Θέσεις εργασίας για διοικητικούς υπαλλήλους στο ΙΕΚ Κέρκυρας
Δείτε παρακάτω τις πληροφορίες για τις προσλήψεις διοικητικών

ΤΟ Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των τμημάτων Μετεκπαίδευσης στο Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας του Υπουργείου Τουρισμού, που εδρεύει στην Κέρκυρα του Ν. Κερκύρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 

1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ Ξενοδοχείο “ΔΕΜΠΟΝΟ”, Τ.Κ. 49100 Γουβιά, Ν. Κέρκυρας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας ΙΕΚ, υπόψιν κας Μιχαηλίδου Κωνσταντίνας ή κου Φασούλη Γεωργίου (τηλέφωνα επικοινωνίας: 26610-90030 και 26610-91541). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα