εκπαιδευτικοι
Όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν στην τελευταία συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Ο Τάκης Ρουμπής, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, ενημερώνει για την συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας 
               

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9/3/2023

ΠΡΑΞΗ 5

1.Αναγνώριση προϋπηρεσίας και χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών 

Το ΠΥΣΠΕ αναγνώρισε τις προϋπηρεσίες που τέθηκαν υπόψη του και έκανε δεκτές τις αιτήσεις χορήγησης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 και 2/14537/ΔΕΠ/13-05-2016 διευκρινιστικές εγκυκλίους του Γ.Λ.Κ., καθώς και το υπ’ αριθμόν: 169228/Ε2/12-10-2016 (ανακοινοποίηση 13/10/2016) έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και της Επιτελικής Δομής Ε.Σ.Π.Α. (βλ. σχετικούς συνδέσμους).
Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο για την αναγνώριση των τίτλων αυτών όργανο, εν προκειμένω το ΠΥΣΠΕ.
Στο άρθρο 146 του ν.4483/2017 ορίζεται ότι: «Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τριετή θητεία και αποτελείται από μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής.».
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4305/2014 διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του υπαλλήλου ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη. Η υποχρέωση για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου αφορά στο σύνολο των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως της εργασιακής σχέσης, με την οποία υπηρετούν.

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ του ν.4354/2015 αναφέρεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε. εξελίσσονται με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19.
Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του ν.4354/2015 κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ..
Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός τίτλων, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων είχε ανασταλεί από 01.01.2016 μέχρι τις 31.12.2017. Από 01.01.2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιήθηκε εκ νέου.
Για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη οι προϋπηρεσίες που αναφέρονται στον ν.4354/2015 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του ν.3429/2005) με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, αποκλειομένων, σε κάθε περίπτωση, των συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

2.Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μόνιμης εκπαιδευτικού ΠΕ70 

Το συμβούλιο αναγνώρισε τη συνάφεια τίτλου «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

3.Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 

Το ΠΥΣΠΕ απέρριψε τις αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας ΜΤΣ δύο εκπαιδευτικών ΠΕ70. 
Τίτλοι: 
Α) «ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Β) α) «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» του Πάντειου Πανεπιστημίου και 
β) «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Το συμβούλιο αναγνώρισε τη συνάφεια όλων των υπόλοιπων τίτλων που τέθηκαν υπόψη του.

4.Επανεξέταση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μετά από ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. 

Το συμβούλιο αναγνώρισε τη συνάφεια τίτλου μόνιμης εκπαιδευτικού ΠΕ70 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά τη σχετική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 146 του ν.4483/2017.

5.Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Το συμβούλιο έκανε δεκτές όλες τις αιτήσεις μόνιμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών που τέθηκαν υπόψη του, οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007 (έργο που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του/της εκπαιδευτικού, δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και ασκείται εκτός εργασιακού ωραρίου).
Σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (βλ. σύνδεσμο: Δικαιολογητικά - Αίτηση) πριν από την έναρξη της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή γιατί δεν χορηγείται άδεια αναδρομικά (βλ. σύνδεσμο: έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ. με Α.Π. 77045/Ε1/13-05-2016 - Ενημέρωση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή).
Δεν είναι επιτρεπτή η θέση του χρονικού περιορισμού των 10 ωρών εβδομαδιαίως κατά τη χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικό προς άσκηση ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με το (βλ. σύνδεσμο: έγγραφο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 του Υ.ΠΑΙ.Θ.).

6.Διάθεση εκπαιδευτικού για παροχή διοικητικού έργου

Κατόπιν υποβολής αιτήματος δύο εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκάλων, καθώς και σχετική εισήγηση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το ΠΥΣΠΕ πρότεινε την ανάθεση διοικητικού έργου για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (άρθρο 33, παρ. 5 του ν.4386/2016), για το σχολικό έτος 2022-2023, στην οργανική της θέση η μία εκπαιδευτικός και σε διαφορετική σχολική μονάδα η άλλη εκπαιδευτικός.

7.Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικών τίτλων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 

Το ΠΥΣΠΕ έκανε δεκτές τις αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας διδακτορικού τίτλου εκπαιδευτικού ΠΕ70 «ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και εκπαιδευτικού ΠΕ60 «ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

8.Εξέταση αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Το συμβούλιο εξέτασε 3 αιτήσεις απόσπασης. Έκανε δεκτή αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ71 (ως πλεονάζον προσωπικό από το 9ο Ειδικό ΔΣ Αθηνών στο Τμήμα Ένταξης του 107ου ΔΣ Αθηνών). Απέρριψε δύο αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 λόγω μη ύπαρξης λειτουργικών κενών.

9.Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης 

Το ΠΥΣΠΕ, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αναγνώρισε  προϋπηρεσία μόνιμης εκπαιδευτικού ΠΕ70 για κάθε νόμιμη συνέπεια.

10. Επανεξέταση χορήγησης αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Το συμβούλιο έκανε δεκτές τις αιτήσεις επανεξέτασης τριών μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ60.

11. Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου μόνιμης εκπαιδευτικού ΠΕ70

Το συμβούλιο αναγνώρισε τη συνάφεια διδακτορικού «ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

12. Πρόταση τοποθέτησης αναπληρωτή υποδιευθυντή σχολικής μονάδας

Για την αναπλήρωση υποδιευθυντών στο άρθρο 11 του κεφ. Ε΄ του Ν.1566/1985 ορίζεται ότι: «Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα.. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.».
Στην περίπτωση εκπαιδευτικών με τον ίδιο βαθμό ορίζονται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τον περισσότερο χρόνο στον βαθμό. Κατά συνέπεια, προτάθηκε από το ΠΥΣΠΕ η αρχαιότερη εκπαιδευτικός.
Σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 3 του Ν.4354/2015 σε περίπτωση κενής θέσης το επίδομα καταβάλλεται από την έναρξη της αναπλήρωσης.


Τάκης Ρουμπής
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με το χαμηλότερο κόστος από ΑΕΙ - 50 ευρώ εγγραφή έως 25-9

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Ύλη, Προετοιμασία, Ειδικότητες, παλιά θέματα

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - με μόνο 65 ευρώ εγγραφή

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

σχετικά άρθρα

πλημμυρες
Προειδοποίηση για μεγάλα ύψη βροχής στη Θεσσαλία - Τι θα γίνει στην Αττική
Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν δυστυχώς στη Θεσσαλία και μάλιστα κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της αλλά και στο Πήλιο.
Προειδοποίηση για μεγάλα ύψη βροχής στη Θεσσαλία - Τι θα γίνει στην Αττική