παράλληλη στήριξη
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Παράλληλη Στήριξη, αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλπ

Εγκρίθηκε και για τις 13 Περιφέρειες της χώρας ο «Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση», του Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η Πράξη έχει να κάνει με: 

α.) Την ενίσχυση των σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συλλειτουργούν και συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό της τάξης και υποστηρίζουν τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με εύλογες προσαρμογές στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Επίσης, την υποστήριξη των σχολικών μονάδων με το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές/τριες που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) κλάδου Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25 για όσους μαθητές/τριες χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας.

β.) Την ενίσχυση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., πρώην ΚΕ.ΣΥ.) με εκπαιδευτικούς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για την αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών/τριών με στόχο την συμπερίληψη και ένταξη των μαθητών/τριών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές στο σχολικό περιβάλλον και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

γ.) Την ανάπτυξη Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπών Διαγνωστικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) με την υποστήριξη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί) για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών και την παραπομπή τους στα ΚΕΔΑΣΥ για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.

Ο Οδηγός υλοποίησης του Προγράμματος ΕΣΠΑ ανοίγει τις διαδικασίες για τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Παράλληλη Στήριξη, αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25, για τους μαθητές με ανάγκη νοσηλευτικής φροντίδας και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για τη στελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ και μελών ΕΕΠ Ψυχολόγων-ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30 για τις ΕΔΥ.

Ο Οδηγός περιέχει μεταξύ άλλων τις υποχρεώσεις των Δ/νσεων Εκπ/σης, των ΠΔΕ και των ΚΕΔΑΣΥ, Υποδείγματα συμβάσεων αναπληρωτών, δελτίου απογραφής, ανάληψης υπηρεσίας, απόφασης τοποθέτησης αναπληρωτή,  απουσιολόγια αναπληρωτή κ.α.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ - ΨΥΧΟΓΡΑΦΕΙΝ

Ποιοι απασχολούνται

Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται Εκπαιδευτικοί, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που υποστηρίζουν μαθητές ΑΜΕΑ με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στα σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης και στελεχώνουν τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και τις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.).

Συγκεκριμένα

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1, τύπου «Ειδικές Περιπτώσεις ΕΚΤ», χρηματοδοτείται η απασχόληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν αποκλειστικά τους μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (με σχετική γνωμάτευση), έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους, καθώς και η απασχόληση αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) – για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν – και αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Σχολικοί Νοσηλευτές – για τους μαθητές με σχετική ανάγκη.

ειδική αγωγή

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2, τύπου «Ειδικές Περιπτώσεις ΕΚΤ», χρηματοδοτείται η απασχόληση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη στελέχωση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και των Ε.Δ.Υ.

Για την υλοποίηση της Πράξης προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές:

α) εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλήρους ωραρίου, μειωμένου ωραρίου, ωρομίσθιοι),

β) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και γ) Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ προσλαμβάνονται με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για απασχόληση πλήρους ωραρίου ή μειωμένου ωραρίου (9 μέχρι και 15 ώρες την εβδομάδα).

Τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ανωτέρω αναπληρωτών είναι αντίστοιχα με εκείνα των αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Προσλήψεις αναπληρωτών σύμφωνα με Υ.Α. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/τ.Β’/10-08-2020)

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ, πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπ. αρ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/τ.Β’/10-08-2020) ΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)», την με αριθμ. πρωτ. 100548/ΓΔ5 (ΦΕΚ 3785Β/13.08.2021) ΚΥΑ Σελ. 13/73 με θέμα: Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και τις σχετικές προσκλήσεις αναπληρωτών ανά διδακτικό έτος.

Η καταβολή της μισθοδοσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ του Υποέργου 1 πραγματοποιείται από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ενώ η καταβολή της μισθοδοσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ του Υποέργου 2 πραγματοποιείται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης είναι από 01/08/2023 έως 31/12/2028 (Σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 & 2027-2028). 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΣΟΚ: Τι δείχνει Μελέτη του Χάρβαρντ για τις ανεμογεννήτριες

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 26/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα