Thumbnail
Πώς θα κάνετε αίτηση για 73 μόνιμες προσλήψεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δικαστήρια της Αθήνας και του Πειραιά σε Εφετεία, Πρωτοδικεία, Δικαστήρια και ΣτΕ

Αύριο, Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου ξεκινά  ο διαγωνισμός για την πρόσληψη εβδομήντα τριών (73) δόκιμων υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Ο αριθμός των διοριστέων κατανέμεται ανά Δικαστήριο και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ως ακολούθως:

α) Για το Συμβούλιο της Επικρατείας τριάντα (30) θέσεις.

β) Για τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων τρεις (3) θέσεις.

γ) Για το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δέκα (10) θέσεις.

δ) Για το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης πέντε (5) θέσεις.

ε) Για το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά πέντε (5) θέσεις.

στ) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών δέκα (10) θέσεις.

ζ) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης πέντε (5) θέσεις.

η) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά πέντε ( 5) θέσεις.

Τα στάδια του διαγωνισμού

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει τρία στάδια:

  1. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση ειδικά επί των δικαστικών αποφάσεων του παραρτήματος της παρούσας, η οποία συνίσταται σε δύο γραπτές δοκιμασίες, η καθεμία από τις οποίες διαρκεί 3 ώρες και μπορεί να έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών κατανόησης κειμένου ή αποφάσεων ή γνώσεων ή συνδυασμού των ανωτέρω, ή πρακτικών θεμάτων. Οι δοκιμασίες αυτές βασίζονται αποκλειστικά στην κριτική μελέτη και κατανόηση των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων.
    Επιτυχόντες κατά το στάδιο αυτό είναι όσοι βαθμολογήθηκαν με 50 και άνω στις 100 μονάδες σε καθεμία από τις δύο δοκιμασίες, εκτός εάν ο αριθμός τους υπερβαίνει το τριπλάσιο του αριθμού των θέσεων της παρούσας προκήρυξης, ήτοι τους διακόσιους 219. Στην περίπτωση αυτή, επιτυχόντες θεωρούνται όσοι καταλαμβάνουν στη σειρά κατάταξης θέση εντός του αριθμού αυτού. Τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο.
  2. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει πρόσθετη γραπτή εξέταση που συνίσταται σε δύο γραπτές δοκιμασίες επί του αντικειμένου του δικαιοδοτικού κλάδου, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών κατανόησης κειμένου ή αποφάσεων ή γνώσεων ή συνδυασμού των ανωτέρω ή πρακτικών θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου του οικείου δικαιοδοτικού κλάδου και μία ή περισσότερες δοκιμασίες σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική, η οποία συνίσταται σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κατανόησης κειμένου ή μετάφρασης κειμένου από την ξένη γλώσσα στην ελληνική ή συνδυασμό τους. Καθεμία από τις δοκιμασίες του δεύτερου σταδίου έχει τρίωρη διάρκεια.
    Επιτυχόντες κατά το στάδιο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο του proson, είναι όσοι βαθμολογήθηκαν με 50 και άνω στις 100 μονάδες σε καθεμία από τις δύο δοκιμασίες επί νομικών θεμάτων και σε μία τουλάχιστον δοκιμασία που αφορά στη γνώση ξένης γλώσσας. Τα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι επιτυχόντες του δευτέρου σταδίου συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο.
  3. Στο τρίτο στάδιο οι επιτυχόντες υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά από την τριμελή επιτροπή επί του αντικειμένου του οικείου δικαιοδοτικού κλάδου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση, (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης) στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει και η μία ή οι περισσότερες ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυμεί να εξετασθεί.

2. Αντίγραφο πτυχίου Νομικού Τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Εάν το πτυχίο προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

3. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχει εκδοθεί από φορέα που πιστοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχει εκδοθεί στην αλλοδαπή από φορέα που αναγνωρίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή άλλο τίτλο από τους περιλαμβανόμενους στο άρθρο 26 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: (α) επεξεργασία κειμένων, (β) υπολογιστικά φύλλα και (γ) υπηρεσίες διαδικτύου.

4. Για δικηγόρο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι: α. ο υποψήφιος έχει άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Για συμβολαιογράφο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου συμβολαιογραφικού συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει ότι: α. ο υποψήφιος ασκεί τα καθήκοντά του σε συγκεκριμένη ειρηνοδικειακή περιφέρεια και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Για δικαστικό επιμελητή, απαιτείται πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου συλλόγου δικαστικών επιμελητών ή της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών, από το οποίο να προκύπτει: α. το πρωτοδικείο που είναι διορισμένος ο υποψήφιος, και β. ότι δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Για δικαστικό υπάλληλο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. o υποψήφιος κατέχει τη

σχετική θέση και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Για υποψήφιο που έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου, μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016, πρόσφατη βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος κατέχει τη σχετική θέση και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

6. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου.

7. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

8. Ποινικό Μητρώο.

9. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης.

10. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.

11. Πρόσφατο πιστοποιητικό σωματικής και ψυχικής υγείας (δύο πιστοποιητικά). Υποβάλλονται το βραδύτερο μέχρι και τις 03/03/2023 και ώρα 15:00. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό και β) από ψυχίατρο, είτε του Δημοσίου είτε ιδιωτών.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΔΩΡΕΑΝ το 1ο Τεστ προσομοίωσης για τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Πώς γίνεσαι Εκπαιδευτής Ενηλίκων με υψηλές αμοιβές; Όλοι μπορούν!

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: ΑΛΛΑΞΕ Η ΥΛΗ - Αποκτήστε την εδώ μαζί με ασκήσεις και λύσεις

ΝΕΟ! Εύκολη Πιστοποίηση Ιταλικών με εξ αποστάσεως πρόγραμμα ΑΜΕΣΑ (μόρια 2ης ξένης γλώσσας)

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

μαθητές
«Κάνουν τα παιδιά μας μπαλάκι του πινγκ-πονγκ!»: Στα όριά τους οι γονείς για την κατανομή σε Γυμνάσια και Λύκεια
Περίεργα ανακατέματα μαθητών στα γυμνάσια και τα λύκεια: Ανακατανομή ή μεθόδευση για μετακομίσεις και «ξαφνικό θάνατο»
«Κάνουν τα παιδιά μας μπαλάκι του πινγκ-πονγκ!»: Στα όριά τους οι γονείς για την κατανομή σε Γυμνάσια και Λύκεια