biosimi anaptyxi xarokopeio
Ανοικτές αιτήσεις στο ΠΜΣ, του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου

Το Πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, εφοδιάζει τους φοιτητές με το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο , αλλά και την πρακτική γνώση ώστε να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνίας διεκδικώντας παράλληλα με αξιώσεις στελεχιακές θέσεις εργασίας σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γύρω από τα σύγχρονα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Γιατί να επιλέξετε το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα:

 1. Βιώσιμη Ανάπτυξη
  Αποτελεί το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα που έδωσε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 2. Εξειδίκευση
  Οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν εξειδίκευση: α) Στην Τοπική Ανάπτυξη, β) Στην Διαχείριση Περιβάλλοντος, γ) Στην Αγωγή του Καταναλωτή.
 3. Ολιγομελή Τμήματα
  Όλα τα μαθήματα και τα εργαστήρια πραγματοποιούνται σε αίθουσες λίγων ατόμων μεγιστοποιώντας έτσι την ακαδημαϊκή γνώση και τη δεξιοτεχνία των φοιτητών
 4. Διεθνείς Συνεργασίες
  Συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού για την παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας στους φοιτητές δίνοντας τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής εργασίας στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus.
 5. Εξειδικευμένο Ακαδημαϊκό Προσωπικό
  Όλα τα μαθήματα διδάσκονται από Καθηγητές του Πανεπιστημίου, αλλά και προσκεκλημένους Καθηγητές Πανεπιστημίων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού.
 6. Επαγγελματικές Διέξοδοι
  Οι απόφοιτοι αποτελούν επιστημονικά στελέχη ικανά να συμμετάσχουν στην εκπόνηση προγραμμάτων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προγραμμάτων προστασίας καταναλωτή, καλύπτοντας μέχρι σήμερα ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων.
 7. Εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο
  Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακό Διπλώματος Ειδίκευσης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο μελών του Οικονομικού Επιλετηρίου της Ελλάδας δίνοντας τους τη δυνατότητα να ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτέχνη.
 8. Χρονική Διάρκεια
  Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε φοιτητή. Μπορεί να επιλέξει είτε το Εντατικό Πρόγραμμα είτε το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης διάρκειας δύο ετών.
 9. Υποτροφίες
  Μέχρι 30% των φοιτητών/τριών δικαιούνται πλήρη απαλλαγή τελών φοίτησης (Ν. 4485/2017). Επιπλέον, απονέμονται 3 υποτροφίες αριστείας για τον κορυφαίο/α της κάθε κατεύθυνσης
bios_1.jpg

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στην υπ’ αριθμ. 122/09- 04-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Ο αριθμός των διαθεσίμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 45. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης. Στο πρόγραμμα προσφέρονται τρεις (3) ειδικεύσεις:

 1. Τοπική Ανάπτυξη
 2. Διαχείριση Περιβάλλοντος
 3. Αγωγή Καταναλωτή

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης, τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης διαρκούν 12 μήνες (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα). Στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ., η οποία είναι η Ελληνική.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 να υποβάλουν ηλεκτρονικά (https://application.hua.gr/) στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: α) αιτήσεις υποψηφιότητας, καθώς και β) τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα και να αξιολογηθούν, αλλά γίνονται τελικώς δεκτοί μόνον εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους πριν την έναρξη των εγγραφών του Π.Μ.Σ. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή.
 2. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του/ της υποψηφίου/ας στα οποία να αναφέρεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 3. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας επιπέδου «Β2», η οποία τεκμηριώνεται με σχετικά πιστοποιητικά (κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είτε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας άλλου φορέα). Η επάρκεια τεκμηριώνεται, επίσης, με πιστοποιητικό προηγούμενης φοίτησης σε αναγνωρισμένο αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και σύντομη (μέχρι 250 λέξεις) έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο//η υποψήφιος/α ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα.
 5. Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται από τον υποψήφιο/α.
 6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.
 7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ. :2109549100, FAX: 2109577050
 8. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 9. Έως δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι επιστολές μπορεί να είναι από μέλη ΔΕΠ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενήμερα για την επιστημονική πορεία του υποψηφίου/ας. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, οι επιστολές μπορεί να προέρχονται από άτομα που τους έχουν επιβλέψει επαγγελματικά.
 10. Ο,τιδήποτε επιπλέον κρίνει ο υποψήφιος/α ότι μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή του.

Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (https://application.hua.gr/), εκτός από τις συστατικές επιστολές, οι οποίες αποστέλλονται με email (από τους κριτές) απευθείας στη γραμματεία ([email protected]), είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά, είτε κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους/ες κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τη γραμματεία.

Όσες/οι υποψήφιοι επιλεγούν για φοίτηση στο ΠΜΣ, θα προσκομίσουν πριν την εγγραφή τους, δύο φωτογραφίες ταυτότητας στη Γραμματεία, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας, για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων, συμβάλλουν:

 • Γενικός βαθμός του πτυχίου (30%)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος (εάν υπάρχει) (5%)
 • Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας (10%)
 • Επαγγελματική Εμπειρία (20%)
 • Δύο συστατικές επιστολές (5%)
 • Προσωπική συνέντευξη (30%)

Το πρόγραμμα απαιτεί την καταβολή τελών φοίτησης ύψους 2.400 € συνολικά. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017.

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ "Βιώσιμη Ανάπτυξη"

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν, επίσης, να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Ανάπτυξη», καλώντας στο 210-9549107 (Δευτέρα-Πέμπτη, 13:30-15:30) ή με email στη διεύθυνση [email protected].

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι πολύ σοβαρό θεραπεύουν οι τηγανητές πατάτες;

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

antitromokratki.jpg
Συλλήψεις από την Αντιτρομοκρατική: Συνδέονται με τον φάκελο με εκρηκτική ύλη στο Εφετείο Θεσσαλονίκης
Έξι άτομα συνελήφθησαν μετά από την επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής
Συλλήψεις από την Αντιτρομοκρατική: Συνδέονται με τον φάκελο με εκρηκτική ύλη στο Εφετείο Θεσσαλονίκης
poseepea.jpg
ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Διαμαρτυρία για τη μη συμπερίληψη διάταξης στο νομοσχέδιο για τα μη Κρατικά Πανεπιστήμια
Παράσταση διαμαρτυρίας Δευτέρα 4 Μαρτίου και ώρα 13:00 στο Υπουργείο Παιδείας
ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Διαμαρτυρία για τη μη συμπερίληψη διάταξης στο νομοσχέδιο για τα μη Κρατικά Πανεπιστήμια