ΔΙΕΚ
ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής: Το ΦΕΚ για τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας τους - Πώς γίνεται η αίτηση επιλογής

Το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε τη θέσπιση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) Ειδικής Αγωγής που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ.), με τον οποίο καθορίζονται ρυθμίσεις για την παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) Ειδικής Αγωγής.

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Ανακοίνωση ειδικοτήτων - Αίτηση Επιλογής

1. Οι ειδικότητες που προσφέρονται κατ’ έτος από τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής καθορίζονται με βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας και ανακοινώνονται από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, μέχρι την 31η Μαΐου εκάστου έτους.

2. Στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής εγγράφονται απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αναπηρία, κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ή ισότιμων τίτλων σπουδών.

3. Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι υποβάλουν αίτηση επιλογής στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής της επιλογής τους, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η οποία ορίζεται στην ανακοίνωση έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επιλογής που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής. Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, κατά σειρά προτίμησης, για περισσότερες από μία (1) ειδικότητες. Οι υποψήφιοι μπορούν, επίσης, να υποβάλουν αίτηση σε περισσότερα του ενός (1) Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής.

4. Η αίτηση που υποβάλουν οι καταρτιζόμενοι, σύμφωνα με την παρ. 3, συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Τα δικαιολογητικά για την επιλογή υποψηφίων καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. της παρ. 6 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 160259/8-12-2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837), όπως εκάστοτε ισχύει και

β) πιστοποιητικά αναπηρίας, ως ακολούθως: γνωμάτευση που χορηγείται από την υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Οι απόφοιτοι των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) αιτούνται εγγραφή στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής, εφόσον προσκομίσουν σχετική γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κατόπιν θετικής εισήγησης του συλλόγου διδασκόντων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. αποφοίτησης. Για τους υποψηφίους απόφοιτους ΕΝ.Ε.Ε.Γ.Υ.-Λ. ή κατόχους ισότιμων τίτλων σχολείων Ειδικής Αγωγής παλαιότερων ετών αρκεί η προσκόμιση της θετικής γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. χωρίς να απαιτείται θετική εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου αποφοίτησης.

Επιλογή καταρτιζόμενων

1. Η επιλογή των καταρτιζόμενων διεξάγεται με ευθύνη του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 20η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ως εξής:

 α) Η αρχική επιλογή των καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής διενεργείται βάσει μοριοδότησης για την οποία λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 160259/8-12-2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837), όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Για την αξιολόγηση και την τελική επιλογή των καταρτιζόμενων, οι υποψήφιοι, οι οποίοι προηγούνται στη σειρά κατάταξης βάσει της μοριοδότησης της περ. α) και αντιστοιχούν σε αριθμό μικρότερο ή ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προσφέρονται, καλούνται σε διαδικασία συνέντευξης - αξιολόγησης προεπαγγελματικών δεξιοτήτων από τον Διευθυντή του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής.

2. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης - αξιολόγησης προεπαγγελματικών δεξιοτήτων με τη χρήση εντύπων υποδειγμάτων που επιλέγονται από τον Διευθυντή του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή και περιλαμβάνουν αξιολογούμενα στοιχεία που καθορίζουν:

α) κατά πόσο ο καταρτιζόμενος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος κατάρτισης με την προϋπόθεση της παροχής σε αυτόν όλων των απαραίτητων εύλογων προσαρμογών,

β) εάν η ειδικότητα που έχει επιλέξει συνδέεται με την πρότερη εκπαίδευσή του και τις επιθυμίες του,

γ) εάν τίθενται ζητήματα ασφάλειας του καταρτιζόμενου κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής εκπαίδευσης, εξαιτίας της κατηγορίας και της βαρύτητας της αναπηρίας του. Για την αξιολόγηση του υποψήφιου καταρτιζόμενου, συντάσσεται υποχρεωτικά από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής αιτιολογημένη θετική ή αρνητική εισήγηση, ως προς την εγγραφή και φοίτηση του υποψηφίου στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής.

3. Ο Διευθυντής του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής δύναται, με ειδικά τεκμηριωμένη απόφαση, να αποκλεί- Τεύχος B’ 158/13.01.2024 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 σει από την εγγραφή υποψήφιο για τον οποίο διαπιστώνεται ότι δεν είναι δυνατή η φοίτησή του στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, ο Διευθυντής του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής καλεί σε συνέντευξη τον υποψήφιο που έπεται στη σειρά κατάταξης και ούτω καθεξής, μέχρι την κάλυψη του συνόλου του αριθμού των θέσεων που προσφέρονται. Ενστάσεις κατά της διαδικασίας της συνέντευξης δεν γίνονται δεκτές.

 4. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των παρ. 2 και 3, με την υποβολή της αίτησης δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στη συλλογή και στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και στην περαιτέρω καταχώρισή τους για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, κατά τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ). Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.

5. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται να εγγραφούν στο Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 160259/8-12-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837), όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Η διαδικασία επιλογής των παρ. 1 έως 5 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που κάποιος υποψήφιος επιθυμεί την εγγραφή του στο Γ’ Εξάμηνο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 160259/8-12- 2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’  5837), όπως εκάστοτε ισχύει.

Οδηγοί κατάρτισης

Η κατάρτιση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής διεξάγεται σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης που ισχύουν για τις εγκεκριμένες ειδικότητες για άτομα με αναπηρία. Σε περιπτώσεις λειτουργίας ειδικοτήτων, για τις οποίες δεν υπάρχει εξειδικευμένος για άτομα με αναπηρία Οδηγός Κατάρτισης χρησιμοποιείται ο Οδηγός Κατάρτισης της αντίστοιχης ειδικότητας. Άρθρο 4 Φοίτηση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής

1. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζόμενων ανά τμήμα ανέρχεται στους δέκα (10) καταρτιζόμενους.

2. Η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτική.

3. α) Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Σε περίπτωση που οι καταρτιζόμενοι συμμετέχουν αποδεδειγμένα σε προγράμματα θεραπείας και αποκατάστασης, ύστερα από απόφαση του Διευθυντή του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής, το όριο του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να προσαυξάνεται κατά δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ανά μάθημα.

β) Η φοίτηση, σε κάθε άλλη περίπτωση, χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

Αξιολόγηση της φοίτησης

 1. Για την αξιολόγηση της φοίτησης των καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της υπό στοιχεία 160259/ 8-12-2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837), όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Οι καταρτιζόμενοι, ειδικά, με αισθητηριακές αναπηρίες ακοής εξετάζονται γραπτά ή και προφορικά κατόπιν αίτησής τους με τη συνδρομή του διερμηνέα της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, ο οποίος υπογράφει και στο φύλλο των απαντήσεων, σε περίπτωση προφορικής εξέτασης, ως «παρών». Άρθρο 6 Πρακτική Άσκηση - Μαθητεία Για την προετοιμασία της ομαλής μετάβασης των καταρτιζόμενων του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής στην πρακτική άσκηση και στη μαθητεία, ο Διευθυντής ή ο Συντονιστής Σύμβουλος του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής φοίτησης του καταρτιζόμενου, επισκέπτονται την επιχείρηση ή τον οργανισμό, όπου έχει τοποθετηθεί ο καταρτιζόμενος για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης ή της μαθητείας, ως εξής:

α) Τουλάχιστον μία (1) φορά πριν την τοποθέτηση του καταρτιζόμενου, με στόχο αφενός την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων και των εργαζομένων του οργανισμού ή της επιχείρησης και, αφετέρου, τη διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών προσβασιμότητας και καταλληλότητας του εργασιακού χώρου των πρακτικά ασκούμενων ή μαθητευόμενων καταρτιζόμενων,

β) καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας τοποθέτησης του καταρτιζόμενου στον εργασιακό χώρο με στόχο την απρόσκοπτη μετάβαση και ένταξη του στο εργασιακό περιβάλλον,

γ) όποτε κριθεί απαραίτητο κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ύστερα από απόφαση του Διευθυντή του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και δ) μία (1) φορά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ο Συντονιστής Σύμβουλος υπεύθυνος του Γ.Ε.Α.Σ. 748 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 158/13.01.2024 υποχρεούται, μετά την τελική επίσκεψή του, να συντάξει έκθεση αποτίμησης, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις του υπεύθυνου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας του φορέα υλοποίησης και στην οποία να αναφέρονται πιθανές περαιτέρω ενέργειες για τη μετάβαση των πρακτικά ασκούμενων ή μαθητευόμενων καταρτιζόμενων στην αγορά εργασίας.

Ειδικά καθήκοντα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημόσιων Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής

1. Οι Διευθυντές των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής ασκούν:

α) Τις αρμοδιότητες των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 31 του ν.  4763/2020 (Α’  254) και τα γενικά καθήκοντα της παρ. 2 του άρθρου 25 της υπό στοιχεία 160259/ 8-12-2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και

β) ειδικά καθήκοντα στον τομέα ευθύνης τους, ως εξής: βα) μεριμνούν για την εξασφάλιση εξειδικευμένης μορφής κατάρτισης στους καταρτιζόμενους, ώστε αυτοί να αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, και ββ) λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την παροχή σε αυτούς ίσων ευκαιριών σπουδών, στο πλαίσιο της διασφάλισης παροχής ισότιμης επαγγελματικής κατάρτισης και της διευκόλυνσης στην επαγγελματική αποκατάστασή τους.

2. Οι Υποδιευθυντές των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής ασκούν:

α) Τις αρμοδιότητες της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και τα γενικά καθήκοντα της παρ. 3 του άρθρου 25 της υπό στοιχεία 160259/8-12-2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και

β) ειδικά καθήκοντα στον τομέα ευθύνης τους, ως εξής: βα) μεριμνούν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ. για την τήρηση των εφημεριών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 8, καθώς και ββ) λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την υγιεινή και ασφάλεια των καταρτιζόμενων στους χώρους του Ι.Ε.Κ..

Εκπαιδευτές Δημόσιων Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής

1. Για την επιλογή εκπαιδευτών για την ανάθεση διδακτικού έργου στα δημόσια Ι.Ε.Κ Ειδικής Αγωγής, εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Κ1/104717/10-8-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.» (Β’ 3393) και η υπό στοιχεία 160259/ 8-12-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837).

2. Σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων σε εκπαιδευτές σε τμήματα καταρτιζόμενων με προβλήματα ακοής, και οι οποίοι δεν διαθέτουν επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, προσλαμβάνεται διερμηνέας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως δεύτερος εκπαιδευτής, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην υπό στοιχεία Κ1/104717/10-8-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.» (Β’ 3393) και στην υπό στοιχεία 160259/8-12-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837).

3. Για την υποστήριξη της κατάρτισης δύναται να τοποθετείται σε κάθε τμήμα και για κάθε μάθημα επιπλέον των εκπαιδευτών ειδικότητας, ένας εκπαιδευτής κλάδου ΔΕ01- Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Η επιλογή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στα δημόσια Ι.Ε.Κ Ειδικής Αγωγής γίνεται με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην υπό στοιχεία Κ1/104717/10-8-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.» (Β’ 3393) και στην υπό στοιχεία 160259/8-12-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837).

 4. Σε κάθε τμήμα με πέντε (5) ή περισσότερους καταρτιζόμενους τοποθετείται για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων δεύτερος εκπαιδευτής ειδικότητας προβλεπόμενης στον οικείο Οδηγό Κατάρτισης. 5. Κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου, οι εκπαιδευτές των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής οφείλουν να τηρούν:

α) Τα γενικά καθήκοντα των εκπαιδευτών, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 27 της υπό στοιχεία 160259/8-12-2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Τεύχος B’ 158/13.01.2024 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 749 Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837), όπως εκάστοτε ισχύει και

β) την ευθύνη της επιτήρησης και προστασίας των καταρτιζόμενων. Για το σκοπό αυτό, κάνουν εφημερίες, κατά τις οποίες έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και προστασίας των καταρτιζόμενων κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Οι εφημερίες καταγράφονται με πρακτικό του Διευθυντή, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των εκπαιδευτών που κάνουν εφημερίες, καθώς και η εξειδίκευση των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Τελικές διατάξεις

Για τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) Ειδικής Αγωγής και τα οποία δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπό στοιχεία 160259/8-12-2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837).

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σχολικό έτος 2024-2025: Πότε ανοίγουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 27/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ypoyrgeio paideias
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε Φορείς και Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας - Όλα τα ονόματα
Ποιοι εκπαιδευτικοί παίρνουν απόσπαση σε φορείς και υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε Φορείς και Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας - Όλα τα ονόματα
μιχαηλιδου
Δόμνα Μιχαηλίδου για αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς: Σχετικά με τις αναρρωτικές άδειες, άδεια μητρότητας και άδεια ανατροφής
Αναρρωτικές άδειες, άδεια μητρότητας, άδεια ανατροφής και επίδομα μητρότητας
Δόμνα Μιχαηλίδου για αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς: Σχετικά με τις αναρρωτικές άδειες, άδεια μητρότητας και άδεια ανατροφής