pistopoihsh agglikwn LTE golearn AEP
paideia-ypaith
INTIME NEWS/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την 27η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ»

Με σημερινή εγκύκλιο της υπουργού Παιδείας ανακοινώθηκαν οι υποψήιοι για τις εκλογές ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας.

Με την αρ. 120936/Γ2/27-09-2021 (ΑΔΑ: 9Β6746ΜΤΛΗ-ΧΔΑ) προκήρυξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίστηκε η ημερομηνία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ήτοι των υπό στοιχείο α έως δ της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄179) και ειδικότερα:

α. των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) που αποτελούν αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β. των διοικητικών υπαλλήλων των ισοτίμων προς τα δημόσια ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο (άρθρο 65 του ν. 1566/1985, Α΄ 167), γ. των διοικητικών υπαλλήλων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Ι.Ε.Κ.), δ. των διοικητικών υπαλλήλων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που από ειδικές διατάξεις υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ψηφοφορία με βάση την ως άνω προκήρυξη θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την 27η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ», της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/02-03-2021 (Β΄944) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας», η δε διενεργηθείσα ψηφοφορία δι΄ αλληλογραφίας ακυρώθηκε.

Η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, διαρκεί μία (1) ημέρα από τις οκτώ (08:00) το πρωί έως και τις επτά (07:00) το απόγευμα της ίδιας ημέρας και η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Δικαίωμα να εκλέγουν

Έχουν μόνο οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλοι, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π., ως ανωτέρω. Ομοίως το δικαίωμα αυτό έχουν οι υπάλληλοι που κατά το χρόνο διενέργειας της εκλογής είναι αποσπασμένοι σε άλλη υπηρεσία και υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΚΥΣΔΙΠ. Τονίζεται ότι για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν θα πρέπει οι υπάλληλοι να είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες εκλογέων, που οριστικοποιήθηκαν την 06-10-2020.

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του ν.3528/2007 (Α΄26), ως ισχύει, ή έχουν τοποθετηθεί βάσει ειδικών διατάξεων (π.χ. άρθρο 18 ν.4492/2017, Α΄ 156) ως Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα όσο και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 30 του ν.4369/2016 (Α΄33), αλλά στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του Υπαλληλικού Κώδικα. Οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης υπάγονται στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα όσο και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 30 του ν.4369/2016 (Α΄33).

Ο συνδυασμός και οι μεμονωμένες υποψηφιότητες των μονίμων υπαλλήλων για το Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.

Α) Υποψήφιοι Μονίμων Υπαλλήλων

i) Συνδυασμός «ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»

1.Δημακοπούλου Αικατερίνη 2.Μαλαφούρη Αγγελική 3.Μεϊμάρης Τριαντάφυλλος 4. Παναγιώταρου Αγγελική 5. Πανταζή Σταυρούλα (Λίνα) 6. Ταξίδου Αναστασία 7. Τζούρτζου Αθηνά 8. Χριστοφορίδου Αλεξάνδρα ► Αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος υποψηφίων: Μεϊμάρης Τριαντάφυλλος

Ο ως άνω Συνδυασμός έχει υποβάλει κοινή δήλωση απόσυρσης των υποψηφίων από τις εν θέματι εκλογικές διαδικασίες. Η περίληψή του στην παρούσα δικαιολογείται από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 5 παρ.5 και 7 παρ.3 της Υ.Α. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/88 (Β’684)

ii) Μεμονωμένοι Υποψήφιοι των μονίμων υπαλλήλων:

1. Αγγελίνα Ελπινίκη 2. Δασκαλάκης Νικόλαος 3. Καρανάσιος Κυριάκος 4. Κοντογιάννη Παναγιώτα Πολίνα 5. Σκοπελίτης Βασίλειος 6. Συγγρού Μαγδαληνή 7. Φουγιαξή Πηνελόπη 8. Χηνοπούλου Ελένη B) Υποψήφιοι υπαλλήλων ΙΔΑΧ i)Μεμονωμένοι Υποψήφιοι 1. Αναστασοπούλου Ελένη 2. Ρεκουνιώτη Ιωάννα

Δεν υπεβλήθησαν υποψηφιότητες συνδυασμών υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.

Διαδικασία εκλογών

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κάθε ψηφοφορίας λειτουργεί χωριστή ηλεκτρονική κάλπη, μία για τους μόνιμους υπαλλήλους και μία για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν από τη διενέργεια των εκλογών, η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει, μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς ένα εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνοντάς τους για τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και δύο ημέρες προ της διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ένα δεύτερο εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή διαδικτυακή διεύθυνση (URL), μέσω της οποίας ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία. Κάθε εκλογέας, μπορεί, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή, σε περίπτωση που δεν έλαβε κάποια από τα ως άνω μηνύματα ή κάποιο από τα μηνύματα είναι εσφαλμένο ή ελλιπές.

Την καθορισμένη ημέρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ο εκλογέας, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μέσω εξατομικευμένου ηλεκτρονικού μηνύματος μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου, η οποία αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία. Σε περίπτωση που ο/η ψηφοφόρος καταχωρίσει την ψήφο του περισσότερες από μία φορές, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία ψήφος και ισχύει η αντίστοιχη ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου, χωρίς βλάβη του απορρήτου της ψήφου. Τονίζεται ότι για τις τρέχουσες εκλογές αρμόδια είναι τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών που έχουν ήδη αναδειχθεί προ της αναστολής της διαδικασίας των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων.

Λευκά ψηφοδέλτια δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Εάν εκλογέας επιλέξει να ψηφίσει συνδυασμό, μπορεί να βάλει μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης, σε δύο από τους αναγραφόμενους στο (ηλεκτρονικό) ψηφοδέλτιο υποψήφιους της αρεσκείας του. Το ψηφοδέλτιο συνδυασμού που έχει περισσότερους από δύο σταυρούς ή δεν έχει καθόλου σταυρούς είναι άκυρο. Για τους μεμονωμένους υποψήφιους δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.

Λήξη εκλογικής διαδικασίας – Πρακτικά αποτελεσμάτων

Με τη λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» δεν καταχωρίζει νέες ψήφους. Κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής εισάγει το Ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια. Τα αποτελέσματα εξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (Β΄684) υπουργικής απόφασης, ως ισχύει

Στοιχεία επικοινωνίας μελών Εφορευτικών Επιτροπών

Α Εφορευτική Επιτροπή Μονίμων Υπαλλήλων

1. Τσόλκα Δέσποινα του Ηλία Πρόεδρος - Διαχειρίστρια ([email protected] τηλ.: 2103442072) 2. Γιαλαμάς Ιωάννης του Παναγιώτη Μέλος ([email protected] , τηλ.: 2103443119) 3. Αδάμ Ευαγγελία του Ευσταθίου, Μέλος ([email protected] τηλ.: 210344251)

Β) Εφορευτική Επιτροπή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ

1. Κουρνούτος Διονύσιος του Πάνου, Πρόεδρος- Διαχειριστής ([email protected] , τηλ.:2103442351) 2. Τριανταφυλλοπούλου Μαργαρίτα – Ευαγγελία του Ιωάννη, Μέλος ([email protected] , τηλ.:2103442046) 3. Άνθη Ελένη του Αριστείδη, Μέλος ([email protected] τηλ.: 2103443216)

Δείτε την εγκύκλιο

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσλήψεις σε ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ: Ανοικτές 410 μόνιμες θέσεις εργασίας- Πώς θα κάνετε αίτηση

1000 ΕΥΡΩ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους δύο ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Σχολεία: Μπροστά στο μεγαλύτερο αριθμό κενών στην εκπαίδευση μεταπολιτευτικά
Σύμφωνα με τις Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών (ΟΛΜΕ και ΔΟΕ) τα οργανικά κενά ανέρχονται στα 15.665 χωρίς να υπολογίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών...
Σχολεία: Μπροστά στο μεγαλύτερο αριθμό κενών στην εκπαίδευση μεταπολιτευτικά
Το δέντρο που έδινε! Το ωραιότερο παραμύθι που γράφτηκε ποτέ για μεγάλους!
Ένα παραμύθι γεμάτο με δυνατά μηνύματα για την προσφορά, τη γενναιοδωρία, την πλεονεξία, την ακόρεστη μανία που οδηγεί στην ανικανοποίηση και...
Το δέντρο που έδινε! Το ωραιότερο παραμύθι που γράφτηκε ποτέ για μεγάλους!