραν των 40 ετών (μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους στις 30 Ιουνίου), γι αυτό υπάρχει και η τελευταία σειρά στον επόμενο πίνακα.

Γ. Οι Βασικοί ακαθάριστοι μισθοί των 4 κατηγοριών (Υ.Ε., Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε.)

Έτη

Μισθολογικής

Υπηρεσίας

Μ.Κ.

Κατηγορία

Υ.Ε. σε €

Κατηγ.

Δ.Ε.

σε €

Μ.Κ.

Κατηγ.

Τ.Ε.

σε €

Κατηγ.

Π.Ε.

σε €

0

1

780

858

1

1037

1092

1

1

780

858

1

1037

1092

2

1

780

858

2

1092

1151

3

2

823

918

2

1092

1151

4

2

823

918

3

1147

1210

5

2

823

918

3

1147

1210

6

3

866

978

4

1202

1269

7

3

866

978

4

1202

1269

8

3

866

978

5

1257

1328

9

4

909

1038

5

1257

1328

10

4

909

1038

6

1312

1387

11

4

909

1038

6

1312

1387

12

5

952

1098

7

1367

1446

13

5

952

1098

7

1367

1446

14

5

952

1098

8

1422

1505

15

6

995

1158

8

1422

1505

16

6

995

1158

9

1477

1564

17

6

995

1158

9

1477

1564

18

7

1038

1218

10

1532

1623

19

7

1038

1218

10

1532

1623

20

7

1038

1218

11

1587

1682

21

8

1081

1278

11

1587

1682

22

8

1081

1278

12

1642

1741

23

8

1081

1278

12

1642

1741

24

9

1124

1338

13

1697

1800

25

9

1124

1338

13

1697

1800

26

9

1124

1338

14

1752

1859

27

10

1167

1398

14

1752

1859

28

10

1167

1398

15

1807

1918

29

10

1167

1398

15

1807

1918

30

11

1210

1458

16

1862

1977

31

11

1210

1458

16

1862

1977

32

11

1210

1458

17

1917

2036

33

12

1253

1518

17

1917

2036

34

12

1253

1518

18

1972

2095

35

12

1253

1518

18

1972

2095

36

13

1296

1578

19

2027

2154

37

13

1296

1578

19

2027

2154

38

13

1296

1578

19

2027

2154

39

13

1296

1578

19

2027

2154

40 (εκπ/ικοί)

13

-

1578

19

2027

2154

 

Δ. Συγκριτικός Πίνακας βασικών μικτών μισθών των ΠΕ - Πάνου Ντούλα [του ν. 4354/2015 (Ν.Μ. 2016) με τον ν.4024/2011 (Ν.Μ.2011) και προμνημονιακών μισθολογίων]

... Ακολουθεί ο Πίνακας για τους υπαλλήλους ΠΕ, με τις μικτές αποδοχές. Έχει ακριβή νούμερα για το μισθολόγιο προ Μνημονίου, για το «Μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ-2011», για το τωρινό καθεστώς (Μισθολόγιο Τώρα-2015) και για το «Μισθολόγιο ΣΥΡΙΖΑ-2016». Για τα καθαρά ας υπολογίσει είναι περίπου στο 70% των μικτών, γιατί αυτό μπορεί να διαφέρει στον καθέναν, ανάλογα με το το ύψος της έκτακτης εισφοράς, τον χρόνο πρώτης ασφάλισης, τον φορέα ασφάλισης, κ.ά.

ΕΤΗ ΥΠΗΡ 2011

ΕΤΗ ΥΠΗΡ 2015 (τώρα)

Προ Μνημονιου - μικτα

2011 - ΠΑΣΟΚ-μικτα

2015 (τώρα)- μικτα

ΣΥΡΙΖΑ 2016 -τελικο

διαφ μικτων ΣΥΡΙΖΑ (2016)- 2015 (τώρα)

διαφ μικτων % ΣΥΡΙΖΑ (2016) – 2015 (τώρα)

διαφ μικτων ΣΥΡΙΖΑ (2016) - Προ Μνημονιου

διαφ μικτων % ΣΥΡΙΖΑ (2016)- Προ Μνημονιου

ΟΧΙ

0

 

 

1.092

1.092

0

0%

 

 

ΟΧΙ

1

 

 

1.092

1.092

0

0%

 

 

ΟΧΙ

2

 

 

1.092

1.151

59

5%

 

 

ΟΧΙ

3

 

 

1.092

1.151

59

5%

 

 

0

4

1.636

1.092

1.092

1.210

118

11%

-426

-26%

1

5

1.636

1.092

1.092

1.210

118

11%

-426

-26%

2

6

1.636

1.092

1.092

1.269

177

16%

-367

-22%

3

7

1.757

1.201

1.250

1.269

19

2%

-488

-28%

4

8

1.757

1.201

1.250

1.328

78

6%

-429

-24%

5

9

1.791

1.225

1.250

1.328

78

6%

-463

-26%

6

10

1.791

1.225

1.250

1.387

137

11%

-404

-23%

7

11

1.825

1.250

1.250

1.387

137

11%

-438

-24%

8

12

1.825

1.250

1.250

1.446

196

16%

-379

-21%

9

13

1.861

1.381

1.437

1.446

9

1%

-415

-22%

10

14

1.861

1.381

1.437

1.505

68

5%

-356

-19%

11

15

1.892

1.409

1.466

1.505

39

3%

-387

-20%

12

16

1.892

1.409

1.466

1.564

98

7%

-328

-17%

13

17

1.926

1.437

1.466

1.564

98

7%

-362

-19%

14

18

1.926

1.437

1.466

1.623

157

11%

-303

-16%

15

19

1.960

1.589

1.653

1.623

-30

-2%

-337

-17%

16

20

1.960

1.589

1.653

1.682

29

2%

-278

-14%

17

21

1.994

1.620

1.686

1.682

-4

0%

-312

-16%

18

22

1.994

1.620

1.686

1.741

55

3%

-253

-13%

19

23

2.028

1.653

1.720

1.741

21

1%

-287

-14%

20

24

2.028

1.653

1.720

1.800

80

5%

-228

-11%

21

25

2.061

1.906

1.944

1.800

-144

-7%

-261

-13%

22

26

2.061

1.906

1.944

1.859

-85

-4%

-202

-10%

23

27

2.061

1.906

1.983

1.859

-124

-6%

-202

-10%

24

28

2.095

1.944

1.983

1.918

-65

-3%

-177

-8%

25

29

2.095

1.944

1.983

1.918

-65

-3%

-177

-8%

26

30

2.095

1.944

2.023

1.977

-46

-2%

-118

-6%

27

31

2.129

1.983

2.023

1.977

-46

-2%

-152

-7%

28

32

2.129

1.983

2.023

2.036

13

1%

-93

-4%

29

33

2.129

1.983

2.063

2.036

-27

-1%

-93

-4%

30

34

2.163

2.023

2.063

2.095

32

2%

-68

-3%

31

35

2.163

2.023

2.063

2.095

32

2%

-68

-3%

32

36

2.163

2.023

2.105

2.154

49

2%

-9

0%

33

37

2.197

2.063

2.105

2.154

49

2%

-43

-2%

34

38

2.197

2.063

2.105

2.154

49

2%

-43

-2%

35

39

2.197

2.063

2.147

2.154

7

0%

-43

-2%

 Παρατηρήσεις Πάνου Ντούλα: «...Στην πρώτη στήλη του Πίνακα, είναι τα έτη Υπηρεσίας που είχε κάποιος στις 31 Οκτώβρη του 2011 και βάσει των οποίων κατατάχτηκε στο «μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ-2011».

Στη δεύτερη στήλη του Πίνακα, είναι τα έτη Υπηρεσίας που έχει κάποιος αυτήν τη στιγμή (δηλ Δεκέμβρης του 2015), τα οποία, όπως ανέφερα, έχω υπολογίσει ακριβώς (+4) σε σχέση με το 2011.

Στην τρίτη στήλη του Πίνακα, είναι οι αποδοχές που παίρναμε πριν από το Μνημόνιο. Σημειωτέον, δεν έχω υπολογίσει τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα που παίρναμε τότε αλλά όχι τώρα.

Στην τέταρτη στήλη του Πίνακα, οι αποδοχές μας με το Μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ-2011. Αυτό το μισθολόγιο έχουμε τώρα. Υπόψιν ότι σε αυτήν τη στήλη έχω υπολογίσει τον μισθό που πήραμε ακριβώς την 01 Νοέμβρη 2011 με βάση εκείνο το «Μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ-2011».

Στην πέμπτη στήλη του Πίνακα, οι αποδοχές μας αυτήν τη στιγμή, τις οποίες παίρνουμε με βάση το «Μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ» (του 2011). Το ονομάζω «Μισθολόγιο Τώρα-2015». Οι αποδοχές είναι παγωμένες όσον αφορά τη βαθμολογική εξέλιξη αλλά τα ΜΚ δίνονται κανονικά, εκεί βέβαια που ο υπάλληλος δεν έχει «τερματίσει» (πχ στον ΣΤ’ Βαθμό δεν έχει ΜΚ).

Στην έκτη στήλη του Πίνακα, η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το Μισθολόγιο ΣΥΡΙΖΑ-2016, με βάση το σχέδιο νόμου. Το μισθολόγιο αυτό η Κυβέρνηση σκοπεύει να το ψηφίσει άμεσα και να το εφαρμόσει από 01/01/2016.

Στην έβδομη στήλη του Πίνακα, η διαφορά σε ευρώ της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ-2016 σε σχέση με το ισχύον «μισθολόγιο Τώρα-2015». Με πράσινο σημείωσα όπου υπάρχουν αυξήσεις, με κόκκινο όπου υπάρχουν μειώσεις.

Στην όγδοη στήλη του Πίνακα, το ίδιο με την έβδομη στήλη αλλά σε ποσοστιαία διαφορά.

Στην ένατη στήλη του Πίνακα, η διαφορά της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ-2016 από αυτά που παίρναμε πριν από το Μνημόνιο 1. Με πράσινο σημείωσα όπου υπάρχουν αυξήσεις, με κόκκινο όπου υπάρχουν μειώσεις. Ξανατονίζω, δεν υπολογίζω τα δώρα.

Στη δέκατη στήλη του Πίνακα, το ίδιο με την ένατη αλλά σε ποσοστιαία διαφορά...»

Ε. Πίνακες βασικών μικτών βασικών μισθών των ΠΕ  σε βάθος τετραετίας [των Γιάννη Κατράδη (Φυσικού) και Ανδρέα Παπαδαντωνάκη (Φιλόλογου, μέλους ΚΕΜΕΤΕ)]

Οι πίνακες  που ακολουθούν,  αφορούν βασικό μικτό μισθό ΠΕ υπαλλήλου, χωρίς οικογενειακή παροχή, ή επίδομα ή  μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο. Στα πραγματικά έτη μπορούν να προστεθούν τα πρόσθετα πλασματικά έτη για όσους ΠΕ έχουν αναγνωρίσει έως 31/12/2015 μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς συναφείς τίτλους που δίνουν +2ΜΚ ή +6ΜΚ αντίστοιχα.

1. Η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση την 1/1/2016

Μετά την επανακατάταξη του 2011, λόγω της εφαρμογής του ισχύοντος μέχρι σήμερα βαθμολογίου – μισθολογίου(Ν. 4024/2011), καθώς και το «πάγωμα» της βαθμολογικής εξέλιξης.

ΕΤΗ Υπηρεσίας (ΜΕΧΡΙ 31-12-2015
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ)

ΒΑΘΜΟΣ
31-12-2015

ΜΚ

31-12-2015

ΒΑΣΙΚΟΣ

(ΜΙΚΤΑ)
31-12-2015

 

0

ΣΤ

0

1092

1

ΣΤ

0

1092

2

ΣΤ

0

1092

3

ΣΤ

0

1092

4

ΣΤ

0

1092

5

ΣΤ

0

1092

6

ΣΤ

0

1092

7

Ε

2

1250

8

Ε

2

1250

9

Ε

2

1250

10

Ε

2

1250

11

Ε

2

1250

12

Ε

2

1250

13

Δ

2

1437

14

Δ

2

1437

15

Δ

3

1466

16

Δ

3

1466

17

Δ

3

1466

18

Δ

3

1466

19

Γ

2

1653

20

Γ

2

1653

21

Γ

3

1686

22

Γ

3

1686

23

Γ

4

1720

24

Γ

4

1720

25

Β

1

1944

26

Β

1

1944

27

Β

2

1983

28

Β

2

1983

29

Β

2

1983

30

Β

3

2023

31

Β

3

2023

32

Β

3

2023

33

Β

4

2063

34

Β

4

2063

35

Β

4

2063

36

Β

5

2105

 

 

2. Ο μικτός βασικός μισθός από 1/1/2016

Οι μισθολογικές διαφορές που προκύπτουν από την επανακατάταξη των υπαλλήλων και το «ξεπάγωμα» της βαθμολογικής εξέλιξης  δεν θα αποδοθούν άμεσα (δηλαδή από 1/1/2016), αλλά προβλέπεται να αποδοθούν σε βάθος τετραετίας. Έτσι το τι θα πάρουμε σε λίγες ημέρες, αλλά και το τι θα  παίρναμε εάν η σχετική ωρίμανση δινόταν άμεσα,  φαίνεται στον παρακάτω  πίνακα:

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ               (ΜΕΧΡΙ
31-12-2015
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ)

ΜΚ Ένταξης
στο ΝΕΟ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ από 1/1/2016

 Βασικός μικτός μισθός 31-12-2015

Θεωρητικό ΜΚ
ΝΕΟΥ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
(ΜΙΚΤΑ)

 Πραγματικό μικτό ποσό 1/1/2016

 Πραγματική   - μικτή διαφορά

0

1

1092

1092

1092

0

1

1

1092

1092

1092

0

2

2

1092

1151

1107

+15

3

2

1092

1151

1107

+15

4

3

1092

1210

1122

+30

5

3

1092

1210

1122

+30

6

4

1092

1269

1136

+44

7

4

1250

1269

1255

+5

8

5

1250

1328

1270

+20

9

5

1250

1328

1270

+20

10

6

1250

1387

1284

+34

11

6

1250

1387

1284

+34

12

7

1250

1446

1299

+49

13

7

1437

1446

1439

+2

14

8

1437

1505

1454

+17

15

8

1466

1505

1476

+10

16

9

1466

1564

1491

+25

17

9

1466

1564

1491

+25

18

10

1466

1623

1505

+39

19

10

1653

1623

1653

0

20

11

1653

1682

1660

+7

21

11

1686

1682

1686

0

22

12

1686

1741

1700

+14

23

12

1720

1741

1725

+5

24

13

1720

1800

1740

+20

25

13

1944

1800

1944

0

26

14

1944

1859

1944

0

27

14

1983

1859

1983

0

28

15

1983

1918

1983

0

29

15

1983

1918

1983

0

30

16

2023

1977

2023

0

31

16

2023

1977

2023

0

32

17

2023

2036

2026

+3

33

17

2063

2036

2063

0

34

18

2063

2095

2071

+8

35

18

2063

2095

2071

+8

36

19

2105

2154

2117

+12

Παρατήρηση: Στα κελιά με το κόκκινο χρώμα προκύπτουν μειώσεις από την επανακατάταξη στο νέο μισθολόγιο. Το ποσό αυτό όμως, θα συνεχίσουν να το λαμβάνουν όσοι ανήκουν σε αυτές τις περιοχές, ως προσωπική διαφορά. Πολλοί από τους συναδέλφους αυτών των κατηγοριών  θα δουν αύξηση είτε μετά από πολλά χρόνια, είτε δεν θα προλάβουν...

3. Η απόδοση όλης της ωρίμανσης  την 1/1/2019 και ο βασικός μισθός τότε

Το σύνολο της διαφοράς που προκύπτει προβλέπεται να αποδοθεί μετά από 4 χρόνια, δηλαδή την 1/1/2019. Η κατάσταση τότε, εάν δεν υπάρξουν ενδιάμεσες άλλες επεμβάσεις, προβλέπεται να έχει ως εξής:

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
έως 31-12-2015
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ)

ΒΑΣΙΚΟΣ μικτός μισθός
31-12-2015

 

ΒΑΣΙΚΟΣ μικτός μισθός 1/1/2019

0

1092

1092

1

1092

1092

2

1092

1151

3

1092

1151

4

1092

1210

5

1092

1210

6

1092

1269

7

1250

1269

8

1250

1328

9

1250

1328

10

1250

1387

11

1250

1387

12

1250

1446

13

1437

1446

14

1437

1505

15

1466

1505

16

1466

1564

17

1466

1564

18

1466

1623

19

1653

1653

20

1653

1682

21

1686

1686

22

1686

1741

23

1720

1741

24

1720

1800

25

1944

1944

26

1944

1944

27

1983

1983

28

1983

1983

29

1983

1983

30

2023

2023

31

2023

2023

32

2023

2036

33

2063

2063

34

2063

2095

35

2063

2095

36

2105

2154

 

 

4. Πρόβλεψη μισθολογίου 2016 για 1/1/2020

Δυστυχώς, ο νόμος για το νέο μισθολόγιο προβλέπει ότι η μισθολογική εξέλιξη «ξαναπαγώνει» για 2 χρόνια. Δηλαδή από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2017. Έτσι για να πάρουμε αύξηση από ωρίμανση (αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου), θα πρέπει να διανύσουμε δύο έτη από το νέο «ξεπάγωμα» που θα γίνει την 1/1/2018. Μάλιστα αυτό το μισθολόγιο προβλέπει «εξαφάνιση» αυτών των δύο εργασιακών ετών εκτός του «ξανα-παγώματος».

Έτη Υπηρεσίας
έως 31-12-2015
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ)

ΒΑΣΙΚΟΣ μικτός μισθός
31-12-2015

 

ΒΑΣΙΚΟΣ μικτός μισθός 1/1/2020

ΔΙΑΦΟΡΑ

0

1092

1151

59

1

1092

1151

59

2

1092

1210

118

3

1092

1210

118

4

1092

1269

177

5

1092

1269

177

6

1092

1328

236

7

1250

1328

78

8

1250

1387

137

9

1250

1387

137

10

1250

1446

196

11

1250

1446

196

12

1250

1505

255

13

1437

1505

68

14

1437

1564

127

15

1466

1564

98

16

1466

1623

157

17

1466

1623

157

18

1466

1682

216

19

1653

1682

29

20

1653

1741

88

21

1686

1741

55

22

1686

1800

114

23

1720

1800

80

24

1720

1859

139

25

1944

1944

0

26

1944

1944

0

27

1983

1983

0

28

1983

1983

0

29

1983

1983

0

30

2023

2036

13

31

2023

2036

13

32

2023

2095

72

33

2063

2095

32

34

2063

2154

91

35

2063

2154

91

36

2105

2213

108

 

Παρατήρηση: Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, οι συνάδελφοι που σήμερα έχουν  25 έως 29 έτη υπηρεσίας, θα συνεχίσουν να παίρνουν και μετά το 2020, όσα παίρνουν σήμερα. Αύξηση θα ξαναπάρουν όταν θα ενταχθούν σε μισθολογικό κλιμάκιο  του νέου μισθολογίου  στο οποίο  ο βασικός μισθός θα είναι μεγαλύτερος από αυτόν που παίρνουν σήμερα, εκτός αν δεν προλάβουν...

Στ. Κάποιες παρατηρήσεις στους πίνακες

Ι) Παρατηρούμε ότι μέχρι τα 33 χρόνια υπηρεσίας το 1/3 έχει μείωση του μικτού βασικού μισθού μεταξύ 31/12/2015 και 01/01/2016 και εισαγωγή μιας αβέβαιης τα επόμενα χρόνια «προσωπικής διαφοράς». Η μείωση αυτή ανά μήνα – και χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα- στους ΠΕ φτάνει μέχρι και 144€, που χρειάζεται 3 διετίες ενεργούς ωρίμανσης συν η διετία 2016-2017 που είναι ανενεργός, δηλαδή 8 έτη για να γίνει νέα ωρίμανση του μικτού βασικού μισθού. Για τους αρκετούς δεν θα συμβεί μάλλον ποτέ.

ΙΙ) Αν συγκρίνουμε τους νέους βασικούς μισθούς με τους μικτούς ακαθάριστους μισθούς πριν το 2010, παρατηρούμε ότι οι απώλειες ανά μήνα σε όλους. Ειδικά πριν τα 30 έτη υπηρεσίας ξεκινά από τα 177€ σε όσους κατατάχτηκαν με 29 έτη υπηρεσίας και φτάνει μέχρι τα 488€ για όσους κατατάχτηκαν με 7 έτη υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα και οι ωριμάνσεις που δεν έγιναν σε αρκετούς μεταξύ 2011 και 2015.

ΙΙΙ) Ας υπολογίσουμε σε ετήσια βάση την περίπτωση ενός άγαμου ΠΕ που το 2009 είχε 10 έτη προυπηρεσίας, για να υπάρχει και μια σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα, μιας και εκεί δίνονται δώρα. Με βάση τον πίνακα το 2009 προ μνημονίου έπαιρνε 23.320€ μικτά το χρόνο. Με το εν ισχύει πλεόν μισθολόγιο στα 20 έτη υπηρεσίας το 2019 θα παίρνει ετήσιες αποδοχές 18.768€ (1564x12). Επομένως για κάθε έτος η συνολική του μείωση-κλοπή για τους «δανειστές κλπ» θα είναι από 2009 έως 2019, 7.360€. Και για τα δέκα ενδιάμεσα έτη 73.600€, δηλαδή όσο δύο ΕΦΑΠΑΞ, χωρίς να υπολογίζουμε φόρους, χαράτσια, ΕΝΦΙΑ, «εισφορές αλληλεγγύης», διαθεσιμότητες, άδικες αργίες και μεγαλύτερες ανάγκες για ακριβότερες απεργίες!

Το 2016 –εάν η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν μας έβαζαν στο 3ο Μνημόνιο- θα ξεπάγωνε το παλίο μισθολόγιο. Ο άγαμος συνάδελφος είχε ήδη το 2015 16 έτη υπηρεσίας και πήρε ακαθάριστο μισθό Δεκεμβρίου 2015 17.244€ (1437x12). Με το ξεπάγωμα του Βαθμολόγιου που προέβλεπε το Μεσοπρόθεσμο (1/1/16) θα έπαιρνε θεωρητικά με την αλλαγή βαθμού του (την αξιολόγηση ο κλάδος την έχει ακόμα σταματήσει), ετήσιο μισθό 19.056 € (1588x12). Με το νέο Μισθολόγιο θα πάρει 17.484€ (1457x12). Δηλαδή θεωρητική μείωση 1.572€!!!

ΠΗΓΕΣ:    1)   ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024, ΦΕΚ Α 226/27-10-2011, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

2) Νέο Μισθολόγιο: Το νομοσχέδιο... πρώτες παρατηρήσεις (Ανανεωμένο) – ΝΕΟ, Παναγιώτης Ντούλας, Κυριακή, 13/12/2015, https://www.alfavita.gr/arthron/neo-misthologio-nomoshedio-protes-paratiriseis-ananeomeno-neo

3)  Νόμος 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015)

4) «Ματιές στο Μισθολόγιο: Πραγματικό παρόν, δυνητικό παρόν, παρελθόν και μέλλον», Πάνου Ντούλα, 16-12-2015, https://www.alfavita.gr/arthron/maties-sto-misthologio-pragmatiko-paron-dynitiko-paron-parelthon-kai-mellon 

5) «Τι θα πάρουμε…, Τι θα πάρουμε... Νέο μισθολόγιο - Αναλυτικοί πίνακες», των Γιάννη Κατράδη (Φυσικού) και Ανδρέα Παπαδαντωνάκη (Φιλόλογου), 21 Δεκεμβρίου 2015, https://www.alfavita.gr/arthron/ti-tha-paroyme-neo-misthologio-analytikoi-pinakes

6) Εφαρμοστική Εγκύκλιος Αναπλ. Υπ. Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη, υπ’ αριθμ: 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7). 

*   Ο Παναγιώτης Α. Μπούρδαλας είναι μέλος του ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ (Από τις Παρεμβάσεις Δ.Ε.).  

19-01-2016

1η Δημοσίευση: http://www.tomtb.com/algor-mis82016-analpinak-pam-8165-2/

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σε δίκη εκπαιδευτικός για ατύχημα μαθητή σε διάλλειμα

Νέες Προκηρύξει ΑΣΕΠ για 5889 ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Τα αφόρητα SMS πίεσης του μετρ του Αχίλλειον στη Γεωργία Μπίτα

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

κρούσματα αττική ερμού
ΕΚΠΑ-Αττική: Έως και 60% αύξηση σε αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά και κοκαϊνη
Δραματική αύξηση έως και 60% σε αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά και κοκαΐνη στην Αττική, από την αρχή της πανδημίας, σύμφωνα με μελέτη του ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ-Αττική: Έως και 60% αύξηση σε αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά και κοκαϊνη
eody test koronoios
ΕΟΔΥ για υποπαραλλαγή Όμικρον: Έχει τις ίδιες ιδιότητες με την Όμικρον
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένδειξη ότι η νέα υποομάδα ΒΑ.2 έχει διαφορετικές ιδιότητες από την Όμικρον - Δεν συντρέχει λόγος διαφορετικής συμπεριφοράς...
ΕΟΔΥ για υποπαραλλαγή Όμικρον: Έχει τις ίδιες ιδιότητες με την Όμικρον
Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης: Τι αυξήσεις αναμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι
Αναλυτικά οι αυξήσεις που περιμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά την κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης
Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης: Τι αυξήσεις αναμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι
sxoleia koronoios
Τι αλλάζει από τη Δευτέρα σε σχολεία, ΑΕΙ, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΦΕΚ)
Αναλυτικά το ΦΕΚ για το τι ισχύει μέχρι 31 Ιανουαρίου σε σχολεία, ΑΕΙ, Κολλέγια, ΙΕΚ, ΣΔΕ, Φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών
Τι αλλάζει από τη Δευτέρα σε σχολεία, ΑΕΙ, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΦΕΚ)