ΥΠΑΙΘ
INTIME NEWS/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση της παροχής των υπηρεσιών του διαγωνισμού του θέματος θα γίνει από το Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ

Με απόφαση του υπηρεσιακού γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ κ.Ιω.Βλάσση, αποφασίστηκε η  προκήρυξη και διενέργεια διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ»

Ο διαγωνισμός έχει συνολικό προϋπολογισμό ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.900.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) (προϋπολογισμός χωρίς το ΦΠΑ: ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά [1.532.258,06€] και Φ.Π.Α. 24%: τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά[367.741,94€]).

Στον συνολικό προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί η δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης διάρκειας έως ενός έτους και προϋπολογισμού έως τριακόσιες οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ και ένα λεπτό (308.750,01€) χωρίς το Φ.Π.Α. (τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ και ένα λεπτό [382.850,01€] συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%: εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατό ευρώ [74.100,00€]).

Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον αποφασισθεί, θα γίνει πριν τη λήξη της σύμβασης με έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον ανάδοχο. Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση της παροχής των υπηρεσιών του διαγωνισμού του θέματος θα γίνει από το Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ, ΤΠΑ 2021-2025 Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., με ΣΑΝΑ 346, MIS 5223377 και ενάριθμο 2024ΝΑ34600005, Ε.Φ. 1020-501-0000000.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης: https://portal.eprocurement.gov.gr .

Η προκήρυξη

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γνωρίζετε τι σημαίνει «ωκύμορος» και «ωκυτόκια»;

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 15 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 15/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

κρητη
«Κοινωνικές και Ψυχολογικές Προεκτάσεις των εξετάσεων»: Εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς
Την Τρίτη 16 Απριλίου και ώρα 17:30 στην αίθουσα Καστελλάκη, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου
«Κοινωνικές και Ψυχολογικές Προεκτάσεις των εξετάσεων»: Εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς