Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τις Σχολές Μηχανικών Πανεπιστημίων

Σχολές Μηχανικών Πανεπιστηµίων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, ορίζεται η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τµηµάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστηµίωνσε δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Η πρόταση της Συγκλήτου περιλαµβάνει ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδώνπου έχει καταρτιστεί από τη Συνέλευση του οικείου Τµήµατος.

2. Με απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση της επιτροπής της παραγράφου 3, καθορίζεται η αντιστοιχία Τµηµάτων Σχολών ΜηχανικώνΠανεπιστηµίου, για τα οποίαέχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση της προηγούµενης
παραγράφου, µε Τµήµατα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.). Ως αντίστοιχα γιατην εφαρµογή του παρόντος νοούνται δύο Τµήµατα ανµε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών αποκτώνται αντίστοιχεςγνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών συστήνεται και συγκροτείται επταµελής Επιτροπή,µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, που αποτελείται από: α) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµώνκαι Μεταφορών, ως Πρόεδρο, β)έναν (1) εκπρόσωποτου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντοςκαι Ενέργειας, δ) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ε) το µέλος του Συµβουλίουτης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση της υποπερίπτωσης εε΄ της περίπτωσης β΄ της παρ.2 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 (Α΄195) και στ) ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. Τµήµατος Πολυτεχνικής Σχολής γνωστικού αντικειµένου της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας µε την ειδικότητα του Τµήµατος που εξετάζεται και υποδεικνύεται από τις Πολυτεχνικές σχολές Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση που οι φορείς των περιπτώσεων δ΄ και στ΄ δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους µέσα σε
χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συµπληρώνεται από πρόσωπα που επιλέγονται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αντίστοιχα. Η σύνθεση της Επιτροπής µεταβάλλεται ως προς τη συµµετοχή του µέλους της περίπτωσης στ΄, ανάλογα µε την ειδικότητα πουσυζητείται.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι τουλάχιστον πέντε (5) µέλη παρόντα και αποφασίζει µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3)
των παρόντων µελών.

4. Αρµοδιότητα της επιτροπής είναι η υποβολή τηςπρότασης της παραγράφου 2 για την αντιστοιχία Τµήµατος Σχολής Μηχανικών Πανεπιστηµίου µε Τµήµα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Με απόφαση των
Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα κριτήρια καιοι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε έναΤµήµα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο µεΤµήµα Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και ο τρόπος µε τονοποίο πιστοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών.

5. Η Επιτροπή ξεκινά τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της το αργότερο µέσα σε χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερώναπό τη συγκρότησή της και υποβάλλει την πρότασή της για κάθε Τµήµα µέσα σε δύο (2)
µήνες από την περιέλευση σε αυτήν του προγράµµατος
σπουδών του Τµήµατος και κάθε αναγκαίου δικαιολογητικού, σύµφωνα µε την απόφαση παραγράφου 4. Το πρόγραµµα σπουδών και τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται από την οικεία Σύγκλητο ύστερα από αίτηµα της επιτροπής, άλλως αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε µετά τηπαρέλευση των είκοσι (20) ηµερών του προηγούµενου εδαφίου. Η Επιτροπή µπορεί να προτείνει τροποποιήσειςτου προγράµµατος σπουδών ενός Τµήµατος, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, όπως ενδεικτικά η στελέχωση µε τα αναγκαία εργαστήρια, ώστε αυτό να καταστεί αντίστοιχο µε Τµήµα Πολυτεχνικής Σχολής.

6. Τα Υπουργεία Υποδοµών και Μεταφορών, Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας τηςΕπιτροπής µέσω της παροχής της αναγκαίας υποδοµής,γραµµατειακής και νοµικής υποστήριξης.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, ιδρύεται στο οικείο Α.Ε.Ι. Πολυτεχνική Σχολήκαι εντάσσονται σε αυτήν τα Τµήµατα της Σχολής Μηχανικών που έχουν οριστεί αντίστοιχα µε Τµήµατα Πολυτεχνικής Σχολής,σύµφωνα µε την παράγραφο 2

σχετικά άρθρα