εκπαιδευτικοσ
«Η πολιτική που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα το Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄ Αθήνας με την απόρριψη αρκετών αιτήσεων συναδέλφων, κύρια αναπληρωτών, παραβιάζει την πάγια ακολουθούμενη τακτική»

Συνέβη κι αυτό: Δύο ΠΥΣΠΕ αναγνώρισαν την συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού, τον οποίο απέκτησε από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής και ένα...όχι!

Πρόκειται για το ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας, το οποίο, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε τόσο προς το ΠΥΣΠΕ όσο και προς το Υπουργείο Παιδείας ο ΣΕΠΕ Αμαρουσίου, απέρριψε την αίτηση της εκπαιδευτικού, παρότι ο ίδιος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της είχε αναγνωριστεί από το ΠΥΣΠΕ της Γ΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας αλλά και από το ΠΥΣΠΕ της Α΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας που εκδόθηκαν τα προηγούμενα σχολικά έτη...

Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ, «η πολιτική που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα το Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄ Αθήνας με την απόρριψη αρκετών αιτήσεων συναδέλφων, κύρια αναπληρωτών, παραβιάζει την πάγια ακολουθούμενη τακτική και είναι ενδεικτική της επιστροφής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην εποχή της αδιαφάνειας και της αυθαιρεσίας. Η ενδεχόμενη δε υπερψήφιση τέτοιου είδους αποφάσεων από «αιρετό του κλάδου», συνιστά κατάφωρη παραβίαση της διαχρονικής  αποστολής του θεσμού του αιρετού που είναι η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των συναδέλφων/-ισσών και όχι να αναζητά ως άλλος Ιαβέρης προσκόμματα για την απόρριψή της αναγνώρισης της συνάφειας των τίτλων σπουδών τους»

Αναλυτικά η επιστολή του ΣΕΠΕ Αμαρουσίου

Θέμα: « Σχετικά με την μη αναγνώριση συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της συναδέλφου μας κας Σ. Ε. από το Π. Υ. Σ. Π. Ε. της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας».

Η συνάδελφος – μέλος του σωματείου μας κα Σ. Ε., αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ΠΕ 70 του 1ου Δημ. Σχ. Πεύκης, κατέθεσε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ Αθήνας αιτούμενη την αναγνώριση συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της το οποίο απέκτησε από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/ 5 – 12 – 2023 πράξη του Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄ Αθήνας δεν αναγνωρίστηκε η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της με τίτλο «Διοίκηση επιχειρήσεων» όπως της γνωστοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.14.1/13931 έγγραφο του Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄ Αθήνας, με θέμα: « Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών».

Η συνάδελφος μας κοινοποίησε έγγραφα αναγνώρισης του ίδιου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της από το Π. Υ. Σ. Π. Ε. της Γ΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας αλλά και από το Π. Υ. Σ. Π. Ε. της Α΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας που εκδόθηκαν τα προηγούμενα σχολικά έτη και επιπρόσθετα κατέθεσε ένσταση (αρ. πρ. 14430/18 – 12 – 2023) κατά της ως άνω απόφασης του Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄ Αθήνας ζητώντας να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 20/5 – 12 – 2023 πράξη του Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄ Αθήνας, περί απόρριψης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τίτλο «Διοίκηση επιχειρήσεων» αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ 70, γνωστοποιούμενης διά του υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 14.1/13931 εγγράφου της Π. Υ. Σ. Π. Ε Β΄ Αθήνας, με θέμα: «Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» και να επικυρωθεί η ένστασή της.

Με αφορμή την απόρριψη της αίτησης αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της συναδέλφου Σ. Ε. από το Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄ Αθήνας, το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου θεωρεί ότι:

  • Πρέπει η μόρφωση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να απευθύνεται σε όλους/-ες, στο πλαίσιο των ΑΕΙ, με ισότιμη πρόσβαση, δωρεάν, με άδεια από τα καθήκοντά τους και χωρίς τη λογική της διαφοροποίησης/κατηγοριοποίησης εκπαιδευτικών με βάση το προσοντολόγιο.

  • Η κατοχή ενός υψηλότατου ακαδημαϊκού διαπιστευτηρίου όπως είναι ο μεταπτυχιακός ή ο διδακτορικός τίτλος σπουδών, πιστοποιεί ότι ο/η κάτοχός του διαθέτει τις απαιτούμενες επιστημονικές προϋποθέσεις και την συνακόλουθη επιστημονική επάρκεια και ότι δύναται να εργαστεί επιτυχώς κατά τον γενικό κανόνα των αυστηρώς οριζόμενων επιστημονικών και ερευνητικών προδιαγραφών.

  • Η απόδοση των ευεργετημάτων (πλασματικά Μ. Κ. κ.λπ.) στους/στις κατόχους των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών προϋποθέτει την αναγνώριση της σχετικής τους «συνάφειας» με το εκπαιδευτικό έργο. Ωστόσο επειδή στο επιστημονικό πεδίο άσκησης του εκπαιδευτικού έργου συναντώνται σχεδόν το σύνολο των γνωστικών πεδίων και τομέων είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να προσδιοριστεί με αυστηρούς επιστημολογικούς όρους η έννοια της «συνάφειας» και για αυτό κάθε διαπίστευση επιστημονικής εξειδίκευσης και ερευνητικής επάρκειας μεταπτυχιακού επιπέδου θα πρέπει να κρίνεται «συναφής» και να μην απορρίπτεται εξ αιτίας του περιεχομένου της ή του ιδεολογικού της προσανατολισμού.

  • Ένα Π. Υ. Σ. Π. Ε. με ποια επιστημονική αρμοδιότητα κρίνει τη συνάφεια ενός μεταπτυχιακού τίτλου; Επιπλέον, τι εννοούμε όταν λέμε συνάφεια; Διδακτική συνάφεια; Ερευνητική συνάφεια; Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που θέτει κριτήρια; Η μορφωτική συγκρότηση του υποκειμένου είναι μη συναφής με την άσκηση της εργασίας του; Στον βαθμό που δεν έχουν διασαφηνιστεί αυτά τα ερωτήματα, η κρίση για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων είναι εντελώς υποκειμενική.

  • Σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση και υπό την πίεση των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών τα Π. Υ. Σ. Π. Ε. ακολουθούσαν ως πάγια τακτική να αναγνωρίζουν ως «συναφή» το σύνολο των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

Η πολιτική που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα το Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄ Αθήνας με την απόρριψη αρκετών αιτήσεων συναδέλφων, κύρια αναπληρωτών, παραβιάζει την πάγια ακολουθούμενη τακτική και είναι ενδεικτική της επιστροφής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην εποχή της αδιαφάνειας και της αυθαιρεσίας. Η ενδεχόμενη δε υπερψήφιση τέτοιου είδους αποφάσεων από «αιρετό του κλάδου», συνιστά κατάφωρη παραβίαση της διαχρονικής  αποστολής του θεσμού του αιρετού που είναι η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των συναδέλφων/-ισσών και όχι να αναζητά ως άλλος Ιαβέρης προσκόμματα για την απόρριψή της αναγνώρισης της συνάφειας των τίτλων σπουδών τους.

Επίσης, στο πλαίσιο της εξίσωσης των δικαιωμάτων των αναπληρωτών/-τριών συναδέλφων με εκείνα των μονίμων θεωρούμε επιβεβλημένο η συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων να κρίνεται οριστικά με την κατάθεσή τους στην υπηρεσία και όχι κάθε σχολικό έτος.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου:

  1. Καταδικάζει την απόρριψη της αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων από το Π. Υ. Σ. Π. Ε. της Β΄ Αθήνας.

  2. Απαιτεί την επανεξέταση όλων των περιπτώσεων απόρριψης αιτήσεων συνάφειας.

  3. Απορεί με ποια κριτήρια το Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄ Αθήνας απέρριψε το αίτημα της συναδέλφου Ε. Σ. ενώ τα προηγούμενα σχολικά έτη, το Π. Υ. Σ. Π. Ε. Γ΄ Αθήνας και το Π. Υ. Σ. Π. Ε. Α΄ Αθήνας είχαν αναγνωρίσει τη συνάφεια του τίτλου σπουδών της.

  4. Ερωτάται το υπηρεσιακό συμβούλιο εάν υπήρξαν περιπτώσεις τίτλων σπουδών που δεν αναγνώρισε αλλά στη συνέχεια, η επιτροπή ενστάσεων έκανε δεκτή την αναγνώρισή τους.

  5. Ερωτάται το Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄ Αθήνας να μας αναφέρει αναλυτικά τους τίτλους μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στους οποίους αποφασίστηκε να δοθεί η συνάφεια.

Σε κάθε περίπτωση, ζητάμε πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για κάθε ζήτημα που τίθεται στο Π. Υ. Σ. Π. Ε. της Β΄ Αθήνας. Ο έλεγχος των διαδικασιών και των αποφάσεων του υπηρεσιακού συμβουλίου, η απαίτηση για απόλυτη διαφάνεια και ισονομία αποτελούν σταθερές επιλογές μας και δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω από αυτές.

Εν κατακλείδι το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου καλεί την Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ Αθήνας και το Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄ Αθήνας να επικυρώσουν την ένσταση της συναδέλφου μας αναγνωρίζοντας την συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της, όπως ακριβώς αναγνωρίστηκε αυτή και από τα αντίστοιχα Π. Υ. Σ. Π. Ε. της Γ΄& Α΄ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθήνας.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

palaistini
World Press Photo: Το «νανούρισμα» του νεκρού παιδιού - Η συγκλονιστική φωτογραφία που βραβεύτηκε
Το πρώτο βραβείο του World Press Photo σε φωτογραφία με Παλαιστίνια που θρηνεί τη νεκρή ανιψιά της
World Press Photo: Το «νανούρισμα» του νεκρού παιδιού - Η συγκλονιστική φωτογραφία που βραβεύτηκε