golearn-engl_970-250
stratos stratiotes
INTIME/ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Μόνιμες θέσεις στο Στρατό Ξηράς προκηρύσσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας- Ποιες ειδικότητες ζητούνται

To ΑΣΕΠ προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση 5 θέσεων εργασίας μόνιμων αξιωματικών στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων. Οι ειδικότητες των θέσεων αφορούν την Αγγλική γλώσσα, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς καθώς και την Γαλλική, Γερμανική και την Τουρκική γλώσσα.

Κάθε υποψήφιος που συγκεντρώνει όλα τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, το π.δ. 300/2002 (Α΄ 267) και την παρούσα εγκύκλιο, για κάλυψη θέσης Μονίμου Ανθυπολοχαγού της γενικής ειδικότητας Διερμηνέων, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Τουρκικής γλώσσας, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς, μπορεί να υποβάλει, μετά την έκδοση της εγκυκλίου προκήρυξης του διαγωνισμού, αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, μόνο για μία κύρια γλώσσα, όπως τα Υποδείγματα του Παραρτήματος «Β», στην οποία θα δηλώνει την κύρια γλώσσα (Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική-Τουρκική) και την τυχόν δευτερεύουσα γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

Δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία υποψήφιοι που γνωρίζουν άριστα μια από τις ζητούμενες γλώσσες και ταυτόχρονα έχουν πτυχίο φιλοσοφικής σχολής, νομικών ή πολιτικών επιστημών ή των τμημάτων μετάφρασης και διερμηνείας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται έως τις 3 Νοεμβρίου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Mε την αίτηση συνυποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό Δήμου, κοινότητας ή προξενικής αρχής, όπου είναι εγγεγραμμένος (υφίσταται η δυνατότητα άντλησης του ανωτέρω πιστοποιητικού μέσω χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Διαδικτυακή Πύλη του Δημοσίου «www.gov.gr»), στο οποίο:

(1) Επικολλάται φωτογραφία τύπου ταυτότητας, αρμόδια θεωρημένη (ταυτοπροσωπία).

(2) Φαίνεται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια.

(3) Αναγράφεται αναλυτικά η ημερομηνία γέννησης, που προκύπτει από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης και όχι από μεταγενέστερη διόρθωση.

β. 2 φωτογραφίες 3Χ4 εκ, στο πίσω μέρος των οποίων να αναγράφεται καθαρά το όνομα του υποψηφίου.

γ. Από υποψήφιο νομίμως εκτός στρατεύματος, πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Από υποψήφιο που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) από τη Μονάδα, θεωρημένο από την οικεία Στρατολογική Υπηρεσία. Από γυναίκες υποψήφιες οι οποίες υπηρέτησαν οποτεδήποτε με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

δ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που έχει εκδοθεί στην ημεδαπή.

ε. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να συνοδεύεται από:

(1) Επίσημη μετάφρασή του στα ελληνικά από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, από εξουσιοδοτημένους δικηγόρους στην Ελλάδα και από πιστοποιημένους από το Υπουργείο Εξωτερικών μεταφραστές. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στη διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.

(2) Επικύρωση του φωτοαντιγράφου του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών, μόνο από δικηγόρο.

(3) Πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης, περί «ισοτιμίας», «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλου Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α΄80).

στ. Οι υποψήφιοι της παρ. 7, επικυρωμένο τίτλο ή βεβαίωση σπουδών για τη δευτερεύουσα ξένη γλώσσα.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ο υποψήφιος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986. Το κείμενο της δήλωσης διατυπώνεται όπως παρακάτω: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 δηλώνω ότι, από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω: α) δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία, και β) δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου της κατοικίας μου ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας.

Όλα τα δικαιολογητικά, πλην των τίτλων σπουδών, πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ 3 μήνες, πριν από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν έχουν επικυρωθεί ή/  και μεταφραστεί (όπου απαιτείται), δεν θα γίνονται δεκτά.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

Έρχεται με τα "χίλια" ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αίτηση εδώ

Προκήρυξη 3720 προσλήψεων στην Υγεία: Απαραίτητο το Μητρώο ΑΣΕΠ - Κάντε το εδώ

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Το Proson.gr σου δημιουργεί ΔΩΡΕΑΝ το μητρώο στον ΑΣΕΠ και με μόνο 30 ευρώ σου κάνει την αίτηση

ΑΣΕΠ: Αυτό είναι το πιο ΕΥΚΟΛΟ online Lower & Proficiency - Πάρτε το μέσα σε 2 ημέρες -Μόνο 111 ευρώ!

ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΠΜΣ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Λαϊκό Φροντιστήριο στην Λιβαδειά-Κάλεσμα στήριξης για τη λειτουργία του
«Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς - άνεργους, εν ενεργεία ή συνταξιούχους-  που θέλουν να βοηθήσουν, να επικοινωνήσουν μαζί μας και να κάνουν το...
Λαϊκό Φροντιστήριο στην Λιβαδειά-Κάλεσμα στήριξης για τη λειτουργία του
Ασύλληπτη απάντηση Μπογδάνου για τη διαγραφή του με αναφορά στην Α. Λατινοπούλου
Με αυτά και εκείνα φόβους ότι μπορεί ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος να επιστρέψει στην ποίηση εκφράζουν ειδικοί αναλυτές
Ασύλληπτη απάντηση Μπογδάνου για τη διαγραφή του με αναφορά στην Α. Λατινοπούλου
πανεπιστημιακή αστυνομία
Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Ακόμα 600 ειδικοί φρουροί κατανέμονται στα ΑΕΙ - ΦΕΚ
Σύμφωνα με την προκήρυξη, υπήρχε η δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον εξακοσίων (600) από τη λίστα επιλαχόντων, αν και όταν παραστεί ανάγκη εντός εννέα...
Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Ακόμα 600 ειδικοί φρουροί κατανέμονται στα ΑΕΙ - ΦΕΚ
androulakis
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Με παρακολουθούσατε παράνομα με την ΕΥΠ!
Δήλωση καταπέλτης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ: Κύριε Μητσοτάκη, θεωρούμουν «εθνικός κίνδυνος» από την περίοδο της υποψηφιότητάς μου μέχρι και λίγες ημέρες...
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Με παρακολουθούσατε παράνομα με την ΕΥΠ!