Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Το Στρατηγικό Σχέδιο Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2024-2028

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2024-2028.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ.

Στρατηγικοί στόχοι ΠΑΜΑΚ

Όραμα και Αποστολή - Κατευθυντήριες Προτεραιότητες

Σε ένα δυναμικό και ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εστιάζει στην ανάπτυξή του σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προάγοντας την επιστήμη, επιδιώκοντας την αριστεία και καλλιεργώντας ευρύτερα την παιδεία και τον πολιτισμό με όρους κοινωνικής ευαισθησίας.

Κύρια μέριμνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί:

- Ο συνεχής εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών του,

- η παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου,

- η άρτια επιστημονική και ακαδημαϊκή κατάρτιση των φοιτητών/τριών του,

- η διασφάλιση ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού υψηλών προσόντων,

- η διαρκής βελτίωση της ποιότητας του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος,

- η σύσφιξη των σχέσεων με την κοινωνία και τους φορείς της,

- η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με το οικονομικό περιβάλλον σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου οράματος και τη στήριξη της διαχρονικής αποστολής του, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατά την περίοδο 2024 - 2028 εισάγει και εφαρμόζει διαφανείς διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο Ιδρύματος, Σχολών και Τμημάτων που στοχεύουν στην επίτευξη και διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας ανάμεσα σε:

• Στήριξη της αριστείας στη διδασκαλία και στην έρευνα με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου σπουδών, ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 7 Απριλίου 2024 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2060 21203 21204 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2060/07.04.2024

• εμβάθυνση της γνώσης στα υπάρχοντα επιστημονικά πεδία και διερεύνηση νέων με διεπιστημονική προσέγγιση και αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας,

• προσέλκυση και αξιοποίηση άριστου ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού,

• συνεχή ανάπτυξη ακαδημαϊκού και διοικητικού ανθρώπινου δυναμικού και βέλτιστη αξιοποίησή του στην υπηρεσία του Ιδρύματος,

• εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών/τριών και συμβολής τους στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της πόλης της Θεσσαλονίκης,

• αξιοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων της έρευνας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής έξυπνης περιφερειακής εξειδίκευσης καθώς και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων,

• ανάδειξη του ιδρύματος σε περιφερειακό πόλο καινοτομίας μέσα από συνεργασίες με επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς της πραγματικής οικονομίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της κοινωνίας των πολιτών,

• σεβασμό στη πολυπολιτισμικότητα, στη διαφορετικότητα και υιοθέτηση πολιτικών ισότητας, ενσωμάτωσης και συμπερίληψης για τα μέλη του Πανεπιστημίου.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ως εκ της χωροθέτησής του στην πόλη της Θεσσαλονίκης, διαχρονικό κέντρο εμπορίου και τόπο συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών, έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη συνεργειών και οικονομιών πεδίου με άλλους φορείς της πόλης και της ευρύτερης περιφέρειας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικά κέντρα αλλά και φορείς επιχειρηματικότητας, όπως επιμελητήρια, συνδέσμους επιχειρήσεων, διακρατικούς επιχειρηματικούς φορείς, κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, και διδακτορικό επίπεδο που παράγουν και διαχέουν γνώση, εξειδικευμένο δυναμικό, και καινοτομίες σε οριζόντιες δράσεις που εντάσσονται στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό. Εξαιτίας της εγγύτητάς του με την περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης γενικότερα, είναι σε θέση να αναπτύσσει εκπαιδευτικά και ερευνητικά δίκτυα με φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των γειτονικών χωρών, και γενικότερα να αναδειχθεί ως το κέντρο μιας συστάδας (cluster) Πανεπιστημίων που θα συμβάλλουν, με στρατηγικές δράσεις, στη διασυνοριακή συνεργασία και ανάπτυξη. Για να είναι αποτελεσματικές οι προαναφερόμενες διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα πανεπιστήμια χαρακτηρίζονται από λειτουργική αυτονομία σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων. Ως εκ τούτου, οι Πρυτανικές αρχές, το Συμβούλιο Διοίκησης και η Σύγκλητος οφείλουν να ενθαρρύνουν και να επιβραβεύουν την ανάπτυξη μιας εξωστρεφούς, στρατηγικά προσανατολισμένης κουλτούρας των Τμημάτων και των Σχολών. Η μέθοδος που υπηρετεί αυτήν την προσέγγιση είναι εκείνη των «στρατηγικών πρωτοβουλιών». Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες για την περίοδο 2024 - 2028 περιλαμβάνονται στο παρακάτω Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης 2024 - 2028.

Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε βάθος τετραετίας και αναπτύσσονται στη συνέχεια, στοχεύουν αφενός μεν στην ενεργοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού του πανεπιστημίου για την εξειδίκευση και επίτευξη των στρατηγικών στόχων του ιδρύματος, αφετέρου δε στην ενίσχυση της κουλτούρας ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση. Η πρόοδος στην κατεύθυνση της επίτευξης των στρατηγικών στόχων μετράται ετησίως με βάση δείκτες από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου. Τυχόν απαραίτητες διορθωτικές δράσεις αποφασίζονται από τον Πρύτανη, ο οποίος μπορεί επιπλέον να εισηγηθεί στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος την προσθήκη νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών ή την αναθεώρηση ήδη υφιστάμενων.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα πολύ συχνά ελληνικά επώνυμα που προέρχονται από αλβανικές λέξεις

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

πανελλαδικες
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024: Η «Φυσική» αρνητικότητα της Θετικής Κατεύθυνσης
Είναι αναγκαίο να αλλάξουμε επιτέλους νοοτροπία και να αντιμετωπίζουμε την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια ως εφαλτήριο μιας επιστημονικής σταδιοδρομίας...
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024: Η «Φυσική» αρνητικότητα της Θετικής Κατεύθυνσης
Σαλάτα με φακές
Η πιο νόστιμη σαλάτα με φακές: Συνταγή από την Παλαιστίνη
Η κλασική συνταγή για φακοσαλάτα, υγιεινή, θρεπτική και άκρως καλοκαιρινή περιέχει εκτός από τις φακές, τοματίνια ή ντομάτες, αγγούρι, κόκκινο...
Η πιο νόστιμη σαλάτα με φακές: Συνταγή από την Παλαιστίνη