Προσλήψεις Ιατρών στο Δήμο Πετρούπολης
Προσλήψεις δύο γιατρών στο Δήμο Πετρούπολης για την ιατρική παρακολούθηση των αθλουμένων στο Κολυμβητήριο του Δήμου

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με δύο (2) Iατρούς, για την παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Πετρούπολης και ειδικότερα για την ιατρική παρακολούθηση των αθλουμένων στο Κολυμβητήριο του Δήμου.

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα συναφθούν για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες.

Οι Ιατροί θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
  • Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
  • Εργασιακή Εμπειρία Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], για χρονικό διάστημα εννέα (9) ημερολογιακών ημερών, από 7/05/2021 έως και 15/05/2021.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Τίτλοι σπουδών
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Βεβαιώσεις εμπειρίας

Επιλογή Υποψήφιων

Η σχετική επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση της Αντιδημάρχου Πετρούπολης. Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγομένων για το συγκεκριμένο έργο (εμπειρία, προϋπηρεσία στο κολυμβητήριο, οικογενειακή κατάσταση). 

Διαβάστε νέες ειδήσεις για την εργασία και τις προσλήψεις:

Λάβε σε 10 ημέρες Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

σχετικά άρθρα