πανεπιστημιο
Πανεπιστήμια: Οργάνωση και λειτουργία ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας (ΕΛΚΕ)

Διατάξεις που ρυθμίζουν εκ νέου θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε, περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο  «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» του υπουργείου Παιδείας το οποίο συζητείται στη Βουλή.

Αναλυτικά οι διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ' ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 94

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 229 ν. 4957/2022

Στην παρ. 3 του άρθρου 229 του ν. 4957/2022 (Α΄141), περί σκοπού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, προστίθενται οι λέξεις «που έχει την ικανότητα διαδίκου» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. είναι διακριτή οικονομική οντότητα από αυτή του Α.Ε.Ι., χωρίς νομική προσωπικότητα, που έχει την ικανότητα διαδίκου, και αποδίδεται σε αυτόν διαφορετικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).».

Άρθρο 95

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών -Τροποποίηση περ. γ) και ι) άρθρου 232 ν. 4957/2022

1. Στην περ. γ) του άρθρου 232 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευνών, η φράση «για τα οποία απαιτείται υποβολή πρότασης» αντικαθίσταται από τη φράση «για τα οποία απαιτείται έγκριση υποβολής πρότασης από αρμόδιο όργανο» και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής: «γ) εγκρίνει την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων, έργων παροχής υπηρεσιών, μελετών και πάσης φύσεως έργων για τα οποία απαιτείται έγκριση υποβολής πρότασης από αρμόδιο όργανο».

2. Στην περ. ι) του άρθρου 232 του ν. 4957/2022, περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευνών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στις αρμοδιότητες έγκρισης της Επιτροπής προστίθενται και η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, β) προστίθεται η επιφύλαξη της περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 233, και η περ. ι) διαμορφώνεται ως εξής: «ι) αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμβατικές υποχρεώσεις και εγκρίνει τη σύναψη των πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, στο πλαίσιο των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., με την επιφύλαξη της περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 233».

Άρθρο 96

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Προσωπικού που διατελούν σε άδεια ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 234 ν. 4957/2022

Στην παρ. 1 του άρθρου 234 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των Επιστημονικών Υπευθύνων έργων/προγραμμάτων, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έργων/προγραμμάτων δύναται να ορίζονται: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), β) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., γ) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Α.Ε.Ι., δ) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. που έχουν κατ’ ελάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, ε) επισκέπτες Καθηγητές και επισκέπτες Ερευνητές του άρθρου 171, στ) Συνεργαζόμενοι Καθηγητές του άρθρου 169, ζ) Ερευνητές επί συμβάσει του άρθρου 172, η) ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα Μέλη Δ.Ε.Π., θ) μεταδιδάκτορες και ι) εξωτερικοί συνεργάτες - κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έργων/προγραμμάτων δύνανται να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 160 ή σε επιστημονική άδεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 157, όπως και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια σύμφωνα με την περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 33 ή σε άλλη νόμιμη άδεια. Η δυνατότητα να ορίζονται ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι το σύνολο ή μέρος των κατηγοριών του πρώτου εδαφίου, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης έργων/προγραμμάτων καθορίζονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε..».

Άρθρο 97

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας – Αντικατάσταση περ. κα) παρ. 2 άρθρου 235 ν. 4957/2022

Η περ. κα) της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, αντικαθίσταται ως εξής: «κα) η υποστήριξη των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, αναφορικά με την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και την υποστήριξη της συγγραφής και υποβολής προτάσεων για τη διεκδίκηση έργων/προγραμμάτων από εθνικούς, διεθνείς και ιδιωτικούς φορείς που αφορούν δραστηριότητες σύμφωνα με τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 229, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των έργων/προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε..».

Άρθρο 98

Ενίσχυση προσωπικού μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 237 ν. 4957/2022

Στην παρ. 7 του άρθρου 237 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής: «7. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, καθορίζεται η κατανομή του συνόλου των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. που προέρχονται από ίδιους πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 230 όπως αυτό διαμορφώθηκε την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους, σύμφωνα με τη βεβαίωση της παρ. 6 με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι.. Από το συνολικό ποσό των ετήσιων εσόδων αφαιρείται το ποσό που αποδίδεται προς τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 5. Το υπολειπόμενο ποσό διατίθεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. για τη δημιουργία έργων/ προγραμμάτων που έχουν ως αντικείμενο την ανάληψη δαπανών με σκοπό:

α) την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και άλλων οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. των άρθρων 207 έως 216,

β) την κάλυψη ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του,

γ) την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι., του Ε.Λ.Κ.Ε., όπως τη διενέργεια δαπανών φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης και επισκευής κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού, προμήθειας καυσίμων, φυσικού αερίου και υπηρεσιών κοινής ωφελείας του Α.Ε.Ι.,

δ) αναγκών της ίδιας περιουσίας και υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι., καθώς και της προστασίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του Α.Ε.Ι.,

ε) την υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι., του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Ε.Ι. του άρθρου 227, του σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης του άρθρου 228 και του σχεδίου ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 226,

στ) την κάλυψη δαπανών επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, δαπανών μετακίνησης, δαπανών πρώτης εγκατάστασης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και λοιπού διδακτικού προσωπικού, προβολής και προώθησης των δράσεων του Α.Ε.Ι. και σύναψης συνεργασιών με Ιδρύματα της αλλοδαπής, αμοιβών για πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού του Α.Ε.Ι., αμοιβών αποδοτικότητας στο προσωπικό της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., εφόσον εφαρμόζεται σύστημα επίτευξης στόχων, πρόσθετων παροχών προς τα μέλη Δ.Ε.Π. που διακρίνονται για τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικές τους επιδόσεις, χορήγησης υποτροφιών προς υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες και λοιπών δαπανών που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του Α.Ε.Ι.. Κατ΄ εξαίρεση των προβλεπομένων στη παρ. 6, η Επιτροπή Ερευνών δύναται να εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης και το τελευταίο να λαμβάνει σχετική απόφαση για την κατανομή μέρους των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. από ίδιους πόρους του τρέχοντος οικονομικού έτους για την κάλυψη επειγουσών εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λειτουργικών αναγκών του ΑΕΙ και την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδίου.».

Άρθρο 99

Προϋπολογισμός έργων/προγραμμάτων - Τροποποίηση παρ. 5 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 239 ν. 4957/2022 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 239 του ν. 4957/2022 (Α΄141), περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έργων/προγραμμάτων επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) μετά από τις λέξεις «η υπογραφή» προστίθενται οι λέξεις «ή η ηλεκτρονική έγκριση», β) μετά από τις λέξεις «πριν από την υπογραφή» προστίθενται οι λέξεις «ή την ηλεκτρονική έγκρισή του» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: «5. Ως σύμφωνη γνώμη του Π.Ο.Υ. κατά τις παρ. 3 και 4 λογίζεται η υπογραφή ή η ηλεκτρονική έγκριση του σχεδίου της απόφασης αναμόρφωσης του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού ή του συνολικού συνοπτικού προϋπολογισμού κάθε έργου/προγράμματος πριν από την υπογραφή του ή την ηλεκτρονική έγκρισή του από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. Οι αποφάσεις των οργάνων περί έγκρισης των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».».

2. Στο άρθρο 239 του ν. 4957/2022, περί του προϋπολογισμού έργων/προγραμμάτων προστίθεται παρ. 10 ως εξής: «10. Οι υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ύψους ποσού, οι οποίες βαρύνουν, είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου, έτη πέραν του τρέχοντος, πρέπει να είναι εντός του ορίου του συνολικού συνοπτικού προϋπολογισμού του κάθε έργου.».

Άρθρο 100

Ανάληψη υποχρέωσης – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 και παρ. 4 άρθρου 240 ν. 4957/2022

1. Στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 240 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί ανάληψης υποχρεώσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η αναφορά στον Π.Ο.Υ., β) στο τρίτο εδάφιο προστίθενται οι λέξεις «μέσω του πληροφοριακού συστήματος», «ή της ηλεκτρονικής έγκρισης του Π.Ο.Υ.», καθώς και η ηλεκτρονική έγκριση ως εναλλακτική επιλογή της υπογραφής και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής: «γ) Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: Η Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζει σχέδιο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο βεβαιώνεται δια της υπογραφής ή της ηλεκτρονικής έγκρισης του Π.Ο.Υ. ότι το σύνολο των πιστώσεων, των οποίων ζητείται η δέσμευση, και η κατανομή αυτών ανά κατηγορία δαπάνης, ή αντίστοιχα το σύνολο των πιστώσεων ανά κατηγορία δαπάνης, είναι σύμφωνη με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου για το τρέχον οικονομικό έτος, και αποστέλλει αυτήν προς υπογραφή ή ηλεκτρονική έγκριση στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Λ.Κ.Ε. με μοναδικό αύξοντα αριθμό και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».».

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 240 του ν. 4957/2022, περί πολυετών υποχρεώσεων, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Για υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ύψους ποσού, οι οποίες αναλαμβάνονται και βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος, ήτοι πολυετείς υποχρεώσεις, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Ερευνών, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014. Η εν λόγω αρμοδιότητα δύναται να μεταβιβάζεται από την Επιτροπή Ερευνών στον Πρόεδρό της.».

Άρθρο 101

Ομάδα Έργου - Απασχόληση σε έργα/προγράμματα –Τροποποίηση παρ. 2, περ. δ) παρ. 4 και παρ. 7 άρθρου 243 ν. 4957/2022

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 243 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141), περί ομάδας έργου, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 243 του ν. 4957/2022, περί της επιλογής πρόσθετου προσωπικού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. β): αα) προστίθεται το εκπαιδευτικό, διοικητικό και τεχνικό έργο, αβ) αποσαφηνίζεται ο φορέας χρηματοδότησης ως το όργανο αξιολόγησης της συμμετοχής του πρόσθετου προσωπικού, β) στην περ. δ) προστίθενται οι λέξεις «ανά έργο/πρόγραμμα και κατ’ έτος» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Η επιλογή πρόσθετου προσωπικού της περ. η) της παρ. 1 διεξάγεται ως ακολούθως:
α) Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση του αρμόδιου ανά περίπτωση οργάνου περί ανάθεσης διδακτικού/εκπαιδευτικού έργου, εγκρίνεται, χωρίς άλλη διαδικασία, η απασχόληση πρόσθετου προσωπικού που διεξάγει διδακτικό και εν γένει εκπαιδευτικό έργο στο πλαίσιο ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ.) και θερινών ή χειμερινών σχολείων.
β) Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται, χωρίς άλλη διαδικασία, η απασχόληση πρόσθετου προσωπικού που διεξάγει εκπαιδευτικό, ερευνητικό, επιστημονικό, εργαστηριακό ή κλινικό έργο, καθώς και διοικητικό και τεχνικό έργο, εφόσον η συμμετοχή του έχει αξιολογηθεί από τον φορέα χρηματοδότησης ή έχει προταθεί από τον φορέα χρηματοδότησης ή κρίνεται ως αναγκαία για την ορθή εκτέλεση του έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. Κατά τη διαδικασία επιλογής αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που προτείνεται να απασχοληθεί σε έργα/προγράμματα ανάλογα με την εργασία ή το έργο που του ανατίθεται ανά περίπτωση.
γ) Με δημόσια πρόσκληση που επισπεύδεται με επιμέλεια της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 244, για το πρόσθετο προσωπικό που δεν εφαρμόζονται οι περ. α) και β). Κατά τη διαδικασία επιλογής αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, κατ’ αναλογία του προσοντολογίου του δημοσίου τομέα, ανάλογα με την εργασία ή το έργο που πρόκειται να τους ανατεθεί ανά περίπτωση.
δ) Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται, χωρίς άλλη διαδικασία, η ευκαιριακή απασχόληση προσωπικού, που αμείβεται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον η απασχόλησή του κρίνεται αναγκαία για την ομαλή εκτέλεση του έργου και η συνολική διάρκεια της απασχόλησής του δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ανά έργο/πρόγραμμα και κατ’ έτος.».
4. Στις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 7 του άρθρου 243 του ν. 4957/2022, περί της διαδικασίας επιλογής προσωπικού σε έργα/ προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε., προστίθεται το άρθρο 93 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Η διαδικασία επιλογής προσωπικού σε έργα/προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. ρυθμίζεται αποκλειστικά από τον παρόντα και εξαιρείται από τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης
έργου του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α’ 166), της υποχρέωσης έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), τον ν. 4765/2021 (Α’ 6), το άρθρο 93 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) εφαρμοζομένου, ωστόσο, του ανώτατου ορίου αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176), και το π.δ. 164/2004 (Α’ 134).».

Άρθρο 102

Θέματα αποδοχών – Τροποποίηση παρ. 1, 3 και 4 άρθρου 246 ν. 4957/2022

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141), περί της συμμετοχής μελών κατηγοριών προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σε έργα / προγράμματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) διαγράφεται η φράση «και δεν συνιστά ή προϋποθέτει την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας» και η
παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η συμμετοχή μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σε έργα/προγράμματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. συνιστά επιτρεπτή πρόσθετη απασχόληση, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούν τα διδακτικά και λοιπά τους καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση.».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022, περί εξαιρέσεων από το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η φράση «από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους» αντικαθίσταται από τη φράση «από εθνικούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους», β) πραγματοποιούνται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Δεν εμπίπτουν στο ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 2 αμοιβές μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., καθώς και ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) από τη συμμετοχή σε κάθε είδους προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 230.».
3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022, περί αποδοχών των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. για την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται Ε.Λ.Κ.Ε. άλλων Α.Ε.Ι., αντικαθίστανται και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Οι αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. για την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται Ε.Λ.Κ.Ε. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα ή τεχνολογικά ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 ή άλλους ερευνητικούς οργανισμούς της ημεδαπής, αποδίδονται προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. που υπηρετούν, εκκαθαρίζονται από αυτόν και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Οι αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. από τη συμμετοχή σε έργα/προγράμματα υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού της αμοιβής τους στα έργα/προγράμματα υπό την προϋπόθεση ότι η κράτηση είναι επιλέξιμη δαπάνη ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης. Κατά τα λοιπά ακολουθείται και εφαρμόζεται ο οικείος Οδηγός Χρηματοδότησης.».

Άρθρο 103

Μετακινήσεις - Τροποποίηση άρθρου 248 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 248 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141), περί της υποχρέωσης των μελών της ομάδας έργου που ανήκουν στο προσωπικό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) να ενημερώνουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης του Τμήματος για τις μετακινήσεις τους στο πλαίσιο έργων / προγραμμάτων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 5 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, β) στην παρ. 6 προστίθενται οι λέξεις «φυσικών προσώπων της ομάδας έργου, καθώς και» και «του άρθρου 249», το άρθρο 248 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 248
Μετακινήσεις
1. Οι δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας μελών της ομάδας έργου ή τρίτων φυσικών προσώπων που προσκαλούνται στο πλαίσιο έργου/προγράμματος που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό, βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό των έργων/ προγραμμάτων για τις ανάγκες των οποίων διεξάγεται η μετακίνηση. Οι δαπάνες πραγματοποιούνται εντός των ορίων του συνόλου των πιστώσεων του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος.
2. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται η διενέργεια μετακινήσεων μελών της ομάδας έργου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργων/ προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η έγκριση μετακινήσεων μελών της ομάδας έργου μετά τη διενέργειά τους έως και είκοσι (20) ημέρες από την επιστροφή των μετακινούμενων, κατόπιν υποβολής αιτιολογημένης εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου σχετικά με την αναγκαιότητα μετακίνησης και τους λόγους που δεν κατέστη δυνατή η έγκριση της μετακίνησης πριν από τη διεξαγωγή της. Για τις δαπάνες μετακίνησης που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, εφαρμόζεται η υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94). Το ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης του προσωπικού του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ανά ημερολογιακό έτος για το σύνολο των έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ορίζεται σε εκατό (100) ημέρες.
3. Οι μετακινήσεις εκτός έδρας μελών της ομάδας έργου ή τρίτων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο έργων/ προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από διεθνείς, ιδιωτικούς ή ίδιους πόρους, πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν εντολής του Επιστημονικού Υπευθύνου, χωρίς να απαιτείται έγκριση άλλου οργάνου, και εξαιρούνται του ν. 4336/2015. Το ύψος των δαπανών μετακίνησης, όπως έξοδα κίνησης, δαπάνες διαμονής, ημερήσια αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση καθορίζονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης. Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας για τις ανάγκες έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διεθνείς, ιδιωτικούς και ίδιους πόρους δεν συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας της παρ. 2.
4. Οι δαπάνες μετακίνησης καταβάλλονται στον μετακινούμενο μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης, με μόνη προϋπόθεση την υποβολή στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. των σχετικών παραστατικών που την αποδεικνύουν, όπου αυτά προβλέπονται. Η έκδοση των σχετικών παραστατικών πραγματοποιείται στα στοιχεία του μετακινούμενου.
5. Μέλη της ομάδας έργου που ανήκουν στο προσωπικό του Α.Ε.Ι., μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) οφείλουν να ενημερώνουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης του Τμήματος για τη μετακίνησή τους στο πλαίσιο έργου/ προγράμματος που συμμετέχουν και να μεριμνούν για να μη διαταράσσεται η ομαλή εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων τους προς το Τμήμα. Η σχετική ενημέρωση προς τον Προέδρο της Συνέλευσης του Τμήματος από τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εκκαθάριση των δαπανών μετακίνησης.».
6. Για τη μετακίνηση και διαμονή φυσικών προσώπων της ομάδας έργου, καθώς και φυσικών προσώπων που προσκαλούνται στο πλαίσιο έργου/προγράμματος που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. και δεν αποτελούν μέλη της ομάδας έργου/προγράμματος, καθώς και στις ομαδικές μετακινήσεις, δύναται να εφαρμόζονται είτε η διαδικασία του παρόντος είτε η διαδικασία περί δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 249.».

Άρθρο 104

Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών – Προσθήκη παρ. 2 και 3 άρθρου 254 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 254 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141), περί ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) τα τρία πρώτα εδάφια αριθμούνται ως παρ. 1,
β) προστίθενται παρ. 2 και 3 και το άρθρο 254 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 254
Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών
1. Ο έλεγχος των δαπανών, η εκκαθάριση και η έκδοση των ενταλμάτων ασκείται από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση των νομίμων δικαιολογητικών και αποβλέπει στη διακρίβωση του κατά πόσον η δαπάνη: α) προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Ε.Λ.Κ.Ε. ή συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του και υπάρχει για αυτή διαθέσιμη πίστωση (έλεγχος νομιμότητας), β) έχει νόμιμα αναληφθεί, η σχετική απαίτηση δεν έχει παραγραφεί και επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά (έλεγχος κανονικότητας). Κατά τον ασκούμενο έλεγχο εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως αναφυόμενα ζητήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων για το δεδικασμένο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (παρεμπίπτων έλεγχος).
2. Τα αιτήματα πληρωμής δαπανών δύναται να υποβάλλονται από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των έργων/προγραμμάτων ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του άρθρου 255, συνοδευόμενα από τα κατάλληλα παραστατικά – δικαιολογητικά. Τα παραστατικά – δικαιολογητικά, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, δεν απαιτείται να προσκομισθούν και εντύπως από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης.
3. Μετά την υποβολή αιτήματος, ο επιστημονικός υπεύθυνος δεν δύναται να προβεί πλέον σε επεξεργασία του ηλεκτρονικού αιτήματος πληρωμής δαπανών. Αν η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. κρίνει ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα μιας δαπάνης είναι ελλιπή ή απαιτείται διόρθωση, ζητείται η συμπλήρωση και διόρθωση αυτών από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, ο οποίος, αφού ενημερωθεί, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.».

Άρθρο 105

Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας – Προσθήκη άρθρου 255Α ν. 4957/2022

Στον ν. 4957/2022 (Α ́ 141), μετά το άρθρο 255, προστίθεται άρθρο 255Α ως εξής:
«Άρθρο 255Α
Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας
Τα πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) κάθε Α.Ε.Ι. διαλειτουργεί με το Πρόγραμμα «Διαύγεια», το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.), το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) και το πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). Η διαδικασία διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του πρώτου εδαφίου ολοκληρώνεται μέχρι την 31η.12.2024.».

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Νέο κορυφαίο Μεταπτυχιακό για Εκπαιδευτικούς από ΕΚΠΑ, ΠΑΔΑ και ΑΣΠΑΤΕ "Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη"

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 26/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα