Χορήγηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών υποτροφιών από το ΙΤΕ
Νέος κύκλος υποτροφιών 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002735, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις χορήγησης υποτροφίας και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση με αντικείμενο «Οπτικές μη γραμμικές ιδιότητες και χρονική εξέλιξη, γραφενικών παραγώγων»
- Πτυχίο στις φυσικές επιστήμες ή επιστήμη υλικών
- Μεταπτυχιακοί φοιτητές (εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ με σχετικό αντικείμενο)
- Εργαστηριακή εμπειρία στην μη γραμμική οπτική
- Η γνώση της αγγλικής γλώσσας επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη

Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση με αντικείμενο «Ανάπτυξη και κατασκευή χρονικού αυτό-συσχετιστή (autocorrelator) για femtosecond λέιζερ χαμηλού ρυθμού επαναληψιμότητας παλμών (10 Hz)»
- Πτυχίο στις φυσικές επιστήμες
- Μεταπτυχιακοί φοιτητές (εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ με σχετικό αντικείμενο)
- Εργαστηριακή εμπειρία στην χρήση fs λέιζερ
- Η γνώση της αγγλικής γλώσσας επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη

Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση με αντικείμενο «Σταθμός εργασίας LIBS, βελτιώσεις και τροποποιήσεις, για στοιχειακή ανάλυση σε υψηλές θερμοκρασίες»
- Πτυχίο στις φυσικές επιστήμες ή επιστήμη υλικών ή χημεία
- Μεταπτυχιακοί φοιτητές (εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ με σχετικό αντικείμενο)
- Εμπειρία φυσική πλάσματος και διαγνωστική
- Η γνώση της αγγλικής γλώσσας επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη

Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση με αντικείμενο «Εφαρμογή του LIBS με χρήση προηγμένων στατιστικών τεχνικών ανάλυσης (MVA, PCA, PLS, νευρωνικά δίκτυα)»
- Πτυχίο στις φυσικές επιστήμες ή επιστήμες μηχανικού
- Μεταπτυχιακοί φοιτητές (εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ με σχετικό αντικείμενο)
- Εργαστηριακή εμπειρία στην χρήση ns λέιζερ και σε στατιστική ανάλυση δεδομένων
- Η γνώση της αγγλικής γλώσσας επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη

Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση με αντικείμενο «Πειραματική μη γραμμική οπτική των γραφενίων και γραφενικών παραγώγων και άλλων 2D νανο-υλικών»
- Πτυχίο στις φυσικές επιστήμες και μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών σε σχετική επιστήμη
- Να έχει γίνει αποδεκτός/ή σε Τμήμα Πανεπιστημίου ως υποψήφιος/α διδάκτορας σε συναφές με τη θέση αντικείμενο
- Εργαστηριακή εμπειρία στην χρήση ns, ps και fs λέιζερ, και σε πειραματική μη γραμμική οπτική
- Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κλεάνθη Ζαχαροπούλου, τηλ. 2610 965278, e-mail: [email protected]

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ
ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ
Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας στην καταγγελία περί αδιαφανούς διαδικασίας - "Δυστυχώς ορισμένοι συνδικαλιστές δεν μπορούν να απαλλαγούν από τις...
ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ