EKPA
Το νέο κορυφαίο μεταπτυχιακό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΚΠΑ με 1 έτος διάρκεια και εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως που αφορά εκπαιδευτικούς

Το alfavita.gr, το μεγαλύτερο site για την παιδεία στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος για τα Μεταπτυχιακά δημόσιων Πανεπιστημίων που θα δημοσιευτεί την Τρίτη 14 Μαϊου παρουσιάζει το Κοινό Μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΚΠΑ και του EWC «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό»

Μονοετές εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό για μέγιστη μοριοδότηση με την σφραγίδα του ΕΚΠΑ

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και έχει διάρκεια μόνο 1 έτος

Αφορά κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. και τους παρέχει την μέγιστη μοριοδότηση για διορισμούς και προσλήψεις.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται έως τις 5 Ιουνίου και οι θέσεις λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος κλείνουν άμεσα

Περιγραφή προγράμματος

Το ΚΠΜΣ «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό» του Τμήματος Θεολογίας (επισπεύδον), του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του European Wergeland Centre (Συμβούλιο της Ευρώπης και Νορβηγία) ανακοινώνει την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Ειδικεύσεις προγράμματος

Το πρωτοποριακό Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι μονοετές, πλήρως εξ αποστάσεως, με διακριτό ελληνόφωνο και αγγλόφωνο Πρόγραμμα Σπουδών και τρεις ειδικεύσεις: 

 • 1. «Religion, Education and Competences for Democratic Culture» («Θρησκεία, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό»)
 • 2.    Language, History, and Literature in Education and Competences for Democratic Culture (Γλώσσα, Ιστορία και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό)
 • 3.    Education for Democratic Citizenship (EDC)-Human Rights Education (HRE) and Competences for Democratic Culture (Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη-Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό)

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε άμεσα να δείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος

Επιλεξιμότητα: 

Το Κ.Π.Μ.Σ. είναι ανοιχτό σε εκπαιδευτικούς και μελλοντικούς/ες εκπαιδευτικούς, καθώς και εκπαιδευτές όλων των αντικειμένων της τυπικής και μη τυπικής Εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Σχολών/των Τμημάτων που αφορούν την Εκπαίδευση, τυπική και μη τυπική και αντικειμένων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών που διδάσκονται στην Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και σε δύο γλώσσες (αγγλική και ελληνική), ορίζεται σε 100 (εκατό) ανά ειδίκευση, 300 (τριακόσιοι) συνολικά. 

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών

Οι αιτήσεις γίνονται υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΚΠΑ eprotocol. Εντός της πλατφόρμας οι υποψήφιοι/ες συμπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και επισυνάπτουν ως αρχεία μόνο: 

 • 1. τον Βασικό Τίτλο Σπουδών (Πτυχίο), 
 • 2. την Αναλυτική Βαθμολογία και 
 • 3. το Βιογραφικό Σημείωμα. 

Μετά την υποβολή στο e-protocol οι υποψήφιοι/ες πρέπει να αποστείλουν υποχρεωτικά ΟΛΑ τα δικαιολογητικά και στο email της Γραμματείας του ΚΠΜΣ: [email protected]. Αυτή η διαδικασία είναι υποχρεωτική για να θεωρηθεί η αίτηση έγκυρη.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου 
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών 
 4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων 
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 
 6. Δύο Συστατικές επιστολές
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
 9. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο ΠΜΣ στην ελληνική γλώσσα.
 10. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. 

Για τους/ις φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής, που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία, η Ε.Π.Σ. ορίζει επιτροπή αρμόδια να διαπιστώσει εάν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα. Προκειμένου να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών πρέπει: 

το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους να συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., 
ο/η φοιτητής/τρια να προσκομίσει βεβαίωση τόπου σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.

1ο βήμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης στο eprotocol

Οι υποψήφιοι/ες εισέρχονται στην αρχική σελίδα του e-protocol και πραγματοποιούν  «Σύνδεση με κωδικούς Taxisnet». 

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες σε κάποιο Πρόγραμμα του ΕΚΠΑ (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) μπορούν να συνδεθούν με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό και τους κωδικούς τους. 

Αφού συνδεθούν, οι υποψήφιοι/ες επιλέγουν τις «Αιτήσεις» Α. Αιτήσεις προς τις Γραμματείες των Τμημάτων (Φοιτ. Θέματα, κ.α)

Από τη λίστα των διαθέσιμων αιτήσεων επιλέγουν το: 05. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο πεδίο «Προς τη Γραμματεία του Τμήματος (ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ από την ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΙΣΤΑ) *» επιλέγουν το «Θεολογίας».

Στο πεδίο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» συμπληρώνουν τον τίτλο: Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό.

Στη συνέχεια καταχωρούν όλα τα προσωπικά στοιχεία που τους ζητούνται και επισυνάπτουν μόνο τα δικαιολογητικά (Τίτλος Σπουδών, Αναλυτική Βαθμολογία και Βιογραφικό Σημείωμα). 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά το Πεδίο «Ειδίκευση» αναφέροντας την ειδίκευση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαζί με την ένδειξη Ελλ. ή Eng. ανάλογα με τη γλώσσα επιλογής τους για την πραγματοποίηση των μαθημάτων 

Αφού συμπληρώσουν την αίτηση και επισυνάψουν τα δικαιολογητικά με αστερίσκο, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να δουν την προεπισκόπηση της αίτησης, ώστε να σιγουρευτούν πως όλα τα στοιχεία τους είναι σωστά καταχωρημένα. Αν τα στοιχεία είναι σωστά, τότε προχωρούν στην οριστική υποβολή αίτησης, αποθηκεύοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου που τους εμφανίζεται.

2ο βήμα: Αποστολή Φακέλου Υποψηφιότητας στο email της Γραμματείας του ΠΜΣ

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι/ες στέλνουν ΟΛΑ τα δικαιολογητικά στο email της Γραμματείας του ΠΜΣ [email protected]. Στο θέμα του email γράφουν: «Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας του/της [Ονοματεπώνυμο]». Στο σώμα του κειμένου πρέπει επίσης να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβαν από την αίτηση στο e-protocol. Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση και αυτό το βήμα είναι υποχρεωτικό. 

Κριτήρια και Επιλογή Φοιτητών/τριών

Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται μετά από την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας και η Γραμματεία ενημερώνει τους/τις υποψήφιους/ες για την πορεία της αίτησής τους.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των εισακτέων γίνεται με αξιολόγηση του φακέλου του υποψηφίου/της υποψήφιας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • - Βαθμός πτυχίου (ποσοστό 30%)
 • - Συνάφεια του πτυχίου ΑΕΙ και των γνώσεων του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (ποσοστό 10%)
 • - Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας Γ1 (ποσοστό 10%)
 • - Γνώση άλλων ξένων γλωσσών-μέχρι 2 επίπεδο Β2 (ποσοστό 5%)
 • - Επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια-μέχρι 5 (ποσοστό 15%)
 • - Κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (ποσοστό 20%)
 • - Επιμόρφωση με συναφές περιεχόμενο από Πανεπιστήμιο ή Δημόσιο Φορέα, τουλάχιστον 7 μηνών και 300 ωρών (μέχρι 2) (ποσοστό 10%)

Για να μοριοδοτηθούν για τα παραπάνω, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Οι φάκελοι των υποψηφίων εξετάζονται μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών/τριών και τον καταθέτει προς έγκριση στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών.

Οι επιτυχόντες/ουσες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόφαση της Ε.Π.Σ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας (με μαθηματική στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα της κλίμακας 100), εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. οι επιλαχόντες/ουσες (αν υπάρχουν), με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Οικονομικές Υποχρεώσεις 

Το ΚΠΜΣ προσφέρεται με συνολικά δίδακτρα 3.400 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις όπως περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ. Τα τέλη εγγραφής ανέρχονται στα 750 ευρώ.

Μετά την εγγραφή τους οι φοιτητές/τριες μπορούν να κάνουν αίτηση για υποτροφίες. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους/τις εγγεγραμμένους/ες φοιτητές/τριες που πληρούν τα εισοδηματικά ή/και κοινωνικά κριτήρια, μαζί με τα κριτήρια αριστείας που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία να κάνουν αίτηση απαλλαγής από τα δίδακτρα. Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών/τριών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών ανά ακαδημαϊκό έτος. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΚΠΜΣ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ μέσω της ιστοσελίδας ή στο email [email protected]

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 22/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

τροχαίο
Τραγωδία στον Αυλώνα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση φορτηγών
Συγκρούστηκαν ένα φορτηγό με ένα βαν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας, ενώ δύο ακόμα να μεταφερθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο...
Τραγωδία στον Αυλώνα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση φορτηγών