ypaith
Ανάλογο αίτημα αναμένεται και για τις υπηρεσιακές μεταβολές σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Νέο αίτημα σχετικά με την εξαίρεση της αναστολής των προσλήψεων, των υπηρεσιακών μεταβολών και των προπαρασκευαστικών ενεργειών και διαδικασιών αυτών λογω της προεκλογικής περιόδου, για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, υπέβαλε στην αρμόδια επιτροπή του ΣτΕ ο γ.γ. Ανώατης Εκπαίδευσης κ.Οδ.Ζώρας.

Ανάλογο αίτημα αναμένεται και για τις υπηρεσιακές μεταβολές σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Υπενθυμίζεται, ότι στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο είχε ζητηθεί και εντέλει δόθηκε άδεια στο ΥΠΑΙΘ από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που αφορούσαν στις Υπηρεσιακές Μεταβολές (Αποσπάσεις, οριστικές τοποθετήσεις, βελτιώσεις, επικύρωση οργανικών κενών από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων κ.α)

Θυμίζουμε ότι από τους περιορισµούς του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, περί ρύθµισης προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους, συμπεριλήφθηκε στον νόμο 5043/2023 στο άρθρο 27 διάταξη για την εξαίρεση έκδοσης πράξεων που αφορούν στους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), κατ. άρθρο 62 του ν. 4589/2019 (Α13), για το σχολικό έτος 2022-23, σε θέσεις που έχουν εγκριθεί προς κάλυψη σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019

 

Ο κ.Ζώρας υπενθυμίζει πάντως στο έγγραφό του, ότι μέχρι την έκδοση του πρακτικού της ως άνω Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας, ισχύει η προβλεπόμενη εκ του νόμου αναστολή

Το έγγραφο του Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ

Με το παρόν σας γνωρίζουμε ότι υπεβλήθη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς την Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτημα σχετικά με την εξαίρεση της αναστολής των προσλήψεων, των υπηρεσιακών μεταβολών και των προπαρασκευαστικών ενεργειών και διαδικασιών αυτών, για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, επί τη βάσει των ως άνω διατάξεων.  

Η υποβολή του ως άνω αιτήματος κρίθηκε σκόπιμη παρά την έκδοση της β) σχετικής εγκυκλίου για λόγους διασφάλισης της νομιμότητας και ασφάλειας δικαίου των σχετικών διαδικασιών και αποφάσεων αλλά και για την άρση νομικών ή άλλων αμφισβητήσεων και την αποφυγή οιασδήποτε διοικητικής αρρυθμίας στα Πανεπιστήμια και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κατά την παρούσα χρονική περίοδο. Κατά συνέπεια, σας γνωρίζουμε ότι μέχρι της εκδόσεως του πρακτικού της ως άνω Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας, ισχύει η προβλεπόμενη στην ως άνω διάταξη αναστολή.  

Δείτε το έγγραφο

Τι ισχύει για την εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων

Σύμφωνα με τη νεότερη εγκύκλιο του Υπ.Εσωτερικών, από την αναστολή προσλήψεων και διορισμών του άρθρου 28 του ν.2190/94, όπως ισχύει, εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο οι περιπτώσεις που ρητά  προβλέπονται από το ανωτέρω άρθρο καθώς και από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) και της παρ. 2 περ. β του άρθρου τέταρτου του ν. 4616/2019 (Α’ 86) όπως αναλυτικά αναφέρονται στην  αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ. 7623/28-4-2023 (ΑΔΑ:9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

 Συμπληρωματικά, κατόπιν πολλών ερωτημάτων, διευκρινίζεται ότι από την αναστολή προσλήψεων εξαιρούνται:

α) η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς ή προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), προς 2  αναπλήρωση/αντικατάσταση υποψηφίων που περιλαμβάνονταν σε οριστικούς πίνακες διοριστέων/προσληπτέων που είχαν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρ. 3 περ. α του άρθρου 27 του ν. 5043/2023), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν.4765/2021, εφόσον οι υποψήφιοι που διατίθενται προς αναπλήρωση/αντικατάσταση έχουν εγγραφεί σε συμπληρωματικό πίνακα διοριστέων, ο οποίος έχει εκδοθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και αναρτηθεί στη «Διαύγεια», κατά τα αναφερόμενα στην ως άνω διάταξη, πριν από την ημερομηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών.

β)  Η παράταση/ανανέωση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφόσον αυτή πραγματοποιείται αυτοδικαίως βάσει της σχετικής διάταξης, ήτοι δεν προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης, οπότε τελεί στη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου.  Για παράδειγμα, αναφέρεται ενδεικτικά ότι δεν εμπίπτει στην αναστολή προσλήψεων η παράταση των συμβάσεων δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 περ. α του άρ. 91 του ν. 5041/2023, σύμφωνα με τις οποίες: «1. α) Η ισχύς των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας, η οποία παρατάθηκε με τα άρθρα …… στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων λόγω κορωνοϊού, του ν. 5007/2022 (Α’ 241), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και την 30ή.9.2023.»

γ)  Η απασχόληση στο πλαίσιο  πρακτικής άσκησης σπουδαστών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή άλλων φορέων εκπαίδευσης οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, ιδίως ΑΕΙ, ΙΕΚ κ.α.  

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με το χαμηλότερο κόστος από ΑΕΙ - ΜΟΝΟ 50 ευρώ εγγραφή έως 4-10

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Ύλη, Προετοιμασία, Ειδικότητες, παλιά θέματα

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - με μόνο 65 ευρώ εγγραφή

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

σχετικά άρθρα

σχολειο ζωγράφου
Προς υπουργείο Παιδείας: Στο Νηπιαγωγείο που στεγάζεται σε πολυκατοικία θα στείλετε διαδραστικό πίνακα;
Στις φωτογραφίες κάτω βλέπετε το απίστευτο κι όμως αληθινό: Η άσπρη είναι η πόρτα της πολυκατοικίας και οι πόρτες αριστερά και δεξιά είναι οι δύο...
Προς υπουργείο Παιδείας: Στο Νηπιαγωγείο που στεγάζεται σε πολυκατοικία θα στείλετε διαδραστικό πίνακα;
δασκαλος
«Είστε το χειρότερο τμήμα»! Δάσκαλος εξηγεί γιατί οι εκπαιδευτικοί μιλούν έτσι στους μαθητές τους
«Η δουλειά μας είναι να διδάσκουμε τους μαθητές που έχουμε. Όχι εκείνους που θα θέλαμε να έχουμε. Ούτε εκείνους που κάποτε είχαμε. Μόνο αυτούς που...
«Είστε το χειρότερο τμήμα»! Δάσκαλος εξηγεί γιατί οι εκπαιδευτικοί μιλούν έτσι στους μαθητές τους
anaplirotes
Αναπληρωτές: Οι αναλυτικές οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας μετά την πρόσληψη
Η Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες θα γίνει την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023
Αναπληρωτές: Οι αναλυτικές οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας μετά την πρόσληψη