ΥΠΑΙΘ
INTIME NEWS/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΣΥΠ: Ενας εκπαιδευτικός με ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου πιστοποιεί την γνώση του στους Η/Υ για το σχολείο, για στέλεχος εκπαίδευσης, για αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Διοίκηση, για άσκηση διοικητικού έργου και χάνει την γνώση αυτή στους Η/Υ όταν πρόκειται να μεταταχθεί ως διοικητικός υπάλληλος;

Να αποστείλει άμεσα σχετικό ερώτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και τον ΑΣΕΠ, ώστε να αποσαφηνιστεί αν υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής των πιστοποιητικών ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου ως αποδεικτικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ  από την υπηρεσία, ώστε να μην ακυρωθεί η μετάταξη δεκάδων εκπαιδευτικών που επιθυμούν την συνέχιση του εργασιακού τους βίου στο Υπουργείο μας και στην διοίκησή του, ζητά η ΠΟΣΥΠ από τον υπηρεσιακό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας με επιστολή της.

Αφορμή είναι  έγγραφο του υπηρεσιακού γραμματέα κ.Ι.Βλάσση με θέμα «Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και απόδειξη αυτής» στο οποίο αναφέρει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται το πιστοποιητικό ΤΠΕ Α΄Επιπέδου, ως πιστοποιητικό γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

Η ΠΟΣΥΠ αναφέρει: «Εύλογα λοιπόν αναρωτιόμαστε, ένας εκπαιδευτικός με ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου πιστοποιεί την γνώση του στους Η/Υ για το σχολείο, για στέλεχος εκπαίδευσης (Διευθυντής, Διευθυντής Εκπαίδευσης, κ.ά), με εποπτεία μάλιστα του ΑΣΕΠ, για αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Διοίκηση για άσκηση διοικητικού έργου και χάνει την γνώση αυτή στους Η/Υ όταν πρόκειται να μεταταχθεί ως διοικητικός υπάλληλος στις Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ

Ολη η επιστολή της ΠΟΣΥΠ

κ. Υπηρεσιακέ,

Η ΠΟΣΥΠ επικοινωνεί μαζί σας με αφορμή το υπ. αριθμ. 52251/Ν4/22-05-2024 έγγραφο σας με θέμα «Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και απόδειξη αυτής» για να σας εκφράσει τις θέσεις της,

  • Όντως το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» δεν αναφέρει τις ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου ως πιστοποιητικό γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, αλλά σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 85/2022 αυτό αφορά τους φορείς του Δημοσίου Τομέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

Όμως «Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και το έκτακτο διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1.» δεν υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021, αλλά στην παρ. 2 του άρθρου και συνεπώς δεν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί το πιστοποιητικό ΤΠΕ Α΄Επιπέδου, ως πιστοποιητικό γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, στο ΠΔ 85/2022.

  • Στο άρθρο 31 του ν.4823/2021«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» οι ΤΠΕ Α΄ επιπέδου εξομοιώνονται με τα αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Η/Υ του προσοντολογίου, καθώς αναφέρεται ρητώς για τους εκπαιδευτικούς ότι «Η γνώση Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου της περ. β) αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του ΠΔ 50/2001 (Α’ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ)…».

Εύλογα λοιπόν αναρωτιόμαστε, ένας εκπαιδευτικός με ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου πιστοποιεί την γνώση του στους Η/Υ για το σχολείο, για στέλεχος εκπαίδευσης (Διευθυντής, Διευθυντής Εκπαίδευσης, κ.ά), με εποπτεία μάλιστα του ΑΣΕΠ, για αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Διοίκηση για άσκηση διοικητικού έργου και χάνει την γνώση αυτή στους Η/Υ όταν πρόκειται να μεταταχθεί ως διοικητικός υπάλληλος στις Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ;

Δειγματοληπτικά σας αναφέρουμε την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2023(Τεύχος ΑΣΕΠ 4/20-02-2023) «Για την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητα, κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών …..¨» στην οποία στο Παράρτημα Β (σελ.71) για την ¨Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ Τρόποι Απόδειξης¨ το ΑΣΕΠ θεωρεί ισότιμο τρόπο απόδειξης την βεβαίωση πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου του Υπουργείου Παιδείας (περ.6).

Σημειωτέον ότι η πιστοποίηση ΤΠΕ Α΄ επιπέδου υπερκαλύπτει το περιεχόμενο της γνώσης χειρισμού Η/Υ που ορίζεται στο προσοντολόγιο, καθώς περιλαμβάνει μία επιπλέον ενότητα πέραν αυτών του άρθρου 9 του ΠΔ 85/2022. Επισυνάπτουμε το σχετικό αναλυτικό έγγραφο του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

  • Αναρωτιόμαστε επίσης αν είναι πιο αξιόπιστα τα πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς της ημεδαπής, οι οποίοι πιστοποιούνται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., δηλαδή από τα εκατοντάδες ECDL της γειτονιάς, από τα πιστοποιητικά ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου που εκδίδει ο κατ΄ εξοχήν αρμόδιος προς τούτο φορέας του Υπουργείου Παιδείας το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων –ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

  • Επιπρόσθετα υπενθυμίζουμε ότι με την 3η Εγκύκλιο ΕΣΚ έτους 2024 με αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1302 /οικ.8139/24-04-2024, ρυθμίζονται ειδικά θέματα για την κινητικότητα των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης μέσω του ΕΣΚ, όπως η αποδέσμευση τους από τα οικεία Υπηρεσιακά τους Συμβούλια, διότι σε αυτούς ισχύουν ειδικές διατάξεις πέραν του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, ή όπως η μείζονα παρέκκλιση του ΥΚ με την δυνατότητα μετάταξης τους σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας με την συναίνεση τους και απορούμε πως δεν προβλέφθηκε ούτε από το Υπουργείου Εσωτερικών ούτε από το Υπουργείο Παιδείας, η ιδιαιτερότητα αυτή με την πιστοποίηση της γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, που αποτελεί άλλη μία ειδική διάταξη για τους εκπαιδευτικούς.

  • Τέλος, θεωρούμε ως παραβίαση της θεμελιώδους αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στην διοίκηση την επισήμανση ότι δεν θα γίνουν δεκτά για την διενέργεια μετάταξης πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, παρ΄ ότι περιλαμβάνονται στο άρθρο 8 του ΠΔ 85/2022, αν αποκτήθηκαν κατόπιν της υποβολής της αίτηση μετάταξης, διότι όπως έχουμε προαναφέρει αφενός η διοίκηση (ΥΠΑΙΘΑ-ΥΠΕΣ) δεν είχε γνωστοποιήσει έγκαιρα την άποψή της στους διοικούμενους ώστε αυτοί να ενεργήσουν αναλόγως και αφετέρου εξαιτίας των ειδικών διατάξεων που κατισχύουν σε κάθε δικαιϊκό σύστημα, η ανωτέρω γενική αρχή στις διαδικασίες πρόσληψης ή επιλογής υπαλλήλων, εδώ δεν τυγχάνει εφαρμογής, αφού οι εκπαιδευτικοί όπως τονίσαμε παραπάνω κατείχαν, κατά την υποβολή της αίτησής τους, την αναγκαία γνώση και πιστοποίηση της χρήσης Η/Υ, με την οποία μετατάσσονταν απρόσκοπτα έως και σήμερα.

Υπογραμμίζουμε δε, ότι σύμφωνα με άρθρο 7 παρ.4 του ν.4440/2016 και την οφειλόμενη καλή πίστη προς τους διοικούμενους, ακόμη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων ο υποψήφιος μπορεί να τα προσκομίσει μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης του και τρεις (3) ημέρες μετά την ενημέρωσή του για την επιλογή του από την υπηρεσία υποδοχής.

κ. Υπηρεσιακέ,

Παρακαλούμε στην βάση του έμπρακτου ενδιαφέροντός σας για τη στελέχωση των υπηρεσιών της διοίκησης, να στείλετε άμεσα σχετικό ερώτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και τον ΑΣΕΠ, ώστε να αποσαφηνιστεί αν υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής των πιστοποιητικών ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου ως αποδεικτικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, από την υπηρεσία μας, ώστε να μην ακυρωθεί η μετάταξη δεκάδων εκπαιδευτικών που επιθυμούν την συνέχιση του εργασιακού τους βίου στο Υπουργείο μας και στην διοίκησή του.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

δπθ
ΔΠΘ: Σημαντικές διακρίσεις του Τμήματος Χημείας στα Health & Safety Awards 2024
Χρυσό Μετάλλιο με το έργο Erasmus+ SETOFF και Πρώτο Βραβείο στο Π.Μ.Σ. «Χημική Βιομηχανία: Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας»
ΔΠΘ: Σημαντικές διακρίσεις του Τμήματος Χημείας στα Health & Safety Awards 2024
peripoliko-astynomia.jpg
Αδιανόητο: Επιχειρηματίας προσέλαβε κάποιον για να «τσιμεντώσει» τον συνέταιρο και την μητέρα των δύο παιδιών του
Eπιχειρηματίας προσέλαβε αλλοδαπό για να «τσιμεντώσει» τον συνέταιρο και την μητέρα των δύο παιδιών του
Αδιανόητο: Επιχειρηματίας προσέλαβε κάποιον για να «τσιμεντώσει» τον συνέταιρο και την μητέρα των δύο παιδιών του