ιεπ
Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι η προμήθεια εξοπλισμού και η αποστολή του στις σχολικές μονάδες για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της διεξαγωγής της Αξιολόγησης στην Ξένη Γλώσσα (Foreign Language Assessment) - FLA στο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής φάσης του PISA 2025

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση σε Ανάδοχο του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της διεξαγωγής της Αξιολόγησης στην Ξένη Γλώσσα (Foreign Language Assessment) - FLA στο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής φάσης του PISA 2025, δημοσίευσε σήμερα το ΙΕΠ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι η προμήθεια εξοπλισμού και η αποστολή του στις σχολικές μονάδες για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της διεξαγωγής της Αξιολόγησης στην Ξένη Γλώσσα (Foreign Language Assessment) - FLA στο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής φάσης του PISA 2025», σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Εξοπλισμός

Α/Α

           Προδιαγραφές

Απαίτηση

(τεμάχια)

 

 

Ακουστικά με προσαρμοσμένο σε αυτά μικρόφωνο μέσω ρυθμιζόμενου βραχίονα - Over Ear Multimedia headset with noice cancelling microphone.

Προδιαγραφές για τα ακουστικά:

•             να καλύπτουν όλο το αυτί (over ear)

•             κλειστού τύπου (χωρίς διαρροή ήχου - closed back)

•             ενσύρματης σύνδεσης μέσω καλωδίου USB ή mini jack.

Περαιτέρω επισημάνσεις:

•             Τα ακουστικά δεν χρειάζεται να έχουν δυνατότητα ακύρωσης εξωτερικών ήχων.

•             Ακουστικά μερικής κάλυψης αυτιού ή τοποθέτησης εντός του αυτιού (on ear ή in ear - ψείρες) δεν γίνονται δεκτά.

•             Τα ακουστικά θα πρέπει να έχουν πλούσιο και μαλακό αφρώδες υλικό στα σημεία επαφής με την κεφαλή (μαξιλάρια).

•             Ακουστικά με σύνδεση Bluetooth δεν γίνονται δεκτά.

Προδιαγραφές για το μικρόφωνο:

•             κατευθυντικού τύπου προσαρμοσμένου στα ακουστικά

•             το μικρόφωνο θα πρέπει να έχει δυνατότητα ακύρωσης θορύβου (noise cancelling) για να μεγιστοποιηθεί η λήψη ήχου από τους μαθητές και τις μαθήτριες και να ελαχιστοποιηθεί η ηχορύπανση στις ηχογραφήσεις.

Περαιτέρω επισημάνσεις:

Ακουστικά με μικρόφωνο ενσωματωμένο στο καλώδιο σύνδεσης (κρυφό) δεν γίνονται δεκτά.

520

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί οφείλει να μεριμνήσει για:
• Την προμήθεια 520 σετ ακουστικών με προσαρμοσμένο σε αυτά μικρόφωνο μέσω ρυθμιζόμενου βραχίονα (βάσει των παρακάτω προδιαγραφών).
• Την αποστολή τους στις σχολικές μονάδες που θα λάβουν μέρος στην πιλοτική εφαρμογή της έρευνας PISA 2025 σε αντίστοιχα σετ των 12 ακουστικών (43 αποστολές) με βάση τη λίστα των σχολείων που θα παραλάβει από την αναθέτουσα αρχή.
• Την αποστολή τεσσάρων (4) σετ (από τα 520) στο Ι.Ε.Π. (1 αποστολή).
• Την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του παραδοτέου υλικού για τουλάχιστον ένα έτος.
• Την παράδοση στο ΙΕΠ των υπογεγραμμένων βεβαιώσεων παραλαβής από τις σχολικές μονάδες σύμφωνα με το υπόδειγμα βεβαίωσης παραλαβής.

Β. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (9.677,42€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ

Οδηγίες υποβολής προσφοράς
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποτελείται από:
1) Συμπληρωμένη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος Ι της παρούσας.
2) Συμπληρωμένη Συνοπτική Οικονομική προσφορά – Στοιχεία προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.
3) Συμπληρωμένη Αναλυτική Οικονομική προσφορά – Στοιχεία προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας.
4) Τεχνικό φυλλάδιο για την κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως την Τετάρτη, 28-02-2024 και ώρα 15:00.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γνωρίζετε τι σημαίνει «ωκύμορος» και «ωκυτόκια»;

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 15 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 15/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ekdromi.jpg
«Επικίνδυνη αποστολή» οι σχολικές εκδρομές για τους καθηγητές που συνοδεύουν
Οι καταστάσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί είναι δύσκολες. Κανείς δεν τους καλύπτει, η ευθύνη είναι όλη δική τους.
«Επικίνδυνη αποστολή» οι σχολικές εκδρομές για τους καθηγητές που συνοδεύουν
panelladikes 2023
Πανελλαδικές 2024: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στην Οικονομία
Πανελλήνιες - πανελλαδικές 2024: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στην Οικονομία από τον Όμιλο Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ
Πανελλαδικές 2024: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στην Οικονομία
ypaith3.jpg
Υπουργείο Παιδείας: Eπανεξετάζουν τις εξαγγελίες περί μη εγγραφής μαθητών στα σχολεία αν οι γονείς δεν υπογράψουν τα καταστατικά...
Τώρα κατάλαβαν ότι η φοίτηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι...υποχρεωτική και δεν μπορεί να μην εγγραφεί σε σχολείο μαθητής μέχρι το Γυμνάσιο...
Υπουργείο Παιδείας: Eπανεξετάζουν τις εξαγγελίες περί μη εγγραφής μαθητών στα σχολεία αν οι γονείς δεν υπογράψουν τα καταστατικά...