34 προσλήψεις στο Δήμο Σπάρτης
Δείτε τα δικαιολογητικά

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων ως εξής:

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 2

ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Ελκυστήρων (Τρακτέρ) 3

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου 6

ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας 23

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με «Μέτρα Αντιμετώπισης της Πανδημίας του Κορωνοΐου COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ.Α’/30-03-2020) σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-05-2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ) εγκύκλιο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα  «Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού» , μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Σπάρτης, ήτοι από Δευτέρα 01-06-2020 έως και Παρασκευή 05-06-2020.

Τα e-mails στα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους είναι: [email protected] και [email protected]

Η υποβολή των αιτήσεων ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, θα γίνεται προς:

Δήμο Σπάρτης
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Ευαγγελιστρίας 85 – 87 – Σπάρτη Λακωνίας

Δείτε την προκήρυξη εδώ

σχετικά άρθρα

Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης
Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση με βάση το Σύνταγμα είναι δωρεάν και ελεύθερη για όλους τους πολίτες της χώρας. Είναι όμως τελικά έτσι τα πράγματα και ποιοι τελικά...

Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης