Αστυνομικές σχολές
Στο πρόγραμμα των ΠΚΕ 2023 περιλαμβάνεται και ο κατάλογος των υποψηφίων που έχουν δηλώσει ότι θα λάβουν μέρος στις ΠΚΕ, ο οποίος περιλαμβάνει πάνω από 1.850 ονόματα

Tο Πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) ιδιωτών υποψηφίων (ανδρών - γυναικών) για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων (90% με εξετάσεις και 10% χωρίς εξετάσεις) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και ο κατάλογος των υποψηφίων που έχουν δηλώσει ότι θα λάβουν μέρος στις ΠΚΕ, ο οποίος περιλαμβάνει πάνω από 1.850 ονόματα, μαζί με τις ημερομηνίες και τον τόπο εξετάσεων για τον καθένα.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και όλα τα ονόματα των υποψηφίων

Εξοικείωση με τα ψυχομετρικά τεστ

Μέσω του συνδέσμου (https://geetha.mil.gr/paroysiasi-toy-demo-ton-psychometrikon-dokimasion/) της επίσημης ιστοσελίδας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), παρέχεται στους υποψήφιους  η δυνατότητα εξοικείωσης με τα ψυχομετρικά τέστ που χρησιμοποιούνται και από την Ελληνική Αστυνομία στις συγκεκριμένες εξετάσεις.

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ  για τους υποψήφιους σε 20 βήματα

1. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι ενιαίες και κοινές για τους/ις υποψηφίους/ες των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων και περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες [δύο (2) ημερών],υγειονομικές εξετάσεις [μια (1) ημέρα] και αθλητικές δοκιμασίες [μία (1) μέρα]. Για τις ως άνω εξετάσεις – δοκιμασίες έχουν συγκροτηθεί αντίστοιχες Επιτροπές στην Αθήνα(Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄ Ψυχομετρικές, Υγειονομική, Αθλητική) και στη Θεσσαλονίκη (Α΄,Β΄ Ψυχομετρικές,Υγειονομική, Αθλητική).

2. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες,συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων που είχαν υποβληθεί σ’ αυτές στο πλαίσιο προηγούμενωνδιαγωνισμών.

3. Σε κάθε Επιτροπή Ψυχομετρικών Δοκιμασιών έχει κατανεμηθεί κατά κανόνα ίσος αριθμός υποψηφίων και κατ' αντιστοιχία στη συνέχεια στις Υγειονομικές και Αθλητικές Επιτροπές. Διευκρινίζεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχουν συσταθεί τέσσερις (4) Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών στην Αθήνα με ενδείξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄, δύο (2) Επιτροπές ΨυχομετρικώνΔοκιμασιών στη Θεσσαλονίκη με ενδείξεις Α΄ και Β΄, μία Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης ανά πόλη (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και μία Αθλητική Επιτροπή ομοίως ανά πόλη, στις οποίες κατανέμονται οιυποψήφιοι/ες για εξέταση σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα και τα συνημμένα Παραρτήματα Α΄ και Β΄. Επισημαίνεται γι’ ακόμα μια φορά ότι, οι υποψήφιοι/ες που θα παρουσιαστούν ενώπιον των τεσσάρων (4) Επιτροπών Ψυχομετρικών Δοκιμασιών στην Αθήνα, ήτοι Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ και θα κριθούν ικανοί από αυτές, στη συνέχεια θα παρουσιασθούν όλοι μαζί (οι ικανοί), ενώπιον της μοναδικής Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης Αθήνας και στη συνέχεια σε περίπτωση που κριθούν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ από αυτή(Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Αθήνας) θα παρουσιασθούν, ενώπιον της μοναδικής Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας Αθήνας. Σε ότι αφορά τους υποψήφιους/ες που θα παρουσιαστούν ενώπιον των δυο (2) Επιτροπών Ψυχομετρικών Δοκιμασιών στη Θεσσαλονίκη, ήτοι Α΄, Β΄ και θα κριθούν ικανοί από αυτές, στη συνέχεια θα παρουσιασθούν όλοι μαζί (οι ικανοί), ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια σε περίπτωση που κριθούν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ από αυτή (Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Θεσσαλονίκης) θα παρουσιασθούν, ενώπιον της μοναδικής Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας Θεσσαλονίκης.

4. Κάθε υποψήφιος/α θα απασχολείται κατά κανόνα τέσσερις (4) μέρες για την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών του/ης εξετάσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές ως εξειδικεύονται οι μέρες αυτέςημερολογιακά στα συνημμένα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ για έκαστο/η υποψήφιο/α, ως εξής: Την πρώτη και τη δεύτερη μέρα θα υποβληθεί σε ψυχομετρικές δοκιμασίες (την πρώτη μέρα σε τεστγνωστικών ικανοτήτων/προσωπικότητας και τη δεύτερη μέρα σε προφορική συνέντευξη). Την τρίτη μέρα θα υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση (Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης), εφόσον κριθεί ικανός/ή στις ψυχομετρικές δοκιμασίες. Την τέταρτη μέρα θα υποβληθεί σε αθλητικές δοκιμασίες, εφόσον κριθεί ικανός/ή στην υγειονομική εξέταση.

5. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων είναι δεσμευτικό για όλους/ες τους/ιςυποψηφίους/ες. Παρέκκλιση μπορεί να υπάρξει μόνο, εφόσον συντρέξει εξαιρετικό γεγονός π.χ. απεργία μεταφορικών μέσων, αιφνίδια βαριά ασθένεια κ.λπ., το οποίο οφείλει να αποδείξει αποκλειστικά ο/ηενδιαφερόμενος/η ενώπιον της Επιτροπής, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εξέτασής του/ης σε άλληημερομηνία, σε κάθε περίπτωση, όμως, εντός του καθορισθέντος χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών.

6. Οι υποψήφιοι/ες κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οφείλουν να φέρουν μαζί τους οπωσδήποτε κάθε ημέρα εξέτασης, το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας (ή το νόμιμο τίτλοπαραμονής στην Ελλάδα για τους ομογενείς) και το δελτίο εξεταζομένου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή την Αίτηση – Δήλωση που υπέβαλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη συμμετοχή τους στιςπανελλαδικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους/ιςυποψήφιους/ες για εξέταση.

i) Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι/ες, κατά τις ψυχομετρικές δοκιμασίες, οφείλουν να φέρουν γραφική ύλη, ήτοι δύο (2) λευκές σελίδες Α4, μπλε στυλό, μολύβι, γομολάστιχα και ξύστρα, ενώ η χρήσηπροστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική. ii) Κατά την υγειονομική τους εξέταση, θα φέρουν υποχρεωτικά προστατευτική μάσκα και το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες που αναφέρονται σ’ αυτό σύμφωνα μετις οδηγίες που αναφέρονται στην Ενότητα Γ΄ του Κεφαλαίου V «Προκαταρκτικές Εξετάσεις» της (ζ)προκήρυξης. Επιπλέον, θα προσκομίζουν, με το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, α) τις γνωματεύσεις των ιατρών όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων του δελτίου υγειονομική εξέτασης εφόσον δεν αναγράφονται (οιγνωματεύσεις) επ’ αυτού, β) την ακτινογραφία θώρακος (F) με γνωμάτευση ιατρού ακτινοδιαγνώστη,γ) το ηλεκτροκαρδιογράφημα υπογεγραμμένο από ιατρό καρδιολόγο και δ) τα αποτελέσματαμικροβιολογικών εξετάσεων (γενική αίματος, ουρία αίματος, σάκχαρο αίματος, τρανσαμινάσες, κρεατίνηαίματος και γενική ούρων) υπογεγραμμένα από ιατρό βιοπαθολόγο, εσώκλειστα σε φάκελο (στοεξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του/της). Εφόσον δεν είναι δυνατή η εκτύπωσηκάποιων εξετάσεων (όπως της ακτινογραφίας), μπορούν να προσκομιστούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD),επί του οποίου να επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή το διαγνωστικό κέντρο αυτοκόλλητο με ταστοιχεία του/ης υποψηφίου/ας και την ημερομηνία εξέτασης. iii) Για την αθλητική δοκιμασία, δέον είναι να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία και υποδήματα της επιλογήςτους και να έχουν εκ των προτέρων προετοιμαστεί κατάλληλα προς αποφυγή τραυματισμών. Επιπλέον,να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τον εφοδιασμό τους με εμφιαλωμένο νερό.

7. Κατά τη διαδικασία της υλοποίησης των προκαταρκτικών εξετάσεων, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και η τήρηση των κάτωθι οδηγιών: α) αποφυγή συνωστισμού, β) συχνή χρήση υγρών αλκοολούχων αντισηπτικών διαλυμάτων, γ)εξαερισμός των αιθουσών διεξαγωγής των εξετάσεων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο, δ) υποχρεωτικήχρήση προστατευτικής μάσκας για το προσωπικό και τους υποψήφιους κατά τη διάρκεια τηςυγειονομικής εξέτασης στα Κεντρικά Ιατρεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ε) προαιρετική χρήσηπροστατευτικής μάσκας για το προσωπικό και τους υποψήφιους κατά την ψυχομετρική και αθλητικήεξέταση.

8. Τονίζεται ότι απαγορεύεται ρητά για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων του συνόλου τωνυποψηφίων και διαφύλαξης των πνευματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από την χρήση των ψυχομετρικών τεστ, η ηχογράφηση, η βιντεοσκόπηση ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καταγραφή μέρουςή του συνόλου των προκαταρκτικών εξετάσεων. Παραβίαση των απαγορεύσεων αυτών επισύρει αποβολήτου/ης υποψήφιου/ας από το χώρο διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων. Περαιτέρω, ο/ηυποψήφιος/α κρίνεται ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η, πέραν των λοιπών έννομων συνεπειών.

9. Σε περίπτωση θετικού κρούσματος Covid-19, η εξέταση των υποψηφίων θα αναβάλλεται για έτερη ημέρα με μέριμνα της εκάστοτε επιτροπής, εντός των καθορισθέντων ημερομηνιών του προγράμματοςδιενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων.

10. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α προσέλθει την καθορισθείσα ημέρα, αλλά με καθυστέρηση, στις μεν Αθλητικές και Υγειονομικές Δοκιμασίες, μπορεί να εξετασθεί με την προϋπόθεση ότι δεν έχει τελειώσει η εξέταση των υπολοίπων υποψηφίων, στις δε Ψυχομετρικές, θα αποκλείεται ησυμμετοχή του/ης, εφόσον ήδη έχει αρχίσει η εξέταση των υποψηφίων.

11. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α, κατά την εξέτασή του/ης σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματισθεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει την εξέταση, υποχρεούται ναπαρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του/ης Προέδρου της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών,ο/η οποίος/α θα τον/ην παραπέμψει στον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό ιατρό. Εφόσον η πάθηση –τραυματισμός βεβαιωθεί από τον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό ιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται κατάτην κρίση της να χορηγήσει μία μόνο φορά στον/ην υποψήφιο/α αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων λειτουργίας της, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα των προκαταρκτικώνεξετάσεων. Η επανεξέταση των υποψηφίων, στους οποίους η αρμόδια Επιτροπή χορήγησε αναβολήεξέτασης, πραγματοποιείται στο σύνολο των αγωνισμάτων, δηλαδή ακόμη και σε αυτά στα οποία ο/ηυποψήφιος/α είχε εξετασθεί και ολοκληρώσει με επιτυχία, προ της υποβολής του αιτήματος αναβολής.Υποψήφιος, ο οποίος αποχώρησε από το εξεταστικό κέντρο μετά την κρίση του ως μη ικανού σε κάποιοαγώνισμα και επανέρχεται για να δηλώσει εκ των υστέρων κώλυμα ή τραυματισμό, δεν δικαιούταιαναβολή εξέτασης.

12. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Π.Κ.Ε) που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία, μόνο εφόσον δεν παρουσιασθούν και υποβληθούν για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή του ΛιμενικούΣώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Για τον σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθεί διασταύρωση στοιχείων σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Φορείς, αν υποψήφιοι/ες που υποβλήθηκαν στις προκαταρκτικέςεξετάσεις που διοργανώνει η Ελληνική Αστυνομία, παράλληλα παρουσιάστηκαν και υποβλήθηκαν και στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής ή/και του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε θετική περίπτωση, οι εν λόγω υποψήφιοι θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στουςπίνακες ΙΚΑΝΩΝ που αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ως εκ τούτου δεν θα έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων. Τονίζεται ότι, πλέον δε γίνεται δεκτή η αλλαγή βούλησης από τον/ην υποψήφιο/α, (με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένωνστην επόμενη υποπαράγραφο) αναφορικά με την επιλογή του φορέα/εξεταστικού κέντρου στον οποίο δήλωσε ότι θα υποβληθεί σε ΠΚΕ με την αίτηση συμμετοχής του στον (ζ) διαγωνισμό, καθώς την17/02/2023 εξέπνευσε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και κατ’ επέκταση δηλώσεωνβούλησης και επιλογής του φορέα/εξεταστικού κέντρου υποβολής του σε προκαταρκτικές εξετάσεις (π.χ.Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων).

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αλλαγή βούλησης του υποψηφίου για την υποβολή του τελικά στις ΠΚΕτης Ελληνικής Αστυνομίας ακόμη και μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας (17-02-2023),σύμφωνα μετους όρους της (ζ) προκήρυξης, ένας εκ των οποίων είναι στην περίπτωση που απορρίφθηκε η αίτηση συμμετοχής του/ης υποψηφίου/ας στις διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν τις Στρατιωτικές Σχολέςή/και τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – ΕλληνικήςΑκτοφυλακής και υποβάλει στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας σχετική αίτηση αλλαγής βούλησης γιατην τελική υποβολή του/ης στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις που θα διενεργήσει η Ελληνική Αστυνομία,εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, η οποία ξεκινάει από την επόμενη της δημοσίευσηςτων τελικών πινάκων/καταστάσεων απορριπτέων υποψηφίων των έτερων Σωμάτων (ΣτρατιωτικέςΣχολές, Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα) ή των τελικών πινάκων/καταστάσεων ΔΕΚΤΩΝ υποψηφίων,στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι αιτούντες υποψήφιοι, όπου αποδεικνύεται ότι απορρίφθηκε ηαίτηση συμμετοχής τους και όχι από τη δημοσίευση των πινάκων/καταστάσεων υποψηφίων με ελλιπήδικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αλλαγή βούλησης του υποψηφίου να συνοδεύεταιαπό την προσκόμιση από αυτόν του σχετικού τελικού πίνακα/κατάστασης απορριπτέων ή του σχετικούπίνακα/κατάστασης ΔΕΚΤΩΝ υποψηφίων στο οποίο δεν περιλαμβάνεται και όχι του πίνακα υποψηφίωνμε ελλιπή δικαιολογητικά. Σε συντρέχουσα περίπτωση η οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας επιβεβαιώνει τηνεγκυρότητα των πινάκων/ καταστάσεων μέσω των επίσημων ιστοσελίδων των εξεταστικών κέντρων (Λιμενικού Σώματος, Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, ΔιοίκησηςΑεροπορικής Εκπαίδευσης , Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, Σχολή ΜονίμωνΥπαξιωματικών και Πυροσβεστικό Σώμα) που ανήρτησαν τους επίμαχους πίνακες/καταστάσεις καιεγκρίνει το αίτημα χορηγώντας άμεσα στον/στην αιτούντα/ούσα δελτίο υγειονομικής εξέτασης καιτον/την ενημερώνει σε μεταγενέστερο χρόνο με αποδεικτικό για τον ακριβή τόπο και χρόνο εξέτασης τουαπό τις επιτροπές Προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

13. Οι υποψήφιοι/ες που θα αποτύχουν σε μία από τις προβλεπόμενες δοκιμασίες κατά τη διαδικασίατων προκαταρκτικών εξετάσεων χαρακτηρίζονται ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ, δεν συνεχίζουν στις υπόλοιπες και θεωρούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι δεν έχουν δηλώσει στομηχανογραφικό τους δελτίο τις Αστυνομικές Σχολές.

14. Υποψήφιοι/ες που θα παρουσιαστούν ενώπιον των Επιτροπών προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων,χαρακτηρίζονται ως εγκαταλείψαντες και κατ' επέκταση ως ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ και δεν έχουν δικαίωμαεισαγωγής στις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείαςκαι Θρησκευμάτων διότι θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές. Ομοίως, θα κριθούν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣκαι οι υποψήφιοι/ες που δεν θα παρουσιαστούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Σώματός μας καιπαράλληλα δεν θα προσκομίσουν βεβαίωση ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές και/ή τοΛιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και/ή την Πυροσβεστική Ακαδημία. 

15. Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ες στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας εφόσον διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι παρουσιάσθηκαν για εξέταση και στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών της ΠυροσβεστικήςΑκαδημίας ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καίτοι ενημερώθηκαν ότι απαγορεύεται (πλην της συμμετοχής τους μόνο στην αθλητική δοκιμασία του Πυροσβεστικού Σώματος της μεταφοράς ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους 25 κιλών σε απόσταση εκατό μέτρων), θα διαγράφονται από τον πίνακα ΙΚΑΝΩΝ, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υ.ΠΑΙ.Θ.και θα θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές, ακόμα και αν έχουν κριθεί ικανοί/ες κατά τιςπροκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και των έτερων Σωμάτων. Οι βεβαιώσεις ικανότητας από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και του Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής ή/και από τις Στρατιωτικές Σχολές (με τα όρια της κατεύθυνσης όπλων όπωςπ.χ. ΣΣΕ-ΟΠΛΑ ή ΣΜΥ-ΟΠΛΑ) που θα προσκομίσουν υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες είτε κρίθηκαν ΜΗΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας,είτε διέκοψαν (αφού παρουσιάστηκαν) σε οποιοδήποτε στάδιο τις προκαταρκτικές τους εξετάσεις στην Ελληνική Αστυνομία, δεν θα γίνονται σε κάθε περίπτωση  αποδεκτές.

16. Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι/ες που προσκόμισαν ή θα προσκομίσουν στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή/και το Λιμενικό Σώμα – ΕλληνικήΑκτοφυλακή ή /και Στρατιωτικές Σχολές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα Ε΄ «Προσκόμιση βεβαιώσεων ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές ή την Πυροσβεστική Ακαδημία ή το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή» του Κεφ. V της (ζ) σχετικής προκήρυξης με την οποία βεβαιώνεταιότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ με τα όρια που ισχύουν για τις Σχολές της ΕλληνικήςΑστυνομίας, συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου απαιτούμενου αναστήματος 1,70 μ. για τους άνδρες υποψήφιους και 1,63μ για τις γυναίκες υποψήφιες, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσειςτων Αστυνομικών Σχολών του παρόντος προγράμματος.

17. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες επιθυμούν να παραλάβουν βεβαίωση ικανότητας, προκειμένου να τηνυποβάλουν στο Πυροσβεστικό Σώμα ή/και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, με δική τουςευθύνη θα προσέρχονται, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον του/ης Προέδρου της Αθλητικής Επιτροπής, στον/ην οποίο/α θα παρουσιαστούν και θα ζητήσουν να τουςχορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. Στη συνέχεια, οι βεβαιώσεις θα υπογράφονται από Αξιωματικό της Διεύθυνσης ΑστυνομικούΠροσωπικού/Α.Ε.Α. και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις κατά τόπους ΔιευθύνσειςΑστυνομίας. Οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν να τις παραλαμβάνουν, από την επόμενη μέρα ολοκλήρωσηςτων προκαταρκτικών τους εξετάσεων, με αποδεικτικό από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, στις οποίεςυπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή από έτερη Διεύθυνση Αστυνομίας, εφόσον το επιθυμούν. Επισημαίνεται ότι, σε ιδιάζουσες περιπτώσεις (π.χ. κάτοικοι νησιών), η χορήγηση των βεβαιώσεωνδύναται να γίνει από το Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του/ης υποψηφίου/ας,σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

18. Γίνεται μνεία, πως σύμφωνα με την περ. Δ΄ της παρ. 1 της Ενότητας Β΄ του Κεφ. IV. «ΥΠΟΒΟΛΗΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» της (ζ) προκήρυξης, για όσους υποψήφιους βεβαιώθηκεαπό τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα ή τις επιτροπές των Διευθύνσεων Αστυνομίας ότι κατέχουν τοαπαιτούμενο ανάστημα (τουλάχιστον 1,70 μ. για τους άνδρες υποψήφιους και 1,63μ για τις γυναίκεςυποψήφιες) και προσέλθουν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις, το ανάστημα τους θα μετρηθεί εκ νέου καιαμετάκλητα από την εκάστοτε επιτροπή αθλητικής δοκιμασίας.

19. Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητικήικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σεενστάσεις – προσφυγές, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις νόμου, ενώ σε κάθεπερίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, όπως ισχύει).

20. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας και όλα τα Αστυνομικά Τμήματα, να αναρτήσουν άμεσα την παρούσα σε κατάλληλο εμφανές μέρος των Καταστημάτων τους, προκειμένου να ενημερώνονται οιυποψήφιοι/ες.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

1. Οι υποψήφιοι/ες άνδρες και γυναίκες που πρόκειται να εξετασθούν από τις αρμόδιες ΕπιτροπέςΠροκαταρκτικών Εξετάσεων (Π.Κ.Ε.) ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για τον τόπο και το χρόνοδιεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης από την ιστοσελίδα τηςΕλληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίαςκαι τα Αστυνομικά Τμήματα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 της ενότητας Α΄ του Κεφαλαίου V«Προκαταρκτικές Εξετάσεις» της (ζ) προκήρυξης.

2. Οι υποψήφιοι/ες που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ' ΕπιτροπέςΨυχομετρικών Δοκιμασιών με έδρα την Αθήνα, οφείλουν την πρώτη ημέρα (τεστ γνωστικώνικανοτήτων/προσωπικότητας) και τη δεύτερη ημέρα (προφορική συνέντευξη) των ψυχομετρικών τους εξετάσεων, ως ορίζονται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στο συνημμένο Παράρτημα Α΄, ναπαρουσιαστούν στην Αστυνομική Ακαδημία, Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές την 08:00΄ ώρα.

3. Οι υποψήφιοι/ες που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Α΄ και Β΄ Επιτροπές ΨυχομετρικώνΔοκιμασιών με έδρα την Θεσσαλονίκη, οφείλουν την πρώτη ημέρα (τεστ γνωστικώνικανοτήτων/προσωπικότητας) και τη δεύτερη ημέρα (προφορική συνέντευξη) των ψυχομετρικών τουςεξετάσεων, ως ορίζονται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στο συνημμένο Παράρτημα Β΄, ναπαρουσιαστούν στις εγκαταστάσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, οδόςΜοναστηρίου 326, την 08:00΄ ώρα.

4. Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ές από τις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών Αθηνών, (έπειτα από τις δύο μέρες των ψυχομετρικών δοκιμασιών), θα παρουσιαστούν τηντρίτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, ως ορίζεται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στοσυνημμένο Παράρτημα Α΄, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153, Πετράλωνα, την 08:00'ώρα για υγειονομικές εξετάσεις, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης Αθηνών.

5. Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ές από τις Α΄ και Β΄ Επιτροπές Ψυχομετρικών ΔοκιμασιώνΘεσσαλονίκης, (έπειτα από τις δύο μέρες των ψυχομετρικών δοκιμασιών), θα παρουσιαστούν την τρίτημέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, ως ορίζεται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στοσυνημμένο Παράρτημα Β΄, στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου 326, την 08:00΄ώρα για υγειονομικές εξετάσεις, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚατάταξηςΘεσσαλονίκης.

6. Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ές από την Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Αθηνών, θαπαρουσιαστούν την τέταρτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, ως ορίζεται ημερολογιακά γιακάθε υποψήφιο/α στο συνημμένο Παράρτημα Α΄, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΕθνικούΑθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού, που εδρεύει στο Ολυμπιακό ΧωριόΔήμου Αχαρνών, την 08:00' ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας Αθήνας.

7. Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ές από την Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Θεσσαλονίκης, θα παρουσιαστούν την τέταρτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, ως ορίζεται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στο συνημμένο Παράρτημα Β΄, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στησυμβολή των οδών Θερμαϊκού με την προέκταση της 28ης Οκτωβρίου, την 08:00 ώρα, ενώπιον τηςΕπιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας Θεσσαλονίκης.

8. Ως ημέρες λειτουργίας του συνόλου των Επιτροπών Προκαταρκτικών Εξετάσεων σε Αθήνα, και Θεσσαλονίκη για τις αναβολές ανά Επιτροπή ορίζονται:

i) Για την πρώτη μέρα των Ψυχομετρικών Δοκιμασιών (τεστ γνωστικών ικανοτήτων / προσωπικότητας)οι 01-04-2023, 02-04-2023, 03-04-2023, 15-05-2023 και 16-05-2023,

ii) Για τη δεύτερη μέρα των Ψυχομετρικών Δοκιμασιών (προφορική συνέντευξη) οι 02-04-2023,03-04-2023, 04-04-2023, 16-05-2023 και 17-05-2023,

iii) Για τις Υγειονομικές Εξετάσεις οι 03-04-2023, 04-04-2023, 05-04-2023, 17-05-2023 και18-05-2023 και

iv) Για τις Αθλητικές Δοκιμασίες οι 04-04-2023, 05-04-2023, 06-04-2023, 18-05-2023 και 19-05-2023.

Ειδήσεις, θέματα και λύσεις για Πανελλήνιες 2024 - Βάσεις εισαγωγής

Ασύμμετρη "βουτιά" στις βάσεις εισαγωγής 2024 (Ποιες σχολές πέφτουν)

Βαθμοί, Βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ, εκτιμήσεις με ένα κλικ στο κινητό σου εδώ

"Ξεφουσκώνουν" οι Βάσεις εισαγωγής! Ποιες σχολές αναμένεται να πέσουν πάνω από 400 μόρια

Τι σημαίνει η φράση «οι καιροί ου μενετοί»;

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα