διεύθυνση
Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τους υποψήφιους Διευθυντές/Διευθύντριες

Η Δ/νση Π.Ε. Ανατ. Αττικής στις 8 Δεκεμβρίου 2022 ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Δ/ντών- Δ/ντριών Σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της (Φ.21/ 39889/08-12-2022).

Οι προϋποθέσεις επιλογής και τοποθέτησης έγιναν με βάση:

  • τον Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»(Α΄136 ) και ιδίως των άρθρων 30 έως 37, 39, 40 έως 46.
  • την αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 « Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» ΦΕΚ 6141/τ. Β΄3-12-2022.
  • την με αριθμ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκύκλιο του Γ. Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. και Ε.Κ.

Στη Δ/νση Π.Ε. Ανατ. Αττικής κατατέθηκαν αρχικά 189 αιτήσεις. Από αυτές 2 ήταν για τις θέσεις Δ/ντών – Δ/ντριών Νηπιαγωγείων 4θεσίων και άνω. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε με πίνακες και διαγράμματα τα χαρακτηριστικά στοιχεία των υποψηφίων Δ/ντών – Δ/ντριών για τα δημοτικά σχολεία της  Α΄ και Β΄ περιοχής της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής.

Πίνακας 1

Κατανομή υποψηφίων Δ/ντών – Δ/ντριών  με βάση το φύλο

Φύλο

Άνδρες

Γυναίκες

Απόλυτη τιμή (187)

75

112

Ποσοστό %

40,1%

59,89%

στατ

Διάγραμμα 1: Κατανομή υποψηφίων Δ/ντών – Δ/ντριών  με βάση το φύλο

Οι γυναίκες υποψήφιες Δ/ντριες ήταν κατά 20% περισσότερες από τους άντρες, και αυτό συνάδει με το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι γυναίκες.

 

Πίνακας 2

Κατανομή υποψηφίων Δ/ντών – Δ/ντριών με βάση την ηλικία

Ηλικία

<44

45-49

50-54

55-59

60>=

Απόλυτη τιμή

15

18

34

91

29

Ποσοστό %

8,02%

9,63%

18,18%

48,66%

15,51%

στατ

Διάγραμμα 2: Κατανομή υποψηφίων Δ/ντών – Δ/ντριών με βάση την ηλικία

Από τα δεδομένα παρατηρούμε ότι η απόλυτη πλειοψηφία των υποφηφίων έχει ηλικία 55 ετών και άνω. Ένα πολύ μικρό ποσοστό (8%) βρίσκεται σε ηλικία κάτω των 44 ετών.

Πίνακας 3

 

Kατανομή υποψηφίων Δ/ντών – Δ/ντριών με βάση τα χρόνια υπηρεσίας (εκπαιδευτική υπηρεσία)

Χρόνια υπηρεσίας

< 15

15-19

20-24

25-29

>= 30

Απόλυτη τιμή

4

24

35

78

79

Ποσοστό %

2,14%

12,83%

18,72%

41,71%

42,25%

στατ

Διάγραμμα 3: Κατανομή υποψηφίων Δ/ντών – Δ/ντριών με βάση τα χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας

Στον παραπάνω πίνακα αποτυπώνεται ότι η απόλυτη πλειοψηφία των υποψηφίων έχει εκπαιδευτική υπηρεσία μεγαλύτερη των 25 ετών.

Πίνακας 4

Κατανομή υποψηφίων Δ/ντών – Δ/ντριών με βάση την Οργανική τους Θέση

 

Απόλυτη τιμή

Ποσοστό %

Α΄ Ανατ. Αττική

112

59,89%

Β΄ Ανατ. Αττική

57

30,48%

Άλλη Δ/νση

18

9,63%

στατ

Διάγραμμα 4: Κατανομή υποψηφίων Δ/ντών – Δ/ντριών με βάση την οργανική τους θέση

Το 60% των υποψηφίων ήταν εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στην Α΄ Ανατ. Αττική, ενώ το 30% ήταν από τη Β΄ Ανατ. Αττική. Υπήρξε και ένα 10% υποψηφίων που ανήκουν σε άλλες Διευθύνσεις Εκ/σης.

Πίνακας  5

Κατανομή υποψηφίων Δ/ντών με βάση την ειδικότητα

 

Απόλυτη τιμή

Ποσοστό %

ΠΕ 70 - Δασκάλων

162

86,10%

ΠΕ 11 - Φυσικής Αγωγής

9

4,81%

ΠΕ 06 - Αγγλικής Γλώσσας

7

3,74%

ΠΕ 23- Ψυχολόγων

1

0,53%

ΠΕ 30 – Κοινωνικών Λειτουργών

1

0,53%

ΠΕ 79.01-Μουσικής

3

1,60%

ΠΕ 86 – Πληροφορικής

4

2,14%

 

στατ

Διάγραμμα 5: Κατανομή υποψηφίων Δ/ντών – Δ/ντριών με βάση την ειδικότητα

Η κατανομή των υποψηφίων ανά ειδικότητα έχει την αναμενόμενη καταγραφή ως προς τη συμμετοχή των δασκάλων. Με ποσοστό 86% αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων. Υπάρχουν και υποψήφιοι ειδικοτήτων, όπως Φυσικής Αγωγής, Αγγλικής Γλώσσας, Μουσικής και Πληροφορικής. Επίσης, υπήρξαν 2 υποψήφιοι ΕΕΠ (Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί).

Πίνακας 6.1

Επιστημονική & Παιδαγωγική Συγκρότηση υποψηφίων Δ/ντών – Δ/ντριών                                                                                                         σε απόλυτες τιμές, ποσοστά & ανά φύλο – πεδίο 2α – Τίτλοι Σπουδών

 

 

Διδακτορικό & Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Μεταπτυχιακό

2ο πτυχίο

Διδασκα-

λείο

ΤΠΕ

(Β ήΒ1)

Άντρες

75

10

16

48

20

36

54

Ποσοστό %

 

13,33%

21,33%

64,00%

26,67%

48,00%

72,00%

Γυναίκες

112

11

12

81

26

38

69

Ποσοστό %

 

9,82%

10,71%

72,32%

23,21%

33,93%

61,61%

Σύνολο

187

21

28

129

46

74

125

Ποσοστό %

 

11,23%

14,97%

68,98%

24,60%

39,57%

66,84%

 

στατ

Διάγραμμα 6.1: Επιστημονική & Παιδαγωγική Συγκρότηση υποψηφίων Δ/ντών – Δ/ντριών με βάση & το φύλο για τους τίτλους σπουδών

Καταγράφονται αυξημένα προσόντα ως προς την επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση των υποψηφίων. Η συντριπτική πλειοψηφία διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και γνώσεις ΤΠΕ. Επίσης, παρατηρείται ότι ανάμεσα στα δύο φύλα δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Πίνακας 6.2

Επιστημονική & Παιδαγωγική Συγκρότηση υποψηφίων Δ/ντών                                                                                                          σε απόλυτες τιμές, ποσοστά & ανά φύλο – πεδίο 2β - Επιμόρφωση

 

 

4.0

3.0 - 4.0

2.0 – 3.0

1.0 – 2.0

<1

0

Άντρες

75

23

               12

18

11

1

10

Ποσοστό %

 

30,67%

16,00%

24,00%

14,67%

1,33%

13,33%

Γυναίκες

112

40

24

15

22

8

3

Ποσοστό %

 

35,71%

21,43%

13,39%

19,64%

7,14%

2,68%

Σύνολο

187

63

36

33

33

9

13

Ποσοστό %

 

33,69%

19,25%

17,65%

17,65%

4,81%

6,95%

στατ

Διάγραμμα 6.2: Επιστημονική & Παιδαγωγική Συγκρότηση υποψηφίων Δ/ντών – Δ/ντριών με βάση & το φύλο για την επιμόρφωση

Σημαντικό ποσοστό των υποψηφίων έχει συμμετάσχει με διάφορους τρόπους σε προγράμματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι γυναίκες φαίνεται πως έχουν ένα προβάδισμα σε αυτό το πεδίο. Σε αυτό το πεδίο βαθμολογείται και η γνώση ξένων γλωσσών καθώς και το συγγραφικό έργο.

 

Πίνακας 7

 

Διοικητική & Συμβουλευτική καθοδήγηση υποψηφίων Δ/ντών – Δ/ντριών σε απόλυτες τιμές, ποσοστά & ανά φύλο

 

 

 

5-10

10-15

16-20

> 20

 

Άντρες

               75

9

33

24

9

 

Ποσοστό %

 

12,00%

44,00%

32,00%

12,00%

 

Γυναίκες

112

20

49

39

4

 

Ποσοστό %

 

17,86%

43,75%

34,82%

3,57%

 

Σύνολο

187

29

83

64

13

 

Ποσοστό %

 

15,51%

43,85%

33,69%

6,95%

 

στατ

Διάγραμμα 7: Διοικητική και Συμβουλευτική καθοδήγηση των υποψηφίων Δ/ντών – Δ/ντριών με βάση & το φύλο

Στο πεδίο αυτό η βαθμολογία αφορά τη διδακτική εμπειρία, την παροχή άλλου επιμορφωτικού έργου, τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, το συμβουλευτικό – καθοδηγητικό έργο και την διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία. Παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα και ότι η απόλυτη πλειοψηφία των υποψηφίων κινείται στο μέσο επίπεδο.

Τη χρονική περίοδο από 10/03/23 έως 24/03/23 διεξήχθησαν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων. Στις συνεντεύξεις δεν προσήλθαν 10 υποψήφιοι/ες ως εκ τούτου συμμετείχαν τελικά 187 υποψήφιοι/ες στη διαδικασία των συνεντεύξεων.

Στις 19/04/2023 το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης Αν. Αττικής με Απόφασή του (αρ. πράξης 18)  τοποθέτησε τους Δ/ντές – Δ/ντριες στις σχολικές μονάδες. Στις 28/04/23 το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών  Π.Ε. Αν. Αττικής τροποποίησε την Απόφασή του για την τοποθέτηση Δ/ντών Δ/ντριών κατόπιν εξέτασης ενστάσεων.

Στον αξιολογικό πίνακα παρέμειναν 31 υποψήφιοι-ες Δ/ντές– Δ/ντριες. Δεν καλύφθηκαν 8 σχολικές μονάδες. Ακολούθως προκηρύχθηκαν εκ νέου οι κενούμενες θέσεις με την Φ.21/11717/04-05-23 προκήρυξη.

Με την πράξη 20, στις 6/05/23 με Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών καλύφθηκαν 3 από τις 8 σχολικές μονάδες Π.Ε. Ανατ. Αττικής.

Στους πίνακες παραμένουν 28 υποψήφιοι-ες Δ/ντές – Δ/ντριες.

Στοιχεία των νέων Δ/ντών – Δ/ντριών των Δημοτικών Σχολείων της ΔΙ.Π.Ε. Ανατ. Αττικής

Από τους 145 συνολικά επιλεγέντες/επιλεγείσες Δ/ντές – Δ/ντριες οι 88 είναι γυναίκες και οι 57 άνδρες.

Πίνακας  8

Κατανομή  Δ/ντών– Δ/ντριών  με  βάση  το  φύλο

Φύλο

Άνδρες

Γυναίκες

Απόλυτη τιμή (145)

57

88

Ποσοστό %

39%

61%

στατ

Διάγραμμα 8: Κατανομή των Δ/ντών - Δ/ντριών με βάση το φύλο

Πίνακας  9

Κατανομή  Δ/ντών – Δ/ντριών με βάση την  ειδικότητα

 

Απόλυτη τιμή

Ποσοστό %

ΠΕ 70 - Δασκάλων

125

86,21%

ΠΕ 11 - Φυσικής Αγωγής

7

4,83%

ΠΕ 06 - Αγγλικής Γλώσσας

6

4,14%

ΠΕ 16 - Μουσικής

3

2,07%

ΠΕ 86 - Πληροφορικής

3

2,07%

ΠΕ 30- Κοινωνικών Λειτουργών

1

0,69%

στατ

Διάγραμμα 9: Κατανομή Δ/ντών - Δ/ντριών με βάση την ειδικότητα

Παρατηρείται, όπως και στους/στις υποψηφίους/ες ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νέων διευθυντών/ντριών προέρχεται από τον κλάδο των Δασκάλων. Υπάρχουν όμως και Διευθυντές/ντριες ειδικοτήτων, όπως καταγράφονται στον πίνακα 9.

Πίνακας  10

Εμπειρία ως Δ/ντές – Δ/ντριες

 

Απόλυτη τιμή

Ποσοστό %

Δ/ντές – Δ/ντριες που επαναεπιλέγονται

99

68.28%

Δ/ντές – Δ/ντριες που έχουν διατελέσει στην ίδια θέση παλαιότερα

6

4.14%

Νέοι Διευθυντές/ντριες

40

27.59%

στατ

Διάγραμμα 10: Εμπειρία εργασίας στη θέση

Από την κατανομή παρατηρούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου 70% έχει εργαστεί ξανά σε αυτή τη θέση. Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό ποσοστό (27,59%) που αναλαμβάνει για πρώτη φορά χρέη Διευθυντή ή Διευθύντριας.

Πίνακας  11

Δημοτικά σχολεία & Διεύθυνση

 

Απόλυτη τιμή

Ποσοστό %

Σχολικές μονάδες που παραμένουν οι ίδιοι Δ/ντές

57

39,31%

Σχολικές μονάδες που αλλάζουν Δ/ντή

88

60,69%

Από την τελική διαδικασία προέκυψε ότι:

  • 88 από τις 145 σχολικές μονάδες (ποσοστό 61%) αλλάζουν Δ/ντή – Δ/ντρια για την τετραετία 2023-2027
  • Σε 57 από τις 145 σχολικές μονάδες (ποσοστό 39%) παραμένουν οι ίδιοι/ες Δ/ντές – Δ/ντριες για την τετραετία 2023-2027
  • Εκκρεμεί η τοποθέτηση Δ/ντών- Δ/ντριών σε 5 σχολικές μονάδες, καθώς και η τοποθέτηση ενός/μιας προϊσταμένου/-ης που θα καλυφθούν με περαιτέρω διαδικασίες.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ypaith
Υπουργείο Παιδείας: 96 υπάλληλοι που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης θα μοιραστούν 120.000 ευρώ
Η κατανομή ανά υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΑ
Υπουργείο Παιδείας: 96 υπάλληλοι που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης θα μοιραστούν 120.000 ευρώ