Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
papel
Οι αιτήσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είναι ανοικτές έως τις 31/08/2020

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης στην αναγνώριση, ανάλυση και κατανόηση των πολιτικών οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο με την αξιοποίηση μεθόδων, αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών από τα πεδία της διοίκησης της διακινδύνευσης και της ανάλυσης δεδομένων.

Οι στόχοι του Π.Μ.Σ. επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων, στελέχη ασφαλείας και άμυνας, καθώς και σε πολιτικούς και διεθνείς αναλυτές να:

 • εντοπίζουν, να κατανοούν και να ερμηνεύουν σε βάθος κρίσιμες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο,
 • ασκούν ολοκληρωμένα τη διοικητική της διακινδύνευσης σε τομείς, μονάδες ή περιπτώσεις ενδιαφέροντος,
 • χρησιμοποιούν τεχνολογίες λογισμικού για να συλλέξουν, επεξεργαστούν, αναλύσουν και να απεικονίσουν στοιχεία και δεδομένα στις παραπάνω περιπτώσεις μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

Δείτε την προκήρυξη:

 

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» (Φ.Ε.Κ. Β’ 3052, 27.07.2018) το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Παγκόσμιες Προκλήσεις και τα Συστήματα Αναλύσεων με ειδίκευση είτε στη «Διοικητική της Διακινδύνευσης στην Παγκόσμια Πολιτική», είτε στην «Ανάλυση δεδομένων στην Παγκόσμια Πολιτική». 

Ο τίτλος του προγράμματος στην Αγγλική είναι “Master’s programme in Global Risks and Analytics” και οι ειδικεύσεις, αντίστοιχα, προσδιορίζονται ως “Risk Management in Global Politics” και “Data Analysis in Global Politics”.

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής 

Περίοδος και τρόπος υποβολής αιτήσεων 

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην δ/νση: 

https://econtent.pedis.uop.gr/forms/index.php/201920 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαρκής. 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού εισακτέων και όχι αργότερα από 31η Αυγούστου και αξιολογούνται για εισαγωγή στο προσεχές ακαδημαϊκό έτος. (π.χ. έως 31/8/2020 για εισαγωγή στο ακαδ. έτος 2020/2021, κοκ.). 

Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, απόφοιτοι τμημάτων πολιτικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, νομικής επιστήμης, οικονομίας και διοίκησης και επιστημών πληροφορικής. 

Κατά περίπτωση, μπορεί να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι από άλλα επιστημονικά πεδία εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς το επαγγελματικό ή επιστημονικό ενδιαφέρον τους ως προς την προσφερόμενη εξειδίκευση του προγράμματος. 

Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ έτος. Δεν υπάρχει περιορισμός εισακτέων ανά ειδίκευση. 

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επεξεργασία της αίτησης είναι τα εξής: 

 1. Αίτηση/υποβολή υποψηφιότητας (αυτόματα / μέσω ηλεκτρονικής δήλωσης). 
 2. Τίτλος βασικών (πρώτου κύκλου) σπουδών. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών ή υπεύθυνη δήλωση για τον εκτιμώμενο χρόνο περάτωσης σπουδών. Διευκρινίζεται ότι: – Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του ν. 4485/17. Αυτό συνυποβάλλεται με τον τίτλο σπουδών. – Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α κατέχει περισσότερους του ενός τίτλους βασικών σπουδών δηλώνεται μόνο εκείνος με τον οποίο είναι επιθυμητό να αξιολογηθεί η υποψηφιότητα του/της ως προς το αντίστοιχο κριτήριο.
 3. Αναλυτική βαθμολογία του προγράμματος σπουδών του τίτλου βασικών σπουδών που υποβάλλεται στο (2) παραπάνω.
 4. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1/C1.
 5. Βιογραφικό σημείωμα, κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο Europass.
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι επιστολές μπορεί να υποβληθούν ταχυδρομικά ή λεκτρονικά. Οι σχετικές πληροφορίες καταχωρούνται στην ηλεκτρονική δήλωση.

Διευκρινήσεις: 

 • Τα παραπάνω δικαιολογητικά 1 έως και 5 υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλουν και προπτυχιακοί φοιτητές εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα 7/8 του προγράμματος σπουδών το οποίο παρακολουθούν. Στους υποψήφιους αυτούς μπορεί να προσφερθεί θέση στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τα λοιπά κριτήρια επιλογής, υπό την αίρεση ότι η περάτωση σπουδών τους θα ολοκληρωθεί έως και την προθεσμία της εγγραφής τους στο πρόγραμμα. Εφόσον η περάτωση σπουδών δεν ολοκληρωθεί στο διάστημα αυτό, η εν λόγω θέση προσφέρεται στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο ή επιλαχόντα.
 • Ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών διενεργείται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Οι αιτήσεις που δεν συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των δικαιολογητικών απορρίπτονται. Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση με το σύνολο των δικαιολογητικών (δηλ. με διαφορετική ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου).
 • Κατά την επεξεργασία της αίτησης μπορεί να ζητηθούν πρωτότυπα ή και πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Στις περιπτώσεις αυτές η αξιολόγηση της υποψηφιότητας αναβάλλεται έως ότου προσκομιστούν όλα τα δικαιολογητικά.
 • Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν, σύμφωνα με τις υποδείξεις της γραμματείας, όλα τα απαραίτητα έντυπα ή και πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και να αποκτήσουν την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή. Η μη έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή στο πρόγραμμα οδηγεί σε ανάκληση της προσφερόμενης θέσης φοίτησης και την προσφορά της στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο ή επιλαχόντα. 

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής 

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από την «Επιτροπή επιλογής ή εξέτασης» (Ε.Ε.Ξ.) υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. με μέγιστο το 100, σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: 

 1. Εκπαίδευση [45%]
  α) Βασικές σπουδές [40%]
  β) Χαρακτηριστικά βασικών σπουδών [20%]
  γ) Πρόσθετες σπουδές [10%] δ) Άλλες γνώσεις [30%]
 2. 2) Επαγγελματική εμπειρία [35%]
  α) Προϋπηρεσία [60%]
  β) Σταδιοδρομία [40%]
 3. Επιστολή ενδιαφέροντος [20%]
  α) Κίνητρα [60%]
  β) Συγγραφική ικανότητα: [40%] 

Οι υποψηφιότητες με συνολική βαθμολογία ίση με 15% ή χαμηλότερη απορρίπτονται. 

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται αυτοτελώς στον επόμενο μήνα από το μήνα υποβολής της αίτησης και αναρτώνται σε προσωρινό πίνακα. Όλοι οι υποψήφιοι ενημερώνονται ατομικά για το αποτέλεσμα αξιολόγησης της υποψηφιότητάς τους. 

Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται όταν συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός εισακτέων. 

Ο πίνακας επιτυχόντων ανά ακαδημαϊκό έτος οριστικοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Διευκρινίζεται ότι: 

 • Εφόσον κάποια υποψηφιότητα δεν μπορεί να αξιολογηθεί αποτελεσματικά ως προς τα κριτήρια αυτά, ενδέχεται ο/η υποψήφιος/α να κληθεί σε προσωπική συνέντευξη. Η συνέντευξη οδηγεί σε απλή αποδοχή ή απόρριψη της υποψηφιότητας.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Ε.Ε.Ξ. μπορεί εισηγηθεί στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. τη διενέργεια εξετάσεων για έναν ή περισσότερους υποψηφίους προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια σε δεξιότητες ή και γνώσεις που κρίνονται απαραίτητες για την αποδοχή στο πρόγραμμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εξετάσεις διεξάγονται εγκαίρως προκειμένου να καταρτιστεί ο τελικός πίνακας επιτυχόντων. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ατομικά για την ημερομηνία, τον τόπο και τη διαδικασία της εξέτασης το συντομότερο δυνατό και τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την εξέταση.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι καταλαμβάνουν σε ισάριθμες θέσεις έως και το μέγιστο αριθμό εισακτέων, διαφορετικά λαμβάνεται υπόψη η σειρά υποβολής της αίτησης. 

Τέλη φοίτησης – υποτροφίες 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), το οποίο μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή τμηματικά. 

Για τους υπόχρεους φοιτητές πλήρους φοίτησης η τμηματική καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε ισόποσες δόσεις των χιλίων ευρώ (1.000€) στο ακ. έτος εισαγωγής, ως εξής: η πρώτη δόση προκαταβάλλεται προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, η δεύτερη δόση καταβάλλεται έως τη 15η Ιανουαρίου ή την επόμενη εργάσιμη, και η τρίτη δόση έως την 15η Απριλίου ή την επόμενη εργάσιμη. 

Για τους υπόχρεους φοιτητές μερικής φοίτησης η τμηματική καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται ως προς τα 2/3 των τελών φοίτησης στο 1ο έτος σπουδών, σε δύο ισόποσες δόσεις και ως προς το υπόλοιπο 1/3 στο 2ο έτος σπουδών, επίσης σε δύο ισόποσες δόσεις. Στο 1ο έτος σπουδών η πρώτη δόση ύψους χιλίων ευρώ (1.000€) προκαταβάλλεται προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, η δεύτερη δόση ύψους χιλίων ευρώ (1.000€) καταβάλλεται έως τη 15η Ιανουαρίου ή την επόμενη εργάσιμη. Στο 2ο έτος σπουδών η πρώτη δόση, ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€), καταβάλλεται έως τη 15η Οκτωβρίου ή την επόμενη εργάσιμη και η δεύτερη δόση ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) καταβάλλεται έως τη 15η Ιανουαρίου ή την επόμενη εργάσιμη. 

Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ μπορεί να εισηγηθεί τη διαγραφή των εν λόγω φοιτητών. 

Ο προσδιορισμός των φοιτητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, γίνεται μετά την επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων από τις ασθενέστερες οικονομικά υποψηφιότητες σε ποσοστό έως και 30% των εισακτέων. 

Υποτροφίες 

Το Π.Μ.Σ. παρέχει υποτροφίες φοίτησης σε έως και τρεις (3) υποψήφιους που έχουν γίνει δεκτοί στο ΠΜΣ και έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία εισαγωγής μεταξύ όλων των εισακτέων. Προϋπόθεση είναι η υποψηφιότητα τους να έχει συγκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση από 75% και να έχουν κάνει την εγγραφή τους στο ΠΜΣ. Οι υποτροφίες φοίτησης είναι συνολικού ύψους ίσου με το ήμισυ των τελών φοίτησης ενός φοιτητή και κατανέμονται σε ποσοστό 50% στον πρώτο, 30% στον δεύτερο και 20% στον τρίτο της κατάταξης των εισακτέων στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας το αντίστοιχο ποσό μοιράζεται μεταξύ των ισοβαθμούντων. 

Περισσότερες Πληροφορίες 

Για διευκρινήσεις όπως και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την υποβολή αίτησης στο ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία του ΠΜΣ: 

Διεύθυνση: ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Αριστοτέλους 1 και Λεωφόρος Αθηνών Κόρινθος 201 32 

Τηλέφωνο: 2741 040040 

e-mail: [email protected] 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ υπάρχουν στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. Π.Π.Σ.Α. στη δ/νση analytics.pedis.uop.gr και στον ιστότοπο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, στη δ/νση pedis.uop.gr

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΦΚΑ: Έρχονται 700 νέες μόνιμες προσλήψεις με 7.000 ευρώ το μήνα

Νέο ΜΗΤΡΩΟ επιμελητών Βρεφών, Νηπίων, Παιδιών - Χιλιάδες οι προσλήψεις

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Τηλεκπαίδευση: «Εκδικητική η περικοπή μισθών ύψους 5.699 ευρώ σε εκπαιδευτικό»
«Η διευθύντρια του ΕΠΑΛ παραβίασε τις εισόδους των εργαστηρίων, κλειδώνοντας τον εκπαιδευτικό, έξω από αυτά. Έτσι  δεν του επέτρεψε να εισέρχεται...
Τηλεκπαίδευση: «Εκδικητική η περικοπή μισθών ύψους 5.699 ευρώ σε εκπαιδευτικό»
Φροντιστήρια: Δεν πληρώνουν τις ημέρες αργίας-Τι καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ
Χάος παρανομιών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και στα Φροντιστήρια καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ - Δεν πληρώνουν τις ημέρες της γενικής αργίας, κάνουν παράνομα...
Φροντιστήρια: Δεν πληρώνουν τις ημέρες αργίας-Τι καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ
Αττική Οδός: Αποζημιώσεις έως και 100.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν οι εγκλωβισμένοι οδηγοί
Πώς θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις οι εγκλωβισμένοι οδηγοί και πολίτες στην Αττική Οδό
Αττική Οδός: Αποζημιώσεις έως και 100.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν οι εγκλωβισμένοι οδηγοί