ΠΜΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου: Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», όπως έχει τροποποιηθεί και λειτουργεί σήμερα, σύμφωνα με την τελευταία αναμόρφωση του προγράμματός του (ΦΕΚ 1868/30.5.2017, τ. Β΄). Το Π.Μ.Σ. οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» (MSc in Cultural Informatics and Communication), με τρεις (3) Κατευθύνσεις:

 

Ι) Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων

ΙΙ) Μουσειολογία

ΙΙΙ) Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ


Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών δεδομένων, καθώς και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στην Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία, με εξειδίκευση  στα πεδία του Ψηφιακού Πολιτισμού, της Μουσειολογίας και του Ντοκιμαντέρ.

Απευθύνεται σε αποφοίτους Σχολών και Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών,  ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε επαγγελματίες κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που δραστηριοποιούνται στα πεδία του ψηφιακού πολιτισμού, της μουσειολογίας και του ντοκιμαντέρ.  Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Προπτυχιακών Σπουδών πριν από την εγγραφή τους στο Α΄ εξάμηνο του ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης, το οποίο δεν απαιτεί τη διαρκή φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην έδρα του Τμήματος (Μυτιλήνη).

Το πρόγραμμα σπουδών θα υλοποιηθεί με μια υβριδική (blended) μορφή διδασκαλίας, που συμπεριλαμβάνει διδασκαλίες που απαιτούν φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, αλλά και διδασκαλίες που ολοκληρώνονται μέσω κάποιας πλατφόρμας σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (όπως για παράδειγμα ΒΒΒ).

Κατά την έναρξη του Α΄ και Β΄ εξαμήνου (Οκτώβριο και Φεβρουάριο) πραγματοποιείται ένας σύντομης διάρκειας κύκλος εντατικών διαλέξεων στην έδρα του Τμήματος. Το Γ΄ εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, αλλά η εκπαιδευτική δραστηριότητα συμπεριλαμβάνει και υποχρεωτική ή προαιρετική μελέτη βιβλιογραφίας ή γενικά αναφορών στην αγγλική γλώσσα. Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2017 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος (με την κατάθεση και παρουσίαση της διπλωματικής διατριβής) το Φεβρουάριο 2019.

Η μέγιστη δυνατότητα παράτασης της φοίτησης στο ΠΜΣ είναι ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το εξάμηνο.


Το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 μπορούν να εισαχθούν στο ΠΜΣ έως εξήντα (60) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες συνολικά και για τις τρεις Κατευθύνσεις. Οι υποψήφιοι/ες δηλώνουν στην αίτησή τους την προτίμησή τους ως προς την Κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τον φάκελο υποψηφιότητας που καταθέτουν και μετά από προφορική συνέντευξη, ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης που ορίζεται από το Τμήμα.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Η γενική επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές, ο βαθμός πτυχίου και ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας (εφόσον εκπονήθηκε)
 • Γνώσεις υποδομής και εξειδίκευσης. Ποσοτικά αποτιμώνται κατά περίπτωση με βάση τον μέσο όρο ένας αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων, συναφών με το ΠΜΣ. Επίσης, συνεκτιμάται η τυχόν επαγγελματική απασχόληση σε πεδία συναφή με το επιστημονικό περιεχόμενο του ΠΜΣ
 • Οι συστατικές επιστολές
 • Η γενικότερη παρουσία των υποψηφίων στην προσωπική συνέντευξη

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2017 πλήρη φάκελο υποψηφιότητας που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf:

 1. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 2. Μονοσέλιδο κείμενο όπου θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα του/της υποψηφίου/ας για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο ΠΜΣ
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 4. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση κατάθεσης τίτλου που έχει χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού απαιτείται και η υποβολή βεβαίωσης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ
 5. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων με το βαθμό πτυχίου (ή τον μέσο όρο βαθμολογίας, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α είναι τελειόφοιτος/η)
 6. Αντίτυπο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εφόσον εκπονήθηκε), σε ψηφιακή μορφή
 7. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται επιπλέον βεβαίωση Ελληνομάθειας από Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
 8. Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύθηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα των κριτών (εφόσον υπάρχουν)
 9. Αποδεικτικά τυχόν επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας σε συναφή με το ΠΜΣ αντικείμενα (εφόσον υπάρχουν)
 10. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν: 

 1. Δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποσταλούν από τους συντάξαντες ηλεκτρονικά απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ ([email protected]) ή να αποσταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο, υπογεγραμμένες και σφραγισμένες στο σημείο σφραγίσεως του φακέλου, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, ΤΚ 81100 Μυτιλήνη). Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποστέλλονται χωριστά από την αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων, έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15.00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf.


Η προσωπική συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη το διάστημα 25-26 Σεπτεμβρίου 2017. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

Η συνέντευξη μπορεί να γίνει και μέσω Skype. Στην περίπτωση αυτή καλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν στο βιογραφικό τους σημείωμα την επιλογή της συνέντευξης μέσω skype και να συμπεριλάβουν στα προσωπικά τους στοιχεία την κωδική ονομασία τους στο skype.

Όσοι/ες ενδιαφερόμενοι/ες δεν καταθέσουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2 / Lower από οποιοδήποτε πιστοποιημένο φορέα), μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ με την προϋπόθεση ότι θα ανταποκριθούν με επιτυχία σε δοκιμασία στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα διενεργηθεί αμέσως πριν από τη συνέντευξη στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος. Διευκρινίσεις για τον τρόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας στα αγγλικά θα κοινοποιηθούν εγκαίρως από τη Γραμματεία στους/στις ενδιαφερόμενους/νες που δεν έχουν καταθέσει το πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας μέχρι την προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη και στην παρακολούθηση του ΠΜΣ διατίθεται στο Παράρτημα που ακολουθεί προτεινόμενη βιβλιογραφία σε θέματα πληροφορικής, ψηφιακού πολιτισμού, μουσειολογίας και παραγωγής ταινιών ντοκιμαντέρ.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά σε 3.000 € και καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, κατά την εγγραφή στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο σπουδών. Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει και τμηματικά κατά τη διάρκεια του Α΄ και  Β΄ εξαμήνου, αντίστοιχα, μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος το ΠΜΣ απονέμει μία ή περισσότερες υποτροφίες επίδοσης, ύψους 3.000 € στον/στη μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την αποφοίτησή του/της από το ΠΜΣ στην κανονική διάρκεια σπουδών των τριών εξαμήνων.


Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://ci.aegean.gr.

Επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις δίνονται στο τηλ. +30 22510 36605 και 36604 και μέσω e-mail, στη διεύθυνση: [email protected]  

Το κείμενο της Πρόσκλησης μαζί με την ενδεικτική βιβλιογραφία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στη διεύθυνση:  http://ci.aegean.gr/apply

Περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Θάνατος 25χρονου στην Πάτρα - Εντοπίστηκε αιμόφυρτος σε πολυκατοικία
Θάνατος 25χρονου στην Πάτρα - Εντοπίστηκε αιμόφυρτος σε πολυκατοικία

Ενας 25χρονος βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα στο σώμα, στην Πάτρα

Ενοικοι της πολυκατοικίας στην οδό Καραϊσκάκη 113 εντόπισαν τον νεαρό σε...

Θάνατος 25χρονου στην Πάτρα - Εντοπίστηκε αιμόφυρτος σε πολυκατοικία