Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Νέες διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για το ΕΚΠΑ στην κατάταξη «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities»

Την 220η θέση στον κόσμο καταλαμβάνει για το 2021 το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανάμεσα στα 800 καλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο πίνακα κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities».  Παράλληλα το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει την 1η Θέση μεταξύ των έξι (6) Ελληνικών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης. 

Πιο συγκεκριμένα στην 2η θέση στην Ελλάδα και την 382η θέση παγκοσμίως βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  και ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην 496η θέση, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις θέσεις 551-600το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις θέσεις  601-650 και Πανεπιστήμιο Πατρών στις θέσεις 751-800. (Βλ. Πίνακα 1). 

Επιπροσθέτως στην κατάταξη των Πανεπιστημίων  σε επιμέρους επιστημονικούς τομείς το ΕΚΠΑ βρίσκεται μεταξύ των άλλων, στην 122η θέση στον κόσμο στην Ιατρική (βλ. Πίνακα 2). Στην κατάταξη των επιμέρους επιστημονικών αντικειμένων το ΕΚΠΑ βρίσκεται στα top 100  στην Ανοσολογία και στην Φαρμακευτική – Τοξικολογία, στα  top 150 στην Κλινική Ιατρική  και στα top 200 στη Φυσική (βλ. Πίνακα 3).

Πίνακας 1: Η θέση του ΕΚΠΑ και των υπόλοιπων ελληνικών Πανεπιστημίων στον Πίνακα Κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities»

Παγκόσμια

Θέση

2021

Θέση στη Χώρα 2021

Πανεπιστήμιο

Συνολικός Βαθμός

Άρθρα 11 Ετών

Τρέχοντα Άρθρα

Αναφορές

11 ετών

Τρέχουσες Αναφορές

Μέσος Όρος αναφορών

Η-Index

HICI Άρθρα

Hi Impact Άρθρα περιοδικών

220

1

Εθνικό &  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

36

34,3

39.9

26.7

34.6

53.8

58.7

25.5

26.9

382

2

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

32.6

31.9

37.2

24.6

30.7

48.5

49.3

23.0

25.8

496

3

Πανεπιστήμιο Κρήτης

31.4

27.4

32.4

22.9

28.5

59.5

47.5

21.3

24.2

551-600

4

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

-

-

-

-

-

-

-

-

-

601-650

5

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

-

-

-

-

-

-

-

-

-

751-800

6

Πανεπιστήμιο Πατρών

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Πηγή: Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

http://nturanking.csti.tw/ranking/ByCountry/2021/GR

Πίνακας 2: Η κατάταξη του ΕΚΠΑ στα επιμέρους Επιστημονικά Πεδία

α/α

Επιστημονικό Πεδίο

2021

2020

2019

2018

1.

Γεωργία-Γεωπονική

451-500

401-450

401-450

401-450

2.

Επιστήμες της Ζωής

208

236

216

289

3.

Ιατρική

122

123

120

140

4.

Φυσικές Επιστήμες

301-350

243

261

282

5.

Κοινωνικές Επιστήμες

351-400

351-400

351-400

298

Πηγή: Πίνακας Κατάταξης Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

http://nturanking.csti.tw/ranking/bySchoolName/University%20of%20Athens

Πίνακας 3: Η κατάταξη του ΕΚΠΑ σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα

α/α

Επιστημονικό Αντικείμενο

2021

2020

2019

2018

1.

Γεωργικές Επιστήμες

301-350

301-350

301-350

401-450

2.

Πολιτική Μηχανική

205

234

265

186

3.

Κλινική Ιατρική

112

107

109

-

4.

Επιστήμες των Υπολογιστών

351-400

401-450

351-400

351-400

5.

Ηλεκτρική Μηχανική

351-400

351-400

301-350

351-400

6.

Ανοσολογία

77

82

89

-

7.

Μαθηματικά

351-400

351-400

351-400

351-400

8.

Μικροβιολογία

242

260

241

-

9.

Μοριακή Βιολογία και Γενετική

240

256

269

-

10.

Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά

242

287

258

-

11.

Φαρμακολογία και Τοξικολογία

78

81

95

94

12.

Φυσική

178

147

159

206

13.

Κοινωνικές Επιστήμες  Γενικά

289

292

287

-

14.

Επιστήμες του Διαστήματος

234

177

210

-

Πηγή: Πίνακας Κατάταξης Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

http://nturanking.csti.tw/ranking/bySchoolName/University%20of%20Athens

Η αξιολόγηση «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» στηρίζεται αποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή και αναγνώριση που λαμβάνουν ως δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση. Κατατάξεις όπως η συγκεκριμένη είναι ιδιαίτερα σημαντική,  διότι δεν επηρεάζεται από τους πόρους που διατίθενται σε ερευνητικούς σκοπούς, από τις υποδομές εκπαίδευσης και τα μεμονωμένα επιτεύγματα μελών ΔΕΠ αλλά από τη διαχρονική  και υψηλού επιπέδου και συνέπειας  επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα σε Πανεπιστήμια όπως το ΕΚΠΑ. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης για το 2021 περιλαμβάνουν οκτώ  (8) δείκτες. Αυτοί οι δείκτες αντιπροσωπεύουν και ενσωματώνουν τρία διαφορετικά κριτήρια απόδοσης των επιστημονικών δημοσιεύσεων: την παραγωγικότητα της έρευναςτον αντίκτυπο της έρευνας και την αριστεία της έρευνας. Ο  Πίνακας 4 παρουσιάζει τους δείκτες αξιολόγησης και  τις αντίστοιχες σταθμίσεις για κάθε δείκτη.

Πίνακας 4: Κριτήρια Κατάταξης του Πίνακα «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» για το 2021

screenshot_1.jpg

Η επιλογή των 800 πανεπιστημίων έγινε ύστερα από προαξιολόγηση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανώτατων ιδρυμάτων, των οποίων τα στοιχεία εξετάσθηκαν αρχικώς. Η τελική ένταξη στον εν λόγω πίνακα κατάταξης βασίστηκε στις πληροφορίες που προέρχονται από τους βασικούς δείκτες επιστήμης (Essential Science Indicators ESI).Πηγή: Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities: http://nturanking.csti.tw/methodoloyg/indicators    

Επιπρόσθετα της συνολικής κατάταξης, ο συγκεκριμένος φορέας περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 24 συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα (subjects). Και εδώ το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει επιτύχει σημαντικές διακρίσεις έχοντας συμπεριληφθεί στα κορυφαία Πανεπιστήμια στα πέντε από τα έξι επιστημονικά πεδία (βλ. Πίνακα 2). Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής το οποίο τοποθετείται στην 122η θέση στον κόσμο και στις επιστήμες της ζωής στην 208η θέση παγκοσμίως.

Και στην επιμέρους κατάταξη των Πανεπιστημίων σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα, το ΕΚΠΑ έχει συμπεριληφθεί  και αξιολογηθεί θετικά, δηλαδή σε θέσεις κάτω από την θέση 500, σε 14 από τα 24 αντικείμενα της Κατάταξης (βλ. πίνακα 3). Μεταξύ των επιστημονικών αντικειμένων που διακρίθηκαν ιδιαίτερα στην κατάταξη, αναφέρουμε την Ανοσολογία  στην 77η θέση,  την Φαρμακολογία – Τοξικολογία στην  οποία το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 78η θέση παγκοσμίως, την Κλινική Ιατρική στην 112η θέση παγκοσμίως, την Φυσική στην 178η θέση,  την  Πολιτική Μηχανική  στην 205η θέση, τις Επιστήμες του Διαστήματος στην 234η θέση, την Μοριακή Βιολογία και Γενετική στην 240η θέση, και τα αντικείμενα Μικροβιολογία και Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά στην 242η θέση παγκοσμίως.

Οι εν λόγω σημαντικές διακρίσεις αποδεικνύουν την σημαντική ερευνητική παραγωγή του Ιδρύματος, η οποία συνεχίστηκε απρόσκοπτα και παρά τα προβλήματα, στην περίοδο της πανδημίας. Παράλληλα επιβεβαιώνεται η συνεισφορά, η επίδραση και η υψηλή ποιότητα του ερευνητικού έργου του ΕΚΠΑ στην διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, κάτι που αποτυπώνεται  στην αύξηση του αριθμού ερευνητικών άρθρων με υψηλό αριθμό ετεροαναφορών και των δημοσιεύσεων σε περιοδικά υψηλής απήχησης.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΦΚΑ: Έρχονται 700 νέες μόνιμες προσλήψεις με 7.000 ευρώ το μήνα

Νέο ΜΗΤΡΩΟ επιμελητών Βρεφών, Νηπίων, Παιδιών - Χιλιάδες οι προσλήψεις

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών: 18 βασικές οδηγίες για να προστατευτείτε από την παγωνιά
Ένα χρήσιμο οδηγό με 18 συμβουλές εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις χαμηλές θερμοκρασίες
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών: 18 βασικές οδηγίες για να προστατευτείτε από την παγωνιά
tsanta
Υποψήφιοι Διευθυντές Εκπαίδευσης: Πάνω από 1.600 οι αιτήσεις-Έπονται οι αιτήσεις για Συμβούλους Εκπαίδευσης
Ξεκινά η επεξεργασία των αιτήσεων, ενώ ακολουθούν οι αιτήσεις για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς και μέλη του Ειδικού...
Υποψήφιοι Διευθυντές Εκπαίδευσης: Πάνω από 1.600 οι αιτήσεις-Έπονται οι αιτήσεις για Συμβούλους Εκπαίδευσης
estiasi ergazomeni
Κορονοϊός: Συνεδριάζουν οι ειδικοί για τα μέτρα- Το επικρατέστερο σενάριο
Oι ειδικοί είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στην άρση των μέτρων, καθώς παρά τη σταθεροποίηση του αριθμού των κρουσμάτων, η επιβάρυνση του ΕΣΥ παραμένει...
Κορονοϊός: Συνεδριάζουν οι ειδικοί για τα μέτρα- Το επικρατέστερο σενάριο