Πανελλαδικές Εξετάσεις: Τροποποιήσεις στους συντελεστές των ΕΒΕ και των Πανελλαδικώς Εξεταζομένων Μαθημάτων
Στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ προβλέπονται τροποποιήσεις στους συντελεστές βαρύτητας και στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Στο Νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ για τα ΑΕΙ "Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις" που κατατέθηκε στη Βουλή και η συζήτηση του οποίου θα αρχίσει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής  αύριο Πέμπτη περιλαμβάνεται διάταξη η οποία τροποποιεί ορισμένα θέματα που αφορούν τους συντελεστές των ΕΒΕ και των Πανελλαδικώς Εξεταζομένων Μαθημάτων.

Το νομοσχέδιο με όλες τις διατάξεις εδώ

Άρθρο 382 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 4Β, παρ. 6 άρθρου 13Δ ν. 4186/2013 και άρθρου 54 ν. 4777/2021

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄193), περί της έκδοσης απόφασης για την τροποποίηση του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), προστίθεται δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής: «7. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. δύναται να τροποποιείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, η οποία εκδίδεται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, η τροποποίηση αφορά στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου είναι αποκλειστική. Αν αρμόδια για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου είναι η Σύγκλητος, σύμφωνα με την παρ. 5, η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τροποποιητικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας του πρώτου εδαφίου αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου της έκδοσής τους σχολικού έτους.».

2. Πριν το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, περί των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων, προστίθενται τρία νέα εδάφια και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: «6. Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή στην οικεία σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση. Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο υπάγονται. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%. Οι σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%.

Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%.

Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι συντελεστές βαρύτητας του προηγούμενου εδαφίου αποδίδονται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο και αξιοποιούνται για την εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις του οικείου επιστημονικού πεδίου, για τις οποίες αυτοί δεν έχουν οριστεί με απόφαση της συγκλήτου. Για τις σχολές συναρμοδιότητας άλλων Υπουργείων οι συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.

Για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που εφαρμόζονται κατά τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας με απόφαση της συγκλήτου. Οι αποφάσεις της παρούσας εκδίδονται ή τροποποιούνται έως τις 31 Μαΐου εκάστου έτους και αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ως προς την έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων είναι αποκλειστική. Οι τροποποιητικές αποφάσεις που εκδίδονται από τη σύγκλητο κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν οι συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ανά επιστημονικό πεδίο, σύμφωνα με το δέκατο εδάφιο, η τροποποιητική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του δέκατου τρίτου εδαφίου, καταλαμβάνει μόνο τις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις για τις οποίες δεν έχει ήδη εκδοθεί σχετική τροποποιητική απόφαση της οικείας συγκλήτου εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του ίδιου εδαφίου.

Το σύνολο των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων που ορίζουν οι σχολές, τα τμήματα και οι εισαγωγικές κατευθύνσεις, σύμφωνα με την παρούσα συγκεντρώνεται σε μία απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

Το νομοσχέδιο με όλες τις διατάξεις εδώ

Ειδήσεις, θέματα και λύσεις για Πανελλήνιες 2024 - Βάσεις εισαγωγής

Μηχανογραφικό 2024: Αφιέρωμα στα τμήματα Πληροφορικής των δημόσιων ΑΕΙ

Σχολές έως 15.000 μόρια με επαγγελματικές ευκαιρίες

Μηχανογραφικό: Διαφοροποιήσεις στις επιλογές των υποψηφίων και επιλογές που εκπλήσσουν

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

sxoleio_kleisto_198490608_6.jpg
Γερασμένα, υποσυντηρημένα και επικίνδυνα σχολεία: Τι καταγγέλλουν γονείς μαθητών στα Γιάννενα
«Το πρόβλημα των σχολικών υποδομών δεν αντιμετωπίζεται με “μπαλώματα”» λένε οι γονείς
Γερασμένα, υποσυντηρημένα και επικίνδυνα σχολεία: Τι καταγγέλλουν γονείς μαθητών στα Γιάννενα