ΔΟΑΤΑΠ: Ολες οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο Πιερρακάκη
Με σειρά άρθρων στο νομοσχέδιο Πιερρακάκη επερχονται αλλαγές στη λειτουργία του ΔΟΑΤΑΠ -Ποιες ειναι

Ολες τις αλλαγές που φέρνει το νέο  Σχέδιο Νόμου «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» του υπουργείου Παιδείας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στη λειτουργία του ΔΟΑΤΑΠ, κωδικοποιούμε ακολούθως. 

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 121 τροποποιείται ο τίτλος του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), ώστε να περιλαμβάνει και την αναγνώριση περιόδων σπουδών που διανύθηκαν σε αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.

Με το 122 διευρύνεται ο σκοπός του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς πλέον περιλαμβάνει και τη γραπτή εκτίμηση ή βεβαίωση για την αξιολόγηση περιόδων σπουδών, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής

Με το 123 εμπλουτίζονται οι ορισμοί του άρθρου 299 του ν.4957/2022 αναφορικά με τις περιόδους σπουδών και την αξιολόγηση των κατά περίπτωση τίτλων σπουδών 

Με το 124 καταργείται η δυνατότητα του Προέδρου του Δ.Σ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Α.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετεί, με αποτέλεσμα η απασχόλησή του στον Οργανισμό να καθίσταται πλήρης και αποκλειστική 

Τέλος, με το αρθρο 125 ρυθμίζεται η βεβαίωση αξιολόγησης περιόδων σπουδών που διανύθηκαν σε αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αναλυτικά:

Άρθρο 121

Τροποποίηση του τίτλου του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4957/2022

Στον τίτλο του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), μετά από τη φράση

«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ» προστίθεται η φράση «- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ» και ο τίτλος του Κεφαλαίου Β΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ».

Άρθρο 122

Αξιολόγηση περιόδων σπουδών στην αλλοδαπή από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - Τροποποίηση άρθρου 298 ν.

4957/2022

Στο άρθρο 298 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί του σκοπού του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 προστίθεται περ. γ), β) στην περ. ε) της παρ. 2 διαγράφεται η αναφορά σε δημοσίευση και το άρθρο 298 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 298 Σκοπός

  1. Σκοπός του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι:

α) η ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

β) η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή,

γ) η γραπτή εκτίμηση ή βεβαίωση για την αξιολόγηση περιόδων σπουδών, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

  1. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την επίτευξη του σκοπού του:

α) συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, κυρίως σχετικά με την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση και λειτουργεί ως κέντρο ενημέρωσης για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης,

β) συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν στην ανώτατη εκπαίδευση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, παρακολουθεί τις εξελίξεις που σημειώνονται διεθνώς στον χώρο αυτόν, ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τα Πανεπιστήμια για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παρέχει πληροφορίες σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή αρμόδια κέντρα και αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης,

γ) καταρτίζει, ενημερώνει και δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα του το Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και το Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 304.

δ) καταρτίζει, ενημερώνει και δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα του τους πίνακες αντιστοιχίας συστημάτων βαθμολόγησης ημεδαπών και αλλοδαπών τίτλων σπουδών, καθώς και πίνακα αντιστοίχισης των συστημάτων πιστωτικών μονάδων αυτών,

ε) καταρτίζει και ενημερώνει το Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών του άρθρου 303,

στ) εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των αντίστοιχων κέντρων ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης και πληροφόρησης (ENIC-NARIC), του οποίου είναι μέλος,

ζ) συνεργάζεται με όργανα που έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

  1. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποτελεί το «Κεντρικό Σημείο Επαφής» για τους ενδιαφερομένους και, ιδίως, παρέχει στους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, καθώς και στα σημεία επαφής των λοιπών κρατών μελών και τρίτων χωρών, κάθε χρήσιμη πληροφορία για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών που προβλέπεται στο παρόν.».

Άρθρο 123

Περίοδος σπουδών – Αξιολόγηση τίτλων σπουδών - Ορισμοί – Προσθήκη περ. ιδ) και ιε) στο άρθρο 299 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 299 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί ορισμών, προστίθενται περ. ιδ) και ιε) ως εξής:

«ιδ) «Περίοδος σπουδών» είναι η οποιαδήποτε συνιστώσα ενός προγράμματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει αξιολογηθεί και τεκμηριωθεί και, αν και δεν είναι ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών από μόνο του, εν τούτοις αντιπροσωπεύει μια σημαντική απόκτηση γνώσεων ή δεξιοτήτων.

ιε) «Αξιολόγηση (των κατά περίπτωση τίτλων σπουδών)» είναι η γραπτή εκτίμηση ή αξιολόγηση των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής ενός ατόμου από έναν αρμόδιο φορέα.».

Άρθρο 124

Μέλη και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 301 ν. 4957/2022

  1. Στην παρ. 4 του άρθρου 301 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) περί της ένταξης σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) από το πεδίο εφαρμογής του δευτέρου εδαφίου απαλείφεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ, β) από το τρίτο εδάφιο απαλείφεται η φράση «είτε είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, είτε έχει ενταχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης» γ) προστίθεται νέο, τέταρτο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Αντιπρόεδρος δύναται να ενταχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) στο οποίο υπηρετεί, εφόσον το επιθυμεί, άλλως τίθεται σε αναστολή καθηκόντων.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4653/2020 (Α’ 12). Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει για τον Αντιπρόεδρο είτε είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είτε έχει ενταχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Η αποζημίωση των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.».

  1. Στην παρ. 6 του άρθρου 301 του ν. 4957/2022, περί των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καταργείται η περ. δ), και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Το Δ.Σ. λαμβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπως αναφέρονται στον παρόντα νόμο και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του και ιδίως:

α) συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εισπράττει απαιτήσεις και έσοδα, αποδέχεται δωρεές, χορηγίες, και προβαίνει σε κάθε νόμιμη εκμετάλλευση εσόδων στο πλαίσιο των σκοπών του,

β) εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,

γ) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και συντάσσει την ετήσια έκθεση και τον ισολογισμό και στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης διενεργεί έλεγχο νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης,

δ) [καταργείται]

ε) αποφασίζει για την κατάρτιση, ενημέρωση και δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του των πινάκων βαθμολογικής αντιστοιχίας ημεδαπών και αλλοδαπών τίτλων σπουδών, καθώς και πίνακα αντιστοίχισης των συστημάτων πιστωτικών μονάδων αυτών, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης. Αν δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους βαθμολογικός ή αξιολογικός χαρακτηρισμός, η απόφαση εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης κατά συνεκτίμηση των λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος και αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος,

ε) συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία εκθέτει και αξιολογεί το έργο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η έκθεση υποβάλλεται τον Μάρτιο κάθε έτους στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και στον Πρόεδρο της Βουλής.».

Άρθρο 125

Βεβαίωση αξιολόγησης περιόδων σπουδών που διανύθηκαν σε αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής – Προσθήκη άρθρου 314Α στον ν. 4957/2022

Στον ν. 4957/2022 (Α’ 141), μετά το άρθρο 314, προστίθεται άρθρο 314Α, ως εξής:

«Άρθρο 314Α

Βεβαίωση αξιολόγησης περιόδων σπουδών που διανύθηκαν σε αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής

  1. Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) χορηγεί, κατόπιν υποβολής αιτήσεως του ενδιαφερομένου, βεβαίωση αξιολόγησης περιόδων σπουδών, οι οποίες έχουν διανυθεί σε αναγνωρισμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής. Η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου συνίσταται στη γραπτή εκτίμηση των εκπαιδευτικών προσόντων του αιτούντος.

  2. Η αρμοδιότητα έκδοσης της βεβαίωσης αξιολόγησης περιόδων σπουδών ανήκει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

  3. Τα στοιχεία της βεβαίωσης της παρ. 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον το αναγνωρισμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, τη διάρκεια των περιόδων σπουδών, τον αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και τον τύπο του τίτλου σπουδών που θα χορηγούνταν από το ίδρυμα προέλευσης.».

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 18/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Απόστολος Λύτρας
Εισαγγελία Αρείου Πάγου για Λύτρα: Ζητά άμεση ολοκλήρωση της ανάκρισης και παραπομπή σε δίκη
Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί διεξαγωγή της κύριας ανάκρισης κατ’ απόλυτη προτεραιότητα
Εισαγγελία Αρείου Πάγου για Λύτρα: Ζητά άμεση ολοκλήρωση της ανάκρισης και παραπομπή σε δίκη
ΑΣΕΠ
Μητσοτάκης: Σύσκεψη το απόγευμα για το ΑΣΕΠ – Οι αλλαγές που εξετάζονται
Εξετάζεται η δημιουργία και επικουρικού οργανισμού ως υποβοηθητικού στη διαχείριση του όγκου των προσλήψεων, δηλαδή ενός “μίνι- ΑΣΕΠ” εκτός ΑΣΕΠ
Μητσοτάκης: Σύσκεψη το απόγευμα για το ΑΣΕΠ – Οι αλλαγές που εξετάζονται
pisa
ΙΕΠ: Νέες αλλαγές στα σχολεία με στόχο την προαγωγή της δημιουργικής σκέψης των μαθητών το 2024-25, με βάση τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA
Περιλαμβάνονται η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στον σχεδιασμό δημιουργικών ιδεών και λύσεων ειδικά στα καλλιτεχνικά μαθήματα και ανάπτυξη Τράπεζας...
ΙΕΠ: Νέες αλλαγές στα σχολεία με στόχο την προαγωγή της δημιουργικής σκέψης των μαθητών το 2024-25, με βάση τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA