Ερμηνευτική εγκύκλιος για παράταση αποσπάσεων στο εξωτερικό

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 216 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, πειραµατικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», στις οποίες προβλέπεται δυνατότητα διετούς παράτασης των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό με τη λήψη κατά το πρώτο έτος παράτασης τις αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο, παρακαλούμε όπως φροντίσετε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της περιοχής ευθύνης σας ως προς τα ακόλουθα:

α) Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο εξωτερικό των οποίων λήγει η τριετής απόσπασή τους και με βάση την ανωτέρω σχετική εγκύκλιό μας, δεν υπέβαλαν αίτηση παράτασης και επιθυμούν, μετά την έκδοση του νέου νόμου, διετή παράταση της απόσπασής τους για συμπλήρωση της πενταετίας με λήψη στο πρώτο έτος παράτασης τις αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό και στο δεύτερο έτος μόνο τις αποδοχές στην Ελλάδα, να αποστείλουν σχετική αίτηση, σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα.

β) Εκπαιδευτικοί της προαναφερόμενης κατηγορίας που υπέβαλαν αίτηση παράτασης, πρέπει να επικαιροποιήσουν την αίτησή τους αυτή. Όσοι στην προηγούμενη αίτησή τους εξέφρασαν επιφυλάξεις για λήψη επιμισθίου, πρέπει στην επικαιροποίηση να άρουν τις όποιες

επιφυλάξεις. Διευκρινίζουμε ότι εφόσον οι εν λόγω εκπαιδευτικοί υπέβαλαν συνημμένα με την προηγούμενη αίτησή τους δικαιολογητικά, τα οποία απεστάλησαν δια των Συντονιστικών Γραφείων στην Υπηρεσίας μας, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δικαιούνται παράταση απόσπασης το επόμενο σχολικό έτος, αλλά δεν επιθυμούν κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος:

α) εάν έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση καλούνται να επιβεβαιώσουν την αίτηση-δήλωση τους για την μη-παράταση της απόσπασής τους και β) εάν δεν έχουν υποβάλει αίτηση και δεν επιθυμούν πλέον την παράταση της απόσπασής τους, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση-δήλωση, στην οποία θα σημειώνουν οπωσδήποτε τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα για τους ιδίους και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους με την προϋπόθεση ότι δεν το έχουν λάβει κατά το παρελθόν, και προκειμένου να τους καταβληθεί, οφείλουν να παραμείνουν στη χώρα απόσπασης έως ότου γίνει δέσμευση πίστωσης από τις οικονομικές υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και μέχρι το πέρας του διανυόμενου διδακτικού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν όλες τις ως άνω αιτήσεις τους στον οικείο Συντονιστή/ Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης εντός τριων (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παρούσας, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 16-5-2019. Για την άμεση διεκπεραίωση της εν λόγω διαδικασίας θα πρέπει να αποσταλεί η παρούσα στους εκπαιδευτικούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μετά τον έλεγχο, θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. – Τμήμα Γ΄ Διοίκησης Προσωπικού με αιτιολογημένη εισήγηση του Συντονιστή, ηλεκτρονικά στο email [email protected], με πίνακες των αιτούντων παράταση.

Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι στο Σ.Γ. Μονάχου (Μόναχο – Νυρεμβέργη) και έχουν συμπληρώσει τρία (3) σχολικά έτη με τοποθέτηση σε επιχορηγούμενα σχολεία μπορούν να τοποθετηθούν σε επιχορηγούμενα, από τη βαυαρική κυβέρνηση, σχολεία μόνο για ένα (1) επιπλέον σχολικό έτος.

Συνεπώς, η παράταση της απόσπασής τους για το δεύτερο (2ο ) έτος τελεί υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας τοποθέτησής τους α) είτε σε λοιπές περιοχές ευθύνης του Σ.Γ. Μονάχου, πέραν της Βαυαρίας β) είτε σε Τ.Ε.Γ. γ) είτε σε μη επιχορηγούμενες σχολικές μονάδες εντός Βαυαρίας (π.χ. Λύκεια), οπότε οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, κατά το δεύτερο (2ο ) έτος παράτασης, θα λαμβάνουν αποδοχές μόνο από την Ελλάδα.

Σε περίπτωση που, λόγω αντικειμενικών συνθηκών, ο εκπαιδευτικός πλεονάζει και δεν υπάρχει θέση να μετακινηθεί/τοποθετηθεί κατά τα ανωτέρω, δηλαδή λόγω έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών που να δικαιολογούν την παραμονή του στη θέση απόσπασης, αυτή διακόπτεται και επιστρέφει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει οργανικά, σύμφωνα με την περιπτ. δ΄ της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016.

Δείτε την εγκύκλιο αναλυτικά στο pdf 

σχετικά άρθρα

Πάνω από 1,5 εκ. διαδηλωτές στη Γαλλία σήμερα
Πάνω από 1,5 εκ. διαδηλωτές στη Γαλλία σήμερα
Κλειστά σχολεία, συγκοινωνίες που παρέλυσαν και εργαζόμενοι στους δρόμους σηματοδοτούσαν τη μαζική συμμετοχή στην απεργία ενάντια στη μεταρρύθμιση...
Πάνω από 1,5 εκ. διαδηλωτές στη Γαλλία σήμερα
Η ασφάλεια ανέλαβε την έρευνα για την πυρκαγιά στο ξενοδοχείο στη Συγγρού
Η ασφάλεια ανέλαβε την έρευνα για την πυρκαγιά στο ξενοδοχείο στη Συγγρού
Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός του ενδεχόμενου εμπρησμού υπάρχουν και άλλα στοιχεία που επέβαλαν την ανάληψη της έρευνας από την αστυνομία
Η ασφάλεια ανέλαβε την έρευνα για την πυρκαγιά στο ξενοδοχείο στη Συγγρού