Διαμαρτυρία
Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Χορού, σχολικού έτους 2023-2024- Σε ποια μαθήματα θα εξετασθούν οι υποψήφιοι

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιεύτηκε η διαδικασία διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων για τις Ανώτερες Σχολές Χορού (Τμήματα Καθηγητών Χορού και Χορευτών), σχολικού έτους 2023-2024.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στην Αθήνα από Επιτροπή του ΥΠΠΟΑ, για τα χορευτικά μαθήματα, από την 12η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00.

 

Σε ποια μαθήματα θα εξετασθούν οι υποψήφιοι

α. Κλασικό Μπαλέτο

β. Σύγχρονος Χορός

γ. Αυτοσχεδιασμός

δ. Έκθεση ιδεών μόνο οι υποψήφιοι του τμήματος Καθηγητών Χορού.

Η επιλογή των ασκήσεων θα γίνει από την ύλη μαθημάτων, που καθορίζεται στο Παράρτημα 1 του π.δ. 372/ 1983. Άλλες ασκήσεις, συναφείς με τις περιγραφόμενες στο Παράρτημα 1, ορίζονται από την Εξεταστική Επιτροπή.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις:

Ι. Για το Τμήμα Καθηγητών Χορού

α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.culture.gr (Για τον πολίτη/Πληροφορίες για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/ Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού, Η αίτηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.

β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.
Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου/ιας αναγράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του ονοματεπωνύμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).

Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, κατά την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι (σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα εξεταζόμενων που θα ανακοινωθεί) οφείλουν να προσκομίσουν στην Επιτροπή τις εξής ιατρικές/υγειονομικές γνωματεύσεις από κρατικό νοσοκομείο ή ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ:

[α] γνωμάτευση ακτινογραφίας θώρακος και

[β] γνωμάτευση ορθοπεδικής εξέτασης και

[γ] γνωμάτευση καρδιολογικής εξέτασης, κατά τα οριζόμενα στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 372/ 1983.

Τα ως άνω έγγραφα, αφού ελεγχθούν από την Επιτροπή, επιστρέφονται στους εξεταζόμενους πριν την αποχώρησή τους από τον χώρο των εξετάσεων. Σημειώνεται ειδικά, ότι η μη προσκόμιση στην Επιτροπή, των ανωτέρω ιατρικών/υγειονομικών γνωματεύσεων αποτελεί λόγο μη συμμετοχής του υποψήφιου στις εξετάσεις.

ΙΙ. Για το Τμήμα Χορευτών

α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.culture.gov.gr (Για τον πολίτη/Πληροφορίες για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού, https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/ vi ew.aspx?iID=2700). Η αίτηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο (ή τον γονέα - κηδεμόνα σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος), υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.

β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985, ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου, ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο, ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι έχει διακόψει τις σπουδές του στο Λύκειο (Λύκειο, τάξη και έτος διακοπής φοίτησης), ή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.

Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Χορευτών πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η Αυγούστου 2023.

Για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με τίτλους σπουδών της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου/-ιας αναγράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του ονοματεπωνύμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).

Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, κατά την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι (σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα εξεταζόμενων που θα ανακοινωθεί) οφείλουν να προσκομίσουν στην Επιτροπή τις εξής ιατρικές/υγειονομικές γνωματεύσεις από κρατικό νοσοκομείο ή ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ:

[α] γνωμάτευση ακτινογραφίας θώρακος και

[β] γνωμάτευση ορθοπεδικής εξέτασης και

[γ] γνωμάτευση καρδιολογικής εξέτασης, κατά τα οριζόμενα στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 372/ 1983.

Τα ως άνω έγγραφα, αφού ελεγχθούν από την Επιτροπή, επιστρέφονται στους εξεταζόμενους πριν την αποχώρησή τους από τον χώρο των εξετάσεων. Σημειώνεται ειδικά, ότι η μη προσκόμιση στην Επιτροπή, των ανωτέρω ιατρικών/υγειονομικών γνωματεύσεων αποτελεί λόγο μη συμμετοχής του υποψήφιου στις εξετάσεις.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και 15 Ιουλίου 2023:

i.] Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 15-7-2023 - φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδρομείου από τον υποψήφιο), ή

ii.] Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση (υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο) και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική μορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά - «σκαναριστούν»). Αποδεκτοί θα γίνονται οι τύποι αρχείων pdf, doc, docx.

iii.] Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με τους προαναφερόμενους τρόπους, είναι δυνατή η κατάθεση με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Μπουμπουλίνας 20 -22 και ώρες 09:00 - 15:00).

Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων (ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της)

Ποιοι θεωρούνται επιτυχόντες στις εξετάσεις

Επιτυχών στις εισαγωγικές εξετάσεις θεωρείται ο σπουδαστής που έλαβε βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα στα μαθήματα του «Μπαλέτου» και «Σύγχρονου Χορού» (και για τα δύο Τμήματα) και ταυτόχρονα συνολική βαθμολογία τουλάχιστον είκοσι (20) σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα για το Τμήμα Καθηγητών Χορού και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) για το Τμήμα Χορευτών. Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μάθημα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την Επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά την κύρωση από το ΥΠΠΟΑ των ονομαστικών πινάκων των εισαγομένων, που θα καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή.

Οι πίνακες ανακοινώνονται στο κτήριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο www.culture. gov.gr (Για τον πολίτη/Πληροφορίες για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού, https://www.culture.gov.gr/el/service/ SitePages/view.aspx?iID=2700). Τα υποβληθέντα με την αίτηση δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους. 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 27/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

σχολείο σταυρος ξαρχακος
Νίκαια: Το 14ο Δημοτικό Σχολείο «βαφτίζεται» σε Σταύρος Ξαρχάκος, παρουσία του συνθέτη
Η ονοματοδοσία θα γίνει μεθαύριο Πέμπτη 30 Μαϊου στις 7.45 μμ στην Μάντρα Μπλόκου Κοκκινιάς
Νίκαια: Το 14ο Δημοτικό Σχολείο «βαφτίζεται» σε Σταύρος Ξαρχάκος, παρουσία του συνθέτη
ypaith3.jpg
Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ: Ζητούνται 4 πτυχιούχοι ΑΕΙ για διαχειριστική υποστήριξη - Η πρόσκληση
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου ανέρχεται στο ποσό των 156.760,80 € το οποίο αναλογεί σε 84 ανθρωπομήνες (ΑΜ) και θα...
Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ: Ζητούνται 4 πτυχιούχοι ΑΕΙ για διαχειριστική υποστήριξη - Η πρόσκληση
Νοσοκομείο
Νέα ρύθμιση Γεωργιάδη: Έρχονται αθρόες προσλήψεις με «μπλοκάκι» σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Οργανισμούς
Τι προβλέπει η τροπολογία - Αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ
Νέα ρύθμιση Γεωργιάδη: Έρχονται αθρόες προσλήψεις με «μπλοκάκι» σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Οργανισμούς