ΠΥΣΠΕ Λασιθίου: Ενημερωτικό συνεδρίασης από τους αιρετούς
Τα 9 θέματα της ημερήσιας διάταξης

Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. «Εξέταση αίτησης προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή»
  2. «Εξέταση αιτήσεων θεραπείας»
  3. «Αξιοποίηση διδακτικών ωρών που πλεονάζουν σε Δημ. Σχ. της Π.Ε Λασιθίου»
  4.  «Μερική τροποποίηση της με αριθμ. Φ.11.2/7373/9-9-2019 Απόφασης με θέμα: «Ανάθεση συμπλήρωσης υποχρ. ωραρίου εκπ/κών ειδικοτήτων εκτός έδρας οργανικής θέσης ή προσωρινής τοποθέτησης»
  5. «Εξέταση αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή»
  6. «Aνάθεση συμπλήρωσης υποχρ. ωραρίου προσωρινών αναπληρωτών εκπ/κών ειδικοτήτων εκτός έδρας προσωρινής τοποθέτησης»
  7. «Κατάρτιση πίνακα προακτέων εκπαιδευτικών»
  8. «Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής αγωγής)»
  9. «Εξέταση αιτήματος εκπαιδευτικών του 4ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου»

 

Θέμα 1ο: «Εξέταση αίτησης προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή»

Ομόφωνα εγκρίθηκε η αίτηση της συναδέλφου.

 

Θέμα 2ο : «Εξέταση αιτήσεων θεραπείας

Οι αιτήσεις εξετάστηκαν 8 αιτήσεις συναδέλφων και εγκρίθηκαν οι αιτήσεις 2 συναδέλφων μιας και στις σχολικές αυτές μονάδες υπήρχαν κενά από την προηγούμενη φάση.

 

Θέμα 3ο« Αξιοποίηση διδακτικών ωρών που πλεονάζουν σε Δημ. Σχ. της Π.Ε Λασιθίου»

Ύστερα από ενημέρωση ανακαλούμε τη διατύπωση του συγκεκριμένου θέματος όπως το διατυπώσαμε ως αιρετοί. Επίσης ανακαλούμε την διατύπωση των εκφράσεων μας για τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών θεμάτων και  ανασκευάζουμε την τοποθέτηση μας καθώς οι αιρετοί δεν είχαν ενημερωθεί για την αναμόρφωση του προγράμματος ενός σχολείου.

 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε να εξετάσει σε επόμενη συνεδρίαση την έγκριση 5 προγραμμάτων καθώς

1)  υπήρχε έλλειμμα ειδικοτήτων στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

2) Το ΠΥΣΠΕ και οι αιρετοί ήταν ενήμεροι για την λειτουργία ολοημέρου σε ένα σχολείο συνεπώς το σχολείο σύμφωνα με την προηγουμένη απόφαση είχε, καθώς σε προηγούμενη συνεδρίαση ενέκρινε ώρες ειδικοτήτων για το ολοήμερο και πρωινή ζώνη του σχολείου, ενώ αυτό τροποποιήθηκε χωρίς να  ενημερωθεί το ΠΥΣΠΕ. Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε να εξετάσει σε επόμενη συνεδρίαση τις εισηγήσεις για την έγκριση των προγραμμάτων καθώς αναμένεται επόμενη φάση πρόσληψης αναπληρωτών. 

    

Για την ενημέρωση των συναδέλφων ενημερώνουμε  ότι η κείμενη νομοθεσία δεν περιορίζει το Σύλλογο Διδασκόντων στην ανάθεση ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας.  Συνεπώς κάθε μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων, ανεξαιρέτως μπορεί να πάρει ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετη διδακτική  στήριξη έπειτα από απόφαση του ΠΥΣΠΕ.  

 

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΠΔ 79 Αρ. 11 παρ 9 «Ο οικείος Προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων εισηγείται εγγράφως μέσω του Διευθυντή εκπαίδευσης, στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), προτείνοντας την αξιοποίηση των διδακτικών ωρών που πλεονάζουν στα σχολεία προβλέπεται ότι ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών ελέγχει τα προγράμματα και αποστέλλει τυχόν πλεονάσματα στο ΠΥΣΠΕ ώστε να τα διαχειριστεί και αν εγκρίνει τη διάθεση ωρών τη σχολική μονάδα τοποθέτησης για ανάληψη ενισχυτικές διδασκαλίας η συμπλήρωση σε άλλη σχολική μονάδαΣύμφωνα με το αρ 11 παρ 9 του ΠΔ 79 ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων ελέγχει τα προγράμματα των σχολείων και εισηγείται στο ΠΥΣΠΕ την διαχείριση των πλεονασμάτων.

 

Το ΠΔ 79 αρ 11 παρ 12. «Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του Εβδομαδιαίου Ωρολόγιου Προγράμματος Διδασκαλίας, αυτό αναμορφώνεται προσωρινά, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.»

 

Διαχείριση πλεοναζουσών ωρών σε ενισχυτική διδασκαλία

Αναφορικά με τη δυνατότητα ανάθεσης ενισχυτικής διδασκαλίας να αναφέρουμε ότι σε σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Αρ. Πρωτ.: Φ.7/142557/Δ1 στην παράγραφο  8.    «Συμπλήρωση Διδακτικού Ωραρίου Εκπαιδευτικών» παραθέτουμε για  διευκρίνιση όλων των συναδέλφων ότι η παραπομπή στον Ν 4386/2016 αρ 33 παρ 5 αναφέρεται η διαδικασία συμπλήρωσης ωραρίου και η ενισχυτικής διδασκαλία ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού ορίζει τη προτεραιότητα συμπλήρωσης στην οικεία σχολική μονάδα και βαθμίδα.

 

Ακόμα η εγκύκλιος που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας  στις 17-09-2019 με  Αρ. πρωτ.: 4853 συνάδει με την εγκύκλιο  Αρ. πρωτ. : 4021/- 11/10 /2017 με θέμα  «Ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ ΠΕ70 και ειδικοτήτων στην ευέλικτη ζώνη και ενισχυτική διδασκαλία.» Ορίζεται με σαφήνεια για τους οι αναπληρωτές συνάδελφους  που έχουν προσληφθεί μέσω ΕΣΠΑ,   ότι η ενισχυτική διδασκαλία δύναται να αποτελεί μέρος του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους. 

 

Νόμος  4386/2016 Αρθρο 33: «Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

 

5. α) Η περίπτωση 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α' 235), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν. Προϋπόθεση της σχετικής ανάθεσης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου αποτελεί η έγγραφη βεβαίωση από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που κοινοποιείται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, στα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η απασχόληση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών καθορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις κείμενες διατάξεις περί τοποθετήσεων εκπαιδευτικών μετά την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό ωράριο στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η ανωτέρω διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους.

 

Αρ. πρωτ.: 4853/ 17-09-2019

ΘΕΜΑ: Ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ ΠΕ70 και ειδικοτήτων στην ευέλικτη ζώνη και ενισχυτική διδασκαλία. Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 2331/12-09-2019 εγγράφου σας (4751/12-09-2019 ΕΔ ΕΣΠΑ), σχετικά με τη δυνατότητα συμπλήρωσης ωραρίου, αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ειδικοτήτων, στην ευέλικτη ζώνη και ενισχυτική διδασκαλία, σας ενημερώνουμε ότι: τα Ωρολόγια Προγράμματα των Δημοτικών Σχολείων συντάσσονται με βάση την Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α (ΦΕΚ 1324/2016 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1, κεφ. Α του άρθρου 11 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 79 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α) και την 83939/Δ1/19-5-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1800Β). Η ευέλικτη ζώνη συμπεριλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα και η συμπλήρωση ωραρίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047065 στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2014-2020, υπολογίζεται ως διδακτικό έργο. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, όπως επίσης και το υπ’αριθμ. 169875/Δ1/10-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το οποίο «η ενισχυτική διδασκαλία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων...», σας γνωρίζουμε ότι η ενισχυτική διδασκαλία δύναται να αποτελεί μέρος του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης.

 

Θέμα 4ο: «Μερική τροποποίηση της με αριθμ. Φ.11.2/7373/9-9-2019 Απόφασης με θέμα: «Ανάθεση συμπλήρωσης υποχρ. ωραρίου εκπ/κών ειδικοτήτων εκτός έδρας οργανικής θέσης ή προσωρινής τοποθέτησης»

Ο εκπαιδευτικός κλάδου πε 86 (πληροφορικής) ομόφωνα διατέθηκε για συμπλήρωση ωραρίου

 

Θέμα 5ο : «Εξέταση αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή»

Ομόφωνα εγκρίθηκε η αίτηση της συναδέλφου

 

Θέμα 6ο : «Aνάθεση συμπλήρωσης υποχρ. ωραρίου προσωρινών αναπληρωτών εκπ/κών ειδικοτήτων εκτός έδρας προσωρινής τοποθέτησης»

Έπειτα από την επιστροφή ειδικοτήτων συναδέλφων οι συνάδελφοι αναπληρωτές που είχαν τοποθετηθεί προσωρινά στη θέση τους κλήθηκαν να μετακινηθούν και να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες που υπήρχαν κενά. Επίσης συνάδελφοι οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί προσωρινά μετά την γ μικρή φάση πρόσληψης ορίστηκαν να συμπληρώνουν το ωράριό τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Θέμα 7ο: « Κατάρτιση πίνακα προακτέων εκπαιδευτικών»

Οι προακτέοι εκπαιδευτικοί μετά την αναγνώριση προϋπηρεσίας άλλαξαν και πήγαν στον Α΄ Βαθμό.

 

Θέμα 8ο : «Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής αγωγής)»

 

Το  θέμα αφορά την ένσταση που κατέθεσαν Εκπαιδευτικοί ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής που έχουν αποσπαστεί από τη Β/θμια Εκπαίδευση Λασιθίου και μια ακόμη εκπαιδευτικός ΠΕ11 που υπογράφει την ένσταση (η κυρία Παλούκου Παναγιώτα η οποία δεν έχει διατεθεί κατά το διδακτικό έτος 2019-2020 στην ΔΠΕ Λασιθίου). Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 11 κατέθεσαν ένσταση αναφορικά με την τοποθέτησή τους. Στην ένταση τους ανέφεραν ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τον αρ 14 του ΠΔ 50/96 και 100/97 ήτοι να κριθούν ως υπεράριθμοι και να τοποθετηθούν συνεπώς πρώτοι πριν γίνουν οι γενικές  αποσπάσεις. Αναφέρουν  ότι παραβιάστηκε η προτεραιότητά στη σειρά τοποθέτησής τους καθώς και ο πίνακας μοριοδότησής και ζητούν να κριθούν ως υπεράριθμοι.

      Επειδή έχουν δημιουργηθεί ερωτηματικά και επειδή στην ένστασή τους επικαλούνται ένα τμήμα της νομοθεσίας ενώ παραβλέπουν όλο το υπόλοιπο νομικό πλαίσιο, καλό θα ήταν να έχουν υπόψη τους ότι κάθε διαδικασία διέπεται από ένα σύνθετο νομικό πλαίσιο. Ως εκπαιδευτικοί που εργάζονται αρκετά χρόνια στην εκπαίδευση αλλά και ως συντάκτες μιας ένστασης αυτό θα έπρεπε να τους είναι σαφές.  Έστω και τώρα να διασαφηνίσουμε ότι άλλο είναι η οργανική θέση και άλλο η κάλυψη ενός λειτουργικού κενού. Όταν κάποιος ανήκει οργανικά σε μια διεύθυνση σημαίνει ότι ανήκει στη διεύθυνση εκπαίδευσης Α/θμιας η Β/θμιας Βαθμίδας και έχει υπηρεσιακή θέση σε ένα σχολείο ή βρίσκεται στη διάθεση του αντίστοιχου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ. Το γεγονός αυτό φαίνεται πως το αγνοούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί ΠΕ 11 που υπογράφουν την ένσταση. 

Να διασαφηνίσω ότι οι αιρετοί και στο παρελθόν είχαν εκφράσει τις ενστάσεις  και έχουν καταψηφίσει και αποστείλει σχετική ένσταση στην Περιφερειακή Διεύθυνσης ΠΕ&ΔΕ Εκπαίδευσης Κρήτης και έχει τοποθετηθεί όπως κάνουν σε τέτοιες εκτροπές.  τους σχετικά με τη διαδικασία και την μοριοδότηση καθώς και την παράκαμψη του συμβουλίου σε σχετική διαδικασία διάθεσης στο ΠΥΣΠΕ πριν 4 χρόνια. Να κάνουμε σαφές ότι όταν κάποιος δεν ανήκει οργανικά στη ΔΙΠΕ Λασιθίου και αποσπαστεί κρίνεται με τους υπόλοιπους αποσπασμένους με μόρια απόσπασης. Η διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου που προβλέπεται στο ΠΔ 50/1996 αρ. 14 αφορά τους οργανικά ανήκοντες. Έτσι πχ  Εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική στην ΔΙΠΕ Λασιθίου, όταν δεν συμπληρώνουν το ωράριό τους οφείλουν να το συμπληρώσουν  αρ14 Ν. 1566/1985. Κατά τη διαδικασία αυτή το ΠΥΣΠΕ αναρτά τα ελλείμματα ωρών σε κάθε σχολική μονάδα, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν σχολεία προτίμησης  και έπειτα κρίνονται μεταξύ τους  με μόρια μετάθεσης.

Ομόφωνα απορρίφτηκε η ένσταση καθώς η εγκύκλιος η με αριθμ. 137644/Ε1/3-9-2015  έχει αποσαφηνίσει τη σειρά που γίνεται η διαδικασία.

Η διαδικασία των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά, γίνεται από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ) με την παρακάτω χρονική σειρά:
1. Προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί οργανικά υπεράριθμοι και δεν κατέστη δυνατόν να λάβουν νέα οργανική θέση.
2. Έπονται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας.
3. Στη συνέχεια, ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι.
4. Κατόπιν, οι εναπομείναντες εκπαιδευτικοί στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ συγκρινόμενοι μεταξύ τους.
5. Έπειτα, τοποθετούνται οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί και
6. Τέλος τοποθετούνται οι αποσπασμένοι εντός και εκτός των ΠΥΣΠΕ

Άραγε αν ένας εκπαιδευτικός  Α/θμιας με έναν της  Β/θμιας κρινόταν ως υπεράριθμοι μεταξύ τους με μόρια μετάθεσης, όταν πχ στο ίδιο χωριό ή πόλη του Λασιθίου οι Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης είναι 3 για τον εκπαιδευτικό που υπηρετεί στην Α/θμια ενώ ο εκπαιδευτικός Β/θμιας στο διπλανό γυμνάσιο έχει 7 μονάδες σε 10 χρόνια πόσα παραπάνω μόρια θα έχει; Άραγε οι Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής της Β/θμιας που υπογράφουν δεν το γνωρίζουν;

 Το Π.Δ. 50/1996 αφορά διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου στην οικεία βαθμίδα. Να αποσαφηνίσουμε ότι οι οργανικά ανήκοντες υπεράριθμοι και οι εκπαιδευτικοί που πρέπει να συμπληρώσουν ωράριο προηγούνται. Αφού γίνει η τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων, λειτουργικά υπεράριθμων και διάθεση στην οικεία βαθμίδα, ακολουθεί η τοποθέτηση των αποσπασμένων από την Β/θμια. Ο ορισμός της λέξης απόσπαση γι’ αυτόν που δεν συμπληρώνει το ωράριο του στην οικεία βαθμίδα προβλέπεται από το νομοθέτη τόσο στο αρ. 14 παρ. 15 του Ν. 1566/1985 όσο και στο  αρ. 31 του Ν. 3848/2010. Φέτος όλοι οι Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής εκτός από έναν διατέθηκαν  για 12 ώρες και πάνω και τα κενά αναρτήθηκαν και δόθηκαν προκειμένου να δηλώσουν το σχολείο τοποθέτησης. Μεταξύ των τους οι αποσπασμένοι κρίθηκαν με μόρια απόσπασης.

      Κάποιοι λοιπόν  που ισχυρίζονται ότι θα έπρεπε να εφαρμοστεί μόνο ένα μέρος του νόμου, καλό θα είναι να ενημερωθούν ολοκληρωμένα. Θα έπρεπε να το έχουν πράξει αφού για δεύτερη φορά το συμβούλιο τους απαντά σε σχετική ένσταση. Όλοι οφείλουν να γνωρίζουν τη νομοθεσία και να ανατρέχουν σε αυτή για να λύνουν τυχόν απορίες.

 

Ωστόσο θα παραθέσουμε την νομοθεσία ολοκληρωμένη για να λυθούν οι όποιες απορίες υπάρχουν ακόμα:

Α.  Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και εγκυκλίους

Το αρ. 14 του Ν. 1566/85 σύμφωνα με το οποίο: «Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται μερικά ή ολικά, σε άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός πλεονάζει εξολοκλήρου μπορεί να αποσπασθεί σε άλλο σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου που πλεονάζουν σε ορισμένο κλάδο, εξαιτίας μεταβολών στα προγράμματα διδασκαλίας, ή για άλλους λόγους, είναι υποχρεωμένοι να διδάσκουν μαθήματα συγγενούς ειδικότητας στην ίδια σχολική μονάδα».

 

Το Άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996 «Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών» σύμφωνα με το οποίο :

(Σημ.: όπως το άρθρο 14 τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 ΠΔ 100/1997,ΦΕΚ Α 94)

 1.Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν:

 α) Σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση αυτών ή άλλη αιτία.

β) Σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση αυτών, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις ή από μείωση των τμημάτων των μαθητών ή άλλη αιτία.

Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.

2.Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια, μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 9, 11, 12 και 13 του διατάγματος αυτού συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.

3. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

 ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.

ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.

Ειδικά οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετήθηκαν στα ιδρυθέντα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν.2640/1998 (ΦΕΚ 206Α`), και προέρχονται από τα τέως Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (Τ.Ε.Λ.) και τα τέως Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Ε.Π.Λ.), λογίζονται τοποθετηθέντες σε αυτά από την αρχική τους τοποθέτηση στα τέως Τ.Ε.Λ. και Ε. Π.Λ., μετατράπηκαν σε Ενιαία Λύκεια κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188Α").

(Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 269/2000,  ΦΕΚ Α 221/13.10.2000. Διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 250/2000.)

4. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.

5. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

β. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

6β. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ` απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιος περιοχής μετάθεσης.

 β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου γραφείου ή της ίδιας διεύθυνσης όπου δεν λειτουργεί γραφείο.

γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων της παραγράφου αυτής μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις.

 6.Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

 α) `Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν, κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

Όταν η υπεραριθμία σε λύκεια μιας περιοχής οφείλεται σε ίδρυση ΕΠΛ όπου και μετακινούνται οι μαθητές των λυκείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν κατ` απόλυτη προτεραιότητα στο ΕΠΛ με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

6β. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ` απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιος περιοχής μετάθεσης".

 γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

 7.Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω  σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.

8.Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.

 9. Οι διατάξεις της παραγράφου 3, βii και της παραγράφου 7 εδαφ. Β και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπ/κοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

10. Για το χαρακτηρισμό εκπ/κού ως υπεράριθμου και την άρση της υπεραριθμίας αυτού, δεν απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος Π.Δ. 50/96.

11.Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται όσοι έχουν μετατεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Π.Δ. καθώς και όσοι έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και διανύουν την τριετία υποχρεωτικής παραμονής τους στο δυσπρόσιτο σχολείο.

12.Οι εκπαιδευτικοί των πειραματικών, των μουσικών σχολείων καθώς και των σχολείων των Αποδήμων Ελληνοπαίδων και των Σ.Μ.Ε.Α. Β/θμιος Εκπ/σης χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι από τα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια σύμφωνα με τις διαδικασία της περ. β της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι εφόσον δεν είναι δυνατή η μετάθεσή τους σε ίδιο σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης μετατίθενται χωρίς αίτησή τους υποχρεωτικά στην ίδια περιοχή μετάθεσης της έδρας του σχολείου στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι και τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μετατίθενται σε σχολεία της ίδιας περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Π.Δ. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για μετάθεση σε ίδιο ή άλλο σχολείο, Πειραματικό, Μουσικό, Σ.Μ.Ε.Α. ή Σχολείο Αποδήμων Ελληνοπαίδων, κατά περίπτωση της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης. Οι αιτήσεις τους κρίνονται κατά προτεραιότητα πριν από τη διαδικασία των μεταθέσεων στα σχολεία αυτά.

 13.Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμιση της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο  36 παρ.18 Ν.4186/2013,ΦΕΚ Α 193/17.9.2013.

 

Το Άρθρο 31 παρ. 3 του Ν. 3848/2010 «Θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων» σύμφωνα με το οποίο:

Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: α) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή γ) σε περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διαδικασία της περίπτωσης α΄ ακολουθείται και για τη διάθεση των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας. Στις αποσπάσεις της παραγράφου αυτής, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται.

 

Το με αριθμ. 84582/Δ2/20-06-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης» σύμφωνα με το οποίο:

«…3. Μετά το χαρακτηρισμό ονομαστικά των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών ακολουθεί η τοποθέτησή τους με δήλωση προτίμησης συγκεκριμένης σχολικής μονάδας τοποθέτησης.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

α) «Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτησή τους γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης» (άρθρο 14 παρ. 6α του Π.Δ.50/96).

β) Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας.

Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια ομάδα ή εάν οι όποιες θέσεις υπήρχαν έχουν καταληφθεί από άλλους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με περισσότερες μονάδες μετάθεσης, οι εναπομείναντες υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της ίδιας ομάδας σχολείων.

Γίνεται σαφές ότι οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετούνται σε σχολείο όμορης ομάδας αν υπάρχει κενό σε σχολεία της ίδιας ομάδας με το σχολείο όπου υπηρετούσαν (άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 100/97).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση λειτουργικής υπεραριθμίας και μόνο, οι εκπαιδευτικοί δύναται να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολικές μονάδες όλων των ομάδων σχολείων συγκρινόμενοι με τους υπόλοιπους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς βάσει μονάδων μετάθεσης, όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέστη δυνατόν ή δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας, σύμφωνα με τις προηγούμενες α και β περιπτώσεις τοποθέτησης (άρθρο 14 παρ.6, περ. α και β του Π.Δ. 50/96), τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του ίδιου Π.Δ/τος συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

δ) Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι ή στη Δ/νση αν το σχολείο έχει καταργηθεί και διατίθενται ή αποσπώνται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους».

Το με αριθμ. 183422/Δ2/2-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ωράριο εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης» σύμφωνα με το οποίο:

Μετά από ερωτήματα Α/θμιων καθώς  και Β/θμιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, σχετικά με το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη την υποπ. Θ2, παρ.2 του N.4152/2013, και την παρ.3, αρ.48, του  Ν.2413/1996 σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης που έχουν μεταταχθεί στην Α/θμια Εκπ/ση ακολουθούν το ωράριο της Α/θμιας.

2.Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης που αποσπώνται σε Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης προκειμένου να διατεθούν σε Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης, με αίτησή τους, ακολουθούν το ωράριο της Α/θμιας.

3.Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης που διατίθενται στην Α/θμια Εκπ/ση για συμπλήρωση ωραρίου ή ολικά, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ακολουθούν το ωράριο της Β/θμιας.

 

Τη με αριθμ. 137644/Ε1/3-9-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Οδηγίες για τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις» σύμφωνα με την οποία: «…

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ 50/96, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97, προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις ίδρυσης, κατάργησης, υποβιβασμού, διαίρεσης ή συγχώνευσης των σχολικών μονάδων ή άλλης αιτίας, κατά τις οποίες υφίσταται μείωση των οργανικών θέσεων οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτές χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι οργανικά. Ως τούτου προηγούνται έναντι όλων των υποψηφίων για τοποθέτηση.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν.3848/2010 ορίζεται ότι οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 περ. α και γ του 13 του Π.Δ. 50/96 προηγούνται έναντι των λοιπών εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου έπονται της προαναφερθείσης κατηγορίας.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του προαναφερθέντος Π.Δ., τοποθετούνται σε οργανικές θέσεις κρινόμενοι με βάση τη μοριοδότησή τους οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση των Διευθύνσεων (οριστικές τοποθετήσεις), οι μετατιθέμενοι από περιοχή σε περιοχή και οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτίωση θέσης).

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71) ορίζεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας. Ως εκ τούτου έπονται των ανωτέρω κατηγοριών.

5. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32, οι οποίοι μετατάχθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167), τοποθετούνται σε προσωρινές θέσεις, δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η σύσταση των οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις.

Για το τρέχον έτος οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 που είχαν μεταταχτεί με τη διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων, όσοι μετατέθηκαν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων του τρέχοντος έτους καθώς και όσων εκκρεμεί η αίτηση μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτίωση θέσης), θα τοποθετηθούν σε προσωρινή θέση για το τρέχον έτος. Θα ακολουθήσει εγκύκλιος για τη διαδικασία κατανομής των οργανικών θέσεων μέχρι τέλους του έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (Α’ 71).

Εξυπακούεται ότι κατά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη, ανά κατηγορία, το σύνολο της μοριοδότησής τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του προαναφερθέντος Π.Δ.. Ακολουθεί η τοποθέτηση εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν λόγω πάσης φύσεως αδειών, αύξησης μαθητών, απομάκρυνσης εκπαιδευτικών λόγω υπηρέτησης σε θέσεις θητείας κ.λ.π..

Β. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 9 του Π.Δ. 50/96 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του Π.Δ. 100/97 προβλέπεται ότι κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενώ κατέχουν οργανική θέση λόγω μεταβολών των σχολικών μονάδων ή μείωσης του μαθητικού δυναμικού χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι τοποθετούνται μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά.

2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετά και την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά (περίπτωση Α3) εξακολουθούν και παραμένουν στη διάθεση των Διευθύνσεων τοποθετούνται σε λειτουργικά κενά μετά τους λειτουργικά υπεράριθμους.

3. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι αποσπασμένοι εντός και εκτός των ΠΥΣΠΕ. Συμπληρωματικά γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν.3848/2010, ορίζεται ότι οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 περ. α και γ του 13 του Π.Δ. 50/96 προηγούνται έναντι των λοιπών εκπαιδευτικών. Οι τοποθετήσεις τους γίνονται με τη μοριοδότηση των αποσπάσεων εκάστου συγκρινόμενοι μεταξύ τους.

Σχετικά με τις τοποθετήσεις των κατά προτεραιότητα αποσπασμένων εκπαιδευτικών (πλην όσων ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 περ. α και γ του 13 του Π.Δ. 50/96), υπενθυμίζουμε ότι η προτεραιότητα στις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ αφορά αποκλειστικά τις εν λόγω αποσπάσεις όπου οι εκπαιδευτικοί αυτοί συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους. Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονται με τους οργανικά ανήκοντες και τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, καθώς κατ’ έννοια και σκοπό οι οργανικά ανήκοντες προηγούνται των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

4. Τέλος τοποθετούνται οι αναπληρωτές στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά των Διευθύνσεων.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ 50/96, όπως ισχύουν, υπεραριθμίες εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπαίδευσης είναι δυνατόν να προκύψουν από ίδρυση , κατάργηση ή συγχώνευση αυτών, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις ή από μείωση των τμημάτων των μαθητών ή άλλη αιτία.

Οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν.3848/2010, οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 περ. α’ και γ’ του 13 του Π.Δ.50/96 προηγούνται έναντι των λοιπών εκπαιδευτικών και κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων. Ως εκ τούτου, έπονται της προαναφερθείσης κατηγορίας.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του προαναφερθέντος Π.Δ., τοποθετούνται σε οργανικές θέσεις κρινόμενοι με βάση τη μοριοδότησή τους οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ (οριστικές τοποθετήσεις), οι μετατιθέμενοι από περιοχή σε περιοχή και οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτίωση θέσης).

Να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 15, οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησης τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Επομένως, δεν νοείται να υπάρχουν οργανικά κενά σε μία ειδικότητα και, παράλληλα, εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71) ορίζεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας. Ως εκ τούτου έπονται των ανωτέρω κατηγοριών.

Εξυπακούεται ότι κατά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη, ανά κατηγορία, το σύνολο της μοριοδότησής τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του προαναφερθέντος Π.Δ.. Ακολουθεί η τοποθέτηση εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν λόγω πάσης φύσεως αδειών, αύξησης μαθητών, απομάκρυνσης εκπαιδευτικών λόγω υπηρέτησης σε θέσεις θητείας κ.λ.π..

 

Β. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, όπως ισχύουν, προβλέπεται ότι κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενώ κατέχουν οργανική θέση λόγω μεταβολών των σχολικών μονάδων ή μείωσης του μαθητικού δυναμικού δεν συμπληρώνουν ωράριο, χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι και τοποθετούνται ή διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου, μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά.

2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετά και την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά (περίπτωση Α3) εξακολουθούν και παραμένουν στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ τοποθετούνται σε λειτουργικά κενά μετά τους λειτουργικά υπεράριθμους.

3. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι αποσπασμένοι εντός και εκτός των ΠΥΣΔΕ. Οι τοποθετήσεις τους γίνονται με τη μοριοδότηση των αποσπάσεων εκάστου συγκρινόμενοι μεταξύ τους.

Συμπληρωματικά γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν.3848/2010, ορίζεται ότι οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 περ. α και γ του 13 του Π.Δ. 50/96 προηγούνται έναντι των λοιπών εκπαιδευτικών και κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων.

4. Σχετικά με τις τοποθετήσεις των κατά προτεραιότητα αποσπασμένων εκπαιδευτικών (πλην όσων ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 περ. α και γ του 13 του Π.Δ. 50/96), υπενθυμίζουμε ότι η προτεραιότητα στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ αφορά αποκλειστικά τις εν λόγω αποσπάσεις όπου οι εκπαιδευτικοί αυτοί συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους. Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονται με τους οργανικά ανήκοντες και τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, καθώς κατ’ έννοια και σκοπό οι οργανικά ανήκοντες προηγούνται των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

5. Τέλος τοποθετούνται οι αναπληρωτές στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά των Διευθύνσεων».

 

Το με αριθμ. 12633/Ε2/25-01-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα: «Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου» σύμφωνα με το οποίο:

 

ΘΕΜΑ: Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 7 του Π.Δ. 50/96 περί οργανικής υπεραριθμίας:

«Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτηση τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσης τους.»

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.9 του Π.Δ. 50/96 όπως αυτό τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του ΠΔ100/1997: «Οι διατάξεις της παραγράφου 3, βii και της παραγράφου 7 εδαφ. Β και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται

ότι εκπ/κοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου».

Σχετικές οδηγίες προς τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης έχουν δοθεί με τα υπ’αριθμ. 84582/Δ2/20-06-2013 και 137644/Ε1/03-09-2015 έγγραφα της Υπηρεσίας μας.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί των οποίων δεν ρυθμίστηκε η υπεραριθμία, παραμένουν οργανικά τοποθετημένοι στο σχολείο όπου κρίθηκαν υπεράριθμοι και διατίθενται για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους. Η τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων έπεται των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά. Στη συνέχεια τοποθετούνται σε λειτουργικά κενά οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν και παραμένουν στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ και έπονται οι αποσπασμένοι εντός και εκτός ΠΥΣΔΕ…»

 

Το με αριθμ. 10933/Ε2/19-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς» σύμφωνα με το οποίο:

«…5. Όταν κρίνεται απαραίτητο και με ευθύνη του οικείου ΠΔΕ πραγματοποιούνται οι κοινές συνεδριάσεις ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ προκειμένου ν’ αποφανθούν για την συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται ότι η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.4203/2013 (235 Α’) {6. α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου:

αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού,

ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και

γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν. Προϋπόθεση της σχετικής ανάθεσης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου αποτελεί η έγγραφη βεβαίωση από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που κοινοποιείται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, στα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η απασχόληση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών καθορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κείμενες διατάξεις περί τοποθετήσεων εκπαιδευτικών μετά την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό ωράριο στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η ανωτέρω διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους.

Ειδικότερα, για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ32) βεβαιώνεται επιπλέον εγγράφως από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο για κάθε μία από τις αντίστοιχες ειδικότητες στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός. Η κατανομή και η ανωτέρω συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ που συνέρχονται για το θέμα αυτό σε κοινή συνεδρίαση.

Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιείται:

α) με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρο αυτής, και

β) υποχρεωτικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους, και επιπλέον οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή ή οποτεδήποτε υποβληθεί σχετική αίτηση και από τους δύο (2) Διευθυντές Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες.

β) Από 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του διδακτικού έτους οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες ανατίθενται αποκλειστικά για κάλυψη των διδακτικών κενών. Η ανάθεση συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου για κάλυψη διδακτικών αναγκών γίνεται με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η ανωτέρω ανάθεση γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός, με ευθύνη των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημ.:Η ισχύς της παρούσας άρχεται από το σχολικό έτος 2016−2017} ,

 όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (83 Α’) {5. α) Η περίπτωση 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν. Προϋπόθεση της σχετικής ανάθεσης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου αποτελεί η έγγραφη βεβαίωση από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που κοινοποιείται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, στα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η απασχόληση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών καθορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κείμενες διατάξεις περί τοποθετήσεων εκπαιδευτικών μετά την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό ωράριο στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η ανωτέρω διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους.

Ειδικότερα, για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ32) βεβαιώνεται επιπλέον εγγράφως από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο για κάθε μία από τις αντίστοιχες ειδικότητες στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός. Η κατανομή και η ανωτέρω συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ που συνέρχονται για το θέμα αυτό σε κοινή συνεδρίαση. Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιείται με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεωτικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους, ο οποίος ορίζει τον Πρόεδρο της κοινής συνεδρίασης.

Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες.

β) Από 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του διδακτικού έτους οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες ανατίθενται αποκλειστικά για κάλυψη των διδακτικών κενών. Η ανάθεση συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου για κάλυψη διδακτικών αναγκών γίνεται με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η ανωτέρω ανάθεση γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός, με ευθύνη των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»

β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016−2017.}

 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4415/2016 (159Α’) {Στο στοιχείο γγ΄ της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), όπως έχει αντικατασταθεί με την περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) μετά τη φράση «γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης»}

 

Οι κοινές συνεδριάσεις συγκαλούνται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (235Α) , όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α της παρ.5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (83Α) και την παρ. 8 του άρθ. 10 του ν. 4452/2017(ΦΕΚ 17 Α’) {8. Το ένατο (προτελευταίο) εδάφιο της υποπερίπτωσης α της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α' 235), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α' της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν.4386/2013 (Α' 83), αντικαθίσταται ως εξής: «Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιείται: α) με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρο αυτής, και β) υποχρεωτικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους, και επιπλέον οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή ή οποτεδήποτε υποβληθεί σχετική αίτηση και από τους δύο (2) Διευθυντές Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) της ίδιας περιοχής μετάθεσης.»}, καθώς και των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999).»

 

Το με αριθμ. 157163/Ε3/21-09-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς την Π.Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας, με θέμα: «Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το ωράριο ανα βαθμίδα εκπαίδευσης» σύμφωνα με το οποίο:

 

«..ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το ωράριο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης »

Σχετ.: Το Α.Π. Φ11.5/9836/11-09-2018 έγγραφό σας (Γ.Γ. ΥΠΠΕΘ: 20180911/Ε3/18-08-2018)

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, που αφορά την ισχύ της αριθμ.183422 /02-12-2013 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, με θέμα: «Ωράριο εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης», σας γνωρίζουμε ότι η προαναφερόμενη εγκύκλιος δεν έχει καταργηθεί και εξακολουθεί να ισχύει.

Επομένως, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν μεταταχθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ακολουθούν το ωράριο της Πρωτοβάθμιας.

Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποσπώνται σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να διατεθούν με αίτησή τους σε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ενώ, δεν ισχύει το ίδιο για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διατίθενται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για συμπλήρωση ωραρίου ή ολικά, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, χωρίς αίτησή τους, ακολουθούν το ωράριο της Δευτεροβάθμιας».

 

Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι το αρ. 14 του Π.Δ. 50/1996 ρυθμίζει οργανικές υπεραριθμίες, συνεπώς αφορά οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς στην οικεία βαθμίδα στην οποία διατίθεται να συμπληρώσουν ωράριο στις σχολικές μονάδες με μόρια μετάθεσης. Διευκρινίζουμε ότι οι ενιστάμενοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής έχουν οργανική ή βρίσκονται στη διάθεση στο ΠΥΣΔΕ Λασιθίου.

 

Οι  ενέργειες του ΠΥΣΠΕ κρίνονται από διαφάνεια αξιοκρατία και νομιμότητα όπως αυτό προκύπτει από  το αρ. 14 του Ν. 1566/1985, το αρ. 31 του Ν. 3848/2010, τη με αριθμ. 137644/Ε1/3-9-2015 εγκύκλιο και το  με αριθμ. 10933/Ε2/19-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας   και την εγκύκλιο 93958/Δ1/12-07-2013/ΥΠΑΙΘ 

 

Θέμα 9ο : «Εξέταση αιτήματος εκπαιδευτικών του 4ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου»

Αναφορικά με  την ένσταση του 4ου Νηπιαγωγείου αφορά ένα σημαντικό ζήτημα και νομικό έλλειμμα που δεν καλύπτει τα 4/θεσια και άνω νηπιαγωγεία. Αποτελεί αδικία Από τη στιγμή που το νομικό πλαίσιο σε δημοτικά νηπιαγωγεία αντιμετωπίζονται με το ίδιο νομικό  πλαίσιο και ίδιο πνεύμα να έχουν μείνει ως δεύτερης ταχύτητας σχολεία. 1) Το ωράριο του διευθυντή σε 4/θ δημοτικό σχολείο είναι 18 ενώ παραλείπουν το 4/θ νηπιαγωγείο που εκκρεμεί εγκύκλιος που αναφέρεται σε 20 ώρες. 2) εγκύκλιος που στα δημοτικά δίνεται δυνατότητα να διατίθενται σε ενισχυτική διδασκαλία οι πλεονάζουσες ώρες ΕΣΠΕ ,  τακτικού αλλά και μόνιμους ενώ δεν προβλέπεται σε νηπιαγωγεία. 3) δεν προβλέπεται η τοποθέτηση παραπάνω εκπαιδευτικού ώστε να αναλάβει το έλλειμμα ωρών και να μην υποχρεωθούν σε υπερωρίες οι συνάδελφοι.

Με το με αρ. πρωτ.: 127187/E1, 01/08/2016 και τίτλο «Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε  νηπιαγωγεία» ορίζει τη μείωση ωραρίου όπως και των εκπαιδευτικών ΠΕ 70 και των διευθυντών των νηπιαγωγείων σε 20 ώρες, όσες δηλαδή και των διευθυντών Δημοτικών Σχολείων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ωστόσο στον Νόμο 4547/2018, δύο χρόνια μετά, στο άρθρο 49 αναθεωρείται η ισχύουσα νομοθεσία για το ωράριο. Συγκεκριμένα στην παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 ορίζεται ότι οι διευθυντές 4/θέσιων και 5/θέσιων δημοτικών σχολείων, θα κάνουν από εδώ και στο εξής 18 ώρες. Ο νομοθέτης μάλλον ξέχασε να αναφέρει τους διευθυντές 4/θεσίων  και 5/θεσίων νηπιαγωγείων που μέχρι τώρα προβλεπόταν ό, τι ακριβώς και στους διευθυντές των δημοτικών .

 

Το δεύτερο ζήτημα αφορά ότι σε ένα 4/θεσιο Δημοτικό Σχολείο οι παραπάνω ώρες που δίνονται σε ειδικότητες καλύπτουν ωράριο και αναλαμβάνουν ώρες του πρωινού προγράμματος, προκειμένου να βρεθούν ώρες δασκάλου για να λειτουργήσει το ολοήμερο. Στα νηπιαγωγεία αυτό δεν υπάρχει μιας και δεν υπάρχουν ειδικότητες συνεπώς αναλαμβάνουν υποχρεωτικά υπερωρίες. Στο δημοτικό σχολείο σύμφωνα με απάντηση του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ.: 4853 και ημ/νια 17-09-2019 : Ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ ΠΕ70 και ειδικοτήτων στην ευέλικτη ζώνη και ενισχυτική διδασκαλία.», προβλέπεται η συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ ΠΕ 70, σε ενισχυτική διδασκαλία πράγμα που δε συμβαίνει στο 4/θ και άνω νηπιαγωγείο με τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ ΠΕ 60. Επίσης επειδή ο εκπαιδευτικός ΠΕ 60 νηπιαγωγός που τοποθετείται πρέπει να αναλάβει τάξη, δεν μπορεί να τοποθετηθεί παραπάνω εκπαιδευτικός που θα αναλάβει τις ώρες που έχουν προκύψει ως έλλειμμα στο νηπιαγωγείο με τη μείωση ωραρίου των υπόλοιπων νηπιαγωγών. Η τοποθέτηση παραπάνω νηπιαγωγών σε 4/θεσια και η ανάληψη των υπόλοιπων ωρών ως ενισχυτική διδασκαλία,  θα αποτελούσε μια λύση στο ζήτημα.

 

Συνεπώς ζητήθηκε από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου απαντήσεις με διευκρινιστική εγκύκλιο στα παραπάνω θέματα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης& Γιάννης Πασπαράκης, Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

 

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνουμε στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μας το στείλουν σε μήνυμα στα  alexandro.alexak@gmail.com&ypasparakis@sch.gr.

 

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός του υπ. Εργασίας απέναντι στους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός του υπ. Εργασίας απέναντι στους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων
Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής «Ο Βύρων»
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός του υπ. Εργασίας απέναντι στους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων
Η. Μόσιαλος: Δεν αντέχουμε νέο lockdown - Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό
Η. Μόσιαλος: Δεν αντέχουμε νέο lockdown - Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό
«Τώρα δεν χρειάζεται πανικός αλλά σχέδιο για να μην έχουμε δεύτερο κύμα, προσεκτική ανάλυση των δεδομένων και διεπιστημονική προσέγγιση της...
Η. Μόσιαλος: Δεν αντέχουμε νέο lockdown - Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό