Προσλήψεις νοσηλευτών και εργατών στα Ιαματικά Λουτρά Ηραίας
Θέσεις εργασίας στα Ιαματικά Λουτρά Ηραίας

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, (παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους), της Δηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας, µε διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Γ.», που εδρεύει στα Τρόπαια Ν. Αρκαδίας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, Τρόπαια Γορτυνίας Ν. Αρκαδίας, Τ.Κ 220 08, υπόψη κας Βαρβάρας Κανελλοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 27970 22700). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα