golearn-engl_970-250
Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης (26 θέσεις) στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους, και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Προθεσμία έως 25 Ιουνίου

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποσπαστούν στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2021-2022 να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν με αποκλειστική προθεσμία υποβολής από 18 /06 /2021 έως 25 /06/2021. Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν ειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες που έχουν προκύψει.

Α. Η Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ) των Γενικών Αρχείων του Κράτους προκειμένου να στελεχωθούν οι νέες οργανικές δομές που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4610/19(Α΄70), προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό με αποσπάσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι προσφερόμενες θέσεις, ανέρχονται συνολικά σε έξι(6) και αφορούν τους παρακάτω κλάδους:

 ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, με εμπειρία Λογιστηρίου / Διοίκησης: μία (1) θέση.

 ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: σύνολο τρείς (3) θέσεις εκ των οποίων:

o α. Μηχανικών Η/Υ με εμπειρία στη διαχείριση δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ασφάλεια των συστημάτων και των δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών των ΓΑΚ: δύο(2)θέσεις. o β. ΠΕ Πληροφορικής με εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με ειδικότητα στις ιστοσελίδες, για την ενημέρωση, τον έλεγχο και τη συντήρηση των ιστοσελίδων των οργανικών μονάδων των ΓΑΚ: μία(1) θέση.

 ΠΕ 81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, με πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα: μία (1 θέση).

 ΠΕ 82/83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, με πτυχίο Ηλεκτρολόγου /Μηχανολόγου: μία(1) θέση

Β. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό με αποσπάσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι προσφερόμενες θέσεις, ανέρχονται συνολικά σε είκοσι (20) και αφορούν τους παρακάτω κλάδους:

 ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με εμπειρία λειτουργίας λογιστηρίου: τρείς (3) θέσεις.

 ΠΕ 89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με ειδικότητα Φωτογραφίας ή/ και Οπτικοακουστικών μέσων: τρείς (3) θέσεις.

 ΠΕ 89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με ειδικότητα Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικών τεχνών και Πορτοφόλιο Γραφιστικών εφαρμογών: δύο (2) θέσεις.  ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. Ειδικά προσόντα: εμπειρία λειτουργίας studio ηχογράφησης: μία (1) θέση.

 ΠΕ 83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΤΕ 01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος: μία (1) θέση.

 ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με εμπειρία σε δίκτυα, λειτουργικά συστήματα UNIX, βάσεις δεδομένων, σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, περιβάλλοντα εικονικών εξυπηρετητών: τρείς (3) θέσεις.

 ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) στον επαγγελματικό προσανατολισμό τυφλών, ή β) στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών ή γ) στη νοηματική γλώσσα των κωφών. Ειδικά προσόντα: η εμπειρία σε χειρισμό ειδικού εξοπλισμού, λογισμικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων σταθμών εργασίας για την εξυπηρέτηση των τυφλών χρηστών (refresshable Braille display, συνθέτη φωνής, μεγεθυντές περιεχομένου οθόνης, κλπ): μία (1) θέση.

 ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ με ειδικότητα Νομικής Επιστήμης/Κατεύθυνσης :μία (1) θέση.

 ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με εμπειρία λειτουργίας λογιστηρίου ή γραφείου προμηθειών: τρείς (3) θέσεις.

 ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ με ειδικότητα Γραφικών Τεχνών ή Συντηρητών έργων τέχνης για την μαζική παραγωγή αντιόξινων χαρτοθυλάκων για τα πολύτιμα χειρόγραφα, παλαίτυπα κλπ τεκμήρια για την αξιοποίηση της εγκατεστημένης υποδομής κυτιομηχανής (plotter): μία (1) θέση.

 ΤΕ01.13 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Η/Υ: μία (1) θέση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης –υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι: α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 30-8-2021, β) έχουν αποσπαστεί με θητεία όπως: ως Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Εργαστηριακών κέντρων Φυσικών Επιστημών, μέλη των Παιδαγωγικών ομάδων των κέντρων εκπαίδευσης για την Αειφορία κ.α. γ) έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει μέχρι τις 31-8-2021. Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν υποψήφιοι των παραπάνω περιπτώσεων ή είναι εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται δεκτές προς εξέταση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν απευθείας από τους ενδιαφερόμενους στον φορέα ενδιαφέροντός τους με ηλεκτρονική ή ταχυδρομική αποστολή με ταυτόχρονη κοινοποίηση τους στην οικεία διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα στοιχεία που δηλώνονται στο επισυναπτόμενο στο παρόν έντυπο αίτησης απόσπασης, έχουν την έννοια της Υπεύθυνης Δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει: α) να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί β) με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, να προβούν στον έλεγχο και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σε αυτούς σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της αίτησής τους. Στη συνέχεια καλούνται να ενημερώσουν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά τον αναφερόμενο φορέα για την ορθότητα και νομιμότητα των υποβληθεισών αιτήσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

1.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΥ) ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών Δάφνης 61, Ψυχικό, ΤΚ 15452 Πληροφορίες: Υβόννη Αζάρ Email: [email protected] Τηλ: 2106782200 2.ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ.Π.Ι.Σ.Ν. Λ. Συγγρού 364- Καλλιθέα TK 176 74 Πληροφορίες: Βασιλική Λιαράκη Email: [email protected] Τηλ.: 2130999913

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιες 2022: Ποια Τμήματα αποψιλώνονται από θέσεις εισακτέων-Οι μεγάλοι χαμένοι

ΑΣΕΠ: Ποια σεμινάρια Πανεπιστημίων μοριοδοτούν στους Πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ αλλά και ΓΕΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ: Προλαβαίνετε να πάρετε 11 μόρια έως τις 23 Μαϊου

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Στα «κάγκελα» 11.500 σχολικές καθαρίστριες ορισμένου χρόνου: «Κάνουμε την ίδια δουλεία και πληρωνόμαστε λιγότερο»
«Προσφέρουμε πραγματικό και δύσκολο έργο στους μαθητές και στα σχολεία, αλλά έχουμε μόνο υποχρεώσεις»
Στα «κάγκελα» 11.500 σχολικές καθαρίστριες ορισμένου χρόνου: «Κάνουμε την ίδια δουλεία και πληρωνόμαστε λιγότερο»
ΙΕΠ: Πίνακες κατάταξης Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Αφορά στην Πράξη «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας»
ΙΕΠ: Πίνακες κατάταξης Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης