ΑΠΘ
Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου «τρέχει» η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων

Σε έναν μήνα το 11μελες συμβούλιο θα πρέπει να εκλέξει τον νέο πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου «τρέχει» η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, θα χρειαστούν περίπου δέκα ημέρες για να συγκληθεί το Συμβούλιο και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι τέσσερις ψηφοφορίες ανάδειξης πρύτανη, σε διάρκεια μίας εβδομάδας, άρα η όλη διαδικασία, δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν από τις αρχές Ιανουαρίου. Περίοδο κατά την οποία το ΑΠΘ θα διοικείται από τον Απόστολο Αποστολίδη, στη θέση του μεταβατικού πρύτανη και χωρίς αντιπρυτάνεις.

Όπως επισημαίνει σε αναλυτικό ρεπορτάζ η Έλενα Καραβασίλη στο makthes.gr, στην υπάρχουσα πρόταση, της κοινής υποψηφιότητας Χαράλαμπου Φείδα – Απόστολου Αποστολίδη, Γεώργιου Ζωγραφίδη κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο, οι άλλοι δύο υποψήφιοι Κυριάκος Αναστασιάδης και Ευστράτιος Στυλιανίδης να κινήσουν νομικές διαδικασίες, κατά αυτής της κοινής υποψηφιότητας (να καταθέσουν δηλαδή ένσταση) κι έτσι το ίδρυμα να μείνει ακυβέρνητο για καιρό.

Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη διάταξη «μεταβατικής περιόδου» είναι πως σύμφωνα με τον νόμο, ο κ. Αποστολίδης, που είναι μέλος του 11μελούς συμβουλίου, δεν μπορεί να συγκαλέσει το Συμβούλιο για να ξεκινήσει η διαδικασία εκλογής πρύτανη. Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους, έχει ήδη σταλεί από τον Δημήτρη Κωβαίο ωστόσο, ακολούθως προβλέπεται, ο μεταβατικός πρύτανης (Αποστολίδης) να οργανώσει την κοινή παρουσίαση των υποψηφίων στο Συμβούλιο Διοίκησης, της Συγκλήτου, της πανεπιστημιακής κοινότητας. Εφόσον συγκεντρωθούν οι υποψηφιότητες, θα πρέπει το Συμβούλιο να προχωρήσει στην εκλογή πρύτανη, όμως αυτό απαγορεύεται εφόσον ο ίδιος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρακάτω διάταξη του γ.γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης Οδυσσέα- Ιωάννη Ζώρα, έως ότου εκλεγεί ο νέος πρύτανης, οι κοσμήτορες των σχολών και πρόεδροι των τμημάτων που μετέχουν στο συμβούλιο, δεν παραιτούνται από τη θέση τους και η θητεία τους παρατείνεται μέχρι να συγκροτηθεί το Σώμα και να αποκτήσει εκτελεστική δυνατότητα. 

zoras

Το Έγγραφο Ζώρα

«Αυτοδίκαιη έκπτωση εκλεγέντων εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης από το αξίωμα (την κατά περίπτωση ιδιότητα μονομελούς οργάνου διοίκησης  των ΑΕ), που κατέχουν»

Σε απάντηση ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας και αφορούν στις υποβληθείσες δηλώσεις των υποψηφίων για τη θέση του εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης των Α.Ε.Ι. και τη συνεπεία αυτής αυτοδίκαιη έκπτωση από την ημέρα της εκλογής από το αξίωμα (την κατά περίπτωση ιδιότητα μονομελούς οργάνου διοίκησης του Α.Ε.Ι.) που κατέχουν, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στην κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό Β.Προτερ.99286/Ζ1/8.8.2022 (Β΄4211) με τίτλο «Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά με την εφαρμογή  της ταξινομικής ψήφου» αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα αναφερόμενα στις οικείες διατάξεις αξιώματα «σε περίπτωση εκλογής τους εκπίπτουν αυτοδικαίως από τα ανωτέρω αξιώματα»,  ενώ στο σχέδιο προκήρυξης που στάλθηκε στα Α.Ε.Ι. στις 10.8.2022 περιλαμβάνεται η υποβολή των υποψηφίων για τη θέση του εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία ο υποψήφιος «δηλώνει ότι γνωρίζει ότι εκπίπτει αυτοδικαίως από αυτό σε περίπτωση εκλογής του».

2.  Όπως γίνεται δεκτό με τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαστηρίων   μέχρι τον διορισμό άλλου προσώπου στο αξίωμα ή τη θέση, εκείνος που το κατέχει εξακολουθεί να ενεργεί νομίμως, επί εύλογο χρονικό διάστημα προς το σκοπό της εξασφάλισης της συνέχειας της δημόσιας υπηρεσίας, δεδομένου ότι η αρχή της συνεχούς και αδιατάρακτης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας επιβάλλει την άσκηση των αρμοδιοτήτων της θέσης και την έγκυρη έκφραση της βούλησης του διοικητικού οργάνου.  Για τους ίδιους λόγους και για λόγους που ανάγονται στη διοικητική σταθερότητα του Ιδρύματος οι εκδοθείσες πράξεις των αναφερόμενων στις οικείες διατάξεις μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. είναι νόμιμες, μέχρι τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης και την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης εκλογής Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. .

3. Κατά συνέπεια, σας γνωρίζουμε ότι η αναφερόμενη  στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση και στις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων αυτοδίκαιη έκπτωση από τα αξιώματα που κατείχαν προ της εκλογής τους, επέρχεται μετά τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης και την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης εκλογής του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι..

Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

feidas

Η ανακοίνωση τριών εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Π.Θ. για την πρόταση διοίκησης του Ιδρύματος

«Σχετικά με ισχυρισμούς που διακινούνται ενόψει της εκλογής Πρύτανη του Α.Π.Θ., οφείλουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω.

Η θητεία του Πρύτανη μπορεί να καλύψει το σύνολο του διαστήματος κατά το οποίο διαρκεί η τετραετής θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης ή να λήξει πρόωρα για σειρά λόγων, όπως είναι και το αναφαίρετο δικαίωμα της παραίτησης του υπηρετούντος πρύτανη. Στην περίπτωση αυτή προκηρύσσονται, με βάση τις οικείες διατάξεις του νόμου, εκλογές εντός του Συμβουλίου Διοίκησης για την ανάδειξη νέου πρύτανη, στις οποίες μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ελεύθερα κάθε εσωτερικό μέλος του.

Σε αυτή την περίπτωση, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης είναι ελεύθερα να επιλέξουν τον νέο πρύτανη αξιολογώντας εκ νέου τις τυχόν υποψηφιότητες. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η ψηφοφορία για την ανάδειξη του πρύτανη είναι μυστική, γεγονός που διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και αποκλείει τον προκαθορισμό του εκλογικού αποτελέσματος.

Συνεπώς, ο ισχυρισμός που διακινείται ότι η εναλλαγή πρύτανη στο πλαίσιο της τετραετούς θητείας του εκλεγέντος Συμβουλίου Διοίκησης είναι δήθεν παράνομη, δεν βρίσκει απολύτως κανένα έρεισμα στον νόμο, και ως εκ τούτου είναι παραπλανητική ενσπείροντας αμφιβολίες για τη νομιμότητα συγκεκριμένης υποψηφιότητας.

Η πρόταση που, με απόλυτη αίσθηση της ευθύνης όλων μας, καταθέσαμε τρία μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης για τη διοίκηση του Α.Π.Θ. με διαδοχή στη θέση του Πρύτανη του Χαράλαμπου Φείδα και του Απόστολου Αποστολίδη, είναι η μόνη που βασίζεται στη συναίνεση τόσο σε επίπεδο διακηρυγμένων αρχών και στόχων σε βάθος τετραετίας όσο και για τη θέση του πρύτανη, μια τίμια πρόταση με καθαρούς όρους που κατατέθηκε δημόσια. Δεν πρόκειται για μια παρασκηνιακή, κρυφή συμφωνία, προϊόν υπόγειων συναλλαγών.

Η πρόταση αυτή είναι πλήρως εναρμονισμένη με το πνεύμα του νόμου αλλά και την εντολή του εκλογικού σώματος για την αναζήτηση συναινέσεων και συμπράξεων εντός του Συμβουλίου Διοίκησης, ώστε ο Πρύτανης να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη συναίνεση σε ένα πλαίσιο ιδεών, αρχών και προγράμματος.

Μια πρόταση που έλυσε τον γόρδιο δεσμό της συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης και κυρίως βοήθησε στην αποφυγή μελλοντικών αδιεξόδων στην επιλογή του πρύτανη και στη διοίκηση του Α.Π.Θ.

Συνεχίζουμε, με τις ίδιες αρχές και το ίδιο σχέδιο για το Α.Π.Θ., ώστε το συντομότερο να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία και με την εκλογή Πρύτανη και να επανέλθει το ΑΠΘ στην κανονικότητα και σε τροχιά ανάπτυξης, αλλά και να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στην ανώτατη εκπαίδευση.

Απόστολος Αποστολίδης, Γεώργιος Ζωγραφίδης, Χαράλαμπος Φείδας».

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Σβήστε αμέσως αυτές τις εφαρμογές από το κινητό σας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

bullying
Δράση κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού αύριο στο Σύνταγμα
Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών, των μελών της σχολικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας κατά της βίας στο σχολείο...
Δράση κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού αύριο στο Σύνταγμα
amfitheatro-aei-foitites1
ΑΠΘ - ΕΚΠΑ: Να παραμείνει ως προϋπόθεση εγγραφής των αλλοδαπών φοιτητών η πιστοποιημένη γνώση της νέας ελληνικής γλώσσας
«Το πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας εξάλλου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή σε πανεπιστήμια διεθνώς και χωρίς αυτό δεν καθίσταται...
ΑΠΘ - ΕΚΠΑ: Να παραμείνει ως προϋπόθεση εγγραφής των αλλοδαπών φοιτητών η πιστοποιημένη γνώση της νέας ελληνικής γλώσσας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Επίθεση στους φοιτητές που αγωνίζονται ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια
Εισέβαλαν για "ενισχύσεις" στο κτίριο, ομάδα ατόμων - με καλυμμένα πρόσωπα και μη - ανάμεσα στα οποία ταυτοποιήθηκαν μέλη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και ο...
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Επίθεση στους φοιτητές που αγωνίζονται ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια