ekpa
Ανοικτές αιτήσεις για το κορυφαίο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας- Πληροφορική της Υγείας

Τα Τμήματα Νοσηλευτικής (Συντονιστικό Τμήμα) και Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), καθώς και τα Τμήματα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ), προκηρύσσουν 50 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, βάσει του Ν.4957/2022, στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ):

«Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» (Healthcare Management – Health Informatics)

με τις εξής ειδικεύσεις:

 1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας / Healthcare Management (25 θέσεις)
 2. Πληροφορική της Υγείας / Health Informatics (25 θέσεις)

σύμφωνα με την απόφαση επανίδρυσης 825/02-07-2018 της Συγκλήτου ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 3279/Β/2018) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ (ΦΕΚ 3008 Τ.Β΄2023).

Αίτηση υποψηφιότητας, σε μία από τις παραπάνω ειδικεύσεις, μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Συνεργαζόμενων Τμημάτων και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις Ειδικεύσεις του ΔΠΜΣ.

Ο Σκοπός του ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» είναι διττός.

Αφενός μεν στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της διοίκησης υπηρεσιών υγείας, που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις προκλήσεις του σύγχρονου, πολύπλοκου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του τομέα υγείας. Παράλληλα, το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τα στελέχη υπηρεσιών υγείας με έναν ολιστικό τρόπο προσέγγισης ώστε να μπορούν να συνδυάσουν γνώσεις και διαίσθηση, αναλυτικό τρόπο σκέψης και κριτική θεώρηση προκειμένου να εξελιχθούν σε επιτυχημένους ηγέτες των υπηρεσιών υγείας.

Αφετέρου δε, λόγω του ότι οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας είναι ραγδαίες αυτό έχει συμβάλει ώστε να έχουν τροποποιηθεί οι υπηρεσίες στο χώρο της υγείας. Έτσι, όλοι οι οργανισμοί υγείας είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν πλήθος τεχνολογικών εργαλείων ώστε να διατηρούν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα τους. Για το λόγο αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών υγείας να είναι πλήρως εκπαιδευμένοι όσον αφορά τις Σελίδα 2 από 6 διάφορες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας. Στην ουσία, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των επαγγελματιών υγείας με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής της Υγείας και αφορά την αποθήκευση, την ανάκτηση, το διαμοιρασμό και τη βέλτιστη χρήση βιοϊατρικών δεδομένων, πληροφοριών και γνώσης, στοχεύοντας έτσι στην επίλυση των προβλημάτων και την βελτίωση της φροντίδας υγείας.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ ( https://eprotocol.uoa.gr/ , → επιλογή 5) σε δύο χρονικές περιόδους:

Πρώτη χρονική περίοδος αιτήσεων: από Δευτέρα 27-05-2024 έως Πέμπτη 04-07-2024 (μέχρι ώρα 14.00μμ*),

Δεύτερη χρονική περίοδος αιτήσεων: από Δευτέρα 02-09-2024 έως Πέμπτη 10-10-2024 (μέχρι ώρα 14.00μμ*).

*Οι αιτήσεις, στις καταληκτικές ημερομηνίες των δύο χρονικών περιόδων (04-07-2024 & 10-10- 2024), θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 14.00 μμ

Πληροφορίες: κ. Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, τηλ.: 2107461499, email: [email protected] και κα Μάρθα Χαραλαμπίδου, τηλ.: 2107461492, email: [email protected]

Η διαδικασία Συνεντεύξεων & Επιλογής ΜΦ, θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά για τους υποψήφιους της κάθε χρονικής περιόδου αιτήσεων. Στην πρώτη περίοδο αιτήσεων θα καλυφθεί έως το 60% των θέσεων της κάθε Ειδίκευσης.

Πρώτη χρονική περίοδος αιτήσεων (27-05-2024 έως 04-07-2024):

• Οι Συνεντεύξεις μετά τη λήξη των αιτήσεων θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως και για τις δύο Ειδικεύσεις. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες των συνεντεύξεων και το link της σύνδεσης θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Νοσηλευτικής έως 10/6.

Δεύτερη χρονική περίοδος αιτήσεων (02-09-2024 έως 10-10-2024):

• Οι Συνεντεύξεις μετά τη λήξη των αιτήσεων θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως και για τις δύο Ειδικεύσεις Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Νοσηλευτικής έως 23/9.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση Συμμετοχής (Έντυπο Τμήματος, επισυνάπτεται σελίδες 5 & 6)

 2. Βιογραφικό σημείωμα

 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

 4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων

 5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας: B2 ή C1 ή C2

 7. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο ΠΜΣ που διοργανώνεται στην ελληνική γλώσσα.

 8. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής (όπου απαιτείται)

Πρόσθετα επιθυμητά δικαιολογητικά είναι:

 1. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 2. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 3. Συστατικές επιστολές (έως δύο)

Τα δικαιολογητικά 1 έως 6 είναι απαραίτητα και πρέπει να αποσταλούν υποχρεωτικά

Αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα γίνεται δεκτή στην περεταίρω διαδικασία επιλογής.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
 • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 15%
 • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 10%
 • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%
 • Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 5%
 • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 40%

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Επιτροπή Επιλογής του ΔΠΜΣ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στην ΕΠΣ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων στο Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ, οι επιλαχόντες/ούσες (αν υπάρχουν), με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2000 ευρώ (680 ευρώ μετά την εγγραφή, 660 ευρώ στην αρχή του ΄β εξάμηνου και 660 ευρώ στην αρχή του ΄γ εξάμηνου).

 • Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως και για τις δύο περιόδους αιτήσεων. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες των συνεντεύξεων θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr)

 • Τα τελικά αποτελέσματα των επιλεγέντων του Προγράμματος θα ανακοινωθούν μετά την έγκριση από την ΕΠΣ του ΔΠΜΣ στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr), βάσει αριθμού πρωτοκόλλου αιτήσεως

 • Η ημερομηνία εγγραφής θα είναι κοινή για τους επιλεγέντες και των δύο κύκλων και θα είναι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Οι επιλεγέντες θα εγγραφούν στη κεντρική Γραμματεία του Τμήματος (Δήλου 1Α Γουδή, Αθήνα), κατά τις ημερομηνίες και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr).

 • Έναρξη μαθημάτων: την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη 2024.

Σημ.: Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται (ανακοινώσεις, συνεντεύξεις, αποτελέσματα) μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr) βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

panellinies_panelladikes_vaseis.jpg
Που θα πάνε οι βάσεις εισαγωγής στις 30 πιο υψηλόβαθμες σχολές
Φέτος, περισσότερο από τις προηγούμενες χρονιές, αναμένεται να τρυγήσουν την αφρόκρεμα των πρώτων προτιμήσεων των υποψηφίων, τα Παιδαγωγικά Τμήματα. 
Που θα πάνε οι βάσεις εισαγωγής στις 30 πιο υψηλόβαθμες σχολές