Ποιες παγκόσμιες τάσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας & προοπτικές για τους πτυχιούχους
Ποιες είναι οι τάσεις που είτε για τους υπάρχοντες είτε για τους μελλοντικούς πτυχιούχους κρύβουν ευχάριστες εκπλήξεις;

Ως ένα δυναμικό μέγεθος και ειδική κοινωνική συνθήκη, η αγορά επηρεάζεται απο διάφορες τάσεις είτε αυτές είναι κοινωνικές είτε επιστημονικές κ.ο.κ.. Το τελευταίο
διάστημα, μεταξύ άλλων καταγράφονται ορισμένες τάσεις που διαμορφώνουν μια δυναμική σε συγκεκριμένους κλάδους και ενισχύουν την προοπτική απασχόλησης σε
αυτούς. Ποιες είναι όμως αυτές οι τάσεις που είτε για τους υπάρχοντες είτε για τους μελλοντικούς πτυχιούχους κρύβουν ευχάριστες εκπλήξεις;

Α. Η ενίσχυση των πράσινων τεχνολογιών 

Η πράσινη τεχνολογία, επίσης γνωστή ως καθαρή τεχνολογία ή περιβαλλοντική τεχνολογία, αναφέρεται στη χρήση τεχνολογιών, διαδικασιών και προϊόντων που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στόχος της πράσινης τεχνολογίας είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ορισμένα παραδείγματα πράσινης τεχνολογίας είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και οι βιώσιμες μεταφορές. Ο τομέας της πράσινης τεχνολογίας προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Περιλαμβάνει πεδία σπουδών και εξειδίκευσης που σχετίζονται με

1. Μηχανική: Οι μηχανικοί διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή λύσεων πράσινης τεχνολογίας. Οι μηχανικοί στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας εργάζονται σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και οι βιώσιμες μεταφορές. 

2. Περιβαλλοντικές επιστήμες: Οι περιβαλλοντολόγοι έχουν κρίσιμη σημασία για την κατανόηση των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον και τον
τρόπο μετριασμού τους. Χρησιμοποιούν δεδομένα και αναλύσεις για να ενημερώσουν την ανάπτυξη λύσεων πράσινης τεχνολογίας. 

3. Επιστήμη υλικών: Η επιστήμη των υλικών είναι σημαντική για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών, καθώς αφορά την ανάπτυξη νέων και βιώσιμων υλικών για χρήση σε διάφορες εφαρμογές, όπως ηλιακά πάνελ, μπαταρίες και αποθήκευση ενέργειας. 

4. Οικονομικά: Η οικονομική ανάλυση είναι απαραίτητη για την κατανόηση του κόστους και των οφελών των λύσεων πράσινης τεχνολογίας και του τρόπου αποτελεσματικής εφαρμογής τους.

5. Πολιτική και δίκαιο: Οι ειδικοί σε θέματα πολιτικής και δικαίου είναι σημαντικοί για τη δημιουργία και την εφαρμογή πολιτικών και κανονισμών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την υιοθέτηση της πράσινης τεχνολογίας. 

Επακόλουθα, ενδεικτικά επαγγέλματα που σχετίζονται με την πράσινη τεχνολογία είναι: 

 Μηχανικοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 Σύμβουλοι ενεργειακής απόδοσης
 Σχεδιαστές βιώσιμων μεταφορών
 Περιβαλλοντολόγοι
 Αρχιτέκτονες πράσινων κτιρίων
 Σχεδιαστές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
 Διαχειριστές έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 Ενεργειακοί ελεγκτές
 Διαχειριστές Αειφορίας
 Σύμβουλοι πολιτικής για την κλιματική αλλαγή

Β. Η εκθετική αξιοποίηση της AI

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) είναι η προσομοίωση της ανθρώπινης νοημοσύνης σε μηχανές που είναι προγραμματισμένες να σκέφτονται και να μαθαίνουν όπως οι άνθρωποι. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό πεδίο που αντλεί από διάφορες επιστήμες και κλάδους προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Ορισμένα απο τα βασικά αντικείμενα σπουδών και εξειδίκευσης που απαιτούνται για την ΤΝ αφορούν: 

1. Επιστήμη των υπολογιστών: Αυτός ο τομέας παρέχει τις θεμελιώδεις γνώσεις και τεχνικές για την κατασκευή και τον προγραμματισμό συστημάτων ΤΝ. Περιλαμβάνει τομείς όπως οι αλγόριθμοι, οι δομές δεδομένων και η μηχανική λογισμικού. 

2. Μαθηματικά: Η ΤΝ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μαθηματικές έννοιες και τεχνικές όπως οι πιθανότητες, η στατιστική, η βελτιστοποίηση και η γραμμική άλγεβρα.

3. Μηχανική μάθηση: Πρόκειται για ένα υποπεδίο της επιστήμης των υπολογιστών που ασχολείται με την ανάπτυξη αλγορίθμων και στατιστικών μοντέλων που επιτρέπουν στα συστήματα να μαθαίνουν από δεδομένα και να βελτιώνουν την απόδοσή τους με την πάροδο του χρόνου.

4. Επεξεργασία φυσικής γλώσσας: Ακόμη ένα σημαντικό πεδίο που ασχολείται με την ανάπτυξη αλγορίθμων και μοντέλων που επιτρέπουν στα συστήματα να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να παράγουν την ανθρώπινη γλώσσα. 

5. Ρομποτική: Αυτός ο τομέας ασχολείται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ρομπότ και είναι όλο και πιο σημαντικός όταν αφορά συστήματα ΤΝ που πρέπει να αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο. 

6. Γνωσιακή επιστήμη: Τέλος το πεδίο αυτό ασχολείται με τη μελέτη των νοητικών διαδικασιών, όπως η αντίληψη, η συλλογιστική και η λήψη αποφάσεων, οι οποίες
αποτελούν βασικούς τομείς έρευνας και λειτουργίας για τα συστήματα ΤΝ.

Γ. Ο ταχύτατος ψηφιακός μετασχηματισμός μετά την πανδημία

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναφέρεται στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή και ενός κράτους, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών, την αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, όπως η ανάλυση δεδομένων, η υπολογιστική νέφους, η τεχνητή νοημοσύνη και το Διαδίκτυο των πραγμάτων.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προκειμένου να λειτουργήσει προαπαιτεί ειδικούς στους ακόλουθους τομείς:

1. Τεχνολογία πληροφοριών: Αυτός ο τομέας παρέχει τις θεμελιώδεις γνώσεις και τεχνικές για την εφαρμογή και τη διαχείριση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως δίκτυα, λογισμικό και βάσεις δεδομένων.

2. Επιστήμη των δεδομένων: Αυτός ο τομέας ασχολείται με τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, η οποία είναι απαραίτητη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς επιτρέπει στους οργανισμούς να αποκτούν γνώσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων.

3. Επιχειρηματική Ευφυία: Η κατανόηση των επιχειρηματικών πρακτικών και του τρόπου εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωσή τους είναι ζωτικής σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

4. Κυβερνοασφάλεια: Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός αυξάνει τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, αυξάνει επίσης τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων και παραβιάσεων δεδομένων και επακόλουθα χρειάζεται στελέχη τα οποία διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων. Αναμφίβολα, αυτές δεν είναι οι μοναδικές τάσεις που διαμορφώνουν την παρούσα αλλά και την αυριανή αγορά εργασίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό πως, στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, μαθητές, φοιτητές και γονείς, είμαστε σε θέση να τις μαθαίνουμε άμεσα και γρήγορα. Έτσι, κατα αυτόν τον τρόπο, να μπορούμε να αντιληφθούμε όλα όσα διαδραματίζονται τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και να μπορούμε να συνυπολογίσουμε -μεταξύ άλλων- και αυτό το δεδομένο στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας μας και στον αποτελεσματικό επαγγελματικό προσανατολισμό μας.

Επιμέλεια σύνταξης:

* Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Επιστημονικός Διευθυντής EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας - http://www.employ.edu.gr

* Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ – AFTER SCHOOL – Μαθηματικός, www.diakrotima.gr 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα